• Küresel Pazarlama Deneme Final Sınavları – Deneme 8

logo
Küresel Pazarlama
Deneme Final Sınavları - Deneme 8
1.
Aşağıdakilerden hangisi kişisel satış elemanlarının sahip olması gereken becerilerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "C" Tutundurma Becerileri
Soru Açıklaması
Tutundurma kişisel satışı da içeren pazarlama iletişim çabalarının genel adıdır.
2.

Ürün ve marka açısından bakıldığında işletmelerin iç ve dış pazarda standart bir ürünle faaliyet göstermesi aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanır?

Doğru Cevap: "D" Standartlaştırma
Soru Açıklaması

Ürün ve marka açısından bakıldığında standartlaştırma, işletmelerin iç ve dış pazarda standart bir ürünle faaliyet göstermesi anlamına gelmektedir ve ürünün geliştirilmesinde iç pazar yapısının ve iç pazarı oluşturan tüketicilerin özellikleri dikkate alınmaktadır. Diğer bir ifade ile uluslararası pazarlara sunulan ürün, iç pazara sunulmuş olan ürünün ve markanın getirdiği temel faydayı ve ek özellikleri taşımaktadır.

3.
Aşağıdakilerden hangisi küresel pazarlarda dağıtım yapıları ve ilişkilerinde dikkate alınması gereken ölçütlerden değildir?
Doğru Cevap: "E" Ürünlerin benzerliği
Soru Açıklaması
Ürünlerin benzerliği, dağıtım yapıları ve ilişkilerinde dikkate alınması gereken ölçütlerden biri değildir.
4.

Küreselleşme ile birlikte ülkelerin birbirleri ile olan ticari, ekonomik ve sisyasal ilişkileri artmış ve birbirlerinden daha çok etkilenir hale gelmişlerdir. Kısacası küresel bir köy haline dönüşen dünyada bir ülkede meydana gelen bir olumsuzluk bu ağın içerisinde olan tüm ülkeleri de etkilemektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek teşkil etmektedir?

Doğru Cevap: "A"  
Soru Açıklaması

Küreselleşme ile birlikte ülkeler birbirlerine daha çok yakınlaşmış, iş birlikleri kurmuş ve ticareti geliştirmiştir. Bu yüzden de herhangi bir siyasi veya ekonomik gibi krizler hepsini zincirleme etkilemektedir. A şıkkında belirtilen durum bu olumsuzluklardan birini oluşturmaktadır.

5.

Bir işletme, her bir iletişim faaliyeti ile ilettiği mesajlarda tutarlılık ve bütünlük olmasına özen gösteriyorsa nasıl bir pazarlama iletişimi yaklaşımını benimsediği anlaşılmaktadır?

Doğru Cevap: "E" Bütünleşik pazarlama
Soru Açıklaması

Yukarıdaki açıklama dikkate alındığında mesajlar arasında koordinasyon ve uyuma dikkat edilmeye çalışıldığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla işletmenin bütünleşik pazarlama iletişimini benimsediğini görebilmekteyiz. 

6.
Uluslararası işletmeler aracıların ve perakendecilerin çok parçalı bir yapı sergilediği Japonya ve Hindistan gibi ülkelerde, aracılara yönelik satış tutundurma faaliyetleri gerçekleştirmeye eğilimli değildirler. Bu bilgi göz önüne alındığında, bu işletmeler aşağıdaki faktörlerden hangisini satış tutundurma faaliyetlerini planlarken dikkate almıştır?
Doğru Cevap: "C" Ticaret kültürü
Soru Açıklaması
Doğru cevap C şıkkı Ticaret kültürüdür. Uluslararası işletmeler aracıların ve perakendecilerin çok parçalı bir yapı sergilediği Japonya ve Hindistan gibi ülkelerde, aracılara yönelik satış tutundurma faaliyetleri gerçekleştirmeye eğilimli değildirler.Bunun yanında organize perakendeciliğin olmadığı ya da henüz gelişmediği ülkelerde satış noktası materyalleri gibi satış tutundurma araçları verimli şekilde kullanılamamaktadır.
7.

Uluslararası pazara giriş kararını veren bir firma aday ülkeleri çeşitli yönlerden de incelemeye tabi tutar. Aşağıdakilerden hangisi sözü edilen bu yönlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Sponsorluk imkanları
Soru Açıklaması

Aday ülkeler, demografik, ekonomik, sosyo-kültürel, yasal, politik, teknolojik, finansal, ekolojik ve rekabet çevreleri bakımından incelendikten sonra hedef pazar olarak belirlenmektedirler. 

8.
Aşağıdakilerden hangisi küresel pazarlarda dağıtımda yer alacak aracıların seçiminde göz önünde bulundurulması gereken unsurlardan değildir?
Doğru Cevap: "E" Uyruğu
Soru Açıklaması
Uyruk küresel pazarlarda dağıtımda yer alacak aracıların seçiminde göz önünde bulundurulması gereken unsurlardan değildir
9.

Aşağıdakilerden hangisi bir ürün veya hizmetin dağıtımında kanalda yer alan aracı sayısı ve buna bağlı olarak ortaya çıkan ilişki sayısı ile açıklanabilir?

Doğru Cevap: "E" Kanal uzunluğu
Soru Açıklaması

Kanal uzunluğu, bir ürün veya hizmetin dağıtımında kanalda yer alan aracı sayısı ve buna bağlı olarak ortaya çıkan ilişki sayısı ile açıklanabilir. Kimi araştırmacılar, ülkelerin kalkınmışlık düzeyleri ile pazarlama kanallarının uzunluğu arasında bir ilişki olduğunu ileri sürmektedir. Bununla birlikte, hemen her ülkede kanal uzunluğu açısından benzerlikler de gözlenmektedir. Söz gelimi, endüstriyel ürünler ve yüksek fiyatlı tüketici ürünlerinin akışını gerçekleştiren kanallar daha kısa olurken, düşük fiyatlı tüketici ürünlerinin dağıtımında daha fazla sayıda aracı devreye girmektedir. Özetlemek gerekirse, satın almanın hacmi ile dağıtım kanalının uzunluğu arasında ters bir ilişki olduğu söylenebilir.

10.

Pazarlama iletişimi aşağıdaki kavramlardan hangisini içermez?

Doğru Cevap: "E" Sponsorluk
Soru Açıklaması

Yukarıda sıralanmış olan ilk dört seçenekteki maddeler pazarlama iletişimi kavramını açıklayan kavramlardır ancak son şıktaki sponsorluk ise, pazarlama iletişimi aracıdır.

logo
Küresel Pazarlama
Deneme Final Sınavları - Deneme 8
11.

Aşağıdakilerden hangisi satış tutundurma faaliyetleri planlanırken dikkate alınması gereken başlıca faktörler arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "E" Müzakere becerileri
Soru Açıklaması

Müzakere becerileri küresel pazarlarda kişisel satış becerileriyle ilgilidir. 

12.

İşletmenin iş ilişkisi kurduğu aracı kurumun taleplerine odaklandığı pazarlama çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" İhracat pazarlaması
Soru Açıklaması

İhracat pazarlamasında işletme ürettiği ürünlerin kendi ulusal sınırları dışında da talep görebileceğinin farkına vararak faaliyet gösterdiği fiziksel alanı genişletmektedir. Genelde, talep diğer pazarlardaki kurum ve aracılardan gelir. İhracat pazarlamasında odaklanılan konu diğer pazardaki nihai tüketicinin değil, iş ilişkisinin kurulduğu aracı kurumun talepleridir.

13.
Aşağıdakilerden hangisi hedef pazarlardaki dağıtım yapıları ve ilişkileri açısından oluşturulan bir karşılaştırma ölçütleri listesinde yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Ürün yaşam eğrisi
Soru Açıklaması
Ürün yaşam eğrisi hedef pazarlardaki dağıtım yapıları ve ilişkileri açısından oluşturulan bir karşılaştırma ölçütleri listesinde yer almaz.
14.

Çeşitli ülkelerde aynı ürünü aynı kullanım için ve aynı mesajla pazarlamakta olan bir firma hangi temel stratejiyi kullanmaktadır?

Doğru Cevap: "B" Aynı Ürün - Aynı Mesaj
Soru Açıklaması

 Bu firma aynı ürün- aynı mesaj stratejisini kullanmaktadır. Örnek olarak Coca-Cola gibi şirketler verilebilir. 

15.

Aşağıdakilerden hangisi dış pazara açılan bir işletmenin gireceği ülkenin seçiminde dikkat etmesi gereken bir etmen değildir?

Doğru Cevap: "D" Üretim seviyesi
Soru Açıklaması

İşletmeler dış pazarlara açılırken ülke seviyesinde her bir pazar için ekonomik çevre analizi yapmak durumundadırlar. Girilecek ülkelerin gayrisafi millî hasılası, kişi başına düşen gelirleri, tüketim seviyeleri, istihdam oranları ve fiyat ve enşasyon seviyeleri gibi özellikleri bu ülkelerin seçiminde önem kazanan kriterlerdir. 

16.
Uluslararası pazarlara açılan bir işletme A ülkesinde yayaların çok yoğun olarak geçtikleri sokaklarda mağaza açarken, B ülkesinde restoranların olduğu, C ülkesinde ise şehir merkezlerinde mağaza açmıştır. Böyle bir politika izleyen işletmenin dikkate aldığı faktör hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Müşteri özellikleri
Soru Açıklaması
Soru kökünden anlaşılacağı gibi işletmelerin açıldığı alanlar, tüketicilerin bulunduğu alanları kapsayan bir yönünün olması dolayısıyla "müşteri özellikleri" doğru seçenektir.
17.
1. Merkezî satın alma2. İletişim 3. İş yardımı Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri franchise verenin franchise alana sağladığı desteklerdendir?
Doğru Cevap: "D" 1, 2, 3
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi dolaylı ihracat kanallarından biridir?
Doğru Cevap: "B" Yerli Tüccarlar
Soru Açıklaması
Dolaylı ihracat kanalları şunlardır: • ihracat Ticaret Firmaları • ihracat Yönetimi Firmaları • Yerli Tüccarlar • Yabancı Tüccar ve Temsilciler • Kooperatif Organizasyonlar • Piggyback Pazarlama • ihracatçı Birlikleri • Komisyoncular
19.

İşletmelerin pazarlama iletişimi amaçları doğrultusunda sportif, kültürel, çevreye yönelik, eğitsel ve toplumsal faaliyetlerin, kuruluşların ve kişilerin desteklenmesini içeren olay aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Sponsorluk
Soru Açıklaması

Sponsorluk, işletmelerin pazarlama iletişimi amaçları doğrultusunda sportif, kültürel, çevreye yönelik, eğitsel ve toplumsal faaliyetlerin, kuruluşların ve kişilerin desteklenmesini içerir.

20.

Aşağıdakilerden hangisi aracıları motive etmek için kullanılan ödüllerden olamaz?

Doğru Cevap: "E" Üretim maksimizasyonu
Soru Açıklaması

Üretim maksimizasyonu üretimle alakalı bir hedef olabilir, ödül değildir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler