• Küresel Pazarlama Deneme Ara Sınavları – Deneme 2

logo
Küresel Pazarlama
Ara Sınav - Deneme 2
1.

NAFTA’nın kurucu ülkeleri hangileridir?

Doğru Cevap: "A" Kuzey Amerika Ülkeleri
Soru Açıklaması

Amerika, Kanada ve Meksika ile NAFTA’yı kurmuştur. 

2.

Ticaret blokları incelendiğinde bütünleşme basamaklarının en üstünde hangi blok bulunur?

Doğru Cevap: "B" Politik Birlik
Soru Açıklaması

Politik birlik, ticaret bloklarının son aşaması olup yukarıda sayılan tüm koşullara ek olarak anlaşmaya imza atan ülkelerin siyasi kararlarda da ortak tutum belirlemesi anlamına gelir. 

3.

1995 yıllında GATT’ın yerine geçen örgüt hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Dünya Ticaret Örgütü
Soru Açıklaması

Serbest ticareti teşvik etmek amacıyla GATT (General Agreement on Tariffs and Trade - Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşması) çerçevesinde yapılan düzenlemeler dünya ticaretinin serbestleşmesinde önemli adımlar atılmış olup, 1995’te GATT yerine Dünya Ticaret Örgütü (WTO) geçmiştir. 

4.

Aşağıdakilerden hangisi kültürün temel özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Statik olması
Soru Açıklaması

Kültür belirli bir toplumu oluşturan bireylerce paylaşılır. Kültür sosyalleşme ve yabancı kültürü benimseme (acculturation) ile öğrenilir. Kültür aile bireyleri, sosyal kurumlar ve benzeri araçlarla kuşaktan kuşağa formal veya informal olarak aktarılır. Farklı kültürlerle etkileşim sonucunda kültürel benimsenme aşamasında benimsenen kültürel değerlerin bazen aynen alınmak yerine, adapte edilerek alındığı görülebilir. Kültür dinamiktir. Kültürde genel olarak zamana yayılı ve yavaş değişimler gözlenir. 

5.

1995 yıllında GATT’ın yerine geçen örgüt hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Dünya Ticaret Örgütü
Soru Açıklaması

Serbest ticareti teşvik etmek amacıyla GATT (General Agreement on Tariffs and Trade - Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşması) çerçevesinde yapılan düzenlemeler dünya ticaretinin serbestleşmesinde önemli adımlar atılmış olup, 1995’te GATT yerine Dünya Ticaret Örgütü (WTO) geçmiştir. 

6.
Önceliğin her zaman anavatandaki faaliyetlerin başarısı olduğu ve bu sebeple pazarlama karması öğelerini iç pazar yapısına göre yapılandırırken, girilen diğer pazarlarda aynı veya çok benzer şekilde uygulanan yönelim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kendine Odaklı Yönelim
Soru Açıklaması
Kendine odaklı, etnosentik yaklaşımı olan işletmeler, kendi ülkelerini diğerlerinden daha üstün/başarılı görme eğilimindedirler. Bu sebeple kendi anavatanlarında başarılı olan pazarlama faaliyetlerinin dünyanın diğer bölgelerinde de başarılı olacağı varsayımı ile hareket ederler. Bu yönelimde işletmenin özellikle müşteri ihtiyaçlarının birebir ana vatandakiler ile örtüştüğü pazarlara odaklanması ve işletmenin gerçekten teknoloji önderi olması, çok yüksek kaliteli veya düşük maliyetli ürünler ile farklılık yaratabilmesi başarı için önemli kriterlerdir. Ayrıca, Günümüzün artan rekabet ortamında, kendine odaklılık, gerçekten küresel bir oyuncu olmak için aşılması gereken bir zayıflık olarak görülmektedir.
7.
Kendi ülke pazarını diğerlerinden daha üstün ve başarılı görerek yerel müşterilere öncelik veren bir işletme hangi yönelimi benimsemektedir?
Doğru Cevap: "C" Kendine odaklı yönelim
Soru Açıklaması
Kendine odaklı yönelim (Etnocentric), anavatan odaklı ve yerel müşterilere öncelik veren bir yönelimdir. Ayrıca kendine odaklı yönelim, kendi ülkelerini diğerlerinden daha üstün ve başarılı görme eğilimindedir.
8.
A ülkesi B ülkesiyle arasında gümrük tarifelerinin kaldırılması, üçüncü ülkelere karşı ortak bir gümrük tarifeler seti ve üye ülkeler arasında iş gücü ve sermaye hareketliliğini içeren bir ticaret anlaşma imzalamıştır. Buna göre bu iki ülke arasında ne tür bir ticaret bloğu anlaşması imzalandığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Ekonomik birlik
Soru Açıklaması
Ekonomik Birlik: Ekonomik birlik serbest ticaret anlaşması, gümrük birliği ve ortak pazarın tüm özelliklerini, bir başka deyişle, üye ülkeler arasında gümrük tarifelerinin kaldırılması, üçüncü ülkelere karşı ortak bir gümrük tarifeler seti ve üye ülkeler arasında iş gücü ve sermaye hareketliliğini içerir. Bütün bunlara ilave olarak ülkelerin ekonomik kararlarında, mali politikalarda, vergilendirmede uyumlaştırma sağlanır. Avrupa Birliği ekonomik birlik için en güzel örnektir. Avrupa ülkelerinde ortak para kullanımı, Avrupa Birliği Merkez Bankası ve benzeri ortak ekonomik yaklaşımlar ekonomik birliğin temel taşlarını oluşturur.
9.

Ethnocentric yönelime göre çalışan bir şirketten aşağıdakilerden hangisi beklenmez?

Doğru Cevap: "D" Dünya ülkelerini gruplamaya ve benzer ülkeleri aynı bölgesel grup altında toplamaya odaklanması.
Soru Açıklaması

Dünya ülkelerini gruplamaya ve benzer ülkeleri aynı bölgesel grup altında toplamaya odaklanması seçeneği regiocentric yönelime göre çalışan şirketlerden beklenen bir harekettir. 

10.
Pazarda neyin ne kadar üretileceğinin tüketicinin talebiyle belirlendiği, ekonominin temel gücünü tüketicilerin oluşturduğu ve hükümetin görevinin ise rekabeti teşvik ederken tüketiciyi korumak olduğu ekonomik sistem hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Pazar ekonomileri
Soru Açıklaması
Kapitalist ekonomilerde ekonominin temel gücü tüketicilerdir. Pazarda neyin ne kadar üretileceği tüketicinin talebiyle şekillenir. Hükûmetlerin görevi rekabeti teşvik ederken tüketiciyi korumadır. Bunun dışında müdahalede bulunmazlar.
logo
Küresel Pazarlama
Ara Sınav - Deneme 2
11.
Aşağıdakilerden hangisi küresel pazarlamanın ortaya çıkısında etkili olan değişimlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Durağanlık
Soru Açıklaması
12.
Amerika merkezli bir bilgisayar firması Türkiye pazarına girdiğinde mevcut markalarla kendi markası arasında bir karşılaştırma reklamı hazırlamıştır. Sonrasında ise bu reklamın yayınlanması için ilgili kurumlara gönderilmiş ancak Türkiye’de karşılaştırmaları reklamların yasak olmasından dolayı hazırladıkları reklam yayına girmemiştir. Yukarıda verilen paragrafta küreselleşmeyi sınırlayan hangi etkenden söz edilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Ulusal Engel Etkeni
Soru Açıklaması
Günümüzde hâlen belli sektörlerde korumacılık eğilimleri de devam etmektedir. Devletler, stratejik önem taşıdığı düşünülen sektörlerde pazara girişleri vergilerle zorlaştırmakta, bazı sektörlerdeki yerli üreticiyi korumayı hedefleyen politikalar izlemektedirler. Ayrıca, küresel reklam ve tutundurmayla ilgili faaliyetler de ülkeler bazında farklılık göstermektedir. Örneğin ABD’de çok yoğun uygulanmakla birlikte, Türkiye’de karşılaştırmalı reklam yasaktır. Daha önce ekonomik ve politik gelişmelerle ilgili bahsedilen, ticaret blokları, örn. NAFTA, bloğun içindeki ülkeler arasındaki ticareti geliştirirken diğer ülkeler için dezavantajlar yaratmaktadır. Bu bölgeselleşme eğilimi de küresel bütünleşmeyi zorlaştırmaktadır.
13.

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin uluslararası pazarlara girmeyerek kaçındığı risklerden birisi değildir?

Doğru Cevap: "E" Din farklılıkları
Soru Açıklaması

Din kültürün bir öğesi olmakla beraber işletmeler için risk unsuru değildir.

14.
Küresel medya kanallarının etkisi ile ürün bilinirliğinin hızla arttığı pazarlama yönelimi aşağıdakilerden hangisidir
Doğru Cevap: "C" Dünya odaklı yönelim
Soru Açıklaması
Dünya odaklı yönelimin avantajlarından birisi de bir ürünün küresel medya kanallarının etkisi ile ürün bilinirliğinin hızla artmasına olanak sağlamasıdır.
15.
Uluslararası pazarlara giriş stratejileriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "B" Tüm giriş stratejilerinde kontrol dereceleri aynıdır.
Soru Açıklaması
16.

Hofstede’in kültür sınıflandırmasına göre kişinin tek başına ya da toplulukla beraber hareket etme davranışını açıklayan başlık hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Bireysellik- Kolektivizm
Soru Açıklaması

Hofstede bu konuyu Bireysellik- Kolektivizm başlığı altında değerlendirmektedir.

17.

Pazarlama ister yerel ister ulusal veya küresel boyutta olsun, her zaman tüketici istek ve ihtiyaçlarını rakiplerden daha başarılı bir şekilde tatmin edecek ürün ve hizmetler sunarak bir değer yaratma sürecidir. Pazarlamanın bu şekilde tanımlandığı düşünüldüğünde küresel ve yerel pazarlama olgusunu birbirinden ayıran unsur aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Doğru Cevap: "B" Faaliyetlerin boyutu ve kapsamı
Soru Açıklaması

 

Pazarlama faaliyetleri hangi boyutta ele alınırsa alınsın, analiz, planlama, uygulama ve kontrol aşamalarından oluşmaktadır. Küresel pazarlamayı yerel pazarlamadan ayıran nokta ise faaliyetlerin boyut ve kapsamıdır.

18.

Aşağıdakilerden hangisi korumacılığın nedenleri arasında sayılamaz?

Doğru Cevap: "E" Tedarik faaliyetlerinin küresel ölçekte sürdürülme isteği
Soru Açıklaması

Son seçenek küresel ticaretin artışını teşvik etmeye yöneliktir. 

19.
I. Dünya Ticaret ÖrgütüII. Dünya BankasıIII. Uluslararası Para FonuIV. Uluslararası Kalkınma AjansıHangisi dünya ekonomisine yön veren kuruluşlar arasında yer almaktadır?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
20.

Aşağıdakilerden hangisi demografik pazar potansiyeli göstergelerinden birisidir?

Doğru Cevap: "E" Şehirleşme derecesi
Soru Açıklaması

 Nüfusla alakalı bütün konular demografik göstergeler arasında sayılabilmektedir. 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler