• Küresel Pazarlama Deneme Final Sınavları – Deneme 17

logo
Küresel Pazarlama
Deneme Final Sınavları - Deneme 17
1.

Aşağıdakilerden hangisi dış pazarlarda ürün satışı yapmanın toplam sabit maliyetlerini karşılamayı amaçlar?

Doğru Cevap: "C" Toplam maliyet fiyatlaması
Soru Açıklaması

Toplam maliyet fiyatlaması, dış pazarlarda ürün satışı yapmanın toplam sabit maliyetlerini karşılamayı amaçlar. Bu yaklaşımda önce maliyetler tahmin edilir ve satılan her birim ürünün değişken ve sabit maliyetlerdeki payını karşılaması beklenir.

2.

Dağıtım kanalında yer alan aracılar belirlenen kanal standartlarının altında performans gösteriyorsa ya da pazarda işletmenin dağıtım sistemini yeniden yapılandırmasını gerektirecek ölçüde önemli değişimler yaşanıyorsa dağıtım kanalında yer alan bazı aracılarla nasıl bir işlem söz konusu olur?

Doğru Cevap: "E" İlişkilerin sonlandırılması
Soru Açıklaması

Sözü geçen durumda ilişkilerin bitirilmesi gerçekleşir. 

3.

Serbest ticaret anlaşmasını da kapsayan, yani üye ülkeler arasında ticaretin serbestleşmesine olanak veren ancak bununla birlikte üçüncü ülkelere karşı ortak bir gümrük tarife sistemi getiren ticaret bloku hangisidir.

Doğru Cevap: "B" Gümrük Birliği
Soru Açıklaması

Verilen tanım Gümrük Birliği’nin tanımıdır.

4.

Verilen fiyatlama yaklaşımlarından hangisi hızlı bir şekilde büyük bir müşteri pazarı elde etmeyi sağlayacak düzeyde düşük bir fiyat ile pazara girilmesini sağlar?

Doğru Cevap: "E" Pazara nüfuz etmeye yönelik fiyatlama
Soru Açıklaması

Pazara nüfuz etmeye yönelik fiyatlama stratejisi, hızlı bir şekilde büyük bir alıcı/müşteri pazarı elde etmeyi sağlayacak düzeyde düşük bir fiyat ile pazara girilmesini içerir. Bu stratejiyi tercih eden işletmelerin pazar payı elde etme hedefi doğrultusunda hareket ettiği görülür. Burada satış fiyatı belirlenirken esas olan maliyetler yerine pazara sunulan değerdir. Değerin temel alınmasına neden olan varsayım ise hızla büyük bir satış hacmi elde etmenin birim maliyetleri düşürerek kar edilmesini sağlayacak olmasıdır. 

5.

Gerçek pazar fiyatının taban ile tavan arasında nerede olması gerektiğini belirleyen faktör hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Rekabet koşulları
Soru Açıklaması

Maliyetler fiyat tabanını, talep koşulları fiyat tavanını belirlerken rekabet koşulları gerçek pazar fiyatının bu iki uç arasında nerede olması gerektiğini belirler.

6.
Küresel pazarlardaki dağıtımda yer alacak aracıların belirlenmesinde yapılması gereken ilk şey nedir?
Doğru Cevap: "E" Aracıların bağlılığının sağlanması
Soru Açıklaması
Ülke pazarında yer alan aracılarla ilgili olarak pazar araştırmaları ilk başvurdukları iştir.
7.

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmeyi hızlandıran etkenlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Kültürel farklılıklar
Soru Açıklaması

20. yüzyılın son dönemlerinde başlayan değişim hareketleri olmasa, bugün belki küresel bütünleşme ve dönüşümden bahsedemeyecektik. Ekonomik, demografik, politik ve hukuki, teknolojik, sosyo- kültürel alanlarda birbirlerini de tetikleyerek ortaya çıkan yenilik ve yaklaşımlar, küreselleşmenin büyük bir hız kazanmasına olanak sağlamıştır. Kültürel farklılıklar kişisel ve toplumsal değerlerdeki farklılıkları ve iş yapma tarzlarındaki değişiklikleri içermektedir. İşletmeler bu değerleri dikkate alarak gerekli uyarlamaları yapmaya çalışmalıdırlar.

8.

Alıcıya iletilecek mesajın kaynak tarafından uygun ve etkili bir semboller bütününe dönüştürülmesi aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanır?

Doğru Cevap: "C" Kodlama
Soru Açıklaması

Alıcıya iletilecek mesajın kaynak tarafından uygun ve etkili bir semboller bütününe dönüştürülmesi kodlama demektir.

9.
Bir firma uluslararası pazarlarda sunmayı planladığı X ürününün reklam tasarımını gerçekleştirmeden önce reklamın yapılacağı pazarlardaki toplumun değer ve inanışlarına yönelik araştırma yapmış sonrasında ise reklam tasarımını hazırlamaya karar vermiştir.Yukarıda ifade edilen durum reklam tasarımının hangi özelliğinin yerine getirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiş olabilir?
Doğru Cevap: "E" Toplumun normlarına uygun bir tasarım gerçekleştirmek
Soru Açıklaması
Pazarlardaki tüketiciler ürünlere ve reklamlara kültürlerine, duygularına, değer sistemlerine, tutumlarına, inanışlarına ve algılamalarına bağlı olarak tepki vermektedir. Reklamın işlevinin tüketicilerin istekleri, ihtiyaçları ve arzularını satın alabilecekleri ürünler ve hizmetler olduğu için reklam tasarımında kullanılan yaklaşımların kültürel normlarla uyuşması gerekmektedir.
10.
Dağıtım kanalında yer alacak aracılarla ilgili olarak ilk hangi kararın alınması gereklidir?
Doğru Cevap: "E" Dağıtım kanalı üyelerinin rolleri
Soru Açıklaması
Dağıtım kanalında yer alacak aracılar belirlenirken ilk olarak "dağıtım kanalı üyelerinin rollerinin" belirlenmesi gerekmektedir.
logo
Küresel Pazarlama
Deneme Final Sınavları - Deneme 17
11.
Bir ürünün işletme tarafından dış pazarlarda aynı ürünün yerel pazardaki fiyatından daha ucuza satılması durumuna ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" Damping
Soru Açıklaması
Bir ürünün işletme tarafından dış pazarlarda aynı ürünün yerel pazardaki fiyatından daha ucuza satılması durumuna damping denir
12.
Ürün mesajı iletmeyi planlayan uluslararası bir işletme iletişim sürecinin hangi öğesini temsil eder?
Doğru Cevap: "A" Bilgi kaynağı
Soru Açıklaması
İşletme bu süreç içinde kaynağı ifade eder.
13.
Daha çok alıcılar ile satıcıları bir araya getirmek şeklinde bir işleve sahip olan  aracılara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Yerel simsarlar
Soru Açıklaması
Daha çok alıcılar ile satıcıları bir araya getirmek şeklinde bir işleve sahip olan aracılara yerel simsarlar denir.
14.
Pazara yeni giren yabancı bir işletmenin o pazarda kabul görmeye çalışmak için düşük fiyat uygulaması nasıl adlandırılır?
Doğru Cevap: "B" Damping uygulamaları
Soru Açıklaması
İşletmeler, dış pazarlara açıldıklarında tanınmamaları ve pazar payı elde etmek amacıyla yerel pazarlardan daha düşük fiyat uygulamalarına başvurabilmektedirler.Bu tür uygulamalar, ülke pazarlarında devletler tarafından damping uygulaması olarak kabul edilmekte ve bu tür uygulamalarla yasal yollardan mücadele edilmektedir. Çünkü bu tür uygulamalar haksız ticaret uygulaması olarak kabul edilmektedir.
15.

Aşağıdakilerden hangisi ihracata yönelik ürün karmasını belirlemek için kullanılan firma içi faktörlerden birisidir?

Doğru Cevap: "A" Firmanın amaçları
Soru Açıklaması

Firma içi faktörler, firmanın amaçları,kaynakları ve potansiyel kârlılığı ile ilgilidir. 

16.

Aşağıdaki ürünlerden hangisi küresel marka stratejileri için en uygundur?

Doğru Cevap: "C" Bilgisayar parçaları
Soru Açıklaması

 Bu konuda yakın zamanda yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçlar ise endüstriyel ve yüksek teknoloji ürünü malların (bilgisayar parçaları, makine parçaları vb.) küresel marka stratejileri için en uygun ürünler olduğunu ortaya koymaktadır. 

17.
Son yıllarda Çin kökenli işletmelerin gelişmiş ülkelere nazaran daha ucuz iş gücüyle üretim yapabilmesi maliyetlerinin gelişmiş ülkelerden daha düşük olmasına neden olmaktadır. Ancak bu tarz ülkelerin üretimleri kimi ülkelere damping uygulaması olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda bir çok ülke anti-damping uygulamaları geliştirmektedir.Yukarıda verilen açıklamaya dayanarak neden bir çok ülke anti-damping uygulamalarını kullanmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Uluslararası pazarlarda damping uygulamaları, haksız bir ticaret uygulamasıdır çünkü uluslararası fiyat ayrımcılığına dayanmaktadır.
Soru Açıklaması
Devletlerin dikkatli yaklaşımı ve uluslararası kurumların faaliyetlerinden dolayı eskiye göre daha az uygulanmakla beraber damping uluslararası pazarlardaki fiyatlar› ve gelirleri etkilemeye devam etmektedir. Çoğunluğa göre her ne koşulda olursa olsun, damping yapmak haksız bir ticaret uygulamasıdır çünkü uluslararası fiyat ayrımcılığına dayanmaktadır. Buna bağlı olarak pek çok ülkenin kendi üreticilerini ve işletmelerini korumak amacıyla anti-damping yasalar› geliştirdiği ve uluslararası ticarette bunlar› ciddiyetle uyguladıkları gözlenmektedir.
18.
Yatırımın tatmin edici düzeyde geri dönüşü, pazar payını koruma ve önceden belirlenmiş karlılık hedefine ulaşma gibi unsurlar işletmeler için neyi gösterir?
Doğru Cevap: "D" Fiyatlama hedeflerini
Soru Açıklaması
Yukarıda sayılan unsurlar işletmenin fiyatlama ile ilgili belirledikleri hedeflerini oluşturmaktadır.
19.

Bir ürün veya hizmetin dağıtımında kanalda yer alan aracı sayısı ve buna bağlı olarak ortaya çıkan ilişki sayısı ile açıklanabilecek dağıtım yapısı ölçütü hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Kanal Uzunluğu
Soru Açıklaması

Kanal uzunluğu bahsedilen ölçüttür.

20.

İşletmeler, ürünlerinin dağıtımı üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak, ürünlerinin imajını yükseltmek, ürünleriyle ilişkili hizmetlerin kalitesini arttırmak, dağıtım maliyetlerini azaltmak ve hatta verimliliği düşük olan dağıtım kanalı üyelerini devreden çıkarmak gibi nedenlere bağlı olarak hangi politikayı tercih ederler?

Doğru Cevap: "B" Sınırlı dağıtım
Soru Açıklaması

Bazı işletmeler, ürünlerinin dağıtımı üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak, ürünlerinin imajını yükseltmek, ürünleriyle ilişkili hizmetlerin kalitesini arttırmak, dağıtım maliyetlerini azaltmak ve hatta verimliliği düşük olan dağıtım kanalı üyelerini devreden çıkarmak gibi nedenlere bağlı olarak Sınırlı Dağıtım politikasını tercih ederler. Bu tür dağıtımda işletmeler, aracılarla anlaşmalar yaparak bir yandan dağıtım kanalında rakip ürünlerin taşınmamasını sağlar, diğer yandan kendileri de farklı pazar bölümleri için başka aracılarla çalışmazlar

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler