• Küresel Pazarlama Deneme Ara Sınavları – Deneme 6

logo
Küresel Pazarlama
Ara Sınav - Deneme 6
1.

Ticaret blokları incelendiğinde bütünleşme basamaklarının en üstünde hangi blok bulunur?

Doğru Cevap: "B" Politik Birlik
Soru Açıklaması

 Politik birlik, ticaret bloklarının son aşaması olup yukarıda sayılan tüm koşullara ek olarak anlaşmaya imza atan ülkelerin siyasi kararlarda da ortak tutum belirlemesi anlamına gelir.

2.
Malların, hizmetlerin, fikirlerin, sermayenin, teknolojinin, bilginin, kültürün ve bireylerin hızlı ve sürekli bir biçimde sınır ötesine akışı olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Küreselleşme
Soru Açıklaması
3.

Dünya’nın en büyük 500 şirketi sıralamasına 2011 yılında Türkiye’den kaç şirket girmiştir?

Doğru Cevap: "E" 1
Soru Açıklaması

Koç Holding bu listeye Türkiye’den giren tek şirkettir.

4.

“Bir topluma ilişkin öğrenilmiş, paylaşılmış değerler topluluğu” olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Kültür
Soru Açıklaması

Bir topluma ilişkin öğrenilmiş, paylaşılmış değerler topluluğuna kültür denilmektedir. Demokrasi dışındaki diğer şıklarda belirtilenler ise kültürün unsurlarını oluştururlar.

5.
Aşağıdakilerden hangisi çok odaklı yönelimin özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Faaliyet gösterilen her pazar kendine özgü olarak ele alınır.
Soru Açıklaması
6.
Uluslararası ticareti geliştirerek rekabet avantajı yaratabilmek için ülkeler ticaret blokları oluşturmaya başladılar. Amerika, Kanada ve Meksika ile NAFTA’yı kurarken Avrupa’nın Amerika karşısında gücünü artırmak amacı ile Avrupa ülkeleri birleşmeye giderek Avrupa Birliği’ni kurdular. Yukarıdaki açıklamalar kapsamında ülkelerin çeşitli birlikler kurarak bir araya gelmesi aşağıdaki avantajlardan hangisini sağlamaz?
Doğru Cevap: "E" Yüksek maliyetli ürünlerini yüksek kâr oranlarıyla satmak
Soru Açıklaması
İletişim ve ulaşım teknolojilerindeki gelişmeler, sadece ürünler, hizmetler ve sermayenin değil, bireylerin de hem daha kolay seyahat etmesine hem de bilgiye daha hızlı ulaşmasına olanak sağladı. Böylece, ürün ve hizmetler hakkında bilgili ve beklentileri yüksek tüketici grupları oluştu. Gelişmiş ülkelerde yaş ortalaması artarken, gelişmekte olan ülkelerdeki genç nüfus ve satın alım gücüne sahip olmaya başlayan bireylerin sayısının artmasıyla bu ülkeler işletmeler için cazip pazarlar oluşturdular. Küresel pazarlama faaliyetlerinin başarısı için farklı tüketici gruplarına doğru ürün ve hizmetleri geliştirip hızla sunmak önem kazandı. İnovasyon diğer bir ifade ile yenilikçilik önemli bir rekabet avantajı yaratma aracı oldu. Aynı dönemlerde ıluslararası ticareti geliştirerek rekabet avantajı yaratabilmek için ülkeler ticaret blokları oluşturmaya başladılar. Amerika, Kanada ve Meksika ile NAFTA’yı kurarken Avrupa’nın Amerika karşısında gücünü artırmak amacı ile Avrupa ülkeleri birleşmeye giderek Avrupa Birliği’ni kurdular.
7.
Aşağıdakilerden hangisi pazar potansiyeli göstergelerinden olan sosyo-kültürel faktörlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Yatırım oranı
Soru Açıklaması
8.

Hofstede’ye göre kişinin toplulukla beraber hareket etme davranışını aşağıdakilerden hangisi açıklar?

Doğru Cevap: "A" Kollektivizm
Soru Açıklaması

Bireysellik/Kollektivizm kişinin tek başına ya da toplulukla beraber hareket etme davranışını açıklar. Kollektivist toplumlarda ekip ruhu, beraber hareket etme, başarı veya başarısızlığı ekip olarak kabul etme daha önemlidir. 

9.

Aşağıdakilerden hangisi demokratik politik sistemlerin bir özelliğidir?

Doğru Cevap: "D" Hükümetlerin müdahalesi sınırlıdır
Soru Açıklaması

Demokrasi gelişmiş ülkelerin birçoğunda görülen siyasi rejimdir. Özel mülkiyetler bu rejimlerde koruma altındadır. Hükümet müdahaleleri çok sınırlıdır. Diğer sistemlerde ise hükümetlerin müdahalesi çok yoğun olmakla birlikte özel mülkiyetten çok ortak mülkiyet ön plandadır.  

10.
I. Kültür paylaşılırII. Kültür öğrenilirIII. Kültür dinamiktirIV. Kültür adapte edilebilirYukarıda sıralanan maddeler göz önünde bulundurulduğunda kültürün özellikleri hangisi veya hangileridir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
Kültürün temel özellikleri kültürün paylaşılabileceği, öğrenilebileceği, dinamik olması ve adapte edilebilir olması yönünde olduğundan sıralanan bütün maddeler kültürün özelliğidir.
logo
Küresel Pazarlama
Ara Sınav - Deneme 6
11.
Hindistanda var olan kast sistemi kültürün hangi unsurlarına en güzel örnektir ?
Doğru Cevap: "B" Sosyal organizasyon
Soru Açıklaması
Hindistanda var olan kast sistemi kültürün sosyal organizasyon unsuruna en güzel örnektir
12.

Dış pazarlara hızlı bir biçimde giriş yapmak işteyen firmaların uygulaması gereken uluslararası pazarlara giriş stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Uluslararası Birleşme & Satınalma
Soru Açıklaması

Birleşme ve satın alma stratejileri, (Merger & Acquisitions) uluslararası pazarlara doğrudan yatırımın birer türü olarak dış pazarlara hızlı biçimde giriş yapmak isteyen işletmeler için önemli fırsatlar sunmaktadır. 

13.
I. İç pazarın korunması II. Paranın yurt içinde kalması III. Sermaye birikiminin teşvik edilmesi IV. Doğal kaynakların korunması V. Milli savunma Ülkeler uluslararası ticaret söz konusu olduğunda, yerel işletmelerini yabancı firmaların rekabetinden koruma eğilimi içinde olmuşlardır. Yukarıdakilerden hangileri ülkelerin korumacılık gerekçeleri olarak sayılmaktadır?
Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV ve V
Soru Açıklaması
İç pazarın korunması, paranın yurt içinde kalması, sermaye birikiminin teşvik edilmesi, doğal kaynakların korunması ve milli savunma gibi gerekçeler ülkelerin korumacılık gerekçeleri olarak sayılmaktadır.
14.

1980’lerden başlayarak ulus devletlerin ekonomik politikalar bazında kabul ettikleri politika nedir?

Doğru Cevap: "E" Liberalleşme
Soru Açıklaması

1980’lerden başlayarak ulus devletler ekonomik politikalar bazında liberalleşmeye başladılar. Bu şekilde özel işletmeler piyasa şartlarını belirlemede daha fazla söz sahibi olurken uluslararası ticareti geliştirmek için de yollar aramaya başladılar

15.
Hangisi bir lisans anlaşmasının içerebileceği haklar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Vergi muafiyeti
Soru Açıklaması
Vergi muafiyeti iki işletme arasındaki anlaşmadan ziyade belirli bir ülkenin uygulamaları ile ilgilidir.
16.
Kısa ve uzun vadeye dönüklük boyutu ne ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "A" Toplumların geleceğe dönük planlarında bakış açılarını yansıtır.
Soru Açıklaması
Kısa veya uzun vadeye dönüklük, toplumların geleceğe dönük planlarında bakış açısını yansıtır. Bazı kültürler uzun vadeli düşünerek hareket ederken bazı kültürlerde kısa vadede sonuç alma eğilimi hakim olabilir.
17.

Firmanın kendi ürünlerinin veya başka firmalara ait mal ve hizmetlerin dış pazarlara sunulması ve bu pazarlarda satılması işlemidir. Firmaların büyük çoğunluğu uluslararası pazarlama faaliyetlerine bu işlemle başlar ve pazara girmenin en kolay, riskin ise çok az olduğu bir yoldur.  Sözü edilen pazara giriş stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" İhracat
Soru Açıklaması

Soruda belirtilen özellikler ihracat’a ait özelliklerdir. 

18.
Dünya Ticaret Örgütünün kurulması aşağıdaki küreselleşmeyi hızlandıran değişimlerden hangisinin kapsamına girmektedir?
Doğru Cevap: "E" Yasal ve politik çevredeki değişim
Soru Açıklaması
Dünya Ticaret Örgütünün kurulması, yasal ve politik çevredeki değişim kapsamında incelenmektedir. Dünya Ticaret Örgütü, daha düzenli bir ticaret ortamı yaratabilmek için gerekli inceleme ve düzenlemelerin yapılmasını sağlamak, ticari anlaşmazlıklara çözüm aramak, milli ticaret politikalarını belirlemek gibi amaçlarla küresel ekonomik politika oluşturmada görevli uluslararası kuruluşlarla işbirliğine gitmektedir.
19.

Belirli bir bölgede bir firmanın ürününü veya hizmetini satmak için verilmiş olan yasal izinlere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Franchising
Soru Açıklaması

Bu tür izinlere franchising denilmektedir. 

20.
Küresel bir şirketin, dünyanın farklı kültüre sahip ülkelerinde ürün farkılaştırması yapmasına ne isim verilir? 
Doğru Cevap: "D" Adaptasyon
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler