• Küresel Pazarlama Deneme Final Sınavları – Deneme 3

logo
Küresel Pazarlama
Deneme Final Sınavları - Deneme 3
1.

Aşağıdakilerden hangisi dış pazardaki aracı kişi ve kuruluşlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Konsolosluklar
Soru Açıklaması

Konsolosluklar ticari kuruluşlar değil devletlerin resmi temsilcileridir.

2.
Tüketicileri satın almaya teşvik etmek; perakendecilerin ve aracıların etkinliğini ve işbirliğini geliştirmek amaçları doğrultusunda uygulanan pazarlama iletişimi faaliyetlerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Satış tutundurma
Soru Açıklaması
Satış tutundurma, tüketicileri satın almaya teşvik etmek; perakendecilerin ve aracıların etkinliğini ve işbirliğini geliştirmek amaçları doğrultusunda uygulanan pazarlama iletişimi faaliyetleridir.
3.
Ürün veya hizmetin dağıtım sürecinde yer alan aracı sayısı ve buna bağlı olarak ortaya çıkan ilişkiyle açıklanabilecek kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kanal uzunluğu
Soru Açıklaması
Ürün veya hizmetin dağıtım sürecinde yer alan aracı sayısı ve buna bağlı olarak ortaya çıkan ilişkiyle açıklanabilecek kavram kanal uzunluğudur.
4.
Bir ürünün işletme tarafından dış pazarlarda ayni ürünün yerel pazardaki fiyatından daha ucuza satılmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Damping
Soru Açıklaması
5.

Kullanılacak kanalın uzunluğu ve genişliğine karar verilmesini en iyi hangisi tanımlar?

Doğru Cevap: "D" Dağıtım kanalı tasarımı
Soru Açıklaması

Dağıtım kanalı tasarımı, genel anlamıyla kullanılacak kanalın uzunluğu ve genişliğine karar verilmesi anlamına gelmektedir. Dağıtım kanalının uzunluğu, kanalda bulunan katman sayısı ya da kanalda yer alan farklı türlerdeki aracı sayısına göre belirlenir. Dağıtım kanalının genişliği ise kanalda her bir tür aracı kuruluştan kaç tane bulunduğu ile ilişkilidir.

6.

Aşağıda sıralanan maddelerden hangisi uluslararası pazarlarda reklam stratejileri üzerinde etkili olan yerel koşullardan biridir?

Doğru Cevap: "A" Yasal kısıtlamalar
Soru Açıklaması

Yasal kısıtlamalar dışındaki diğer seçeneklerde verilmiş olan maddeler tüketicilerin ürünlere ve reklamlara karşı verdikleri tepkilerdir.

7.
Pazarlamada doğrudan dağıtım kanalları oluşturulmaması halinde aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar?
Doğru Cevap: "A" Maliyet yükselir
Soru Açıklaması
Pazarlamada doğrudan dağıtım kanalları oluşturulmaması halinde maliyet yükselir.
8.

Herhangi bir ürünün, hizmetin ya da fikrin bedeli ödenerek ve bedelin kim tarafından ödendiği anlaşılacak şekilde yapılan ve kişisel satışın dışında kalan tanıtım faaliyetlerine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Reklam
Soru Açıklaması

Reklam, “herhangi bir ürünün, hizmetin ya da fikrin bedeli ödenerek ve bedelin kim tarafından ödendiği anlaşılacak şekilde yapılan ve kişisel satışın dışında kalan tanıtım faaliyetleri” olarak tanımlanabilir.

9.
Bir ürünün dış pazarlarda aynı ürünün yerel pazardaki fiyatından daha ucuza satılması durumuna  ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C" Damping
Soru Açıklaması
Bir ürünün dış pazarlarda aynı ürünün yerel pazardaki fiyatından daha ucuza satılması durumuna damping denir.
10.

Uluslararası pazarlarda farklı ülkelerde pazar yapısı ve dağıtım ilişkileri farklı olsa da dağıtım sistemlerinin benzer özellikleri temel alınarak, bir karşılaştırma yapılması mümkündür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi dağıtım kanalı sisteminde karşılaştırma yapılabilen bir ölçüt değildir?

Doğru Cevap: "B" Ülke büyüklüğü
Soru Açıklaması

Aracı hizmetleri üzerinden, Ürün dizisi derinliği üzerinden, Maliyetler ve kar marjları üzerinden, Kanal uzunluğu üzerinden, Kapsam üzerinden, Giriş engeli olan kanallar üzerinden, Stok tutma üzerinden, Güç ve rekabet üzerinden, Perakendecilik kalıpları üzerinden ve Değişime gösterilen direnç üzerinden karşılaştırmalar yapılabilmektedir.

logo
Küresel Pazarlama
Deneme Final Sınavları - Deneme 3
11.

Aşağıdakilerden hangisi standartlaştırma stratejileri hakkında söylenemez?

Doğru Cevap: "B" Dayanıksız tüketim mallarında dayanıklı mallara göre standartlaştırma olanağı fazladır
Soru Açıklaması

Ürün ve marka açısından bakıldığında standartlaştırma, işletmelerin iç ve dış pazarda standart bir ürünle faaliyet göstermesi anlamına gelmektedir ve ürünün geliştirilmesinde iç pazar yapısının ve iç pazarı oluşturan tüketicilerin özellikleri dikkate alınmaktadır. Diğer bir ifade ile uluslararası pazarlara sunulan ürün, iç pazara sunulmuş olan ürünün ve markanın getirdiği temel faydayı ve ek özellikleri taşımaktadır. Uluslararası pazarlamada standartlaşmanın ortaya çıkmasını sağlayan temel neden iletişim ve ulaşım teknolojilerindeki gelişmeyle küresel pazarlarda tüketici istek ve ihtiyaçlarının homojenleşmesi yani gittikçe birbirine benzer hâle gelmesidir. Bu konudaki çalışmalar, üründe standardizasyonun ürünün niteliğine göre farklılık gösterdiğini ortaya koymuştur. “Standartlaştırma” endüstriyel mallar için tüketici mallarına kıyasla çok daha uygundur. Tüketici mallarında ise dayanıklı tüketim mallarında dayanıksız mallara kıyasla standartlaştırma olanağı daha fazladır. 

12.

Hofstede’ye göre kişinin kendi başına hareket etme davranışını aşağıdakilerden hangisi açıklar?

Doğru Cevap: "E" Bireysellik
Soru Açıklaması

Bireysellik/Kollektivizm kişinin tek başına ya da toplulukla beraber hareket etme davranışını açıklar. Bireyci toplumlarda kişisel başarılar, bağımsızlık vs. daha önemlidir.

13.
Herhangi bir ürünün, hizmetin ya da fikrin bedeli ödenerek yapılan tanıtım faaliyetlerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Reklam
Soru Açıklaması
Herhangi bir ürünün, hizmetin ya da fikrin bedeli ödenerek yapılan tanıtım faaliyetlerine reklam adı verilir.
14.
Aşağıdakilerden hangisi satış tutundurma karması kapsamında reklam ve kişisel satış faaliyetlerini desteklemek için kullanılmaz?
Doğru Cevap: "B" Halkla ilişkiler
Soru Açıklaması
Halkla ilişkiler tutundurma karması unsuru değildir.
15.

Uluslararasılaşabilme becerisi diye de adlandırılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Kültürel uyum
Soru Açıklaması

Kültürel uyum, sadece konuşulan dile ve iş ortamına uyum sağlamak olarak düşünülmemeli, genel anlamıyla bir uluslararasılaşabilme becerisi olarak kabul edilmelidir.

16.

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin yerel pazardaki aracılarından birisidir?

Doğru Cevap: "D" İhracat şirketleri
Soru Açıklaması

Diğer dört şık dış pazardaki aracılara örnekken ihracat şirketleri yerel pazardaki aracılara örnektir.

17.

Rakipleri pazardan uzak tutacak kadar düşük fiyat belirlemeyi içeren bir strateji aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Tedbir amaçlı fiyatlama stratejisi
Soru Açıklaması

Tedbir amaçlı fiyatlama stratejisi, rakipleri pazardan uzak tutacak kadar düşük fiyat belirlemeyi içeren bir stratejidir. Fiyatlar genellikle toplam birim maliyete çok yakın bir noktada tutulur. 

18.

Aşağıdakilerden hangisi satış tutundurma faaliyetleri planlanırken dikkate alınması gereken başlıca faktörler arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "E" Müzakere becerileri
Soru Açıklaması

Müzakere becerileri küresel pazarlarda kişisel satış becerileriyle ilgilidir. Doğru cevap E’dir.

19.
Uluslararası reklam tasarımında uygulanabilecek temel yaklaşımın ilk adımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Pazarlama araştırmasını gerçekleştirmek
Soru Açıklaması
Reklam tasarımı araştırma süreciyle başlar
20.

Bir işletme, her bir iletişim faaliyeti ile ilettiği mesajlarda tutarlılık ve bütünlük olmasına özen gösteriyorsa nasıl bir pazarlama iletişimi yaklaşımını benimsediği anlaşılmaktadır?

Doğru Cevap: "E" Bütünleşik pazarlama
Soru Açıklaması

Yukarıdaki açıklama dikkate alındığında mesajlar arasında koordinasyon ve uyuma dikkat edilmeye çalışıldığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla işletmenin bütünleşik pazarlama iletişimini benimsediğini görebilmekteyiz.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
BENZER YAZILAR
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler
  • Kategori yok