• Küresel Pazarlama Deneme Ara Sınavları – Deneme 15

logo
Küresel Pazarlama
Ara Sınav - Deneme 15
1.

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin dış pazarlara açılmasını gerekli kılan bir unsur değildir?

Doğru Cevap: "B" Düşük risk
Soru Açıklaması

Düşük risk dışında kalan diğer seçenekler işletmelerin dışa açılmasını gerekli kılan unsurlardır. Dışa açılmada risk düşük olmadığı gibi açılmayı gerekli kılan bir unsur da değildir. 

2.
I. İç pazarın korunmasıII. Paranın yurt içinde kalmasıIII. Sermaye birikiminin teşvik edilmesiIV. Milli savunmaYukarıdaki ifadelerden hangileri korumacılık gerekçeleri arasında yer almaktadır?
Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
3.

Belirli bir bölgede bir firmanın ürününü veya hizmetini satmak için verilmiş olan yasal izinlere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Franchising
Soru Açıklaması

 Bu tür izinlere franchising denilmektedir.

4.

Küreselleşmeyi hızlandıran etkenler olduğu gibi onu sınırlamaya çalışan etkenler de bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu etkenlerden biri olabilir?

Doğru Cevap: "D" Kültürel farklılıklar
Soru Açıklaması

Küreselleşmeyi sınırlayan etkenler; ulusal engeller ve küresellik karşıtlığı, kurum kültürü ve yönetim körlüğü ve kültürel farklılıklar olarak sıralanmaktadır. 

5.
Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin dış pazarlara açılırken dikkate almalsı gereken pazar demografikleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Psikografik yapı
Soru Açıklaması
Uluslararası pazarlamacıların özellikle yeni dış pazarlara girerken girmek istedikleri pazarları çok iyi analiz etmeleri gerekmektedir. Bu bağlamda pazar demografiklerinin incelenmesi işletmeler için önem arz etmektedir. Nüfus, gelir, tüketim modelleri, ödemeler dengesi, döviz kurları, altyapı, iklim ve topoğrafyası pazar demografikleri arasında yer almaktadır. Ancak psikografik yapı bu demografiklerden değildir.
6.
Genellikle başlangıçta, işletmeler, kolay ve riskin az olduğu, firmanın yapısında büyük değişiklikler gerektirmeyen stratejileri uygulamak istemektedirler. Bu stratejiye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" İhracat
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi bölge odaklı yönelimin özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "D" Bölgelerin kendi içinde benzerlikler, bölgeler arasında ise farklılıklar olmasına odaklanır
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmeyi sınırlayan etkenlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Sosyo-kültürel çevredeki değişim
Soru Açıklaması

Küresel bütünleşmenin hızlanmasına ve küresel pazarlamanın öneminin artmasına olanak sağlayan ekonomik, politik ve yasal, teknolojik, demografik ve sosyo-kültürel birçok değişim yaşanmıştır. Ancak bu değişimlerle birlikte, küreselleşme karşıtı olan akımlar da artmıştır. Küresel bütünleşmeyi engellemeyi veya sınırlandırmayı hedeşeyen bu güçler, işletmenin küresel pazarlama uygulamalarını zorlaştıran ve/veya yavaşlatan etkenler oluşturmaktadır. Küresel pazarda faaliyet gösteren bir işletme, gireceği pazarlardaki karşısına çıkabilecek bu sınırlayıcı etkenleri de dikkate almak zorundadır. Sınırlayıcı etkenler; ulusal engeller /küresellik karşıtlığı, işletme kültürü ve kültürel farklılıklar olarak sıralanabilir.

9.

IMF kaç yılında kurulmuştur?

Doğru Cevap: "A" 1945
Soru Açıklaması

 1945 yılında Bretton Woods Konferansı sonucunda Uluslararası Para Fonu (IMF) kurulmuştur. 

10.

Ethnocentric yönelime göre çalışan bir şirketten aşağıdakilerden hangisi beklenmez?

Doğru Cevap: "D" Dünya ülkelerini gruplamaya ve benzer ülkeleri aynı bölgesel grup altında toplamaya odaklanması.
Soru Açıklaması

Dünya ülkelerini gruplamaya ve benzer ülkeleri aynı bölgesel grup altında toplamaya odaklanması seçeneği regiocentric yönelime göre çalışan şirketlerden beklenen bir harekettir. 

logo
Küresel Pazarlama
Ara Sınav - Deneme 15
11.
Bir ürün kabul görmesi için bazı koşulların sağlanması gerekmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Benimsenebilmesi  
Soru Açıklaması
12.
l. Delphi tekniği ll. Entegre analiz lll. Kalitatif yöntemler lV. Kantitatif yöntemler Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri politik risk analiz yöntemlerindendir?
Doğru Cevap: "D" l, ll ve lV
Soru Açıklaması
Kalitatif yöntemler politik risk analiz yöntemlerinde değildir. Diğer verilen ifadeler doğrudur.
13.

İşletmenin iş ilişkisi kurduğu aracı kurumun taleplerine odaklandığı pazarlama çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" İhracat pazarlaması
Soru Açıklaması

İhracat pazarlamasında işletme ürettiği ürünlerin kendi ulusal sınırları dışında da talep görebileceğinin farkına vararak faaliyet gösterdiği fiziksel alanı genişletmektedir. Genelde, talep diğer pazarlardaki kurum ve aracılardan gelir. İhracat pazarlamasında odaklanılan konu diğer pazardaki nihai tüketicinin değil, iş ilişkisinin kurulduğu aracı kurumun talepleridir.

14.
 • Seçim
 • Aday ülke belirleme
 • III. Detaylı eleme
 • Ön eleme
 • Girilecek uluslararası pazarların belirlenmesinde yukarıda verilen adımlar hangi sıra ile gerçekleştirilmelidir?

  Doğru Cevap: "C" II-IV-III-I
  Soru Açıklaması

  Aday ülkeler arasından hedef pazarın seçimi belirli aşamaların izlenmesi ile yapılabilir. Bu süreçte dört aşamadan söz edilebilir. İlk aşama aday ülkelerin belirlenerek listelenmesinden oluşur. Listede dünyanın tüm ülkeleri yer alabilir. İkinci aşamada aday ülke politik istikrar, coğrafî uzaklık, ekonomik gelişme gibi faktörler göz önünde bulundurularak ön elemeye tabi tutulur. Sonraki aşamada listede kalan her bir ülke daha detaylı biçimde değerlendirilir. Ülke pazarının büyüklüğü, pazarın büyüme hızı, rekabet yoğunluğu ve pazara giriş engelleri incelenir. Yapılan incelemeler sonucunda firma amaçlarına en uygun ülke veya ülkeler seçilir. 

  15.

  Aşağıdakilerden hangisi yüksek bağlamlı kültürler hakkında söylenebilir?

  Doğru Cevap: "D" Bir isteğe hayır demek uygunsuzdur
  Soru Açıklaması

  Kültürler, yüksek ve düşük bağlamlı olarak ikiye ayrılabilir. Yüksek bağlamlı kültürler ima kültürleridir. Burada düşünceler, açık açık ifade edilmek yerine ima edilerek aktarılmaya çalışılır. Sözlü mesajda çok az bilgi iletilir ve kelimeler yerine beden dili daha önem kazanır. Düşük bağlamlı kültürlerde ise düşünceler doğrudan ifade edilir. Kuzey Amerika ülkeleri düşük bağlamlı kültürlere örnek olarak verilebilirken, Güney Amerika ülkeleri yüksek bağlamlı kültüre örnek oluşturur. Yüksek bağlamlı kültürlerde belirli bir isteğe doğrudan “hayır” demek kabul edilmeyebilir. Örneğin yukarıda da bahsedildiği üzere Japonlar genellikle belirli bir isteğe “Evet” deseler bile bu cevap bu durumu kabul ettikleri anlamına gelmez. Sadece “söylediğinizi anladım, durumu değerlendireceğim” anlamını taşır. Yüksek bağlamlı kültürlerde karşı tarafın “Hayır” cevabıyla rencide edilmemesi önem taşır. 

  16.
  Aşağıdakilerden hangisi  pazar potansiyeli göstergelerinden olan demografik özelliklerden biri değildir?
  Doğru Cevap: "E" Gelir dağılımı 
  Soru Açıklaması
  17.
  1. Düşük risk2. Sınırlı taahhüt 3. Pazar ile daha iyi temasYukarıdakilerden hangisi veya hangileri "dolaylı ihracatın" avantajlarındandır?
  Doğru Cevap: "E" 1, 2
  Soru Açıklaması
  18.

  İşletmenin kendi ülkesinde üretip yabancı ülkelere satış yaptığı uluslararası pazarlara giriş stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "D" İhracat
  Soru Açıklaması

  İşletmeler, uluslararası pazarlara çeşitli alternatif yöntemler kullanarak giriş yaparlar. İhracat seçeneğinde şirket, kendi ülkesinde üretip yabancı ülkelere satış yapar. Türkiye’deki işletmelerin tamamı düşünüldüğünde uluslararası pazarlara giriş yöntemlerinden en yaygın olarak kullanılanın ihracat yöntemi olduğunu söylemek mümkündür. Başka bir yöntem ise sözleşmeye dayalı stratejiler izlenerek uluslararası pazarlara giriştir. Bu stratejiler, yabancı şirketler ile yapılan lisans anlaşmaları, yurt dışında bir şirkete sözleşmeli olarak üretim yaptırma, yönetim sözleşmesi ile yurt dışında iş yapma, yurt dışında anahtar teslim projeler gerçekleştirme ve yabancı ülkede montaj yapmadır

  19.
  Bir firma küresel düzeyde müşterilerine benzer ürün ve hizmetler sunuyorsa aşağıdakilerden hangisinden yararlandığı söylenebilir
  Doğru Cevap: "E" Maliyet avantajı
  Soru Açıklaması
  Küresel düzeyde homojen diğer bir ifade ile birbirinin ayn› ürün ve hizmetler sunmak işletmeye maliyet avantajı kazandıracağı için ek maliyet getirecek uyarlamalardan mümkün olduğunca kaçınılması önerilmektedir.
  20.
  Aşağıdakilerden hangisi ticaret bloklarından biri değildir? 
  Doğru Cevap: "E" Tekelci Pazar
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler