• Küresel Pazarlama Deneme Final Sınavları – Deneme 16

logo
Küresel Pazarlama
Deneme Final Sınavları - Deneme 16
1.

Aşağıdakilerden hangisi küresel pazarlamada hedefe ulaşmak için kullanılacak temel araçlardan birisi değildir?

Doğru Cevap: "E" Franchising
Soru Açıklaması

 Franchising bir şirketin uluslararası pazara girmesiyle alakalıdır. 

2.
Küresel pazarlarda dağıtım kanalını yöneten bir şirketin sürekli olarak mümessilleri ya da dağıtımcıları teşvik etmesi, desteklemesi, tarafların ekonomik koşullarını iyileştirmeye çalışması kanal yönetiminin hangi yönü ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "D" Dağıtım kanallarının performansının arttırılması
Soru Açıklaması
Dağıtım kanalının performansının arttırılması kapsamında işletmeler mümessili ya da dağıtımcıyı bağımsız olarak faaliyet göstermesine rağmen yine de şirket ekibinin bir parçası olarak görmektedir. İşletme sistemi içinde ise ortak durumundadırlar. Performansı takip etmek, temsilcilerle iyi ilişkiler kurmak ve ilgili tüm tarafların ekonomik koşulları iyileştirmenin yollarını aramak bu açıdan son derece önemlidir. Şirketin sürekli olarak mümessili ya da dağıtımcıyı teşvik etme yolları araması şarttır ve aracıları desteklemenin pek çok yolu bulunmaktadır.
3.
Bir futbol ayakkabısı üreticisi olan firmanın pazarlamacılarından bir kısmı dış pazarlara girerken fiyatlandırma stratejilerinde esas olarak sabit giderlerine göre fiyatlandırma stratejisine gidiyorsa bu pazarlamacılar …………………….(I) stratejisinin esas olması gerektiğini savunmaktır. Diğer pazarlamacılar ise fiyatlandırma stratejisinde rakipler ve müşterilere göre düşük veya yüksek fiyat stratejileri uygulanmasıyla ……………………. (II) stratejisinin esas alınması gerektiğini savunmaktadır.Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi ifadeler getirilmelidir?
Doğru Cevap: "D" (I) Maliyete dayalı fiyatlandırma – (II) Pazara dayalı fiyatlandırma
Soru Açıklaması
Toplam maliyet fiyatlaması, dış pazarlarda ürün satışı yapmanın toplam sabit maliyetlerini karşılamayı amaçlar. Bu yaklaşımda önce maliyetler tahmin edilir ve satılan her birim ürünün değişken ve sabit maliyetlerdeki payını karşılaması beklenir. Bu yaklaşımda genellikle normal kapasitedeki üretimin toplam maliyetine dayalı fiyat belirlenir. Pazara dayalı fiyatlandırma stratejilerinde ise işletmenin dış pazarlar ile ilgili hedefleri, uygulanacak fiyatlama stratejisinin belirlenmesine yol gösterir. Dış pazarlarda uygulanabilecek pazara dayalı fiyatlama stratejileri bu kısımda açıklanmaktadır. Bu fiyat stratejileri genellikle düşük ya da yüksek fiyat stratejileri olarak iki grupta sınıflanabilir.
4.
Aşağıdakilerden hangisi uluslararası iletişim sürecinin adımlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Standardizasyon
Soru Açıklaması
Standardizasyon iletişim sürecinin bir parçası değildir.
5.

Pazarlama iletişimi aşağıdaki kavramlardan hangisini içermez?

Doğru Cevap: "E" Sponsorluk
Soru Açıklaması

Yukarıda sıralanmış olan ilk dört seçenekteki maddeler pazarlama iletişimi kavramını açıklayan kavramlardır ancak son şıktaki sponsorluk ise, pazarlama iletişimi aracıdır. 

6.

Aşağıdakilerden hangisi uyumlaştırma stratejileri hakkında söylenemez?

Doğru Cevap: "C" Küresel pazarlarda tüketici istek ve ihtiyaçlarının homojenleşmesi nedeniyle ortaya çıkmıştır
Soru Açıklaması

Farklı pazarlama programları hazırlanmasına yönelik bir seçenek olan uyarlama (adaptasyon-uyumlaştırma) iç pazarlar için geliştirilmiş olan bir ürün veya markanın dış pazarlara uygun hâle getirilmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Bu durumda, üründen sağlanan temel fayda aynı olmakla beraber sunulacak olan ek özelliklerde farklılaştırmanın gerçekleştirilmesiyle dış pazarlardaki tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarına uygun ürün üretilmesi mümkün olmaktadır. Uyarlama stratejisi incelendiğinde, genellikle ülkelerin kültürlerindeki, ekonominin ve pazarın gelişme düzeyindeki, siyasi ve yasal sistemlerindeki, müşteri değeri ve yaşam tarzlarındaki farklılıkların vurgulanmakta olduğu görülmektedir. Buna göre pazarlama stratejisinde başarılı olmanın yolu, ürünü pazara göre uyarlamaktır. Ürün uyarlamanın gelişmekte olan ülkelerin kentsel bölgelerinden ziyade daha çok kırsal bölgeleri için gerekli olduğu ve ürün uyarlamanın zorunlu olup olmadığına bağlı olmadan bir ürünün pazardaki rekabetçi durumunu yükseltebildiği belirtilmektedir. 

7.

Aşağıdakilerden hangisi pazara dayalı fiyatlama stratejilerinden birisi değildir?

Doğru Cevap: "B" Marjinal Maliyete Dayalı Fiyatlama
Soru Açıklaması

Marjinal maliyete dayalı fiyatlama maliyete dayalı fiyatlama stratejilerinden birisidir. 

8.

Siyasi kararlar dışında tüm ticaret bloklarını kapsayan ticaret bloğu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Ekonomik Birlik
Soru Açıklaması

Ekonomik birlik serbest ticaret anlaşması, gümrük birli- ği ve ortak pazarın tüm özelliklerini, bir başka deyişle, üye ülkeler arasında gümrük tarifelerinin kaldırılması, üçüncü ülkelere karşı ortak bir gümrük tarifeler seti ve üye ülkeler arasında iş gücü ve sermaye hareketliliğini içerir. Bütün bunlara ilave olarak ülkelerin ekonomik kararlarında, mali politikalarda, vergilendirmede uyumlaştırma sağlanır. 

9.

Aşağıdakilerden hangisi sözleşmeye dayalı uluslararası pazarlara giriş stratejilerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Ortak Girişim
Soru Açıklaması

Sözleşmeye dayalı stratejiler izlenerek uluslararası pazarlara giriş yapılabilmektedir. Bu stratejiler, yabancı şirketler ile yapılan lisans anlaşmaları, yurt dışında bir şirkete sözleşmeli olarak üretim yaptırma, yönetim sözleşmesi ile yurt dışında iş yapma, yurt dışında anahtar teslim projeler gerçekleştirme ve yabancı ülkede montaj yapmadır. Bir diğer seçenek ise yurt dışında yatırımlar yaparak uluslararası pazara giriştir. Yatırıma dayalı uluslararası pazarlara giriş stratejileri; yabancı bir şirket ile ortak girişim yaparak yeni bir şirket kurma, yabancı bir şirket ile birleşme veya onu satın alma ve yurt dışında doğrudan yatırım yapma yöntemlerinden oluşur. 

10.

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan pazarlamanın artmasına neden olan gelişmelerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" İşletmelerin büyümesi
Soru Açıklaması

İşletmelerin büyümesi veya küçülmesi doğrudan pazarlamanın artması ile ilişkili bir durum değildir. 

logo
Küresel Pazarlama
Deneme Final Sınavları - Deneme 16
11.
Aşağıdakilerden hangisi uluslararası dağıtım kanalı üyesi aracıların oynadığı rollerden birisidir?
Doğru Cevap: "C" Alıcı taleplerini toplamak ve ürün bulunurluğunu koordine etmek
Soru Açıklaması
Alıcı taleplerini toplamak ve ürün bulunurluğunu koordine etmek dağıtım kanalı üyesi aracıların oynadığı rollerden birisidir.
12.

Uluslararası dağıtım kanallarında gerçekleştirilen işlevler göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisi müşteriler veya tedarikçilerle eşleştirilemez?

Doğru Cevap: "B" Sipariş
Soru Açıklaması

Sipariş ve ödeme müşteriler veya tedarikçilerle eşleştrilebilinir.

13.
Aşağıdakilerden hangisi yeni ürün tanımlamaları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Bire bir taklit edilen ürün
Soru Açıklaması
14.

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası pazara giriş yöntemlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Millileştirme
Soru Açıklaması

Millileştirme politik bir risk unsurudur. Uluslararası pazarlara giriş yöntemş değildir. Diğer seçenekler pazara giriş yöntemidir. 

15.
Güçlü ile zayıf arasındaki uzaklığı gösterir. Eşitsizlik üzerine kurulu bir boyuttur. Sosyal katmanlardan etkilenir. Söz konusu boyutun oranı yüksek olduğu ülkelerde karar verme gücü tepedeki birkaç kişide toplanmışken, düşük olduğu ülkelerde karar verme gücü daha fazla sayıda kişi tarafından paylaşılır. Sözü edilen ulusal kültür boyutu hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Güç Uzaklığı
Soru Açıklaması
Güç uzaklığı, güçlü ile zayıf arasındaki uzaklığı gösterir. Eşitsizlik üzerine kurulu bir boyuttur. Sosyal katmanlar güç uzaklığını etkiler. Güç uzaklığının yüksek olduğu ülkelerde karar verme gücü tepedeki birkaç kişide toplanmışken, düşük olduğu ülkelerde karar verme gücü daha fazla sayıda kişi tarafından paylaşılır.
16.
Aşağıdakilerden hangisi dolaylı ihracatın avantajlarından biridir?  
Doğru Cevap: "A" Sınırlı taahhüt
Soru Açıklaması
Sınırlı taahhüt dolaylı ihracatın avantajlarından biridir.
17.
Uluslararası pazarlarda farklı ülkelerde pazar yapısı ve dağıtım ilişkileri farklı olsa da dağıtım sistemlerinin benzer özellikleri temel alınarak, bir karşılaştırma yapılması mümkündür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi dağıtım kanalı sisteminde karşılaştırma yapılacak bir özellik değildir?
Doğru Cevap: "E" İşletmenin yeri
Soru Açıklaması
Dağıtım kanalı sisteminde karşılaştırma yapılacak unsurlar şu şekildedir. • Aracı hizmetleri üzerinden, • Ürün dizisi derinliği üzerinden, • Maliyetler ve kar marjları üzerinden, • Kanal uzunluğu üzerinden, • Kapsam üzerinden, • Giriş engeli olan kanallar üzerinden, • Stok tutma üzerinden, • Güç ve rekabet üzerinden, • Perakendecilik kalıpları üzerinden ve • Değişime gösterilen direnç üzerinden karşılaştırmalar yapılabilmektedir
18.

Ticaret blokları beş ana gruptan oluşmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu bloklardan biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Uluslararası Para Fonu (IMF)
Soru Açıklaması

Uluslararası Para Fonu (IMF) ticaret bloğu değildir. Bu kuruluş uluslararası parasal iş birliğini geliştirmek, uluslararası ticaretin dengeli bir şekilde gelişimini sağlamak, döviz kuru istikrarını sağlamak, çok taraflı ödemeler sisteminin tesis edilmesine yardımcı olmak, ödemeler dengesi zorlukları yaşayan üyelerine genel kaynaklarının geçici olarak kullanımını sağlamak, üye ülkelerinin ödemelerine ilişkin dengesizlikleri ve ödeme sürelerini takvime bağlayarak kısaltmak gibi hedefler taşır. 

19.
Aşağıdakilerden hangisi aracıları destekleme konusunda şirketlerin başvurabileceği en önemli yöntemlerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "A" Uluslararası dillerde yazılmış satış ve tutundurma materyalleri sağlamak
Soru Açıklaması
Uluslararası dillerde yazılmış satış ve tutundurma materyalleri sağlamak aracıları destekleme konusunda şirketlerin başvurabileceği yöntemlerden değildir.
20.
Aşağıdakilerden hangisi korumacılık gerekçelerindendir?
Doğru Cevap: "D" İç pazarın korunması
Soru Açıklaması
İç pazarın korunması korumacılık gerekçelerindendir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler