• Küresel Pazarlama Deneme Final Sınavları – Deneme 25

logo
Küresel Pazarlama
Deneme Final Sınavları - Deneme 25
1.

Aşağıdakilerden hangisi uyumlaştırma stratejileri hakkında söylenemez?

Doğru Cevap: "C" Küresel pazarlarda tüketici istek ve ihtiyaçlarının homojenleşmesi nedeniyle ortaya çıkmıştır
Soru Açıklaması

Farklı pazarlama programları hazırlanmasına yönelik bir seçenek olan uyarlama (adaptasyon-uyumlaştırma) iç pazarlar için geliştirilmiş olan bir ürün veya markanın dış pazarlara uygun hâle getirilmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Bu durumda, üründen sağlanan temel fayda aynı olmakla beraber sunulacak olan ek özelliklerde farklılaştırmanın gerçekleştirilmesiyle dış pazarlardaki tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarına uygun ürün üretilmesi mümkün olmaktadır. Uyarlama stratejisi incelendiğinde, genellikle ülkelerin kültürlerindeki, ekonominin ve pazarın gelişme düzeyindeki, siyasi ve yasal sistemlerindeki, müşteri değeri ve yaşam tarzlarındaki farklılıkların vurgulanmakta olduğu görülmektedir. Buna göre pazarlama stratejisinde başarılı olmanın yolu, ürünü pazara göre uyarlamaktır. Ürün uyarlamanın gelişmekte olan ülkelerin kentsel bölgelerinden ziyade daha çok kırsal bölgeleri için gerekli olduğu ve ürün uyarlamanın zorunlu olup olmadığına bağlı olmadan bir ürünün pazardaki rekabetçi durumunu yükseltebildiği belirtilmektedir. 

2.
Anlaşmaya dahil ülkeler arasında tarife engellerinin kalktığı, anlaşma dışında kalan üçüncü ülkelere karşı ortak bir gümrük tarifesinin uygulandığı ve bütün bunlara ilave olarak anlaşmaya taraf olan ülkeler arasında iş gücü ve sermaye dolaşımının serbest olduğu ticaret bloku türüne ne ad verilmektedir?
Doğru Cevap: "C" Ortak Pazar
Soru Açıklaması
Ortak pazar, anlaşmaya dahil ülkeler arasında tarife engellerinin kalktığı, anlaşma dışında kalan üçüncü ülkelere karşı ortak bir gümrük tarifesinin uygulandığı ve bütün bunlara ilave olarak anlaşmaya taraf olan ülkeler arasında iş gücü ve sermaye dolaşımının serbest olduğu ticaret bloku türüdür.
3.
Aşağıdakilerden hangisi küresel pazarlamadaki hedefe ulaşmak için kullanılacak temel araçlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" İç piyasadaki talep artışı
Soru Açıklaması
4.

Müşterilere ulaşmak için gerekli olan iletişim kanallarında sıkıntı varsa çokuluslu işletmeler hangi yaklaşımı tercih etmektedirler?

Doğru Cevap: "A" Bütünleşik pazarlama iletişimi
Soru Açıklaması

Ülke pazarlarında müşterilere ulaşmak için ihtiyaç duyulan iletişim kanallarının eksikliği ya da sınırlılığı, işletmelerin ülke pazarlarına giriş kararlarını dahi etkilemektedir. Bunlara bağlı olarak özellikle çokuluslu işletmeler, farklı ülkelerde pazarlama iletişimi programlarını etkili biçimde uygulayabilmek için bütünleşik pazarlama iletişimi yaklaşımını tercih etmektedir.

5.
I. Nüfus II. Gelir III. Döviz kurları IV. Alt yapı V. İklim ve topografya Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri dış pazarlara açılırken dikkate alınması gereken Pazar demografiklerindendir?
Doğru Cevap: "E" I,II,III, IV ve V
Soru Açıklaması
Soruda verilen maddelerin tamamı dış pazarlara açılırken dikkate alınması gereken Pazar demografiklerindendir
6.
I. Maliyetler II. Pazar koşulları ve müşteri davranışları (talep veya değer) III. Rekabet koşulları IV. Yasal, siyasi ve ekonomik koşullar V. İşletmenin genel politikaları ve pazarlama karması Yukarıdaki unsurları inceleyen bir işletme uluslararası pazarlarda fiyatla ilgili aşağıdakilerden hangisini anlamak istemektedir?
Doğru Cevap: "C" Fiyatın yapısını anlamak
Soru Açıklaması
Yukarda belirtilen unsurlar uluslararası pazarlarda uygulanan fiyatın yapısını anlayabilmek için incelenmesi gereken faktörlerdir.
7.

Ürün imajını etkileyen önemli bir faktörde menşe ülke kavramıdır. Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinin menşe ülke imajının diğerlerine göre daha düşük olması beklenir?

Doğru Cevap: "A" Mısır
Soru Açıklaması

Genel olarak endüstrileşmiş ülkelerin ürünlerinin çok kaliteli, gelişmekte olan veya az gelişmiş olan ülkelerin ürünlerinin kalitesiz olduğu inancı vardır. 

8.
Aşağıdakilerden hangisi küresel pazarlarda fiyatlama kararlarını etkileyen temel faktörlerden değildir?
Doğru Cevap: "B" İklim ve coğrafi koşullar
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi pazar potansiyeli göstergelerinden olan demografik özelliklerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Ülkenin mevsim yapısı
Soru Açıklaması
10.

Aşağıdakilerden hangisi standartlaştırma stratejileri uygulamak için daha iyi bir üründür?

Doğru Cevap: "A" Cep telefonu
Soru Açıklaması

“Standartlaştırma” endüstriyel mallar için tüketici mallarına kıyasla çok daha uygundur. Tüketici mallarında ise dayanıklı tüketim mallarında dayanıksız mallara kıyasla standartlaştırma olanağı daha fazladır. Bunun sebebi dayanıksız malların daha çok damak tadı, gelenekler ve görenekler gibi her bir toplumun kendine özgü değerlerine göre cazibesi olmasıdır. Bu konuda yakın zamanda yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçlar ise endüstriyel ve yüksek teknoloji ürünü malların (bilgisayar parçaları, makine parçaları vb.) küresel marka stratejileri için en uygun ürünler olduğunu ortaya koymaktadır. Konfeksiyon, giyim, yiyecek, ev temizliği, makyaj gibi ürünler ise küresel marka stratejisi açısından daha az uygundur. 

logo
Küresel Pazarlama
Deneme Final Sınavları - Deneme 25
11.
Uluslararası pazarlarda tanınan bir oto lastik üreticisi olan firma dağıtım kanalı stratejisinde değişikliğe giderek ürünlerinin dağıtımındaki küresel perakendecileri aradan çıkararak dağıtım kanalı üzerinde tamamen kontrol sahibi olmak istemektedir. Firmanın bu amaç doğrultusunda atacağı ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kendi perakende satış mağazalarını kurmak
Soru Açıklaması
Uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren Benetton, Nike vb. markalar dış pazarlarda ürünlerini kendi perakende mağazaları ile nihai tüketicilere ulaştırırlar. Bu durumda işletmeler, dış pazarlardaki dağıtım faaliyetleri üzerinde tamamen kontrol sahibi olabilir.
12.

Aşağıdakilerden hangisinde işletmeler, fiyatlama kararlarını toplam maliyetleri ya da marjinal maliyetleri karşılamaya yönelik olarak alırlar?

Doğru Cevap: "A" Maliyete dayalı fiyatlama yaklaşımlarında
Soru Açıklaması

Dış pazarlarda işletmeler, çoğunlukla maliyete dayalı fiyatlama stratejilerini tercih ederler. Maliyete dayalı fiyatlama yaklaşımlarında işletmeler, fiyatlama kararlarını toplam maliyetleri ya da marjinal maliyetleri karşılamaya yönelik olarak alırlar. 

13.

Farklı pazarlama programları hazırlanmasına yönelik bir seçenek olan ve iç pazarlar için geliştirilmiş olan bir ürün veya markanın dış pazarlara uygun hâle getirilmesi şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Uyarlama
Soru Açıklaması

Farklı pazarlama programları hazırlanmasına yönelik bir seçenek olan uyarlama (adaptasyon-uyumlaştırma) iç pazarlar için geliştirilmiş olan bir ürün veya markanın dış pazarlara uygun hâle getirilmesi şeklinde tanımlanmaktadır. 

14.
I. Müşterilerin farklı beklenti ve istekleriII. Müşterilerin ürünleri ve hizmetleri elde etmek için tercih ettikleri aracılar III. Müşterilerin ödemeye razı oldukları bedellerIV. Kendilerine özgü nitelikleri bulunan dağıtım kanalı yapılarıYukarıdaki faktörlerden hangilerine uluslararası pazarlarda dağıtım kararları alınırken dikkat edilmelidir?
Doğru Cevap: "A" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
Uluslararası pazarlarda dağıtım kararlarını etkileyen çok fazla sayıda ve çok katmanlı birçok değişkenin dikkate alınması gerekmektedir. Bunların başında, ekonomik koşullara ve kültüre bağlı olarak farklı ülkelerde hedef pazarı oluşturan müşterilerin farklı beklenti ve isteklere sahip olması gelmektedir. Müşterilerin satın alacakları ürünleri ve hizmetleri elde etmek için tercih ettikleri aracılar ve satış noktaları ile ödemeye razı oldukları bedeller de değişmektedir. Bir diğer önemli faktör de farklı ülke pazarlarında kültürün ve müşterilerin taleplerine göre değişik biçimlerde şekillenmiş ve kendilerine özgü nitelikleri bulunan dağıtım kanalı yapılarının gözlenmesidir.
15.

Aşağıdakilerden hangisi bir dağıtım kanalı politikasıdır?

Doğru Cevap: "E" Yoğun dağıtım
Soru Açıklaması

Temelde tercih edilen üç tür dağıtım politikasından bahsetmek mümkündür: Yoğun Dağıtım, Seçimli Dağıtım ve Sınırlı Dağıtım. 

16.

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin yerel pazardaki aracılarından birisidir?

Doğru Cevap: "D" İhracat şirketleri
Soru Açıklaması

Diğer dört şık dış pazardaki aracılara örnekken ihracat şirketleri yerel pazardaki aracılara örnektir.

17.

Aşağıdakilerden hangisi müşteri sayısını tahmin etmeye çalışan bir işletmenin sorduğu rekabet sorularından birisidir?

Doğru Cevap: "E" Pazar sunumu rakiplerin sunumlarından nasıl farklıdır?
Soru Açıklaması

Rekabet sorusu olarak iki soru akla gelmektedir, bunlar;1.  Pazar sunumu rakiplerin sunumlarından nasıl farklıdır? 2. İşletmenin itibarı önem taşıyan bir konu mudur? Alıcının kararını etkileyebilecek başka soyut etkenler var mıdır?

18.

İşletmenin belirli bir ürüne ilişkin pazarda belirli bir yer belirlemesi ya da tüketicinin zihninde ürüne ve ürün imajına ilişkin bir yer oluşturmasına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Ürün konumlandırma
Soru Açıklaması

Ürün konumlandırma, işletmenin belirli bir ürün için benzerlerine göre bir pazar rolü tanımlama sürecidir. Bir başka ifadeyle konumlandırma, işletmenin belirli bir ürüne ilişkin pazarda belirli bir yer belirlemesi ya da tüketicinin zihninde ürüne ve ürün imajına ilişkin bir yer oluşturmasıdır.

19.
Aşağıdakilerden hangisi pazarlama iletişiminin temel araçlarından birisi değildir?
Doğru Cevap: "A" Fiyatlama
Soru Açıklaması
Fiyatlama pazarlama iletişimi karmasının değil, pazarlama karmasının bir unsurudur.
20.
Aşağıdakilerden hangisi   marka konumlandırma stratejileri oluşturulurken dikkat edilen  unsurlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Konumlandırma maliyetleri 
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler