• Küresel Pazarlama Deneme Ara Sınavları – Deneme 4

logo
Küresel Pazarlama
Ara Sınav - Deneme 4
1.
 • İhracat pazarlaması
 • Küresel pazarlama
 • III. Yerel pazarlama
 • Uluslararası pazarlama
 • Aşağıda verilenlerden hangisi yerel pazarlamadan küresel pazarlamaya geçiş sürecini vermektedir?

  Doğru Cevap: "C" III-I-IV-II
  Soru Açıklaması

  Yerel pazarlamadan küresel pazarlamaya ilerleyişte yerel pazarlama, ihracat pazarlaması, uluslararası pazarlama ve küresel pazarlama adımları izlenmektedir

  2.

  Aşağıdakilerden hangisi doğrudan ihracatın dezavantajlarından birisidir?

  Doğru Cevap: "B" Pazar ile daha iyi temas
  Soru Açıklaması

  Pazar ile daha iyi temas ve yabancı pazarlara taahhüt gerekliliği doğrudan ihracatın dezavantajları arasındadır.

  3.
  Aşağıdakilerden hangisi kültür unsurları arasında yer almamaktadır?
  Doğru Cevap: "D" Paylaşım
  Soru Açıklaması
  Kültürü oluşturan farklı unsurlar vardır. Bu unsurlar, dil, din, teknoloji ve materyal kültür, estetik, sosyal organizasyon, eğitim şeklindedir. Paylaşım kültür unsuru değil kültürün özellikleri arasında yer almaktadır.
  4.
  Firmaları uluslararasılaşmaya iten tüm sebeplere rağmen firmalar yerel pazarda kalmayı tercih edebilirler ancak bunun işletmeler için çeşitli çıktıları olacaktır. Muhtemel çıktılar düşünüldüğünde işletmeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  Doğru Cevap: "A" İşletme baştan bütün riskleri kabul etmiştir.
  Soru Açıklaması
  5.

  İşletmeler hem kendi ülkelerinin hem de girmeyi düşündükleri pazarların politik çevresinden etkilendikleri bilinmektedir. Bu nedenle her zaman politik çevrenin fırsat ve tehditlerini değerlendirmeleri gerekmektedir. Dolayısıyla politik çevreyi doğru yorumlayabilmek için öncelikle politik sistemleri de bilmek icap etmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde politik sistemler doğru şekilde bir arada verilmiştir?

  Doğru Cevap: "E" Sosyalizm, Demokrasi ve Totaliter rejimler
  Soru Açıklaması

  Politik sistemler şu şekilde gruplandırılır: Totaliter rejimler, Sosyalizm ve Demokrasi şeklindedir. Bu üç sistem birlikte E seçeneğinde verilmiştir. 

  6.
  Aşağıdaki uluslararası pazarlama eğilimlerinden hangisinin avantajı bölge içinde standardize ettiği pazarlama proğramları ile maliyeti düşürmesidir?
  Doğru Cevap: "B" Bölge odaklı
  Soru Açıklaması
  7.

  2009 verilerine göre dünyanın en kalabalık ülkesi hangisidir?

  Doğru Cevap: "C" Çin
  Soru Açıklaması

  2009 verilerine göre 1.3 milyar nüfusu ile Çin halen dünyanın en kalabalık nüfusuna sahiptir. 

  8.

  Aşağıdakilerden hangisi yatırıma dayalı uluslararası pazarlara giriş stratejilerinden biri değildir?

  Doğru Cevap: "B" Lisans Anlaşması
  Soru Açıklaması

  Lisans anlaşmaları, yönetim sözleşmeleri, sözleşmeli üretim ve ortak yatırım stratejileri “stratejik ortaklıklar” olarak değerlendirilebilir. Bunun yanı sıra bazı çalışmalarda ihracat dışındaki uluslararası pazarlara giriş stratejilerinden lisans anlaş- maları, franchising, anahtar teslim projeler, yönetim sözleşmeleri, sözleşmeli üretim ve montaj operasyonları gibi yöntemler “sözleşmeye dayalı uluslararası pazarlara giriş stratejileri”, ortak girişim, yurt dışında doğrudan yatırım, uluslararası pazarlarda birleşme ve satın almalar gibi yöntemler ise “yatırıma dayalı uluslararası pazarlara giriş stratejileri” olarak gruplandırılabilmektedir. 

  9.

  Hofstede’in kültür sınıflandırmasına göre kişinin tek başına ya da toplulukla beraber hareket etme davranışını açıklayan başlık hangisidir?

  Doğru Cevap: "E" Bireysellik- Kolektivizm
  Soru Açıklaması

   Hofstede bu konuyu Bireysellik- Kolektivizm başlığı altında değerlendirmektedir.

   

  10.
  Aşağıdakilerden hangisi dolaylı ihracat türlerinden biridir?
  Doğru Cevap: "A" ihracat Yönetimi Firmaları
  Soru Açıklaması
  Dolaylı ihracat kanalları şunlardır: • ihracat Ticaret Firmaları • ihracat Yönetimi Firmaları • Yerli Tüccarlar • Yabancı Tüccar ve Temsilciler • Kooperatif Organizasyonlar • Piggyback Pazarlama • ihracatçı Birlikleri • Komisyoncular
  logo
  Küresel Pazarlama
  Ara Sınav - Deneme 4
  11.

  Aşağıdakilerden hangisi sosyalist ekonomiler olarak da bilinen yönetilen ekonomilerin özelliklerinden biri değildir?

  Doğru Cevap: "E" Tüketici neyin üretileceğine karar verir
  Soru Açıklaması

  Bu tür ekonomilerde merkezden planlama sayesinde devletin rolü büyüktür. Hangi ürünlerin, nasıl yapılacağına, nasıl dağıtılacağına devlet karar verir. Ürün farklılaştırma, reklam, tutundurma gibi kavramlar yoktur. Devletin yarattığı arz çerçevesinde tüketiciler bulabildiklerini satın alma şansına sahiptirler. Buradaki temel vurgu, devletin üretimde söz sahibi olup tüketime karışmamasıdır. Arz ve talep dengesi yeterince kurulamadığından zaman zaman belirli malların kıtlığı ya da fazlalığı yaşanabilir. Tüketici neyin üretileceğine karar verememektedir. Bu kararı devlet verir. 

  12.

  Aşağıdakilerden hangisi ekonomik pazar potansiyeli göstergeleri arasındadır?

  Doğru Cevap: "D" Büyüme oranı
  Soru Açıklaması

  Bir ülkenin büyüme oranı ekonomisi ile doğrudan orantılıdır.

  13.

  Aşağıdakilerden hangisi uluslararası yatırım yapacak bir şirketin aday ülkeler arasından hedef pazarın seçimi sırasında izlemesi gereken aşamalardan birisi değildir?

  Doğru Cevap: "B" Analiz
  Soru Açıklaması

  Analiz bu işlemin tamamına verilebilecek isimdir.

  14.

  Uluslararası pazara giriş kararını veren bir firma aday ülkeleri çeşitli yönlerden de incelemeye tabi tutar. Aşağıdakilerden hangisi sözü edilen bu yönlerden biri değildir?

  Doğru Cevap: "A" Sponsorluk imkanları
  Soru Açıklaması

  Aday ülkeler, demografik, ekonomik, sosyo-kültürel, yasal, politik, teknolojik, finansal, ekolojik ve rekabet çevreleri bakımından incelendikten sonra hedef pazar olarak belirlenmektedirler.

  15.
  NAFTA hangi ülkelerden oluşmaktadır? 
  Doğru Cevap: "A" Kanada-Amerika-Meksika 
  Soru Açıklaması
  16.

  Hofstede’ye göre toplumda eşitsizliğe neden olan boyut aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "B" Güç uzaklığı
  Soru Açıklaması

  Güç uzaklığı güçlü ile zayıf arasındaki uzaklığı gösterir. Eşitsizlik üzerine kurulu bir boyuttur. Sosyal katmanlar güç uzaklığını etkiler. Güç uzaklığının yüksek olduğu ülkelerde karar verme gücü tepedeki birkaç kişide toplanmışken; güç uzaklığının düşük olduğu ülkelerde karar verme gücü daha fazla sayıda kişi tarafından paylaşılır. 

  17.
  Aşağıdakilerden hangisi ticari blokların son aşamasıdır?
  Doğru Cevap: "C" Politik birlik
  Soru Açıklaması
  18.
  Aşağıdakilerden hangisi sözleşmeye dayalı uluslararası pazara giriş stratejilerinden biri değildir?
  Doğru Cevap: "D" Yurtdışında doğrudan yatırım
  Soru Açıklaması
  Sözleşmeye dayalı uluslar arası pazara giriş stratejileri şunlardır: Lisans Anlaşmaları Franchising, Anahtar Teslim Projeler Yönetim Sözleşmeleri Sözleşmeli Üretim Ve Montaj Operasyonları
  19.
  Küresel pazarlamanın yerel pazarlamadan ayrıştığı en temel nokta aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "E" Faaliyet boyutunun daha karmaşık ve geniş olması
  Soru Açıklaması
  Pazarlama faaliyetleri hangi boyutta yapılırsa yapılsın, analiz, planlama, uygulama ve kontrol aşamalarından oluşur. Rakip analizinin yanısıra, pazar bölümlemesi, hedef kitlenin belirlenmesi, konumlandırma stratejisi neticesinde pazarlama karmasının yönetilmesi değişmeyen adımlardır. Küresel pazarlamayı yerel pazarlama ile kıyasladığımızda karşımıza çıkan en temel ayrışan özellik, faaliyetlerin boyut ve kapsamıdır
  20.

  Aşağıdakilerden hangisi doğrudan ihracat kanallarından birisidir?

  Doğru Cevap: "A" Yurt Dışı Satış Büroları
  Soru Açıklaması

   Yurt dışı satış büroları doğrudan ihracat kanalları arasındayken, diğer seçenekler dolaylı ihracat kanalları arasındadır.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler