• Küresel Pazarlama Deneme Final Sınavları – Deneme 22

logo
Küresel Pazarlama
Deneme Final Sınavları - Deneme 22
1.
 • Faaliyet gösterilen her pazar tek ve kendine özgü olarak ele alınır.
 • Değer zincirinin içinde yer alan yerel birimlerle daha çok iş birliği yapılır.
 • III. Pazarı ve tüketici ihtiyaçlarını anlamak için sistematik pazarlama araştırmaları yapılır.
 • Farklılıklar üzerine odaklandığı için, her pazarda tüketici ihtiyaçlarına başarı ile yaklaşabilir.
 • Yukarıda verilen özellikler hangi uluslararası pazarlama yönelimini belirtmektedir?

  Doğru Cevap: "B" Çok odaklı yönelim
  Soru Açıklaması

  Çok Odaklı Yönelim pazarların farklılıkları üzerine odaklanır ve bu farklılıkları anlayarak her pazarda farklı pazarlama karması kullanarak faaliyet göstermeyi hedefler.

  2.
  Bir ürünün tüketicinin gözünde istenilen imaja göre ayarlanmasına ne ad verilir? 
  Doğru Cevap: "C" Ürün konumlandırma 
  Soru Açıklaması
  3.
  Ürünlerinin büyük küçük tüm perakende satış noktalarında sunulmasını isteyen bir işletme hangi dağıtım politikasını izlemelidir?
  Doğru Cevap: "A" Yoğun Dağıtım
  Soru Açıklaması
  Ürünlerinin büyük küçük tüm perakende satış noktalarında sunulmasını isteyen bir işletme yoğun dağıtım tercih eder.
  4.

  Aşağıdakilerden hangisi kısa vadeli fiyat kararları almakta daha faydalı bir araçtır?

  Doğru Cevap: "B" Marjinal maliyete dayalı fiyatlama
  Soru Açıklaması

  Toplam maliyete dayalı fiyatlama, kısa vadeli fiyat kararları almakta pek faydalı bir araç değildir. Bu tür kararlarda marjinal maliyete dayalı fiyatlama yaklaşımına başvurulabilir. Marjinal maliyetler, her bir birim ürünün üretilmesi sonucunda ortaya çıkan maliyetleri ifade etmektedir.

  5.
  Aşağıdakilerden hangisi reklamlarda yaratıcılığın önündeki kısıtlamalardan birisi değildir?
  Doğru Cevap: "E" Ekonomik zorluklar
  Soru Açıklaması
  Ekonomik zorluklar reklamlarda yaratıcılığın önündeki kısıtlamalardan birisi değildir.
  6.
  Aşağıdakilerden hangisi aracıların desteklenmesinde işletmelerin başvuracağı yöntemlerden biri olarak gösterilemez?
  Doğru Cevap: "D" Pazarlar ve şirket gelişmeleriyle ilgili güncel bilgileri saklamak
  Soru Açıklaması
  Pazarlar ve şirket gelişmeleriyle ilgili güncel bilgileri saklamak dışındaki şıklar işletmelerin aracıları desteklemek için başvurdukları yöntemlerdir.
  7.
  İki dış pazar birbirlerinden genel olarak ekonomik, kültürel, müşteri yapısı ve dağıtım kanalı yapıları açısından farklılık gösterebilmektedir. Yani uluslararası pazarlarda farklı ülkelerdeki dağıtım kanallarının yapıları ve bunların üyelerinin davranışları kültürel çevre ve pazarlama süreçlerinin etkileşimi sonucu belirlenmektedir. Dolayısıyla bu açıklama dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilmektedir.
  Doğru Cevap: "A" Bir dış pazarda başarılı olunmasını sağlayan faktörler bir başka pazara taşınmayabilmektedir.
  Soru Açıklaması
  açıklama dikkate alındığında farklı pazarların kendilerine has özelliklerinin olduğu dolayısıyla bir pazarda başarı sağlayan faktörlerin diğer pazarda da başarı sağlayamaya bileceğine ulaşılmaktadır. Doğru Cevap a şıkkıdır.
  8.
  Aşağıdakilerden hangisi temelde tercih edilen dağıtım politikalarından biridir?
  Doğru Cevap: "D" Sınırlı dağıtım
  Soru Açıklaması
  Sınırlı dağıtım temelde tercih edilen dağıtım politikalarından biridir
  9.

  Aşağıdakilerden hangisi tüketici ürünlerin dağıtım kanalında yer alamaz?

  Doğru Cevap: "A" Endüstriyel Dağıtımcı
  Soru Açıklaması

  Endüstriyel dağıtımcı sadece endüstriyel ürünlerin dağıtımında yer alır.

  10.

  Uluslararası pazarda bütün politik risk analiz yöntemlerinin bir arada kullanılmasını içeren bir analiz yöntemidir. Her bir analiz yöntemine göre daha güvenilir sonuçlar üretmesi beklenen bir analiz yöntemidir. Uzun zaman alan ve maliyetli bir analizdir. Sözü edilen politik risk analiz yöntemi hangisidir?

  Doğru Cevap: "C" Entegre (bütünleşmiş) analiz
  Soru Açıklaması

  Entegre analiz yöntemi, politik riskleri analiz etmek için seçeneklerde sayılan tüm yöntemlerin bir arada kullanılmasını içerir. 

  logo
  Küresel Pazarlama
  Deneme Final Sınavları - Deneme 22
  11.
  Aşağıdakilerden hangisi yerel pazardaki aracılara örnek olarak gösterilemez?
  Doğru Cevap: "C" Üretici işletmenin temsilcileri
  Soru Açıklaması
  Üretici işletmenin temsilcileri dış pazardaki aracı türlerinden biridir.
  12.

  Aşağıdakilerden hangisinde işletmeler, fiyatlama kararlarını toplam maliyetleri ya da marjinal maliyetleri karşılamaya yönelik olarak alırlar?

  Doğru Cevap: "A" Maliyete dayalı fiyatlama yaklaşımlarında
  Soru Açıklaması

  Dış pazarlarda işletmeler, çoğunlukla maliyete dayalı fiyatlama stratejilerini tercih ederler. Maliyete dayalı fiyatlama yaklaşımlarında işletmeler, fiyatlama kararlarını toplam maliyetleri ya da marjinal maliyetleri karşılamaya yönelik olarak alırlar.

  13.

  Gerek kullanılan teknolojinin özelliğine bağlı olarak ve gerekse üretilen ürünün özelliğine uygun olarak yerel ve bölgesel özelliklerin üretim süreçlerine dahil edilmesine ne ad verilir?

  Doğru Cevap: "B" Çok uluslu işletme modeli
  Soru Açıklaması

  Gerek kullanılan teknolojinin özelliğine bağlı olarak ve gerekse üretilen ürünün özelliğine uygun olarak yerel ve bölgesel özelliklerin üretim süreçlerine dahil edilmesi modeli çok uluslu işletme modelidir

  14.
  Uluslararası alanda üreticilerle tüketicileri birbirine bağlamak amacıyla birden fazla işlevi yerine getiren bir dizi bağlantılı işletmenin yer aldığı ağlar nasıl adlandırılır?
  Doğru Cevap: "D" Dağıtım
  Soru Açıklaması
  Dağıtım kanalları, üreticiler ile müşterileri birbirine bağlamak üzere oluşturulmuş, bu amaca bağlı olarak birden fazla işlevi yerine getiren bir dizi bağlantılı işletmenin yer aldığı ağlar olarak kabul edilebilir. Bu açıdan bakıldığında, farklı dış pazarlarda faaliyet göstermek üzere yola çıkmış bir işletmenin pazarlama hedeflerine ulaşmasını sağlayacak, güvenilir dağıtım kanalları oluşturması, uluslararası pazarlarda başarının temel koşullarından birisi hâline gelmektedir. Doğru dağıtım kanalının oluşturulamadığı ya da doğru dağıtım kanalında yer alınamadığı durumlarda, dış pazarlara ürünleri ulaştırabilmenin maliyeti çok yüksek olabilmektedir.
  15.
  Aşağıdakilerden hangisi uluslararası reklam tasarımında uygulanan adımlardan birisi değildir?
  Doğru Cevap: "E" Kontrol edilebilir çevreyi değiştirmek
  Soru Açıklaması
  Reklam stratejisinin adımları arasında çevreyi değiştirmek yer almaz
  16.

  İşletmelerin pazarlama iletişimi amaçları doğrultusunda sportif, kültürel, çevreye yönelik, eğitsel ve toplumsal faaliyetlerin, kuruluşların ve kişilerin desteklenmesini içermesi aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "B" Sponsorluk
  Soru Açıklaması

  Sponsorluk, işletmelerin pazarlama iletişimi amaçları doğrultusunda sportif, kültürel, çevreye yönelik, eğitsel ve toplumsal faaliyetlerin, kuruluşların ve kişilerin desteklenmesini içerir. Bu tür destekler, faaliyetlerde yer alan her iki tarafa da çeşitli faydalar sağlamaktadır.

  17.

  Kişilerin ya da kuruluşların belirlenmiş hedef kitlelerle dürüst ve sağlam bağlar kurup geliştirmesi, bunları olumlu inanç ve eylemlere yöneltmesi, tepkilerini değerlendirerek tutumlara yön vermesi, böylece karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler sürdürülmesini içeren planlı çabalar neyin tanımlamasıdır?

  Doğru Cevap: "E" Halkla ilişkilerin
  Soru Açıklaması

  Sözü edilen tanımlama halkla ilişkilere aittir.

  18.

  Her işletmenin kullanacağı pazarlama yöntemleri, işletmenin yönetiminin dünya ile ilgili inanç ve varsayımlarından etkilenir ve bu doğrultuda şekillenir. İşletmelerin uluslararası pazarlama yönelimleri ise dört grupta değerlendirilmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir.

  Doğru Cevap: "E" Bireye odaklı yönelim
  Soru Açıklaması

  Uluslararası pazarlama yönelimleri olarak adlandırılan turumlar; kendine odaklı, çok odaklı, bölge odaklı ve dünya odaklı yönelimler olarak adlandırılır. Bireye odaklı bir tutum söz konusu değildir.

  19.
 • Teknolojik gelişmeler
 • Ürünün modasının geçmesi
 •  Yasal zorunluluklarYukarıda verilenlerden hangileri işletmenin yeni ürün yaratma stratejisine girme nedenleridir?
 • Doğru Cevap: "C" I ve II
  Soru Açıklaması

  Pazarda var olan bir ürün yeni bir marka adı altında pazara sunulur. Bu tip mallar genellikle teknolojik yenilikler neticesinde pazara çıkarlar. Bir işletmeci teknolojik yenilik sonucu bir ürünü pazara sunduğunda diğer işletmecilerde benzer veya ikame ürünler geliştirmek zorunda kalırlar. Ürünün fiziki şeklinde yani tasarım, renk, boyut, ambalaj gibi veya içeriğinde yapılacak küçük değişikliklerle pazara yeni ürün olarak sunulması. İşletmeler yeni ürün üretmek yerine bu yolu tercih ederler. Tüketici tercihlerinin sürekli değiştiği bir ortamda, bir ürünün sürekli satılması imkânsızdır. 

  20.
  1. Pazarlama araştırması gerçekleştirmek 2. Kampanyanın bütçesini belirlemek 3. Seçilen pazarlar için en etkili reklam mesajını geliştirmek 4. Mesajı iletmek açısından etkili olacak mecraları belirlemek 5. Pazarlama iletişiminin hedeflerini belirlemek 6. Kampanyayı gerçekleştirmek 7. Belirlenmiş hedefler doğrultusunda kampanyayı değerlendirmek Yukarıda sıralanan, uluslararası reklam tasarımında uygulanabilecek temel yaklaşım adımlarından hangi ikisinin yeri değiştirilirse sıralama doğru olacaktır?
  Doğru Cevap: "B" 2 ve 5
  Soru Açıklaması
  Uluslararası reklam tasarımında uygulanabilecek temel yaklaşımın adımları; pazarlama araştırması gerçekleştirmek, pazarlama iletişiminin hedeflerini belirlemek, seçilen pazarlar için en etkili reklam mesajını geliştirmek, mesajı iletmek açısından etkili olacak mecraları belirlemek, kampanyanın bütçesini belirlemek, kampanyayı gerçekleştirmek ve belirlenmiş hedefler doğrultusunda kampanyayı değerlendirmek şeklinde sıralanmaktadır.
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler