• Küresel Pazarlama Deneme Final Sınavları – Deneme 9

logo
Küresel Pazarlama
Deneme Final Sınavları - Deneme 9
1.

Aşağıdakilerden hangisi dağıtım kanalı tasarımını etkileyen faktörlerden biri olarak sayılmamaktadır?

Doğru Cevap: "E" Coğrafya
Soru Açıklaması

Tasarımı etkileyen faktörler; Müşteri özellikleri ,Kültür, Rekabet, İşletme hedefleri, Karakter veya ürün özellikleri, Sermaye gereklilikleri, Maliyet, Kapsam, Kontrol, Devamlılık ve İletişim şeklindedir.  

2.

Aşağıdakilerden hangisi bir ürün veya hizmetin dağıtımında kanalda yer alan aracı sayısı ve buna bağlı olarak ortaya çıkan ilişki sayısı ile açıklanabilir?

Doğru Cevap: "E" Kanal uzunluğu
Soru Açıklaması

Kanal uzunluğu, bir ürün veya hizmetin dağıtımında kanalda yer alan aracı sayısı ve buna bağlı olarak ortaya çıkan ilişki sayısı ile açıklanabilir. Kimi araştırmacılar, ülkelerin kalkınmışlık düzeyleri ile pazarlama kanallarının uzunluğu arasında bir ilişki olduğunu ileri sürmektedir. Bununla birlikte, hemen her ülkede kanal uzunluğu açısından benzerlikler de gözlenmektedir. Söz gelimi, endüstriyel ürünler ve yüksek fiyatlı tüketici ürünlerinin akışını gerçekleştiren kanallar daha kısa olurken, düşük fiyatlı tüketici ürünlerinin dağıtımında daha fazla sayıda aracı devreye girmektedir. Özetlemek gerekirse, satın almanın hacmi ile dağıtım kanalının uzunluğu arasında ters bir ilişki olduğu söylenebilir.

3.

Aşağıdakilerden hangisi günümüzün yeni ürün anlayışı stratejilerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Uyumlaştırılmış mesaj ile uyumlaştırılmış ürün
Soru Açıklaması

Yeni ürün, pazara daha önce hiç sunulmamış ticari ürün olarak tarif edilse bile, bu tarif günümüzün yeni ürün anlayışını tam olarak yansıtmamaktadır. Bunun için dört tip yeni ürün tanımlaması yapılabilmektedir.

Gerçekten yeni bir ürün.

İşletme için yeni, Pazar için yeni olmayan ürün.

Başka ülkelerden üretilmekte olan ürünün uyarlanması.

İşletmenin değişiklik yaparak pazara sunduğu ürün. 

4.

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin ürünlerini hedef ülke pazarında ya da pazar bölümündeki müşterilere sınırlı sayıda toptancı ve perakendeciden oluşan dağıtım kanalları üzerinden ulaştırma politikasıdır?

Doğru Cevap: "C" Seçimli dağıtım
Soru Açıklaması

Seçimli Dağıtım, işletmenin ürünlerini hedef ülke pazarında ya da pazar bölümündeki müşterilere sınırlı sayıda toptancı ve perakendeciden oluşan dağıtım kanalları üzerinden ulaştırma politikasıdır. Dolayısıyla işletme tercih ettiği seçimli dağıtımı gerçekleştirebilecek özelliklere sahip dağıtım sistemi seçenekleri arasında bir değerlendirme yapar. 

5.

Aşağıdakilerden hangisi fiyatın diğer pazarlama karması elemanlarından farklı olan yönüdür?

Doğru Cevap: "B" Gelir yaratan tek pazarlama karması elemanıdır
Soru Açıklaması

Fiyat, gelir yaratan tek pazarlama karması bileşenidir, diğer bileşenlerin hepsi esas olarak maliyet yaratırlar. Dolayısıyla, fiyatın önemli pazarlama kararlarında stratejik bir araç kullanılması işletmenin yararına olur. Bunun yanı sıra fiyat, pazar sunumunun çekiciliği konusunda fikir sağlayarak alıcı ile işletme arasında bir ileti- şim aracı olma rolü üstlenir. Fiyat, rakip ve tamamlayıcı ürünleri rekabette geride bırakmak bakımından da en önemli araçlardan birisidir. Hepsinden öte, gelir yaratma özelliğine bağlı olarak fiyat, diğer maliyetlerle birlikte işletmenin uzun dönemde ayakta kalıp kalamayacağını belirleyen faktörlerin başında gelmektedir.

6.
Uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren bir işletme ürünlerini hedef ülke pazarında ya da pazar bölümündeki müşterilere sınırlı sayıda toptancı ve perakendeciden oluşan dağıtım kanalları üzerinden ulaştırıyor ise hangi dağıtım politikasını kullanmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Seçimli dağıtım
Soru Açıklaması
Uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren bir işletme ürünlerini hedef ülke pazarında ya da pazar bölümündeki müşterilere sınırlı sayıda toptancı ve perakendeciden oluşan dağıtım kanalları üzerinden ulaştırıyor ise seçimli dağıtım politikasını kullanmaktadır. Bu politika genelde endüstriyel ve beğenmeli ürünlerin dağıtımında tercih edilmektedir.
7.
Küresel pazarlarda, ölçek ekonomisinden faydalanmayı, önemli maliyet tasarrufunu, birim maliyetini düşürmeyi, planlama ve dağıtım kanallarını iyileştirmeyi, lojistik maliyetlerini düşürmeyi ve ulusal sınırlara karşı büyük kontrolü içeren strateji aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Standartlaştırma
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin içindeki ve dışındaki kitlelerde karşılıklı iyi niyet, güven ve anlayış yaratmak, başarılı bir kurumsal imaj oluşturmak ve karşılaşılabilecek olumsuz durumlara karşı harekete geçmek amaçları doğrultusunda kullanılan faaliyetleri içerir?
Doğru Cevap: "C" Halkla ilişkiler
Soru Açıklaması
Halkla ilişkiler: İşletmenin içindeki ve dışındaki kitlelerde karşılıklı iyi niyet, güven ve anlayış yaratmak, başarılı bir kurumsal imaj oluşturmak ve karşılaşılabilecek olumsuz durumlara karşı harekete geçmek amaçları doğrultusunda kullanılır.
9.
Bir firma satışlarını gerçekleştirmek istediği pazarlarda yaptığı araştırmalar sonucu ilgili pazarlara yönelik bir takım yasal kısıtlamaların olduğunu tespit etmiştir. Buna göre firmanın aşağıdaki tutundurma araçlarından hangisini tercih etmesi firmanın başarısını arttırabilecek bir yaklaşım olarak düşünülebilir?
Doğru Cevap: "E" Kişisel satış
Soru Açıklaması
Kişisel satış yasal kısıtlamaların olduğu pazarlarda bir engel değildir. Bu nedenle tanıtım ve reklamlara yönelik kısıtlamaların olduğu pazarlarda en sık kullanılan tutundurma aracı kişisel satıştır.
10.
I. Ürünün kendisi II. Tespit edilen fiyatIII. Satış ve dağıtım çalışmalarıIV. ReklamV. Satış ve teşvik kampanyalarıYukarıdakilerden hangileri küresel pazarlarda hedefe ulaşmak için kullanılacak temel araçlardandır?
Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV ve V
Soru Açıklaması
logo
Küresel Pazarlama
Deneme Final Sınavları - Deneme 9
11.
Bilgi kaynağı tarafından iletilen sembollerin alıcı tarafından başarıyla yorumlanması uluslararası iletişim süreçlerinden hangisinin başarıyla gerçekleştirildiğini göstermektedir?
Doğru Cevap: "D" Kod açma
Soru Açıklaması
Kod açma: Bilgi kaynağı tarafından iletilen semboller bütününün alıcı tarafından yorumlanmasıdır.
12.
Aşağıdakilerden hangisi pazara dayalı fiyatlama stratejilerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" Denetleme amaçlı fiyatlama
Soru Açıklaması
13.

İşletmenin ürünlerini hedef ülke pazarında ya da pazar bölümündeki müşterilere sınırlı sayıda toptancı ve perakendeciden oluşan dağıtım kanalları üzerinden ulaştırmaya çalışıyorsa hangi dağıtım politikasını tercih ediyordur?

Doğru Cevap: "D" Seçimli dağıtım
Soru Açıklaması

Böyle bir işletmenin tercih ettiği dağıtım politikası seçimli dağıtımdır. 

14.

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası yatırım yapacak bir şirketin aday ülkeler arasından hedef pazarın seçimi sırasında izlemesi gereken aşamalardan birisi değildir?

Doğru Cevap: "B" Analiz
Soru Açıklaması

Analiz bu işlemin tamamına verilebilecek isimdir.

15.
Aşağıdakilerden hangisi küresel pazarlarda çalışan kişisel satış elemanlarının sahip olması gereken becerilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Çok konuşkan olmak
Soru Açıklaması
Çok konuşmak kişisel satışta gereken bir beceri değildir.
16.
Aşağıdakilerden hangisi farklı ülke pazarlarında kültürel değişim yaratma açısından en etkilidir?
Doğru Cevap: "B" Küresel Kitle Reklamcılığı
Soru Açıklaması
Soru ve şıklar değiştirilemeyecek kadar yanlış ifade edilmiş.
17.
Aşağıdakilerden hangisi yerel pazardaki aracı türlerinden birisidir?
Doğru Cevap: "C" Yerel Simsarlar
Soru Açıklaması
Yerel simsarlar yerel pazardaki aracı türlerinden birisidir.
18.

Aşağıdakilerden hangisi aracıları motive edici yöntemlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Cezalar
Soru Açıklaması

Ceza motive edici yöntemlerden biri değildir. 

19.

Gelir yaratan tek pazarlama karması bileşeni hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Fiyat
Soru Açıklaması

Fiyat, gelir yaratan tek pazarlama karması bileşenidir, diğer bileşenlerin hepsi esas olarak maliyet yaratırlar.

20.
Küresel pazarlarda kişisel satışı etkileyen çevresel koşullar dikkate alındığında bir uluslararası işletmenin dünyanın daha önce faaliyet göstermediği bir bölgesindeki bir ülke pazarına giriş yapması ve pazara yabancı olması hangi faktör ile açıklanmaktadır?
Doğru Cevap: "E" Pazar bilinmezleri
Soru Açıklaması
Bir uluslararası işletmenin dünyanın daha önce faaliyet göstermediği bir bölgesindeki bir ülke pazarına giriş yaptığında söz konusu pazarın koşullarına tamamıyla yabancı olabilmesi küresel pazarlarda kişisel satışı etkileyen çevresel koşullardaki “pazar bilinmezleri” faktörü ile açıklanmaktadır.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler