• Küresel Pazarlama Deneme Ara Sınavları – Deneme 14

logo
Küresel Pazarlama
Ara Sınav - Deneme 14
1.
Her ülkenin farklı olduğunu ve her birinde farklı pazarlama stratejilerinin uygulanması gerektiğini savunan, uluslararası pazarlama yönelim çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Çok odaklı yönelim
Soru Açıklaması
Uluslararası pazarlama yönelim çeşitlerinden birisi olan çok odaklı yönelim, her ülkenin farklı olduğunu ve her birinde farklı pazarlama stratejilerinin uygulanması gerektiğini savunmaktadır.
2.

Üçüncü ülkelere karşı ortak gümrük tarifesi getiren ticaret bloğu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Gümrük Birliği
Soru Açıklaması

Gümrük Birliği, serbest ticaret anlaşmasını da kapsayan, yani üye ülkeler arasında ticaretin serbestleşmesine olanak veren ancak bununla birlikte üçüncü ülkelere karşı ortak bir gümrük tarife sistemi getiren bir ticaret blokudur. Gümrük birliğinde üçüncü ülkelere ortak gümrük tarifesi ile serbest ticaret anlaşması bir adım öteye taşınmış olur. 

3.
Ticaret bloklarının temel amacı içerdiği ülkeler arasında gümrük tarife engellerini indirerek ve iş gücü, sermaye, teknoloji dolaşımını sağlayarak uluslararası ticareti ve bütünleşmeyi arttırmaktır. Ticaret blokları; serbest ticaret anlaşması, gümrük birliği, ortak pazar, ekonomik ve politik birlik olmak üzere beş gruba ayrılmaktadır. Bu bilgiler doğrultusunda Avrupa birliği hangi ticaret blokuna aittir?
Doğru Cevap: "A" Ekonomik Birlik
Soru Açıklaması
4.
l. Aynı ürünü ihraç etmek isteyen tüm firmaların ihracatını etkiliyor olmasıll. Geçici nitelikte olmasılll. Sorunun ithalatçı ülke tarafından uygulanan bir önlem ya da uygulama sebebiyle gerçekleşiyor olmasılV. Sorunun üzerinden belli bir zamanın geçmesi ve ilgili ithalatçı ülke birimleriyle temasa geçilmiş olmasına rağmen bir sonuç alınamamış olmasıV. Sorunun firmadan kaynaklı, evrak eksikliği gibi usule ilişkin bir eksiklikten kaynaklanmıyor olmamasıYukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri pazara giriş engellerinin niteliklerindendir?
Doğru Cevap: "E" l, lll, lV ve V
Soru Açıklaması
Aynı ürünü ihraç etmek isteyen tüm firmaların ihracatını etkiliyor olması Sorunun ithalatçı ülke tarafından uygulanan bir önlem ya da uygulama sebebiyle gerçekleşiyor olması Sorunun üzerinden belli bir zamanın geçmesi ve ilgili ithalatçı ülke birimleriyle temasa geçilmiş olmasına rağmen bir sonuç alınamamış olması ve Sorunun firmadan kaynaklı, evrak eksikliği gibi usule ilişkin bir eksiklikten kaynaklanmıyor olmaması pazara giriş engellerinin niteliklerindendir.
5.
Pazar ekonomilerinin temel gücü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Tüketiciler
Soru Açıklaması
c
6.

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik pazar potansiyeli göstergeleri arasındadır?

Doğru Cevap: "D" Büyüme oranı
Soru Açıklaması

 Bir ülkenin büyüme oranı ekonomisi ile doğrudan orantılıdır.

7.
 • İhracat pazarlaması
 • Küresel pazarlama
 • III. Yerel pazarlama
 • Uluslararası pazarlama
 • Aşağıda verilenlerden hangisi yerel pazarlamadan küresel pazarlamaya geçiş sürecini vermektedir?

  Doğru Cevap: "C" III-I-IV-II
  Soru Açıklaması

  Yerel pazarlamadan küresel pazarlamaya ilerleyişte yerel pazarlama, ihracat pazarlaması, uluslararası pazarlama ve küresel pazarlama adımları izlenmektedir. 

  8.
  Herhangi bir birey yaşadığı çevreyi tanımlarken şu ifadeleri kullanmaktadır: “ Yemek yeme sosyal bir olaydır. Geniş aileler ve yaşlılar önemlidir. Konuşma mesafesi çok yakındır. Ayrıca taraflar arası müzakereler uzun sürelidir.” Bu ifadelere göre söz konusu bireyin yaşadığı kültür sınıflandırması hangisidir?
  Doğru Cevap: "B" Yüksek bağlamlı kültür
  Soru Açıklaması
  Yüksek bağlamlı kültürlere göre, ima kültürleridir. Burada düşünceler, açık açık ifade edilmek yerine ima edilerek aktarılmaya çalışılır. Sözlü mesajda çok az bilgi iletilir ve kelimeler yerine beden dili daha önem kazanır.
  9.

  Aşağıdakilerden hangisi uluslararası pazarlama yönelimlerinden birisi değildir?

  Doğru Cevap: "B" Endocentric
  Soru Açıklaması

  Endocentric diğerlerinden farklı olarak dil bilim ile alakalı bir terimdir. 

  10.

  Ülkeler arası ticareti serbestleştiren ticaret bloğu aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "A" Serbest Ticaret Anlaşması
  Soru Açıklaması

  Serbest ticaret anlaşması ticaret blokları içinde en basit olanıdır. Temel olarak, anlaşmaya imza atan ülkeler arasında ticaretin serbestleşmesi ilkesine dayanır. Anlaşmaya imza atan ülkeler arasında mal ve hizmetler serbestçe dolaşırken her bir ülke anlaşma dışında kalan üçüncü ülkelere karşı kendi gümrük tarifelerini bağımsız bir şekilde belirler. 

  logo
  Küresel Pazarlama
  Ara Sınav - Deneme 14
  11.

  Aşağıdakilerden hangisi küresel pazarlamayı önemli kılan unsurlardan biri değildir?

  Doğru Cevap: "E" Pazara girişteki ulusal engeller
  Soru Açıklaması

  İnsanların içinde yaşadıkları ekonomik, politik, sosyokültürel ve teknolojik çevrelerin her birindeki değişim pazarlamayı etkilemektedir. Küresel pazarlama kavramı da bu değişimler sonucu ortaya çıkmıştır. Ayrıca küreselleşmeyi etkileyen ve onu hızlandıran her unsur küresel pazarlmayı da önemli kılmıştır. Dolayısıyla E şıkkı küresel pazarlamayı önemli kılmak yerine onu engelleyen bir unsurdur.

  12.
  Kültürün zamana yayılışı ve yavaş değişim göstermesi hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır ?
  Doğru Cevap: "C" Dinamik oluşu
  Soru Açıklaması
  Kültür dinamiktir. Kültürde genel olarak zamana yayılışı ve yavaş değişimler gözlenir.
  13.
  (I) Her pazarda yerel ihtiyaçlara göre pazarlama karması yeniden şekillendirilir: ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma faaliyetleri yerel pazara hitap edecek şekilde uyarlanır. (II) Değer zincirinin içinde yer alan yerel birimlerle daha çok iş birliği yapılır. (III) Satış ekibi o ülkenin vatandaşlarından oluşturulur. (IV) Dış pazar öncelikle üretim fazlasından kurtulmak için kullanılır. (V) Yeni pazarda sistematik pazarlama araştırmaları ile tüketici ihtiyaçları irdelenmez. Yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri çok odaklı yönelim yaklaşımının kapsamında değildir?
  Doğru Cevap: "C" IV ve V
  Soru Açıklaması
  Çok Odaklı Yönelim pazarların farklılıkları üzerine odaklanır ve bu farklılıkları anlayarak her pazarda farklı pazarlama karması kullanarak faaliyet göstermeyi hedefler. Bu yönelim, kendine odaklı yönelimin aksine her ülkenin farklı olduğunu ve her birinde farklı pazarlama stratejilerinin uygulanması gerektiğini savunur. Dış pazarlara yaklaşım şekli: • Faaliyet gösterilen her pazar tek ve kendine özgü olarak ele alınır. • Pazarı ve tüketici ihtiyaçlarını anlamak için sistematik pazarlama araştırmaları yapılır. • Her pazarda yerel ihtiyaçlara göre pazarlama karması yeniden şekillendirilir: ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma faaliyetleri yerel pazara hitap edecek şekilde uyarlanır. • Değer zincirinin içinde yer alan yerel birimlerle daha çok iş birliği yapılır. • Satış ekibi o ülkenin vatandaşlarından oluşturulur.
  14.

  Teknolojik çevredeki gelişmelerden doğan ve aşağıda belirtilen yansımalardan hangisi olumsuz olarak görülmektedir?

  Doğru Cevap: "C" İşsizliğe yol açması
  Soru Açıklaması

  Teknolojideki gelişmeler sayesinde insanlar, daha yüksek bir yaşam standardı elde ettikleri gibi daha pek çok olumlu yansıması da söz konusudur. Ancak teknoloji, insan yaşamını birçok yönden kolaylaştırdığı gibi bazı olumsuzlukları da bulunmaktadır. Bunlardan biri de işsizliğe sebep sayılabilmesidir.

  15.
 • Fazla üretim kapasitesi yüzünden işletmelerin ellerindeki stokları dış pazarlarda eritme gayretleri
 • Gümrük tarifelerinde düşüşler ve azalan hükûmet müdahaleleri ve düzenlemeler sayesinde ticaret ve yatırımlarda liberalleşme hareketleri
 • III. SSCB gibi büyük planlı ekonomilerden pazar ekonomilerine geçiş sayesinde artan liberalleşme hareketleri
 • Tedarik faaliyetlerinin küresel ölçekte sürdürülme isteği
 • Yukarıda verilen faktörler neyi teşvik etmektedir?

  Doğru Cevap: "A" Küresel ticaret artışı
  Soru Açıklaması

  Küresel ticaretin artışını teşvik eden faktörler aşağıdaki gibi sıralanabilir: Fazla üretim kapasitesi yüzünden işletmelerin ellerindeki stokları dış pazarlarda eritme gayretleri, gümrük tarifelerinde düşüşler ve azalan hükûmet müdahaleleri ve düzenlemeler sayesinde ticaret ve yatırımlarda liberalleşme hareketleri. SSCB gibi büyük planlı ekonomilerden pazar ekonomilerine geçiş sayesinde artan liberalleşme hareketleri ve tedarik faaliyetlerinin küresel ölçekte sürdürülme isteği. 

  16.
  Bir firma iç pazarda denenmiş ve başarılı olmuş pazarlama faaliyetlerinin diğer pazarlarda da başarılı olacağını varsayıyorsa aşağıdaki pazarlama yönelimlerden hangisini benimsemiştir?
  Doğru Cevap: "B" Kendine odaklı yönelim
  Soru Açıklaması
  Bir firma iç pazarda denenmiş ve başarılı olmuş pazarlama faaliyetlerinin diğer pazarlarda da başarılı olacağını varsayıyorsa Kendine odaklı uluslararası pazarlama yönelimini benimsemiştir.
  17.
  Kaynakların giderek tükendiği bir dünyada yaşıyoruz. Aşağıdaki küresel pazarlamada önem kazanan olgulardan hangisi bu konuya odaklanmıştır?
  Doğru Cevap: "C" Sürdürülebilir kalkınma 
  Soru Açıklaması
  18.

  Her işletmenin kullanacağı pazarlama yöntemleri, işletmenin yönetiminin dünya ile ilgili inanç ve varsayımlarından etkilenir ve bu doğrultuda şekillenir. İşletmelerin uluslararası pazarlama yönelimleri ise dört grupta değerlendirilmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir.

  Doğru Cevap: "E" Bireye odaklı yönelim
  Soru Açıklaması

  Uluslararası pazarlama yönelimleri olarak adlandırılan turumlar; kendine odaklı, çok odaklı, bölge odaklı ve dünya odaklı yönelimler olarak adlandırılır. Bireye odaklı bir tutum söz konusu değildir

  19.

  Merkezden planlama ile devletinden üretimde söz sahibi olduğu ekonomik sistem aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "B" Sosyalist ekonomi
  Soru Açıklaması

  Sosyalist ekonomilerde merkezden planlama sayesinde devletin rolü büyüktür. Hangi ürünlerin, nasıl yapılacağına, nasıl dağıtılacağına devlet karar verir. Ürün farklılaştırma, reklam, tutundurma gibi kavramlar yoktur. Devletin yarattığı arz çerçevesinde tüketiciler bulabildiklerini satın alma şansına sahiptirler. Buradaki temel vurgu, devletin üretimde söz sahibi olup tüketime karışmamasıdır. Arz ve talep dengesi yeterince kurulamadığından zaman zaman belirli malların kıtlığı ya da fazlalığı yaşanabilir. Bu tür ekonomiler giderek azalmaktadır. 

  20.
  Firmaları uluslararasılaştırmaya zorlayan faktörlerden değildir?
  Doğru Cevap: "D" Tek bir pazara bağlı kalma isteği
  Soru Açıklaması
  Firmaları uluslararasılaştırmaya zorlayan faktörler şunlardır: Küresel firmaların yerel pazarlara girerek kaliteli ve ucuz ürünleri tüketicilere sunması Uluslararası pazarların firmalar için daha fazla fırsatlar barındırması Daha fazla sayıda müşteri bulabilmek ve böylece üretimde ölçek ekonomisi yaratabilmek Tek bir pazara bağlı kalmama isteği Tüketicilerin yurt dışına gittiklerinde de gittikleri yerde firmanın ürünlerini bulabilme isteği
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler