• Küresel Pazarlama Deneme Ara Sınavları – Deneme 9

logo
Küresel Pazarlama
Ara Sınav - Deneme 9
1.

Merkezden planlama ile devletinden üretimde söz sahibi olduğu ekonomik sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Sosyalist ekonomi
Soru Açıklaması

Sosyalist ekonomilerde merkezden planlama sayesinde devletin rolü büyüktür. Hangi ürünlerin, nasıl yapılacağına, nasıl dağıtılacağına devlet karar verir. Ürün farklılaştırma, reklam, tutundurma gibi kavramlar yoktur. Devletin yarattığı arz çerçevesinde tüketiciler bulabildiklerini satın alma şansına sahiptirler. Buradaki temel vurgu, devletin üretimde söz sahibi olup tüketime karışmamasıdır. Arz ve talep dengesi yeterince kurulamadığından zaman zaman belirli malların kıtlı- ğı ya da fazlalığı yaşanabilir. Bu tür ekonomiler giderek azalmaktadır. 

2.
Aşağıdakilerden hangisi kültürün unsurlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Irk
Soru Açıklaması
Kültür unsurları aşağıdaki gibidir; Teknoloji ve Materyal Kültür Dil Din Değerler ve Tutumlar Sosyal Organizasyon Estetik Eğitim
3.
Aşağıdakilerden hangisi bölge odaklı yönelimin avantajlarındandır?
Doğru Cevap: "A" Ülkeleri müşteri ihtiyaçlarındaki benzerlikler doğrultusunda grupladığı için, aynı bölge içinde standardize ettiği pazarlama programları ile maliyetleri düşürür.
Soru Açıklaması
4.

Rus uçağının düşürülmesi ve sonrasında Rusya’nın ticari anlamda Türkiye’ye karşı takındığı bir tutum söz konusudur. Hükümetlerin dış ticarete bakış açıları düşünüldüğünde Rusya’nın tutumunu aşağıdakilerden hangisi özetlemektedir?

Doğru Cevap: "B" Ticareti kısıtlayıcı tutum
Soru Açıklaması

Hükümetlerin dış ticarete bakışları iki temel noktada özetlenmektedir. Ticareti teşvik ve ticareti kısıtlayıcı tutum içerisine girme şeklindedir. Söz konusu olayla birlikte Rusya bir süre Türkiye ile olan ticareti kısıtlamıştır. 

5.
 • işletmenin farklı coğrafyalardaki birimleri, bir ana merkez ülkeye bağlı olarak çalışır.
 • İşletmenin ihtiyaç duyduğu farklı kaynaklar, faaliyet gösterdiği noktaların en avantaj sağlayanları arasından seçilerek kullanır.
 • III. Bir ürünün dünya çapında hızlı bir şekilde dağıtımına ve daha hızlı tanınmasına olanak sağlar.
 • Küresel medya kanallarının etkisi ile ürün bilinirliği daha hızlı artar.
 • Yukarıda verilen özellikler hangi uluslararası pazarlama yönelimini belirtmektedir?

  Doğru Cevap: "D" Dünya odaklı yönelim
  Soru Açıklaması

  Dünya odaklı yönelim dünyayı tek pazar olarak değerlendirir ve bütünleşik bir küresel pazarlama stratejisi üretmeye odaklanır.

  6.
  Aşağıdakilerden hangisi Dünya Ticaret Örgütü’nün hedefleri arasında yer almaz ?
  Doğru Cevap: "E" Ülkelerarası vize muafiyet anlaşmalarını onaylamak
  Soru Açıklaması
  Ülkelerarası vize muafiyet anlaşmalarını onaylamak Dünya Ticaret Örgütü’nün hedeflerinden değildir.
  7.
  Malın çıkış ülkesi temel alınarak hesaplanan tarife aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "E" Ayrımcı tarifeler
  Soru Açıklaması
  Ayırımcı Tarifeler: Malın çıkış ülkesi temel alınarak hesaplanır. Daha çok siyasi ve ticari problemlerin olduğu ülkeler için kullanılır.
  8.
  Sadece mal ve hizmetlerin değil, sermayenin artık sınır tanımadan dünyada rahatça hareket edebilmesi, ülke ekonomilerini birbirlerinin durumlarına karşı daha kırılgan hâle getirmiştir. Öyle ki 1997-1999 Asya Krizi bütün dünya ekonomisini etkilediği için dünyanın en büyük 7 ekonomisini oluşturan ülkeler bir araya gelerek küresel boyuttaki bu ekonomik krizi idare etmeyi hedeflemişlerdir. Görüldüğü gibi en güçlü ülkeler bile küresel ekonomik problem karşısında tek başlarına hareket edemeyeceklerinin farkındadırlar. Bu sebeple belirli organizasyonlarla bir araya gelerek sorunları ortak çözmeye çalışmaktadırlar. Bu durumdan yola çıkıldığında aşağıdaki organizasyonlardan hangisi ekonomik temelli uluslararası organizasyonlardan biri değildir?
  Doğru Cevap: "E" UN (BM)
  Soru Açıklaması
  Yukarıda belirtilen organizasyonlardan sadece Birleşmiş Milletler (UN) dünya barışı temelli bir organizasyonken diğerleri ekonomik temelli kurulmuş olan organizasyonlardır.
  9.

  Yurt dışı temelli montaj veya üretim tesisleri kuran bir yatırımcı ne tür bir strateji izlemektedir?

  Doğru Cevap: "E" Doğrudan yabancı yatırım
  Soru Açıklaması

  Bu şirket yurt dışına doğrudan yatırım yapmaktadır.

  10.
  Aşağıdakilerden hangisi  doğrudan ihracat kanallarından biri değildir? 
  Doğru Cevap: "B" Kooperatif organizasyonlar
  Soru Açıklaması
  logo
  Küresel Pazarlama
  Ara Sınav - Deneme 9
  11.
  Aşağıdakilerden hangisi düşük bağlamlı kültür özelliklerinden biridir?
  Doğru Cevap: "B" Düşünceler doğrudan ifade edilir.
  Soru Açıklaması
  Düşük bağlamlı kültürlerde ise düşünceler doğrudan ifade edilir. Kuzey Amerika ülkeleri düşük bağlamlı kültürlere örnek olarak verilebilirken, Güney Amerika ülkeleri yüksek bağlamlı kültüre örnek oluşturur.
  12.
  Küresel bir şirketin tüm ülkelerde aynı pazarlama iletişimi stratejisini kullanmasına ne ad verilir?
  Doğru Cevap: "A" Standardizasyon
  Soru Açıklaması
  13.

  Hofstede’ye göre toplumda eşitsizliğe neden olan boyut aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "B" Güç uzaklığı
  Soru Açıklaması

  Güç uzaklığı güçlü ile zayıf arasındaki uzaklığı gösterir. Eşitsizlik üzerine kurulu bir boyuttur. Sosyal katmanlar güç uzaklığını etkiler. Güç uzaklığının yüksek olduğu ülkelerde karar verme gücü tepedeki birkaç kişide toplanmışken; güç uzaklığının düşük olduğu ülkelerde karar verme gücü daha fazla sayıda kişi tarafından paylaşılır. 

  14.
  Güç uzaklığı boyutu ne ifade etmektedir?
  Doğru Cevap: "A" Güçlü ile zayıf arasındaki uzaklığı gösterir.
  Soru Açıklaması
  Güç uzaklığı güçlü ile zayıf arasındaki uzaklığı gösterir. Eşitsizlik üzerine kurulu bir boyuttur. Sosyal katmanlar güç uzaklığını etkiler. Güç uzaklığının yüksek olduğu ülkelerde karar verme gücü tepedeki birkaç kişide toplanmışken; güç uzaklığının düşük olduğu ülkelerde karar verme gücü daha fazla sayıda kişi tarafından paylaşılır.
  15.

  Ülkeler gelir düzeyleri dikkate alındığında kaç grupta sınıflandırılırlar?

  Doğru Cevap: "E" 3 grupta
  Soru Açıklaması

  Ülkeler gelir düzeyleri dikkate alınarak üç grupta sınıflandırılabilirler. Az gelişmiş ülkeler, yeni sanayileşen ülkeler ve sanayileşmiş ülkeler şeklindedir. 

  16.

  Uluslararası pazarlar içerisinden hedef olarak seçilecek pazarın seçimi dört aşamanın izlenmesi ile yapılmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu aşamalardan biri değildir?

  Doğru Cevap: "D" Ortak girişim
  Soru Açıklaması

  Ortak girişim pazara giriş stratejisidir. Aday ülkeler arasında hedef pazarın seçimi ise ön eleme, detaylı eleme ve seçim gibi aşamaların takip edilmesi ile olur. 

  17.

  Aşağıdakilerden hangisi uluslararası satın alma işlemlerinden birisi değildir?

  Doğru Cevap: "E" Ortak girişim
  Soru Açıklaması

  Ortak girişim uluslararası pazarlara giriş stratejileri arasında olmakla beraber ortaklığa yöneliktir, satın almaya değil. 

  18.
 • Serbest Ticaret Anlaşması
 • Gümrük Birliği
 • Ortak Pazar
 • Ekonomik Birlik
 • Politik Birlik
 • Yukarıda verilen ticaret bloklarının artan bütünleşme seviyelerine göre sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "A" I-II-III-IV-V
  Soru Açıklaması

  Ticaret bloklarının temel amacı içerdiği ülkeler arasında gümrük tarife engellerini indirerek ve iş gücü, sermaye, teknoloji dolaşımını sağlayarak uluslararası ticareti ve bütünleşmeyi arttırmaktır. Artan bütünleşme seviyelerine göre ticaret blokları; Serbest Ticaret Anlaşması, Gümrük Birliği, Ortak Pazar, Ekonomik Birlik, Politik Birlik sıralamasını izlemektedir. 

  19.
  Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmeyi hızlandıran etkenlerden biri değildir?
  Doğru Cevap: "E" Eğitim- öğretim çevresindeki değişim
  Soru Açıklaması
  A, B, C ve D şıklarındaki ifadeler küreselleşmeyi hızlandıran etkenlerden biri iken "E" şıkkı yani "eğitim çevresindeki değişim" küreselleşmeyi hızlandıran etkenlerden biri değildir.
  20.
  Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden biri değildir?
  Doğru Cevap: "E" Kültür durağandır
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler