• Küresel Pazarlama Deneme Ara Sınavları – Deneme 17

logo
Küresel Pazarlama
Ara Sınav - Deneme 17
1.

Aşağıdaki ülkelerden hangisinde totaliter rejim hakimdir?

Doğru Cevap: "E" Kuzey Kore
Soru Açıklaması

Kuzey Kore totaliter rejimi ve tek adam hakimiyetinin dünyada en güçlü olduğu ülkelerin başında gelmektedir.

2.

IMF kaç yılında kurulmuştur?

Doğru Cevap: "A"  1945
Soru Açıklaması

1945 yılında Bretton Woods Konferansı sonucunda Uluslararası Para Fonu (IMF) kurulmuştur. 

3.
I.Kendine odaklı (etnosentrik) yönelim, II.Çok odaklı yönelim, III.Bölge odaklı yönelim, IV.Yalın yönelim Uluslararası pazarlama yönelimleri aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?
Doğru Cevap: "B" I - II - III
Soru Açıklaması
4.

Aşağıdakilerden hangisi küresel ticaretin artışını teşvik eden faktörlerden biri sayılmaz?

Doğru Cevap: "E" Ticaret engellerinin artması
Soru Açıklaması

Ticaret engellerinin artması küresel ticareti teşvik eden değil engelleyen bir faktördür.

5.
Temel görevi yoksullukla mücadele etmek olan bunun yanında çevre koruma, özel sektörde iş geliştirmeyi teşvik etme, yatırımları teşvik edecek makro ekonomik çevre yaratmak için yapısal reformları teşvik etmek gibi amaçlarla faaliyet gösteren ve dünya ekonomisine yön veren uluslararası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Dünya Bankası
Soru Açıklaması
Dünya ekonomisine yön veren kuruluşların başında 1944 yılında kurulmuş olan Dünya Bankası gelmektedir. Bankanın temel görevi yoksullukla mücadele etmektir. Dünya Bankası; çevre koruma, özel sektörde iş geliştirmeyi teşvik etme, yatırımları teşvik edecek makro ekonomik çevre yaratmak için yapısal reformları teşvik etmek gibi amaçlarla faaliyet göstermektedir.
6.
Aşağıdakilerden hangisi franchisingin avantajlarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Çevresel sebeplerden dolayı maliyetler yükselebilir.
Soru Açıklaması
7.

Ticaret bloklarının yaygınlaşması ile gümrük tarifeleri (spesifik, ad valorem ve ayırımcı tarifeler) etkisini yitirmiş ve yerine tarife dışı engeller çıkmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu engellerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Mal ve hizmetlerin serbestçe dolaşması
Soru Açıklaması

Kotalar, sağlık ve güvenlik yönetmelikleri, standartlar, gümrüklerde yaşanan kasıtlı geciktirmeler, uzun muayeneler, ürünlerin ülkeye girişlerini sınırlı sayıda gümrük kapısından kabul etmek başlıca tarife dışı engeller arasında sayılabilmektedir. Mal ve hizmetlerin serbestçe dolaşımı ticaret bloklarının bir gerekliliğidir. 

8.
Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmeyi hızlandıran koşullardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Merkeziyetçi politik yapıların güçlenmesi 
Soru Açıklaması
9.

Dünya’nın en büyük 500 şirketi sıralamasındaki şirket sayısını 2005’ten 2011’e yaklaşık 4 kat artıran ve 3 numaraya yerleşen ülke hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Çin
Soru Açıklaması

 2005 yılında 16 şirket ile sıralamaya giren Çin 2011 yılında bu şirket sayısını 61’e çıkarıp 3 numaraya yerleşmiştir.

10.

Uluslararası pazarda bütün politik risk analiz yöntemlerinin bir arada kullanılmasını içeren bir analiz yöntemidir. Her bir analiz yöntemine göre daha güvenilir sonuçlar üretmesi beklenen bir analiz yöntemidir. Uzun zaman alan ve maliyetli bir analizdir. Sözü edilen politik risk analiz yöntemi hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Entegre (bütünleşmiş) analiz
Soru Açıklaması

Entegre analiz yöntemi, politik riskleri analiz etmek için seçeneklerde sayılan tüm yöntemlerin bir arada kullnılmasını içerir.

logo
Küresel Pazarlama
Ara Sınav - Deneme 17
11.

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan ihracatın dezavantajlarından birisidir?

Doğru Cevap: "B" Pazar ile daha iyi temas
Soru Açıklaması

Pazar ile daha iyi temas ve yabancı pazarlara taahhüt gerekliliği doğrudan ihracatın dezavantajları arasındadır. 

12.

Yeni ürünleri dış pazarlarda benimseme sürecinin ilk basamağı hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Haberdar olma
Soru Açıklaması

 Benimseme sürecinin ilk basamağı haberdar olmadır. Ondan sonra sırasıyla ilgi duyma, değerlendirme, deneme ve benimseme gelir. 

13.
Gelir düzeylerine göre ülkelerin ekonomik açıdan sınıflandırılması göz önünde bulundurulduğunda az gelişmiş ülkeler için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? 
Doğru Cevap: "A" Coğrafi lokasyondan bağımsızdır.
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi   doğrudan yabancı yatırımların avantajlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Bürokratik engelleri fazlalaştırması
Soru Açıklaması
15.
Küresel markalar bir prestij unsuru oluştursalar da tüketiciler kendilerine daha yakın hissettikleri markaları tercih etme eğilimindedirler. Bu sebeple yabancı markalar kültürel farklılıkları anlama hedefi ile küresel marka algısını zedelemeden yerel tüketiciye yakın olmak üzere yerel ihtiyaç ve farklılıkları dikkate alarak pazarlama stratejilerini yapılandırmak zorundadırlar.Yukarıda verilen bilgiler ışığında başarılı küresel firmalar aşağıda verilen anlayışlardan hangisine sahiptirler?
Doğru Cevap: "A" Küresel düşün, yerel hareket et
Soru Açıklaması
Soruda verilen bilgiler küresel düşün, yerel hareket et anlayışını açıklamaktadır.
16.
Bir ülke yeni ürettiği kışlık mont için yeni dış pazarlar aramaktadır. Bunun için Pazar demografikleri açısından değerlendirmeye aldığı ülke ve kriter eşleştirmeleri arasında hangisi yanlış yaptığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" Singapur- Altyapı
Soru Açıklaması
17.
Ticaret blokları 5 ana grup içinde ele alınır. Aşağıdakilerden hangisi bu gruplar içinde yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Kuzey Atlantik Antlaşması
Soru Açıklaması
Kuzey Atlantik Antlaşması bir ticari birlik değildir.
18.
l. Dil ll. Din lll. Değerler ve tutumlar lV. Estetik V. Sosyal organizasyon Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri kültürün unsurlarındandır?
Doğru Cevap: "A" l,II, lll, lV ve V
Soru Açıklaması
Verilen ifadelerin tamamı kültürün unsurlarındandır.
19.

Bu ekonomilerde ekonominin temel gücü tüketicilerdir. Pazarda neyin ne kadar üretileceği tüketicinin talebiyle şekillenir. Hükûmetlerin görevi rekabeti teşvik ederken tüketiciyi korumadır. Bunun dışında müdahalede bulunmazlar. Özel sektör ekonominin temel gücüdür. ABD ve pek çok Batı ülkesinde bu sistem yer alır.

Yukarıda belirtilen açıklama hangi ekonomik sisteme aittir?

Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması

Pazar ekonomileri kapitalist ekonomiler olarak da bilinirler. Yukarıda verilen açıklama kapitalist ekonomik sistemlere ait bir açıklamadır. 

20.
Aşağıdakilerden hangisi  küreselleşmeyi hızlandıran etkenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Kültürlerdeki değişim  
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler