• Küresel Pazarlama Deneme Final Sınavları – Deneme 12

logo
Küresel Pazarlama
Deneme Final Sınavları - Deneme 12
1.

İnsan ihtiyaçlarını karşılayan mal ve hizmetleri elde etmek gayesiyle yapılan her türlü çabaya ne denir?

Doğru Cevap: "E" Üretim
Soru Açıklaması

İnsan ihtiyaçlarını karşılayan mal ve hizmetleri elde etmek gayesiyle yapılan her türlü çabaya üretim denir. 

2.
Aşağıdakilerden hangisi uluslararası pazarlarda fiyatın yükselmesine neden olan faktörlerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "C" Müşteri talebinin azalması
Soru Açıklaması
3.

Alıcıların üründen elde ettiklerine inandıkları fayda ya da değer aşağıdakilerden hangisini belirler?

Doğru Cevap: "A" Fiyat tavanını
Soru Açıklaması

Pazarın yapısı ve nitelikleri, uygulanabilecek fiyatın üst limitine belirleyen faktörlerin başında gelmektedir. Alıcıların üründen elde ettiklerine inandıkları fayda ya da değer ise fiyat tavanını belirler.

4.
Hollandalı Antropolog Hofstede, 116.000 IBM firması çalışanı üzerinde yaptığı çalışma sonucunda ulusal kültürün boyutlarını tespit etmiştir. Bu çalışmanın sonuçlarına göre ulusal kültür boyutları, Bireysellik-Kollektivizm, Güç uzaklığı, Erillik-Dişilik, Belirsizlikten Kaçınma, Kısa veya uzun vadeye dönüklük şeklindedir. Bu boyutlara göre bir bireyin kişisel başarılara önem vermesi, başarı, beraber yada yalnız hareket etme duygusu hangi faktöre girmektedir?
Doğru Cevap: "A" Bireysellik-Kollektivizm
Soru Açıklaması
Ulusal kültür boyutlarından bireysellik-kollektivizm, kişinin tek başına ya da toplulukla beraber hareket etme davranışını açıklar. Bireyci toplumlarda kişisel başarılar, bağımsızlık vs. daha önemliyken kollektivist toplumlarda ekip ruhu, beraber hareket etme, başarı veya başarısızlığı ekip olarak kabul etme daha önemlidir.
5.

Ülke pazarlarındaki tüketiciler ürünlere ve reklamlara neye bağlı olarak tepki vermektedirler?

Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması

Ülke pazarlarındaki tüketiciler ürünlere ve reklamlara kültürlerine, duygularına, değer sistemlerine, tutumlarına, inanışlarına ve algılamalarına bağlı olarak tepki vermektedirler. 

6.

Aşağıdakilerden hangisi hızlı bir şekilde büyük bir alıcı/müşteri pazarı elde etmeyi sağlayacak düzeyde düşük bir fiyat ile pazara girilmesini içerir?

Doğru Cevap: "E" Pazara nüfuz etmeye yönelik fiyatlama
Soru Açıklaması

Pazara nüfuz etmeye yönelik fiyatlama stratejisi, hızlı bir şekilde büyük bir alıcı/müşteri pazarı elde etmeyi sağlayacak düzeyde düşük bir fiyat ile pazara girilmesini içerir. Bu stratejiyi tercih eden işletmelerin pazar payı elde etme hedefi doğrultusunda hareket ettiği görülür.

7.
Uluslararası iletişim unsurları arasında yer alan ve alıcıya iletilecek mesajın kaynak tarafından uygun ve etkili bir semboller bütününe dönüştürülmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Kodlama
Soru Açıklaması
Uluslararası iletişim unsurları arasında yer alan ve alıcıya iletilecek mesajın kaynak tarafından uygun ve etkili bir semboller bütününe dönüştürülmesine kodlama adı verilir.
8.

Herhangi bir ürünün, hizmetin ya da fikrin bedeli ödenerek ve bedelin kim tarafından ödendiği anlaşılacak şekilde yapılan ve kişisel satışın dışında kalan tanıtım faaliyetleri olarak tanımlanan olgu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Reklam
Soru Açıklaması

Sözü edilen olgu reklamdır. 

9.

Hedeflenen pazarlardaki müşterilerin demografik ve sosyo-kültürel özellikleri hangi dağıtım kanalı tasarımını etkileyen faktörlere örnektir?

Doğru Cevap: "E" Müşteri Özellikleri
Soru Açıklaması

 Hedeflenen pazarlardaki müşterilerin demografik ve sosyo-kültürel özellikleri, dağıtım kanalı tasarımının temelini oluşturmaktadır. 

10.

Alıcıların üründen elde ettiklerine inandıkları fayda ya da değer aşağıdakilerden hangisini belirler?

Doğru Cevap: "A" Fiyat tavanını
Soru Açıklaması

Pazarın yapısı ve nitelikleri, uygulanabilecek fiyatın üst limitine belirleyen faktörlerin başında gelmektedir. Alıcıların üründen elde ettiklerine inandıkları fayda ya da değer ise fiyat tavanını belirler

logo
Küresel Pazarlama
Deneme Final Sınavları - Deneme 12
11.
Uluslararası pazarlara açılmaya karar veren bir işletme sahibi, ürün ve hizmetleri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak istemekte bu nedenle de aracılarla çalışmak istememektedir. Sınırlı dağıtım politikasına başvuran işletme sahibinin amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir.
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
Bazı işletmeler ürünlerinin dağıtım üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak, ürünlerinin imajını yükseltmek, ürünleriyle ilişkili hizmetlerin kalitesini arttırarak dağıtım maliyetlerini azaltmak ve hatta verimliliği düşük olan dağıtım kanalı üyelerini devreden çıkarmak gibi nedenlere bağlı olarak sınırlı dağıtım politikasını tercih ederler.
12.

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin genel politikaları yanında geliştirdiği veya dış pazarlar için geliştirmek istediği pazarlama karması bileşenleri ile doğrudan ilişkilidir?

Doğru Cevap: "D" Fiyatlama kararları
Soru Açıklaması

Fiyatlama kararları, işletmenin genel politikaları yanında geliştirdiği veya dış pazarlar için geliştirmek istediği pazarlama karması bileşenleri ile doğrudan ilişkilidir. Fiyatlama, ürün bileşeninden ayrı düşünülemez.

13.

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin dış pazarlara açılmasını gerekli kılan bir unsur değildir?

Doğru Cevap: "B" Düşük risk
Soru Açıklaması

Düşük risk dışında kalan diğer seçenekler işletmelerin dışa açılmasını gerekli kılan unsurlardır. Dışa açılmada risk düşük olmadığı gibi açılmayı gerekli kılan bir unsur da değildir. 

14.

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası pazarlarda uygulanabilecek temel ürün planlama ve geliştirme yöntemlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Pazar araştırması yapma
Soru Açıklaması

Uluslararası pazarlarda, ürün planlama ve geliştirme değişik yollardan yapılabilmekte, diğer bir deyişle bu kararı verecek olan firmanın önünde değişik seçenekler bulunmaktadır. Bunlar dört başlık altında incelenebilmektedir:

Yeni ürün geliştirme veya ekleme.

Var olan ürünlerde değişiklik yapma.

Var olan ürünler için yeni kullanım alanları bulma.

Ürünleri pazardan çekme.

15.
Aşağıdakilerden hangisi küresel standartlaştırma stratejisine daha uygun olan ürünlerdendir? 
Doğru Cevap: "D" Teknolojik ürünler 
Soru Açıklaması
16.
(I) Yerel dilde yazılmış satış ve tutundurma materyalleri sağlamak,(II) Mümessil ya da dağıtımcıyı düzenli olarak ziyaret etmek ve müşterileri aracılarla birlikte ziyaret etmek,(III) Mümessilleri/dağıtımcıları düzenli olarak şirket tesislerine davet etmek,(IV) Fiyat yapısının gerçek anlamıyla bir finansal teşvik sunmasını sağlamak ve ürünler, pazarlar ve şirket gelişmeleriyle ilgili güncel bilgiler vermekYukarıdaki faktörler aşağıdakilerden hangisi için bir yöntemdir?
Doğru Cevap: "B" Aracıları desteklenme yöntemidir.
Soru Açıklaması
Performansı takip etmek, temsilcilerle iyi ilişkiler kurmak ve ilgili tüm tarafların ekonomik koşulları iyileştirmenin yollarını aramak son derece önemlidir. Şirketin sürekli olarak mümessili ya da dağıtımcıyı teşvik etme yolları araması şarttır, aksi takdirde aradaki ilişki zayıflar. Firmanın aracılarını uluslararası anlamda izleyebilmesi ve kontrol edebilmesi, herhangi bir dağıtım stratejisinin kilit öneme sahip unsurlarındandır. Bununla birlikte, şirket bir mümessil ya da dağıtımcı belirlediği zaman, istenen görevleri yerine getirmeleri için bu kişi ya da kuruluşları desteklemelidir.
17.

Aşağıdakilerden hangisi demokratik politik sistemlerin bir özelliğidir?

Doğru Cevap: "D" Hükümetlerin müdahalesi sınırlıdır
Soru Açıklaması

Demokrasi gelişmiş ülkelerin birçoğunda görülen siyasi rejimdir. Özel mülkiyetler bu rejimlerde koruma altındadır. Hükümet müdahaleleri çok sınırlıdır. Diğer sistemlerde ise hükümetlerin müdahalesi çok yoğun olmakla birlikte özel mülkiyetten çok ortak mülkiyet ön plandadır.  

18.

Aşağıdakilerden hangisi yasal ve siyasi düzenlemeler çerçevesinde uluslararası fiyatları etkilemek için kullanılan araçlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Tüketici tercihleri
Soru Açıklaması

Farklı ülke pazarlarında faaliyet gösteren işletmeler, ilgili pazarlardaki fiyatlarını belirlerken her bir ülkedeki yasal ve siyasi koşulları dikkate almak durumundadır. Çünkü bu tür koşullar, ülke pazarlarına göre önemli farklılıklar gösterebilmektedir. Yasal ve siyasi koşullar esas olarak bir işletmenin ürünlerini yalnızca ekonomik etkenler temelinde fiyatlamasını sınırlandırmak şeklinde etkili olmaktadır. Günümüz dünyasında ekonomik açıdan güçlü ülkeler, yerel işletmelerinin ve vatandaşlarının refahını korumak ve geliştirmek adına çeşitli önlemler almaktadır. Hangi tür devlet müdahelelerinin serbest ticaret açısından uygun olduğu tartışmalı bir konu olsa da farklı ülke pazarlarında faaliyet gösteren işletmeler antidamping yasaları, gümrük vergileri, ithalat kotaları ve devaluasyon gibi sınırlamalar gibi uygulamaları olduğu gibi kabul etmek durumundadır. 

19.

Aşağıdakilerden hangisi tüketici ürünlerin dağıtım kanalında yer alamaz?

Doğru Cevap: "A" Endüstriyel Dağıtımcı
Soru Açıklaması

 Endüstriyel dağıtımcı sadece endüstriyel ürünlerin dağıtımında yer alır.

20.
Farklı ülkelerin pazarlarının kendilerine özgü koşulları kişisel satış stratejilerinin ve tekniklerinin uygulanabilirliğini etkilemektedir. Aşağıdakilerden hangisi faktörlerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "A" Psikolojik farklılıklar
Soru Açıklaması
Pazarlama iletişimi araçlarında olduğu gibi uluslararası pazarlamada ülke pazarlarının kendilerine özgü koşulları kişisel satış stratejilerinin ve tekniklerinin uygulanabilirliğini etkileyen faktörler Coğrafi ve fiziksel koşullar, Pazarın gelişmişlik düzeyi, Siyasi riskler ve Yasal düzenlemelerdir. Kişisel farklılıklar satış stratejilerinin ve tekniklerinin uygulanabilirliğini etkileyen faktörler değildir. Dolayısıyla sorunun doğru cevabı A şıkkıdır.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
BENZER YAZILAR
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler
  • Kategori yok