• Küresel Pazarlama Deneme Ara Sınavları – Deneme 8

logo
Küresel Pazarlama
Ara Sınav - Deneme 8
1.
 • Faaliyet gösterilen her pazar tek ve kendine özgü olarak ele alınır.
 • Değer zincirinin içinde yer alan yerel birimlerle daha çok iş birliği yapılır.
 • III. Pazarı ve tüketici ihtiyaçlarını anlamak için sistematik pazarlama araştırmaları yapılır.

 • Farklılıklar üzerine odaklandığı için, her pazarda tüketici ihtiyaçlarına başarı ile yaklaşabilir.
 • Yukarıda verilen özellikler hangi uluslararası pazarlama yönelimini belirtmektedir?

  Çok Odaklı Yönelim pazarların farklılıkları üzerine odaklanır ve bu farklılıkları anlayarak her pazarda farlı pazarlama karması kullanarak faaliyet göstermeyi hedeşer.

  Doğru Cevap: "B" Çok odaklı yönelim
  Soru Açıklaması

  Çok Odaklı Yönelim pazarların farklılıkları üzerine odaklanır ve bu farklılıkları anlayarak her pazarda farlı pazarlama karması kullanarak faaliyet göstermeyi hedefler.

  2.

  Aşağıdaki seçeneklerde belirtilen durumlardan hangisi kültürün özeliklerinden biri değildir?

  Doğru Cevap: "B" Kültür öğrenilemez
  Soru Açıklaması

  B seçeneği dışında kalan diğer seçenekler kültürün özellikleri olarak sayılırlar. Kültür öğrenilmeyen değil öğrenilen bir olgudur. Yani B’dekinin tam tersi bir durum söz konusudur. 

  3.
  Aşağıdakilerden hangisi “Küresel düşün, yerel hareket et” anlayışını benimseyen işletmelerin ortak özelliklerinden birisi değildir?
  Doğru Cevap: "A" Tamamen farklılaştırılmamış pazarlama karması öğelerini kullanmaları
  Soru Açıklaması
  “Küresel düşün, yerel hareket et” anlayışını benimseyen işletmeler tamamen farklılaştırılmamış pazarlama karması öğeleri ile yerel pazarlarda rekabet etmenin zor olduğunu fark etmişlerdir. Bu işletmeler tamamen farklılaştırılmamış (standartlaştırılmış) pazarlama karması öğelerini kullanmamaktadır.
  4.

  Doğrudan yabancı yatırım girişi açısından 2010 verilerine göre en cazip ülke hangisidir?

  Doğru Cevap: "E" Hollanda
  Soru Açıklaması

  3,0 trilyon dolarlık girişle en cazip ülke Hollanda’dır.

  5.

  Aşağıdaki çevrelerden hangisinde gerçekleşen değişimler pazarlamayı etkilememektedir?

  Doğru Cevap: "E" Ailevi
  Soru Açıklaması

  Küresel pazarlama kavramı insanın içinde yaşadığı belirli çevrelerde oluşan değişimler sonucunda ortaya çıkmaktadır. İnsanların içinde yaşadıkları ekonomik, politik, sosyokültürel ve teknolojik çevrelerin her birindeki değişim pazarlamayı etkilemektedir. 

  6.

  Aşağıdakilerden hangisi politik risk unsuru oluşturan faktörlerden biri değildir?

  Doğru Cevap: "A" Mülkiyet riski
  Soru Açıklaması

  Mülkiyet riski, işletmelerin dış pazarlardaki mülkiyet haklarını tehdit eden risklerdir. Mülkiyet riski politik risk unusuru oluşturan bir faktör değil, politik risk unsurudur.

  7.
  Aşağıdakilerden hangisi küresel ticaretin artışını teşvik eden faktörlerden birisi değildir?
  Doğru Cevap: "E" Gelişmekte olan ülkelerin ekonomik yapılarındaki düzelmeler ve katma değeri yüksek ihracata yönelmeleri
  Soru Açıklaması
  vv
  8.
  "İletişim olanakları", hangi pazar demografiği altında yer alır? 
  Doğru Cevap: "A" Altyapı
  Soru Açıklaması
  9.
  I. Küresel firmaların yerel pazarlara girerek kaliteli ve ucuz ürünleri sunmasıII. Uluslararası pazarların daha fazla fırsatlar içermesiIII. Daha fazla üretim yapmak ve üretimde ölçek ekonomisi oluşturmakIV. Tek bir pazara bağlı kalmama isteğiV. Tüketicilerin yurt dışına gittiklerinde de gittikleri yerlerde firmanın ürünlerini görebilmeleri arzusuYukarıdaki unsurlar bir bütün olarak dikkate alındığında işletmeler için aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılabilir?
  Doğru Cevap: "B" İşletmeler uluslarasılaşmaya zorlanmaktadır.
  Soru Açıklaması
  10.

  Ekonominin temel gücünün tüketici olduğu ekonomik sistem aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "A" Yönetilen ekonomi
  Soru Açıklaması

  Pazar ekonomilerde (Kapitalist ekonomiler) ekonominin temel gücü tüketicilerdir. Pazarda neyin ne kadar üretileceği tü- keticinin talebiyle şekillenir. Hükûmetlerin görevi rekabeti teşvik ederken tüketiciyi korumadır. Bunun dışında müdahalede bulunmazlar. ABD ve pek çok Batı ülkesi kapitalist ülkeler arasında yer alır. 

  logo
  Küresel Pazarlama
  Ara Sınav - Deneme 8
  11.
  I. İngiltere II. Almanya III. Türkiye IV. Suriye V. ABD Gelir düzeylerine göre yapılan sınıflandırmaya göre yukarıdaki ülkelerden hangileri aynı grupta yer alır?
  Doğru Cevap: "E" I, II ve V
  Soru Açıklaması
  Gelir düzeylerine göre sınıflandırıldığında İngiltere, Almanya ve ABD gelişmiş ülke sınıflaması içerisinde yer almaktadır.
  12.

  Aşağıdakilerden hangisi Dünya Bankası’nın şoklar ve ayarlamalar dönemi olarak tanımladığı döneme ait şoklardan birisidir?

  Doğru Cevap: "A" Petrol Krizi
  Soru Açıklaması

  Dünya Bankası 20. yüzyılın son çeyreğini, şoklar ve ayarlamalar dönemi olarak tanımlamaktadır. Bu şoklar, 1970’lerdeki petrol krizi, 1982’deki üçüncü dünya ülkeleri borç krizi ve 1989’da komünizmin çöküşünün domino etkisi olarak, özetlenebilir. 

  13.
  İşletmeler stratejik birleşmeler ile ortak bir amaca sahip olurlar. Ek olarak bir tarafın zayıf olduğu nokta ile diğer tarafın güçlü olduğu nokta birbirlerini dengeler. Aşağıdakilerden hangisi stratejik birleşme çeşitleri arasında yer almaktadır?
  Doğru Cevap: "A" Teknoloji tabanlı birleşme
  Soru Açıklaması
  Stratejik birleşmeler, teknoloji tabanlı, üretim tabanlı ve dağıtım tabanlı birleşmeler olmak üzere üç sınıfa ayrılmaktadır.
  14.
  Dünya son yıllarda hızlı bir değişim ve dönüşüm süreci içerisine girmiş bulunmaktadır. Bu değişim ve dönüşümün en önemli nedeni ise küreselleşme olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla günümüzde bu değişime uyum sağlayabilen ve sonraki eğilimleri ön görerek pazarlama stratejilerini oluşturabilenler küresel başarı şansını yakalayabilmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu başarıyı sağlayan özellikler ve yaklaşımlardan biri değildir?
  Doğru Cevap: "C" Yerel düşünüp yerel hareket etme
  Soru Açıklaması
  Küreselleşmenin çok hızlı olduğu bu zamanda yerel düşünüp yerel hareket etmek küresel başarıyı olumlu değil olumsuz etkileyecek bir yaklaşım olur. Ancak Küresel düşünüp yerel hareket etme anlayışı başarı sağlayabilecek bir anlayıştır. Dolayısıyla doğru seçenek C dir.
  15.
  İşletmenin; pazarlama, AR-GE ve tasarım gibi konularda iyi bir yapısı varken; üretim konusunda çok da iyi bir noktada olmadığı durumda, işletme aşağıdaki dış pazarlara açılma stratejilerinden hangisini kullanılır?
  Doğru Cevap: "D" Sözleşmeli üretimi
  Soru Açıklaması
  16.

  Hindistan’da ki kast sistemi Hint kültürüne ait hangi toplumsal unsura örnektir?

  Doğru Cevap: "C" Sosyal Organizasyon
  Soru Açıklaması

  Kast sistemi direk olarak Hint kültürü ve toplumundaki sosyal organizasyona örnektir. 

  17.

  Aşağıdakilerden hangisi firmaları ihracata motive eden bir sebep değildir?

  Doğru Cevap: "B" Yerel pazardaki talep artışı
  Soru Açıklaması

  Yerel pazardaki talep artışı firmaları ihracata motive etmek yerine onların ihracat yapmamalarına yol açar. Diğer seçenekler ise ihracata motive eden durumlardır. 

  18.

  “Malların, hizmetlerin, fikirlerin, sermayenin, teknolojinin, bilginin, kültürün ve bireylerin hızlı ve sürekli bir biçimde sınır ötesine akışı” olarak tanımlanan olgu aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "B" Küreselleşme
  Soru Açıklaması

  Yukarıda tanımı verilen olgu Küreselleşme olgusudur. Özellikle 1980’li yıllardan sonra meydana gelen gelişmeler ülkeleri birbirine yakınlaştırırken, işletmelerin de küresel rakiplerle tanışmasına ortam hazırlamıştır. 

  19.
 • Kültürü oluşturan temel unsurlardandır.
 • Tüm ülkelerde homojen bir yapı sergiler.
 •  Resmi dil dışında diller de konuşulabilir.
 • Kültürü oluşturan unsurlardan biri olan dil hakkında yukarıdakilerden hangisi söylenebilir?

  Doğru Cevap: "C" I ve III
  Soru Açıklaması

  Dil, kültürü oluşturan onu ifade edebilen en önemli unsurlardan biridir. Bazı ülkeler dil açısından homojen bir yapı sergilerken, diğerlerinde daha heterojen (türdeş olmayan) bir yapı, bir başka deyişle çok fazla sayıda lehçe vs. vardır. Ayrıca bir ülkenin resmî dili o ülkede o dilin konuşulduğu anlamına gelmeyip, bir ülkede birden fazla dilin yaygın bir şekilde konuşuldu- ğu da görülebilir.

  20.

  Aşağıdakilerden hangisi düşük bağlamlı kültürler hakkında söylenebilir?

  Doğru Cevap: "D" Bir isteğe doğrudan hayır denilebilir
  Soru Açıklaması

  Kültürler, yüksek ve düşük bağlamlı olarak ikiye ayrılabilir. Yüksek bağlamlı kültürler ima kültürleridir. Burada düşünceler, açık açık ifade edilmek yerine ima edilerek aktarılmaya çalışılır. Sözlü mesajda çok az bilgi iletilir ve kelimeler yerine beden dili daha önem kazanır. Düşük bağlamlı kültürlerde ise düşünceler doğrudan ifade edilir. Kuzey Amerika ülkeleri düşük bağlamlı kültürlere örnek olarak verilebilirken, Güney Amerika ülkeleri yüksek bağlamlı kültüre örnek oluşturur. Yüksek bağlamlı kültürlerde belirli bir isteğe doğrudan “hayır” demek kabul edilmeyebilir. Örneğin yukarıda da bahsedildiği üzere Japonlar genellikle belirli bir isteğe “Evet” deseler bile bu cevap bu durumu kabul ettikleri anlamına gelmez. Sadece “söylediğinizi anladım, durumu değerlendireceğim” anlamını taşır. Yüksek bağlamlı kültürlerde karşı tarafın “Hayır” cevabıyla rencide edilmemesi önem taşır. 

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler