• Küresel Pazarlama Deneme Ara Sınavları – Deneme 5

logo
Küresel Pazarlama
Ara Sınav - Deneme 5
1.

Hem devlet hem özel sektörün görev aldığı ekonomik sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Karma ekonomi
Soru Açıklaması

Karma ekonomilerde ekonomik sistemde hem devlet hem de özel sektör aktör olarak görev yapar. Özellikle savunma sanayi gibi alanlarda devlet ekonomik sistem içinde yer alır. 

2.
Yerel pazarlamadan başlayarak kapsamı giderek büyüyen pazarlama çeşitleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak sıralanmışır?
Doğru Cevap: "D" Yerel Pazarlama – İhracat Pazarlaması – Uluslararası Pazarlama – Küresel Pazarlama
Soru Açıklaması
Yerel pazarlamada işletmeler belirli ulusal alan içindeki müşterilerin ihtiyaçlarına ve bu alandaki demografik, ekonomik, kültürel, teknolojik ve politik çevrelerdeki gelişmelere odaklanırlar. Yerel pazarlamadan bir adım sonrası ihracat pazarlamasıdır. Bu aşamada işletme ürettiği ürünlerin kendi ulusal sınırları dışında da talep görebileceğinin farkına vararak faaliyet gösterdiği fiziksel alanı genişletmektedir. Uluslararası pazarlama aşaması, ihracat pazarlamasından sonra gelebileceği gibi işletmenin ihracat yapmadan fırsat gördüğü yeni pazarlara ortaklık veya doğrudan yatırım yolu ile girmesi şeklinde de gerçekleşebilir. Yerel pazarlamadan başlayan sürecin diğer ucunda, küresel pazarlama bulunmaktadır. Genelde işletmeler belirli bir öğrenme süreci geçirerek yerel pazarlamadan küresel pazarlamaya geçseler de faaliyetlerine doğrudan veya hızlı bir şekilde küresel olarak başlamayı hedefleyen firmalar da bulunmaktadır.
3.

IDB’nin 2012 dünya nüfus gelişimi tahminlerine göre 2030 yılında yaklaşık 5 milyar insanla dünya nüfusunun yarısından çoğuna sahip olacak kıta hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Asya
Soru Açıklaması

 Yaklaşık 4,861,192,000 kişi nüfusla Asya’nın 2030 yılında en kalabalık kıta olması beklenmektedir.

4.

Amerika, Kanada ve Meksika NAFTA’yı kurarken Avrupa da bu blok karşısında gücünü artırmak için Avrupa ülkeleri ile birleşerek Avrupa Birliğini kurmuşlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu şekilde ticaret bloklarının ortaya çıkmasının nedenlerinden biri olarak değerlendirilemez?

Doğru Cevap: "D"
Soru Açıklaması

Küreselleşme, uluslararası ticaretin artış göstermesi ve küresel pazarlamadaki gelişmeler ülkeler arasında rekabeti artırmış ve bunun sonucunda rekabet avantajı elde edebilmek için ticaret blokları oluşmaya başlamıştır. Yerel pazardaki rekabet bu blokların ortaya çıkmasının bir nedeni değildir.

5.
Aşağıdakilerden hangisi dünya odaklı yönelimin kısıtlarından biridir?
Doğru Cevap: "E" Başarılı olarak uygulanabilmesi için sürekli ve düzenli küresel pazarlama araştırmalarının yapılması ve küresel ihtiyaçlardaki değişimlerin gözlemlenmesi gerekir.
Soru Açıklaması
6.
Toplumların günlük hayatına damgasını vuran, topluma ilişkin öğrenilmiş, paylaşılmış değerler topluluğunu ifade eden kavrama ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" Kültür
Soru Açıklaması
7.
Uluslararası pazara giriş sürecinde aday ülkeler arasından hedef pazarın seçimi belirli aşamaların izlenmesi ile yapılabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu aşamalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Uygulama 
Soru Açıklaması
8.
 • Hükümet üzerinde etkili olabilir.
 • Batıl inançlar ürünler üzerinde etkili olabilir.
 • III. Pazarlamacılar faaliyet gösterdikleri ülkede sin etkisini dikkate almalıdır.
 • Kültürü oluşturan unsurlardan biri olan din hakkında yukarıdakilerden hangisi söylenebilir?

  Doğru Cevap: "E" I, II ve III
  Soru Açıklaması

  Bazı ülkelerde var olan laik sistemin aksine, bazılarında din hükûmetler üzerinde etkili olabilir. Din özellikle bu tür ülkelerde tüketim davranışlarından kadının toplumdaki rolüne, insanların hayata bakışına kadar her alanda etkili olur. Belirli yiyecekler birçok dinde yasaklanmıştır. Dini bayramlar, her din için farklı zamanlarda tatiller sunar. Bu bağlamda, pazarlamacıların faaliyet gösterdikleri ülkelerde dinin etkisini dikkate almaları, o din için saygısızlık olarak algılanabilecek tutum ve davranışlardan kaçınmalıdırlar. Batıl inançlar da toplumda belirli ürünlerin benimsenmesinde etkili olabilir. Örneğin belirli sayıların uğursuz olduğu düşüncesi, belirli renklerin ölüm gibi olumsuz kavramları çağrıştırması, ürünlerin tasarım ve sunumunu etkileyebilir. 

  9.

  Hem devlet hem özel sektörün görev aldığı ekonomik sistem aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "E" Karma ekonomi
  Soru Açıklaması

  Karma ekonomilerde ekonomik sistemde hem devlet hem de özel sektör aktör olarak görev yapar. Özellikle savunma sanayi gibi alanlarda devlet ekonomik sistem içinde yer alır.

  10.
  Ülkelerin küresel pazarlara açılırken dikkat etmesi gereken pazar demografiklerinden biri döviz kurlarıdır. Buna bağlı olarak bir ülkenin para değeri yüksek olduğu bir dönemde ülkede yaşanan bir kriz ile birlikte paranın değer kaybettiği gözlenmektedir. Bu durumda ülkenin küresel pazarlama faaliyetlerinde hangi durumun yaşanması beklenmemektedir?
  Doğru Cevap: "D" Revalüasyon oluşur
  Soru Açıklaması
  logo
  Küresel Pazarlama
  Ara Sınav - Deneme 5
  11.

  Ticaret blokları beş ana gruptan oluşmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu bloklardan biri değildir?

  Doğru Cevap: "D" Uluslararası Para Fonu (IMF)
  Soru Açıklaması

  Uluslararası Para Fonu (IMF) ticaret bloğu değildir. Bu kuruluş uluslararası parasal iş birliğini geliştirmek, uluslararası ticaretin dengeli bir şekilde gelişimini sağlamak, döviz kuru istikrarını sağlamak, çok taraflı ödemeler sisteminin tesis edilmesine yardımcı olmak, ödemeler dengesi zorlukları yaşayan üyelerine genel kaynaklarının geçici olarak kullanımını sağlamak, üye ülkelerinin ödemelerine ilişkin dengesizlikleri ve ödeme sürelerini takvime bağlayarak kısaltmak gibi hedefler taşır.

  12.
  I. Dolaylı ihracat II. Doğrudan ihracat III. Ortaklaşa ihracat IV. Franchise ihracat Yukarıdaki hangisi/hangileri ihracat türleri arasında yer almaktadır?
  Doğru Cevap: "C" I, II ve III
  Soru Açıklaması
  Uluslararası pazarlara giriş stratejilerinden ihracat, dolaylı, doğrudan ve ortaklaşa olmak üzere üç sınıfa ayrılmaktadır. Franchising ise uluslararası pazarlara giriş stratejilerinden olsa da daha farklı bir yöntemdir.
  13.

  Potansiyel bir pazar için insan ilk unsur olurken bu potansiyel pazarın işletmeler tarafından pazar olarak değerlendirilmesi için ikinci bir unsura daha ihtyaç vardır. Söz konusu bu unsur aşağıdakilerden hangisi olabilir?

  Doğru Cevap: "C" Gelir
  Soru Açıklaması

  Bir pazardan söz edebilmek için nüfus veya insan tek başına yeterli değildir. Söz konusu nüfusun belirli bir gelirle desteklenmesi gerekir. 

  14.

  Aşağıdakilerden hangisi küresel ticaretin artışını teşvik eden faktörlerden biri sayılmaz?

  Doğru Cevap: "E" Ticaret engellerinin artması
  Soru Açıklaması

  Ticaret engellerinin artması küresel ticareti teşvik eden değil engelleyen bir faktördür.

  15.
  Küresel pazarlama yapan bir işletmede, merkezdeki yöneticilerin sadece yakına odaklı, uzağı göremeyen bir konumda olduğu, yerel yöneticilerin görüş ve önerilerinin dikkate alınmadığı duruma ne ad verilmektedir?
  Doğru Cevap: "D" Yönetim miyopluğu
  Soru Açıklaması
  Farklı bölgelerde faaliyet göstererek küresel pazarlama yapan şirketler, o bölgelerde çalışan yerel yöneticilerin görüş ve önerilerini de dikkate alarak pazarlama stratejilerini oluşturmaya özen göstermelidirler. Ancak bazen yönetim miyopluğu, merkezdeki yöneticileri sadece yakına odaklı, uzağı göremeyen bir konuma sokarak gerekliliklerin ve önceliklerin belirlenmesinde yanlışlara götürebilmektedir.
  16.
  Aşağıdakilerden hangisi doğrudan yabancı yatırımların avantajlarından birisi değildir?
  Doğru Cevap: "E" Firma bir ortak ile çalıştığı için kontrol ve koordinasyon maliyetleri oldukça yüksek olmaktadır.
  Soru Açıklaması
  Doğrudan yabancı yatırımların (Foreign Direct Investment) avantajlarını şu şekilde sıralamak mümkündür. Ucuz iş gücü ve ham madde ile dış ülkenin yatırım teşvikleri ve taşıma avantajlarından kaynaklanan tasarruflar Girilen ülkede iş ve istihdam imkânı açmanın sağlayacağı olumlu imaj işletmenin, mamulün yerel pazara daha kolay adaptasyonunu sağlamaya yardımcı olacak şekilde hükümet, yerel üretim faktörleri sahipleri, müşteriler ve dağıtımcılar ile daha iyi ilişkiler geliştirmesi Yatırımlar üzerinde denetimi tamamen elinde tutma ve bu sayede üretim ve pazarlama politikalarını, uzun vadeli amaçlarına hizmet edecek şekilde geliştirebilmesi
  17.
 • Fazla üretim kapasitesi yüzünden işletmelerin ellerindeki stokları dış pazarlarda eritme gayretleri
 • Gümrük tarifelerinde düşüşler ve azalan hükûmet müdahaleleri ve düzenlemeler sayesinde ticaret ve yatırımlarda liberalleşme hareketleri
 • III. SSCB gibi büyük planlı ekonomilerden pazar ekonomilerine geçiş sayesinde artan liberalleşme hareketleri
 • Tedarik faaliyetlerinin küresel ölçekte sürdürülme isteği
 • Yukarıda verilen faktörler neyi teşvik etmektedir?

  Doğru Cevap: "A" Küresel ticaret artışı
  Soru Açıklaması

  Küresel ticaretin artışını teşvik eden faktörler aşağıdaki gibi sıralanabilir: Fazla üretim kapasitesi yüzünden işletmelerin ellerindeki stokları dış pazarlarda eritme gayretleri, gümrük tarifelerinde düşüşler ve azalan hükûmet müdahaleleri ve düzenlemeler sayesinde ticaret ve yatırımlarda liberalleşme hareketleri. SSCB gibi büyük planlı ekonomilerden pazar ekonomilerine geçiş sayesinde artan liberalleşme hareketleri ve tedarik faaliyetlerinin küresel ölçekte sürdürülme isteği. 

  18.
  Alınan şirketin işletmenin tedarikçisi ya da müşterisi olması aşağıdaki birleşme ve satın almaların hangisiyle ilgilidir?
  Doğru Cevap: "E" Dikey satın almayla
  Soru Açıklaması
  19.
  Hangisi işletmeleri uluslararası pazarlara yönelten sebeplerden biridir?
  Doğru Cevap: "B" Pazar doygunluğu
  Soru Açıklaması
  Pazar doygunluğu, işletmeleri uluslararası pazarlara katılmaya zorlayan bir faktördür. Bazı ülkelerin pazarları hızla doygun hâle gelmektedir. Bir işletmenin ürettiği mal veya hizmet bulunduğu ülke pazarında fazlaca arz ediliyorsa pazar doygunluğu gerçekleşmektedir.
  20.

  İşletmelerin belirli bir ulusal alan içindeki müşterilerin ihtiyaçlarına odaklandığı pazarlama çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "A" Yerel pazarlama
  Soru Açıklaması

  Yerel pazarlamada işletmeler belirli ulusal alan içindeki müşterilerin ihtiyaçlarına ve bu alandaki demografik, ekonomik, kültürel, teknolojik ve politik çevrelerdeki gelişmelere odaklanırlar

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler