• Küresel Pazarlama Deneme Final Sınavları – Deneme 19

logo
Küresel Pazarlama
Deneme Final Sınavları - Deneme 19
1.

Aşağıdakilerden hangisinde gerçekleştirilecek reklam kampanyasının bazı bölümleri her ülke için aynı bırakılırken diğer bir deyişle konsept değişmezken dil ve kişi kullanımında değişiklik yapılarak hedef pazara uyumu sağlanır?

Doğru Cevap: "B" Uzlaşma stratejisinde
Soru Açıklaması

Standartlaştırma ve uyumlaştırma stratejilerinin ortak ve sinerjik bir biçimde kullanılmasına bağlı olarak da uzlaşma stratejisi gündeme gelmiştir. Bu stratejide gerçekleştirilecek reklam kampanyasının bazı bölümleri her ülke için aynı bırakılırken diğer bir deyişle konsept değişmezken dil ve kişi kullanımında değişiklik yapılarak hedef pazara uyumu sağlanır.

2.
Küresel pazarlardaki dağıtım kanallarının yapısı incelendiğinde olası tüm farklı yapılarına karşın aşağıdakilerden hangisi tüm dış dağıtım kanallarında ortaklık göstermektedir?
Doğru Cevap: "E" Kanal üyeleri olarak imalatçılar, toptancılar, perakendeciler, aracılar ve müşteriler bulunması
Soru Açıklaması
Olası tüm farklı yapılarına karşın farklı ülkelerdeki tüm dağıtım kanallarında imalatçı işletmeler, dağıtımcılar veya değişik aracılar, toptancılar, perakendeciler, nihai kullanıcılar ya da müşteriler kanal üyeleri olarak yer alırlar.
3.
Her ülke pazarı, kendine özgü bir yapısı ve koşulları olan çeşitli dağıtım ağları içermektedir. Kimi ülke pazarlarında dağıtım kanalları birden çok aracının yer aldığı çok katmanlı bir yapı sergiler. Kimi ülke pazarlarında ise dağıtım kanalları görece daha az aracının aldığı daha yalın ve sade yapılarda faaliyet gösterirler. Buna göre uluslararası pazarlarda rekabet gösteren bir işletmenin yerel pazarlarla kıyaslandığında hangisini telafi etmesi daha güçtür?
Doğru Cevap: "A" Dağıtım ağları
Soru Açıklaması
Her ülke pazarının kendine özgü yapısı ve koşulu olan dağıtım ağları içermektedir. Bazı ülke pazarı dağıtım kanallarının çok sayıda aracının bulunduğu bir yapıya sahipken bazılarında ise dağıtım kanalları daha az sayıda aracının bulunduğu sade bir yapıdadır. Bu durum, uluslararası ülke pazarlarında faaliyet gösteren dağıtım ağlarının kısa vadede ciddi değişimler gösteremeyeceği bilinmesi gerekmekte ve en doğru dağıtım ağının seçilmesi için üzerinde dikkatle düşünülmesi gerekmektedir.
4.

Aşağıdakilerden hangisi düşük bağlamlı kültürler hakkında söylenebilir?

Doğru Cevap: "D" Bir isteğe doğrudan hayır denilebilir
Soru Açıklaması

Kültürler, yüksek ve düşük bağlamlı olarak ikiye ayrılabilir. Yüksek bağlamlı kültürler ima kültürleridir. Burada düşünceler, açık açık ifade edilmek yerine ima edilerek aktarılmaya çalışılır. Sözlü mesajda çok az bilgi iletilir ve kelimeler yerine beden dili daha önem kazanır. Düşük bağlamlı kültürlerde ise düşünceler doğrudan ifade edilir. Kuzey Amerika ülkeleri düşük bağlamlı kültürlere örnek olarak verilebilirken, Güney Amerika ülkeleri yüksek bağlamlı kültüre örnek oluşturur. Yüksek bağlamlı kültürlerde belirli bir isteğe doğrudan “hayır” demek kabul edilmeyebilir. Örneğin yukarıda da bahsedildiği üzere Japonlar genellikle belirli bir isteğe “Evet” deseler bile bu cevap bu durumu kabul ettikleri anlamına gelmez. Sadece “söylediğinizi anladım, durumu değerlendireceğim” anlamını taşır. Yüksek bağlamlı kültürlerde karşı tarafın “Hayır” cevabıyla rencide edilmemesi önem taşır.

5.
Fiyat, tutundurma ve dağıtım çabalarında tüm dünyanın tek bir pazar olarak kabul edilmesi ve buna göre faaliyette bulunması olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Küresel pazarlama
Soru Açıklaması
Yukarıda sözü edilen tanım küresel pazarlamaya ait bir tanımdır.
6.
İşletmenin gerçekleşen satış hacmi beklentilerinin altında kalan ve "uyguladığımız fiyat, sabit giderlerimizi karşılamakta yetersiz kalacak ve zarar edeceğiz" şeklinde düşünen bir işletmenin hangi fiyat politikasını uyguladığını düşünürsünüz?
Doğru Cevap: "C" Maliyete dayalı fiyatlama
Soru Açıklaması
Buradaki durum göz önüne alındığında işletmenin maliyete dayalı bir fiyat politikası izlediği anlaşılmaktadır. Çünkü maliyete dayalı fiyatlama politikalarında işletmeler, fiyatlama kararlarını toplam maliyetleri ya da marjinal maliyetleri karşılamaya yönelik olarak alırlar. Ancak müşterinin ödemeyi düşündüğü fiyat ve dış pazarlarda karşılaşılan diğer maliyetler göz ardı edildiği için işletmenin zarar etme olasılığı artmaktadır.
7.
Pazara sundukları ürün veya hizmetin niteliğine bakılmaksızın işletmelerin tercih edeceği dağıtım kanalını seçerken karar vermek zorunda olduğu temel iki husustan biri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Seçilmiş dış pazarlarda ürünlerini ve hizmetlerini müşterilere nasıl ulaştıracağı
Soru Açıklaması
Seçilmiş dış pazarlarda ürünlerini ve hizmetlerini müşterilere nasıl ulaştıracağı ve bu süreçte kullanılacak aracı türleri doğru cevaplardır.
8.
Aşağıdakilerden hangisi dünya ekonomisine yön veren kuruluşlara bir örnektir? 
Doğru Cevap: "D" Uluslararası Para Fonu
Soru Açıklaması
9.

Uluslararası pazarlar için fiyat belirlemede maliyetler aşağıdakilerden hangisinin belirlenmesi için kullanılmaktadır?

Doğru Cevap: "D" Fiyat tabanı
Soru Açıklaması

Maliyetler, fiyatlamayı etkileyen temel faktörlerin başında gelmektedir. Maliyetler öncelikle bir fiyat tabanı belirlemek açısından faydalıdır. Eğer işletme kısa vadede artık kapasiteye sahipse iş gücü, ham madde ve nakliye gibi doğrudan maliyetler fiyat tabanını belirlemek için kullanılabilir. Ancak uzun vadede ürünün toplam maliyeti kar- şılanmalıdır. Dolayısıyla, gerçek maliyet tabanı çoğunlukla doğrudan maliyet ile top lam maliyet arasında bir noktada yer alır. Hangi maliyet noktasına göre fiyatlama yapılacağı ise işletmenin genel fiyatlama stratejisi ile ilgilidir. 

10.

Aşağıdaki çevrelerden hangisinde gerçekleşen değişimler pazarlamayı etkilememektedir?

Doğru Cevap: "E" Ailevi
Soru Açıklaması

Küresel pazarlama kavramı insanın içinde yaşadığı belirli çevrelerde oluşan değişimler sonucunda ortaya çıkmaktadır. İnsanların içinde yaşadıkları ekonomik, politik, sosyokültürel ve teknolojik çevrelerin her birindeki değişim pazarlamayı etkilemektedir

logo
Küresel Pazarlama
Deneme Final Sınavları - Deneme 19
11.
Uluslararası pazarlarda fiyat tabanını belirleyen faktör aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Maliyetler
Soru Açıklaması
12.

Farklı pazarlama programları hazırlanmasına yönelik bir seçenek olan ve iç pazarlar için geliştirilmiş olan bir ürün veya markanın dış pazarlara uygun hâle getirilmesi şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Uyarlama
Soru Açıklaması

Farklı pazarlama programları hazırlanmasına yönelik bir seçenek olan uyarlama (adaptasyon-uyumlaştırma) iç pazarlar için geliştirilmiş olan bir ürün veya markanın dış pazarlara uygun hâle getirilmesi şeklinde tanımlanmaktadır.

13.

Aşağıdakilerden hangisi standartlaştırma stratejileri uygulamak için daha iyi bir üründür?

Doğru Cevap: "A" Cep telefonu
Soru Açıklaması

“Standartlaştırma” endüstriyel mallar için tüketici mallarına kıyasla çok daha uygundur. Tüketici mallarında ise dayanıklı tüketim mallarında dayanıksız mallara kıyasla standartlaştırma olanağı daha fazladır. Bunun sebebi dayanıksız malların daha çok damak tadı, gelenekler ve görenekler gibi her bir toplumun kendine özgü değerlerine göre cazibesi olmasıdır. Bu konuda yakın zamanda yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçlar ise endüstriyel ve yüksek teknoloji ürünü malların (bilgisayar parçaları, makine parçaları vb.) küresel marka stratejileri için en uygun ürünler olduğunu ortaya koymaktadır. Konfeksiyon, giyim, yiyecek, ev temizliği, makyaj gibi ürünler ise küresel marka stratejisi açısından daha az uygundur. 

14.

Aşağıdakilerden hangisi yasal ve siyasi düzenlemeler çerçevesinde uluslararası fiyatları etkilemek için kullanılan araçlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Tüketici tercihleri
Soru Açıklaması

Farklı ülke pazarlarında faaliyet gösteren işletmeler, ilgili pazarlardaki fiyatlarını belirlerken her bir ülkedeki yasal ve siyasi koşulları dikkate almak durumundadır. Çünkü bu tür koşullar, ülke pazarlarına göre önemli farklılıklar gösterebilmektedir. Yasal ve siyasi koşullar esas olarak bir işletmenin ürünlerini yalnızca ekonomik etkenler temelinde fiyatlamasını sınırlandırmak şeklinde etkili olmaktadır. Günümüz dünyasında ekonomik açıdan güçlü ülkeler, yerel işletmelerinin ve vatandaşlarının refahını korumak ve geliştirmek adına çeşitli önlemler almaktadır. Hangi tür devlet müdahelelerinin serbest ticaret açısından uygun olduğu tartışmalı bir konu olsa da farklı ülke pazarlarında faaliyet gösteren işletmeler antidamping yasaları, gümrük vergileri, ithalat kotaları ve devaluasyon gibi sınırlamalar gibi uygulamaları olduğu gibi kabul etmek durumundadır.

15.

Kullanılan üretim teknolojileri açısından değerlendirildiğinde, üretimi gerçekleştirilen ürünler üzerinde her hangi bir değişiklik yapmadan ve dünyanın farklı bölgelerinde ortaya çıkan farklı beklentileri dikkate almadan gerçekleştirilen üretim modelinin benimsenmesine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Küresel üretim modeli
Soru Açıklaması

Kullanılan üretim teknolojileri açısından değerlendirildiğinde, üretimi gerçekleştirilen ürünler üzerinde her hangi bir değişiklik yapmadan ve dünyanın farklı bölgelerinde ortaya çıkan farklı beklentileri dikkate almadan gerçekleştirilen üretim modelinin benimsendiği küresel üretim modelidir. 

16.
 • Hükümet üzerinde etkili olabilir.
 • Batıl inançlar ürünler üzerinde etkili olabilir.
 • III. Pazarlamacılar faaliyet gösterdikleri ülkede sin etkisini dikkate almalıdır.

  Kültürü oluşturan unsurlardan biri olan din hakkında yukarıdakilerden hangisi söylenebilir?

  Doğru Cevap: "E" I, II ve III
  Soru Açıklaması

  Bazı ülkelerde var olan laik sistemin aksine, bazılarında din hükûmetler üzerinde etkili olabilir. Din özellikle bu tür ülkelerde tüketim davranışlarından kadının toplumdaki rolüne, insanların hayata bakışına kadar her alanda etkili olur. Belirli yiyecekler birçok dinde yasaklanmıştır. Dini bayramlar, her din için farklı zamanlarda tatiller sunar. Bu bağlamda, pazarlamacıların faaliyet gösterdikleri ülkelerde dinin etkisini dikkate almaları, o din için saygısızlık olarak algılanabilecek tutum ve davranışlardan kaçınmalıdırlar. Batıl inançlar da toplumda belirli ürünlerin benimsenmesinde etkili olabilir. Örneğin belirli sayıların uğursuz olduğu düşüncesi, belirli renklerin ölüm gibi olumsuz kavramları çağrıştırması, ürünlerin tasarım ve sunumunu etkileyebilir. 

  17.
  Hedef ülke pazar bölümündeki müşterilerle sınırlı sayıda toptancılardan oluşan dağıtım kanalları politikası aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "C" Seçimli dağıtım politikası
  Soru Açıklaması
  Sınırlı sayıda toptancılardan oluşan dağıtım kanalları politikası seçimli dağıtım olarak adlandırılır.
  18.
  Aşağıdakilerden hangisi çok odaklı yönelimi benimseyen bir işletmenin sahip olduğu avatajlardan biridir?
  Doğru Cevap: "E" Farklılıklar üzerine odaklandığı için, her pazarda tüketici ihtiyaçlarına başarı ile yaklaşabilir.
  Soru Açıklaması
  Çok yönelimli bir işletmenin dış pazarlara yaklaşımı bağlamında düşünüldüğünde yukarıda belirtilen seçenekler arasında sadece E şıkkının bu avantajı yansıttığı görülmektedir. Diğer seçeneklerin bazıları kısıtlardan oluşurken bazıları da diğer yönelimlere ait avantajları yansıtmaktadır.
  19.

  Aşağıdakilerden hangisi küresel pazarlamada hedefe ulaşmak için kullanılacak temel araçlardan biri değildir?

  Doğru Cevap: "D" Servis
  Soru Açıklaması

  Her geçen gün ürün ve hizmetlerine yönelik taleplere sahip yeni potansiyel dış pazarların ortaya çıkması, firmaların bu tür pazarlara yönelmelerinde etkili olmakta ve firmaları bu tür dış pazarları aramaya itmektedir. Bu yönelişin bir sonucu olarak firma hangi ürününü, ne zaman ve hangi pazarlara sunmalı ve her bir ülke için ayrı pazarlama planı mı geliştirmeli soruları ortaya çıkmaktadır. Küresel pazarlamada hedefe ulaşmak için kullanılacak temel araçlar aşağıdaki gibi beş madde etrafında sıralanabilmektedir:

  Ürünün kendisi

  Tespit edilen fiyat

  Satış ve dağıtım çalışmaları

  Reklam

  Satış ve teşvik kampanyaları. 

  20.
  Aşağıdakilerden hangisi satış temsilcisinin görevlerinden biridir?
  Doğru Cevap: "A" İşletmenin ürünlerine ilişkin ayrıntılı bilgileri alıcıya aktarmak
  Soru Açıklaması
  satış temsilcisinin görevlerinden biri işletmenin ürünlerine ilişkin ayrıntılı bilgileri alıcıya aktarmaktır.
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler