• Küresel Pazarlama Deneme Final Sınavları – Deneme 18

logo
Küresel Pazarlama
Deneme Final Sınavları - Deneme 18
1.
Aşağıdakilerden hangisi   işletmelerin  uluslararası  pazarlarda fiyatlama ile ilgili olarak strateji belirleme için oluşturulan hedeflerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Fiyat aralığının  tabanında  fiyatlama
Soru Açıklaması
Fiyat aralığının tabanında fiyatlama işletmelerin uluslararası pazarlarda fiyatlama ile ilgili olarak strateji belirleme için oluşturulan hedeflerden biri değildir.
2.
Bir firma X marka uluslararası pazarlar olarak Türkiye’yi seçerek ve alkollü içeceğinin tanıtım tasarımını yapmak istemektedir. Yabancı bir isme sahip olan bu alkollü içeceğin tanıtım tasarımını gerçekleştirmeye başlamadan yapmış olduğu araştırmalar neticesinde Türkiye’de alkol tanıtım reklamlarının yapılamamakta olduğunu tespit etmiş ve sonuç olarak bu ürüne yönelik tanıtımı Türkiye pazarında yapmaktan vazgeçmiştir.İlgili firma yöneticisinin bu reklamı yapmaktan vazgeçmesinde etkili olan temel husus aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Medya kısıtlıkları
Soru Açıklaması
Sorunun içerisinde ürün isminin yabancı olduğuna değinilmişse de burada ülkede alkollü içecek reklamının yapılamaması medya kısıtından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla yöneticinin medya kısıtlamalarından dolayı vazgeçtiği söylenebilir.
3.

Fiyatlama çevresinin değerlendirilmesi tablosuna göre aşağıdakilerden hangisi fiyatlama politikası seçimi içerisinde yer almaz?

Doğru Cevap: "E" İşletme özellikleri
Soru Açıklaması

Fiyatlama çevresinin değerlendirilmesi tablosuna göre İşletme hedefleri, Rekabetçi pozisyon, Fiyatlanma kararlarındaki kontrol, Esneklik fiyatlama politikası seçimi içerisinde yer alır. İşletme özellikleri ise içsel faktörlerin altında bulunmaktadır. 

4.

Aşağıdakilerden hangisi hizmetler alanında çalışan bir şirketin dağıtım kanalı yapısındaki ana elemandır?

Doğru Cevap: "E" Acente
Soru Açıklaması

Hizmetlerin dağıtım kanalında ana eleman acentelerdir. 

5.
Aşağıdakilerden hangisi uluslararası pazarlarda uygulanan fiyatın yapısını anlayabilmek için incelenmesi gereken faktörlerden değildir?
Doğru Cevap: "E" Coğrafi konum
Soru Açıklaması
6.

Siyasi kararlar dışında tüm ticaret bloklarını kapsayan ticaret bloğu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Ekonomik Birlik
Soru Açıklaması

Ekonomik birlik serbest ticaret anlaşması, gümrük birli- ği ve ortak pazarın tüm özelliklerini, bir başka deyişle, üye ülkeler arasında gümrük tarifelerinin kaldırılması, üçüncü ülkelere karşı ortak bir gümrük tarifeler seti ve üye ülkeler arasında iş gücü ve sermaye hareketliliğini içerir. Bütün bunlara ilave olarak ülkelerin ekonomik kararlarında, mali politikalarda, vergilendirmede uyumlaştırma sağlanır. 

7.

Müşterilere ulaşmak için gerekli olan iletişim kanallarında sıkıntı varsa çokuluslu işletmeler hangi yaklaşımı tercih etmektedirler?

Doğru Cevap: "A" Bütünleşik pazarlama iletişimi
Soru Açıklaması

Ülke pazarlarında müşterilere ulaşmak için ihtiyaç duyulan iletişim kanallarının eksikliği ya da sınırlılığı, işletmelerin ülke pazarlarına giriş kararlarını dahi etkilemektedir. Bunlara bağlı olarak özellikle çokuluslu işletmeler, farklı ülkelerde pazarlama iletişimi programlarını etkili biçimde uygulayabilmek için bütünleşik pazarlama iletişimi yaklaşımını tercih etmektedir.

8.

Aşağıdakilerden hangisi satılan her birim ürünün değişken ve sabit maliyetlerdeki payını karşılamasının beklendiği fiyatlama stratejisidir?

Doğru Cevap: "A" Toplama maliyete dayalı fiyatlama
Soru Açıklaması

Toplam maliyet fiyatlaması, dış pazarlarda ürün satışı yapmanın toplam sabit maliyetlerini karşılamayı amaçlar. Bu yaklaşımda önce maliyetler tahmin edilir ve satılan her birim ürünün değişken ve sabit maliyetlerdeki payını karşılaması beklenir. Bu yaklaşımda genellikle normal kapasitedeki üretimin toplam maliyetine dayalı fiyat belirlenir. 

9.
Aşağıdakilerden hangisi korumacılık gerekçelerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Pazarlık gücünün azaltılması
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi ekonominin temel gücünün tüketiciler olduğu sistemlerdendir?
Doğru Cevap: "C" Kapitalist ekonomiler
Soru Açıklaması
Kapitalist ekonomilerde ekonominin temel gücü tüketicilerdir. Pazarda neyin ne kadar üretileceği tüketicinin talebiyle şekillenir. Hükümetlerin görevi rekabeti teşvik ederken tüketiciyi korumadır.
logo
Küresel Pazarlama
Deneme Final Sınavları - Deneme 18
11.

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası reklam tasarımında uygulanabilecek temel yaklaşımın adımları arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "D" Ürün mesajı iletmeyi planlayan uluslararası işletme
Soru Açıklaması

Ürün mesajı iletmeyi planlayan uluslararası işletme bilgi kaynağıdır.

12.
 • Yüzyılın son dçnemlerinde başlayan değişim hareketlerinin küreselleşmeyi de hızlandırdırdığı Kabul edilmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu değişimi hızlandıran etkenlerden biri sayılmamaktadır?
 • Doğru Cevap: "E" Küreselleşmeye karşı ortaya çıkan akımlar
  Soru Açıklaması

  Küreselleşmenin hızlanmasını sağlayan değişimler olmuş olduğu gibi; küreselleşme karşıtı olan akımlarda olmuştur. Küreselleşme karşıtı akımlar, küreselleşmeyi kültür kapitalizmi olarak değerlendirmekte ve küreselleşmeyi engellemeyi veya sınırlamayı hedeflemektedirler. Dolayısıyla E şıkkı küreselleşmeyi hızlandıran değil sınırlayan bir etkendir.

  13.
  Aşağıdakilerden hangisi dış pazarlarda kurulmuş, ihracatın yarattığı satışa bağlı olarak vergi indirimi alan satış kuruluşlarındandır?
  Doğru Cevap: "A" Dış Satış Kuruluşları
  Soru Açıklaması
  Dış Satış Kuruluşları dış pazarlarda kurulmuş, ihracatın yarattığısatışa bağlı olarak vergi indirimi alan satış kuruluşlarındandır
  14.

  Dağıtım kanalında yer alan aracılar belirlenen kanal standartlarının altında performans gösteriyorsa ya da pazarda işletmenin dağıtım sistemini yeniden yapılandırmasını gerektirecek ölçüde önemli değişimler yaşanıyorsa dağıtım kanalında yer alan bazı aracılarla nasıl bir işlem söz konusu olur?

  Doğru Cevap: "E" İlişkilerin sonlandırılması
  Soru Açıklaması

  Sözü geçen durumda ilişkilerin bitirilmesi gerçekleşir.

  15.

  Kişilerin ya da kuruluşların belirlenmiş hedef kitlelerle dürüst ve sağlam bağlar kurup geliştirmesi, bunları olumlu inanç ve eylemlere yöneltmesi, tepkilerini değerlendirerek tutumlara yön vermesi, böylece karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler sürdürülmesini içeren planlı çabalar neyin tanımlamasıdır?

  Doğru Cevap: "E" Halkla ilişkilerin
  Soru Açıklaması

  Sözü edilen tanımlama halkla ilişkilere aittir. 

  16.

  Aşağıdakilerden hangisi aracıları motive edici yöntemlerden biri değildir?

  Doğru Cevap: "D" Cezalar
  Soru Açıklaması

  Ceza motive edici yöntemlerden biri değildir.

  17.

  Ürün ve marka açısından bakıldığında işletmelerin iç ve dış pazarda standart bir ürünle faaliyet göstermesi aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanır?

  Doğru Cevap: "D" Standartlaştırma
  Soru Açıklaması

  Ürün ve marka açısından bakıldığında standartlaştırma, işletmelerin iç ve dış pazarda standart bir ürünle faaliyet göstermesi anlamına gelmektedir ve ürünün geliştirilmesinde iç pazar yapısının ve iç pazarı oluşturan tüketicilerin özellikleri dikkate alınmaktadır. Diğer bir ifade ile uluslararası pazarlara sunulan ürün, iç pazara sunulmuş olan ürünün ve markanın getirdiği temel faydayı ve ek özellikleri taşımaktadır. 

  18.
  Aşağıdakilerden hangisi distribütörlerin görevlerindendir?
  Doğru Cevap: "E" Bir ülke pazarının tamamında ya da belirli bir bölgesinde satış yaparlar
  Soru Açıklaması
  distribütörlerin bir ülke pazarının tamamında ya da belirli bir bölgesinde satış yapan işletmelerdir.
  19.

  Aşağıdakilerden hangisi uluslararası pazarlarda fiyat tavanını belirleyen faktördür?

  Doğru Cevap: "B" Pazar koşulları ve talep yapısı
  Soru Açıklaması

  Pazarın yapısı ve nitelikleri, uygulanabilecek fiyatın üst limitine belirleyen faktörlerin başında gelmektedir. Alıcıların üründen elde ettiklerine inandıkları fayda ya da değer ise fiyat tavanını belirler. Dolayısıyla, fiyatlamanın müşterilerin değer algılarını takip edip buna göre sürekli olarak ürünün fiyatını ayarlamak anlamına geldiği ileri sürülebilir.

  20.

  Kullanılacak kanalın uzunluğu ve genişliğine karar verilmesini en iyi hangisi tanımlar?

  Doğru Cevap: "D" Dağıtım kanalı tasarımı
  Soru Açıklaması

  Dağıtım kanalı tasarımı, genel anlamıyla kullanılacak kanalın uzunluğu ve genişliğine karar verilmesi anlamına gelmektedir. Dağıtım kanalının uzunluğu, kanalda bulunan katman sayısı ya da kanalda yer alan farklı türlerdeki aracı sayısına göre belirlenir. Dağıtım kanalının genişliği ise kanalda her bir tür aracı kuruluştan kaç tane bulunduğu ile ilişkilidir.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler