• Küresel Pazarlama Deneme Final Sınavları – Deneme 10

logo
Küresel Pazarlama
Deneme Final Sınavları - Deneme 10
1.
Aşağıdakilerden hangisi uluslararası pazarlarda fiyatlama ile ilgili olarak işletmelerin hedeflerinden birisidir?
Doğru Cevap: "A" Yatırımın tatmin edici düzeyde geri dönüşü
Soru Açıklaması
2.
(I) Enflasyon(II) Döviz kuru dalgalanmaları(III) Nakliye maliyetleri(IV) Aracı marjları(V) Para birimi değişimleri(VI) Vergiler, gümrük tarifeleri, idari maliyetlerYukarıdakiler aşağıdakilerden hangisine neden olmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Uluslararası pazarlarda fiyatın yükselmesine
Soru Açıklaması
Yurt dışındaki ticaret fuarlarını ziyaret eden ya da dış ticaret heyetlerine katılan uluslararası işletme yöneticileri, sık sık kendilerininkine benzeyen ürünlerle karşılaşmakta ve bunların kendi uyguladıkları fiyattan açık biçimde çok daha pahalıya satıldığını görmektedir. Bu durumda bazı yöneticilerin ilk tepkisi, bu durumun nedenini merak etmektir. Nakliye bedeli, gümrük tarifeleri, uzun dağıtım kanalları, toptancı ve perakendecilerin yüksek kâr marjları, gümrük vergileri, para birimi değerleri ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle nihai müşteri ya da kullanıcının ödediği fiyatın farklı olması, fiyatın yükselmesi olgusunu göstermektedir.
3.
Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası bir otomobil firmasının pazarlama sorumlusu olduğunuzu varsayalım. Otomobilleri Türkiye’nin bölgelerindeki farklılıkları da dikkate alarak üretiyor ancak tüm bölgelerde aynı reklamları kullanıyorsanız hangi stratejiyi kullanmış olursunuz.
Doğru Cevap: "D" Farklı ürün-aynı mesaj
Soru Açıklaması
Ürün farklı ancak mesaj aynı ise farklı ürün-aynı mesaj stratejisine başvurulmuş demektir.
4.
Aşağıdakilerden hangisi dış pazardaki aracılardandır?
Doğru Cevap: "A" Bayiler
Soru Açıklaması
Sıralanan şıklar arasında yalnızca bayiler dış pazardaki aracılardandır.
5.

Aşağıdakilerden hangisi küresel pazarlamada hedefe ulaşmak için kullanılacak temel araçlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Servis
Soru Açıklaması

Her geçen gün ürün ve hizmetlerine yönelik taleplere sahip yeni potansiyel dış pazarların ortaya çıkması, firmaların bu tür pazarlara yönelmelerinde etkili olmakta ve firmaları bu tür dış pazarları aramaya itmektedir. Bu yönelişin bir sonucu olarak firma hangi ürününü, ne zaman ve hangi pazarlara sunmalı ve her bir ülke için ayrı pazarlama planı mı geliştirmeli soruları ortaya çıkmaktadır. Küresel pazarlamada hedefe ulaşmak için kullanılacak temel araçlar aşağıdaki gibi beş madde etrafında sıralanabilmektedir:

Ürünün kendisi

Tespit edilen fiyat

Satış ve dağıtım çalışmaları

Reklam

Satış ve teşvik kampanyaları.

6.
Aşağıdakilerden hangisi, uluslararası reklam tasarımında uygulanabilecek temel yaklaşım adımlarının ilkidir?
Doğru Cevap: "E" Pazarlama araştırması gerçekleştirmek
Soru Açıklaması
Bir reklam kampanyasına başlamadan önce pazarlama araştırması yapılarak gerekli veri ve bilgiler toplanmalıdır.
7.

Pazarlama karmasının tutundurma elemanı, bilgilendirme, farkındalık yaratma, açıklama yapma, ikna etme ile tutumlar ve satın alma davranışlarını etkileme amaçları doğrultusunda işletmeler tarafından kullanılan tüm iletişim biçimlerini içeren geniş kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Pazarlama iletişimi
Soru Açıklaması

Yukarıdaki tanım dikkate alındığında pazarlama iletişiminin tanımlandığı anlaşılır. 

8.
Bireylerin kararlarını verirken her türlü olasılığı düşündüğü ve değerlendirdiği durum Hofstede göre kültürün hangi boyutuna girer?
Doğru Cevap: "E" Belirsizlikten kaçınma
Soru Açıklaması
Belirsizlikten kaçınma kişilerin risk alma derecesiyle ilgilidir. Belirsizlikten kaçınma oran› yüksek olan kültürler risk almaktan hoşlanmazlar. Kararlarını verirken her türlü olasılığı› düşünmek ve değerlendirmek isterler.
9.

Aşağıdaki ülkelerden hangisinde tek kişilik aileye rastlanma oranı diğerlerine göre daha azdır?

Doğru Cevap: "E" Türkiye
Soru Açıklaması

Tek kişilik aileye en çok İsveç, Norveç, Danimarka ve Finlandiya’da rastlanmaktadır.

10.
Aşağıdakilerden hangisi uluslararası pazarlarda aracıları motive etmek için yapılan işlemler biri sayılmaz?
Doğru Cevap: "E" Rakiplerle anlaşma
Soru Açıklaması
Aracıları motive etmek için şu hususlardan söz edilmektedir. Finansal ödüller, Psikolojik ödüller, İşletmenin desteği ve Kurumsal bağların güçlendirilmesi.
logo
Küresel Pazarlama
Deneme Final Sınavları - Deneme 10
11.
Aşağıdakilerden hangisi uluslararası pazarlamada kişisel satış elemanlarının sahip olması gereken becerilerden değildir?
Doğru Cevap: "A" Satış Ofisi Kurabilme Becerisi
Soru Açıklaması
Kişisel satış elemanlarının sahip olması gereken becerileri şöyle özetlemek mümkündür: Müzakere becerileri Kültürel uyum becerisi Bilişim teknolojilerini kullanabilme becerisi Pazar istihbaratı toplama becerileri Satış destek becerileri
12.

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası pazarlarda, ürün planlama ve geliştirmede izlenen yollar arasında değildir?

Doğru Cevap: "E" Satış ve dağıtım çalışmaları.
Soru Açıklaması

Uluslararası pazarlarda, ürün planlama ve geliştirme değişik yollardan yapılabilmekte, diğer bir deyişle bu kararı verecek olan firmanın önünde değişik seçenekler bulunmaktadır. Bunlar yeni ürün geliştirme veya ekleme, var olan ürünlerde değişiklik yapma; ürünleri pazardan çekme ve var olan ürünler için yeni kullanım alanları bulmadır. Öte yandan satış ve dağıtım çalışmaları küresel pazarlamada hedefe ulaşmak için kullanılacak temel araçlar içerisinde bulunmaktadır. 

13.

İnsan ihtiyaçlarını karşılayan mal ve hizmetleri elde etmek gayesiyle yapılan her türlü çabaya ne denir?

Doğru Cevap: "E" Üretim
Soru Açıklaması

 İnsan ihtiyaçlarını karşılayan mal ve hizmetleri elde etmek gayesiyle yapılan her türlü çabaya üretim denir. 

14.
Halkla ilişkilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" İç ve dış paydaşlara dönüktür
Soru Açıklaması
Halkla ilişkilerle ilgili olarak iç ve dış paydaşlara dönük olması doğrudur; diğerleri yanlıştır.
15.
Uluslararası iletişim sürecinde alıcıya iletilecek mesajın kaynak tarafından uygun ve etkili bir semboller bütününe dönüştürülmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Kodlama
Soru Açıklaması
Kodlama: Alıcıya iletilecek mesajın kaynak tarafından uygun ve etkili bir semboller bütününe dönüştürülmesi
16.

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin ürünlerini hedef ülke pazarında ya da pazar bölümündeki müşterilere sınırlı sayıda toptancı ve perakendeciden oluşan dağıtım kanalları üzerinden ulaştırma politikasıdır?

Doğru Cevap: "C" Seçimli dağıtım
Soru Açıklaması

Seçimli Dağıtım, işletmenin ürünlerini hedef ülke pazarında ya da pazar bölümündeki müşterilere sınırlı sayıda toptancı ve perakendeciden oluşan dağıtım kanalları üzerinden ulaştırma politikasıdır. Dolayısıyla işletme tercih ettiği seçimli dağıtımı gerçekleştirebilecek özelliklere sahip dağıtım sistemi seçenekleri arasında bir değerlendirme yapar.

17.
Bir firma yöneticisi işe alacağı kişisel satış temsilcisini değerlendirirken, satış temsilcisinin hedef pazar için yabancı dil yeterliliği yanısıra pazarın bulunduğu ülke toplumsal yapısına ve kültürüne uyum sağlayıp sağlayamayacağı konusunda bir dizi özellikleri dikkate alarak işe almış ve bu şekilde başarıya ulaşabileceğine inanmıştır.Bu durumda firma yöneticisinin kişisel satış elemanında aşağıdaki becerilerden hangisinin bulunmasıyla başarıya ulaşılabileceğine inanmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Kültürel uyum becerisi
Soru Açıklaması
Yöneticinin kişisel satış temsilcisini değerlendirirken, yabancı dil yeterliliğine, pazarın bulunduğu ülke toplumsal yapısına ve kültürüne uyum sağlayıp sağlayamayacağı konusunda dikkat etmesi, kişisel satış temsilcisinde kültürel uyum becerisinin bulunmasını ön planda tuttuğuna işaret etmektedir.
18.

Hedeflenen pazarlardaki müşterilerin demografik ve sosyo-kültürel özellikleri hangi dağıtım kanalı tasarımını etkileyen faktörlere örnektir?

Doğru Cevap: "E" Müşteri Özellikleri
Soru Açıklaması

Hedeflenen pazarlardaki müşterilerin demografik ve sosyo-kültürel özellikleri, dağıtım kanalı tasarımının temelini oluşturmaktadır.

19.

Alman bir otomobil şirketinin İngiltere için çıkardığı otomobilleri oranın kendine has trafik kurallarına göre uyarlaması hangisine örnektir?

Doğru Cevap: "E" Uyumlaştırma stratejisine
Soru Açıklaması

Soruda verilen durum uyumlaştırma ya da diğer ismi ile uyarlama stratejisine örnektir.

20.

Aşağıdakilerden hangisi dağıtım kanalı tasarımını etkileyen faktörler arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "E" Aracı hizmetleri
Soru Açıklaması

Aracı Hizmetleri aracı kişilerin veya kuruluşların sundukları hizmetler ve bunlarla ilişkili davranışları, ülkeden ülkeye önemli farklılıklar gösterebilmektedir. Eğer pazarda müşteri tercihlerine bağlı olarak yoğun bir rekabet söz konusu ve aracıların kâr marjları düşük ise aracılar müşterileri çekip pazar paylarını arttırabilmek adına fiziksel dağıtımı gerçekleştirmenin ötesinde çeşitli ek hizmetler sunabilirler. Öte yandan, aracılar ürünlerin satışı ya da tutundurması konusunda isteksiz davranıyorlarsa üretici işletmelerin aracıları teşvik etmek için çeşitli yöntemlere başvurmaları ve ürünlere ilişkin tutundurma faaliyetlerini kendilerinin gerçekleştirmeleri gerekebilir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler