• Küresel Pazarlama Deneme Final Sınavları – Deneme 2

logo
Küresel Pazarlama
Deneme Final Sınavları - Deneme 2
1.
İşletmeler uluslararası pazarlarda fiyatlama ile ilgili olarak bazı hedefler doğrultusunda strateji belirleyebilirler. Aşağıdakilerden hangisi bu hedefler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Pazar payını azaltma
Soru Açıklaması
Pazar payını azaltma işletmelerin uluslararası pazarlarda fiyatlama ile ilgili olarak bazı hedefler doğrultusunda strateji belirlemedeki hedefleri arasında yer almaz.
2.
Aşağıdakilerden hangisi fiyatlamaya temel oluşturacak talep tahminlemesinde ele alınan “müşteri arama yapma ve kullanma” sorularından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Karar verici ürünün bedelini kendisi mi ödeyecek?
Soru Açıklaması
Karar verici ürünün bedelini kendisi mi ödeyecek? sorusu fiyatlamaya temel oluşturacak talep tahminlemesinde ele alınan “müşteri arama yapma ve kullanma” sorularından biri değildir.
3.
Aşağıdakilerden hangisi uluslararası dağıtım kanallarında yer alan aracıların oynadığı rollerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Farklı ülkelerden ve kültürlerden gelen alıcılar ve satıcılar arasında standart davranış geliştirmek
Soru Açıklaması
Farklı kültürler ve müşteriler için farklı daranış türleri gerekebilir. Bu nedenle c seçeneği aracıların rolleri arasında yer almaz.
4.

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası pazarlarda fiyatın belirlenmesini etkileyen dışsal faktörlerden birisidir?

Doğru Cevap: "A"  Devlet düzenlemeleri
Soru Açıklaması

Devlet düzenlemeleri pazarla ilişkili dışsal faktörlerden birisidir.

5.

Aşağıdakilerden hangisi kültürün unsurları arasında değildir?

Doğru Cevap: "A" Toplumsal yapı
Soru Açıklaması

Toplumsal yapı direk olarak kültürün unsurları arasında değildir. Daha çok bu unsurların toplamıyla alakalıdır. 

6.
"Belirli ürünleri ağırlığına veya miktarına bağlı olarak hesaplamak" hangi tarifelerin tanımıdır? 
Doğru Cevap: "E" Spesifik
Soru Açıklaması
7.

İşletmeler hem kendi ülkelerinin hem de girmeyi düşündükleri pazarların politik çevresinden etkilendikleri bilinmektedir. Bu nedenle her zaman politik çevrenin fırsat ve tehditlerini değerlendirmeleri gerekmektedir. Dolayısıyla politik çevreyi doğru yorumlayabilmek için öncelikle politik sistemleri de bilmek icap etmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde politik sistemler doğru şekilde bir arada verilmiştir?

Doğru Cevap: "E" Sosyalizm, Demokrasi ve Totaliter rejimler
Soru Açıklaması

Politik sistemler şu şekilde gruplandırılır: Totaliter rejimler, Sosyalizm ve Demokrasi şeklindedir. Bu üç sistem birlikte E seçeneğinde verilmiştir.

8.
Aşağıdakilerden hangisi pazar ekonomisinin özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "A" Özel sektör ekonominin temel gücüdür.
Soru Açıklaması
Cevap A şıkkıdır. Diğerleri yönetilen ekonomilerin özellikleridir.
9.

İhracatçının ürün üzerinde yabancı pazarlara girebilmek için veya dış çevre etmenleri zorunlu kıldığı için yapmak zorunda olduğu değişiklikleri içermesine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Zorunlu uyumlaştırma
Soru Açıklaması

Zorunlu uyumlaştırma, ihracatçının ürün üzerinde yabancı pazarlara girebilmek için veya dış çevre etmenleri zorunlu kıldığı için yapmak zorunda olduğu değişiklikleri içermektedir.

10.
Alıcıya iletilecek mesajın kaynak tarafından uygun ve etkili bir semboller bütününe dönüştürülmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Kodlama
Soru Açıklaması
Mesajın semboller yoluyla ulaştırılmasına kodlama denir.
logo
Küresel Pazarlama
Deneme Final Sınavları - Deneme 2
11.
Rakipleri pazardan uzak tutacak kadar düşük fiyat belirlemeyi içeren fiyatlama stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tedbir amaçlı fiyatlama
Soru Açıklaması
12.

Bir işletmenin kendi ülke pazarında bulunan ve yerel bazlı pazarlama hizmetleri sunan aracılarına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Yerel pazardaki aracılar
Soru Açıklaması

Yerel pazardaki aracılar, işletmenin kendi ülke pazarında bulunan ve yerel bazlı pazarlama hizmetleri sunan aracılardır. 

13.
Aşağıdakilerden hangisi küresel markaların özelliklerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Dünyanın her yerinde farklı biçimde konumlandırılırlar. 
Soru Açıklaması
14.

Uluslararası pazarlarda uygulanacak fiyatı belirleme aşamaları göz önüne alınırsa son basamak hangisi olur?

Doğru Cevap: "C" Fiyatın Belirlenmesi
Soru Açıklaması

Uluslararası pazarlarda uygulanacak fiyatı belirleme aşamalar: fiyatlama çerçevesinin değerlendirilmesi, fiyatlama politikası seçimi, fiyatlama stratejisi belirlenmesi ve fiyatın belirlenmesi

15.

Üreticiler ile müşterileri birbirine bağlamak üzere oluşturulmuş, bu amaca bağlı olarak birden fazla işlevi yerine getiren bir dizi bağlantılı işletmenin yer aldığı ağlar olarak kabul edilebilir. Aşağıdakilerden hangisi bu ağlara verilen genel isimdir?

Doğru Cevap: "C" Dağıtım Kanalı
Soru Açıklaması

Sözü edilen ağlar dağıtım kanallarıdır. 

16.
Aşağıdakilerden hangisi uluslararası pazarlamada kişisel satış stratejilerinin ve tekniklerinin uygulanabilirliğini etkileyen faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Tüketici Grupları
Soru Açıklaması
Bu faktörler; coğrafi ve fiziksel koşullar, pazarın gelişmişlik düzeyi, siyasi riskler, yasal düzenlemeler, pazar bilinmezleri ve insan ilişkilerindeki farklılıklardır.
17.

Kullanılan üretim teknolojileri açısından değerlendirildiğinde, üretimi gerçekleştirilen ürünler üzerinde her hangi bir değişiklik yapmadan ve dünyanın farklı bölgelerinde ortaya çıkan farklı beklentileri dikkate almadan gerçekleştirilen üretim modelinin benimsenmesine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Küresel üretim modeli
Soru Açıklaması

Kullanılan üretim teknolojileri açısından değerlendirildiğinde, üretimi gerçekleştirilen ürünler üzerinde her hangi bir değişiklik yapmadan ve dünyanın farklı bölgelerinde ortaya çıkan farklı beklentileri dikkate almadan gerçekleştirilen üretim modelinin benimsendiği küresel üretim modelidir. 

18.
Aşağıdakilerden hangisi “Herhangi bir ürünün, hizmetin ya da fikrin bedeli ödenerek ve bedelin kim tarafından ödendiği anlaşılacak şekilde yapılan ve kişisel satışın dışında kalan tanıtım faaliyetleri” olarak tanımlanır ?
Doğru Cevap: "B" Reklam
Soru Açıklaması
Herhangi bir ürünün, hizmetin ya da fikrin bedeli ödenerek ve bedelin kim tarafından ödendiği anlaşılacak şekilde yapılan ve kişisel satışın dışında kalan tanıtım faaliyetlerine Reklam denir.
19.
l. Rekabetin hızlı ve sürekli bir biçimde sınır ötesine akışıll. Hizmetlerin hızlı ve sürekli bir biçimde sınır ötesine akışılll. Malların hızlı ve sürekli bir biçimde sınır ötesine akışılV. Fikirlerin hızlı ve sürekli bir biçimde sınır ötesine akışıV. Sermayenin hızlı ve sürekli bir biçimde sınır ötesine akışıYukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri küreselleşmenin tanımı kapsamındadır?
Doğru Cevap: "E" ll, lll, lV ve V
Soru Açıklaması
Hizmetlerin hızlı ve sürekli bir biçimde sınır ötesine akışı, Malların hızlı ve sürekli bir biçimde sınır ötesine akışı, Fikirlerin hızlı ve sürekli bir biçimde sınır ötesine akışı, Sermayenin hızlı ve sürekli bir biçimde sınır ötesine akışı küreselleşmenin tanımı kapsamındadır.
20.
Aşağıdakilerden hangisi dolaylı ihracatın avantajlarından birisidir?
Doğru Cevap: "B" Sınırlı taahhüt
Soru Açıklaması
Dolaylı ihracatın avantajları şunlardır: • Sınırlı taahhüt • Düşük risk • Esneklik
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler