• Küresel Pazarlama Deneme Ara Sınavları – Deneme 13

logo
Küresel Pazarlama
Ara Sınav - Deneme 13
1.
Bir işletme, bir ürünün dünya çapında hızlı bir şekilde dağıtımını, küresel medya kanallarının etkisi ile ürün bilinirliğini hızla sağlayabiliyor ve ölçek ekonomilerinin yaratacağı düşük üretim maliyetlerinden faydalanabiliyor ise bu işletme uluslararası pazarlama yönelim çeşitlerinden hangisini kullanmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Dünya odaklı yönelim
Soru Açıklaması
Uluslararası pazarlama yönelim çeşitlerinden biri olan dünya odaklı yönelim (Geocentric) görüşüne sahip işletmeler bir takım avantajlar sağlamaktadır. Bunlar; bir ürünün dünya çapında hızlı bir şekilde dağıtımına ve daha hızlı tanınmasına olanak sağlaması, ölçek ekonomilerinin yaratacağı düşük üretim maliyetleri neticesinde de avantaj sağlaması, küresel medya kanallarının etkisi ile ürün bilinirliğinin daha hızlı artması şeklinde sıralanmaktadır.
2.
Aşağıdakilerden hangisi doğrudan ihracatı dezavantajlarından birisidir?
Doğru Cevap: "C" Yabancı pazarlara taahhüt gerekliliği
Soru Açıklaması
Doğrudan ihracatı dezavantajları şunlardır: • Satış organizasyonuna yatırım • Yabancı pazarlara taahhüt gerekliliği
3.
Evine yıllar sonra yeni bir TV almak isteyen biri, girdiği herhangi bir mağazada birden fazla farklı ülke menşeli TV markalarının olduğunu görmüştür. Öyle ki yabancı marka sayısının yerli markalardan bile daha fazla olduğunu öğrenmiştir. TV almak isteyen kişi siz olsaydınız bu durumun aşağıdakilerden hangisinin bir sonucu olduğunu anlardınız?
Doğru Cevap: "E" Küreselleşme
Soru Açıklaması
Küreselleşme, artık hayatımızın o kadar doğal bir parçası ki çoğu zaman ne kadar uluslararası bir ortamda yaşadığımızın farkında bile değiliz. Evlerimizde birçok Türk markasının yanında Alman, Amerikan, Japon, İtalyan, Fransız ve başka ülke menşeili birçok farklı ürünü bir arada kullanıyoruz. Artık içinde yaşadığımız dünya, birçok küresel ve yerel markanın bir arada bulunduğu küresel bir köy hâline gelmiş durumdadır. Dolayısıyla bu durum küreselleşmenin yani “malların, hizmetlerin, fikirlerin, sermayenin, teknolojinin, bilginin, kültürün ve bireylerin hızlı ve sürekli bir biçimde sınır ötesine akışının” bir sonucu olduğu anlaşılmalıdır.
4.

Yabancı bir ülkenin pazarında o ülkedeki bir yerel şirket ile birlikte bir üretim tesisi kurulmasına dayanan yatırıma dayalı uluslararası pazarlara giriş stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Ortak Girişim
Soru Açıklaması

Yatırıma dayalı uluslararası pazarlara giriş stratejileri arasında “ortak girişimler”, “uluslararası birleşme ve satın almalar” ve “yurt dışında yabancı doğrudan yatırım” yöntemleri sayılabilmektedir. Ortak girişim (joint venture), bir yabancı ülkenin pazarında o ülkedeki bir yerel şirket ile birlikte bir üretim tesisi kurulmasıdır. Yurt dışında üretim, yerel bir işletme ile ortaklığa girişilerek yapılır. Bu durumda birlikte (ortak) girişim söz konusu olur.

5.

Ekonominin temel gücünün tüketici olduğu ekonomik sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Yönetilen ekonomi
Soru Açıklaması

Pazar ekonomilerde (Kapitalist ekonomiler) ekonominin temel gücü tüketicilerdir. Pazarda neyin ne kadar üretileceği tüketicinin talebiyle şekillenir. Hükûmetlerin görevi rekabeti teşvik ederken tüketiciyi korumadır. Bunun dışında müdahalede bulunmazlar. ABD ve pek çok Batı ülkesi kapitalist ülkeler arasında yer alır. 

6.
İki farklı ülke ortaklığında işletilen bir şirketin bir markası için çok sayıda farklı ambalaj tasarımı üretilmesi hangisi için bir örnektir? 
Doğru Cevap: "C" Çok odaklı
Soru Açıklaması
7.

Aşağıdakilerden hangisi demografik pazar potansiyeli göstergelerinden birisidir?

Doğru Cevap: "E" Şehirleşme derecesi
Soru Açıklaması

Nüfusla alakalı bütün konular demografik göstergeler arasında sayılabilmektedir.

8.
Aşağıdakilerden hangisi küresel pazarlamaya geçiş sürecinde uluslararası pazarlamadan sonra gelen aşamayı ifade eder?
Doğru Cevap: "C" Küresel pazarlama
Soru Açıklaması
Küresel pazarlamaya geçiş süreci sırasıyla; Yerel pazarlama İhracat pazarlaması Uluslararası pazarlama Küresel pazarlama şeklindedir.
9.
Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Kültür adapte edilemez.
Soru Açıklaması
Kültürün temel özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir; Kültür paylaşılır. Kültür öğrenilir. Kültür kuşaktan kuşağa geçer. Kültür dinamiktir. Kültür adapte edilebilir.
10.
I. Adayların belirlenmesi II. Ön elemeIII. Detaylı elemeIV. SeçimYukardaki dört aşama ile birlikte pazarın büyüklüğü, ülkedeki ekonomik istikrar, kişi başına düşen milli gelir, gelirin dağılım şekli gibi unsurların da göz önünde bulundurulması istenir. Bu unsurlar birlikte değerlendirildiğinde yapılan faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hedef pazarı belirlemek
Soru Açıklaması
logo
Küresel Pazarlama
Ara Sınav - Deneme 13
11.

Kültürü oluşturan temel unsurlardandır.

Tüm ülkelerde homojen bir yapı sergiler.

III. Resmi dil dışında diller de konuşulabilir.Kültürü oluşturan unsurlardan biri olan dil hakkında yukarıdakilerden hangisi söylenebilir?

Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması

Dil, kültürü oluşturan onu ifade edebilen en önemli unsurlardan biridir. Bazı ülkeler dil açısından homojen bir yapı sergilerken, diğerlerinde daha heterojen (türdeş olmayan) bir yapı, bir başka deyişle çok fazla sayıda lehçe vs. vardır. Ayrıca bir ülkenin resmî dili o ülkede o dilin konuşulduğu anlamına gelmeyip, bir ülkede birden fazla dilin yaygın bir şekilde konuşuldu- ğu da görülebilir.

12.
Uluslararası pazara yeni giren bir hazır giyim markası, bu yeni pazarla ilgili çok fazla araştırma yapmadan mevcut ürünlerini bu pazara da sürmüştür. Ayrıca yeni girdiği pazarda yaptığı reklamlarda da mevcut pazarın koşullarına göre üretilmemiş ürünleri kullanmıştır.Ancak pazara girdikten sonra sunulan ürünlerin beden kalıplarının yeni pazara uymadığını da görmüştür. Yukarıdaki paragraf dikkate alındığında bu firma küresel pazarlamada önem kazanan hangi olguya dikkat etmemiştir?
Doğru Cevap: "C" Standardizasyon-Uyarlama dengesi
Soru Açıklaması
Standardizasyon-Uyarlama Dengesi: Küresel pazarlamanın işletmelerce hedeflenen maliyet avantajını sağlayabilmesi için pazarlama karması ögelerinin dünya ölçeğinde aynı tutulması düşüncesinden bahsedilmişti. Ancak günümüzde bu düşünce yerini farklılaşmış ve farklılaşmamış ögelerden oluşan doğru bir pazarlama karması oluşturma yaklaşımına bırakmıştır. İşletmeler bir yandan pazarlama karması ögelerinin merkezî koordinasyonunu sağlamak diğer yandan yerel düzenlemelere açık olmak için gerekli sistemleri kurmalıdırlar. Küresel stratejiler çerçevesinde bazı ögelerin standartlaşması gerekirken, hangilerinin, ne ölçekte, hangi bölgede, hangi süreçlerde farklılaşacağı çok iyi belirlenmelidir. Standardizasyon-uyarlama dengesini doğru kuran işletmeler hem maliyetleri kontrol etme hem de hedef kitleye ulaşma konusunda başarıyı yakalayabileceklerdir.
13.

Dünya’nın en büyük 500 şirketi sıralamasına 2011 yılında Türkiye’den kaç şirket girmiştir?

Doğru Cevap: "E" 1
Soru Açıklaması

Koç Holding bu listeye Türkiye’den giren tek şirkettir. 

14.

IDB’nin 2012 dünya nüfus gelişimi tahminlerine göre 2030 yılında yaklaşık 5 milyar insanla dünya nüfusunun yarısından çoğuna sahip olacak kıta hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Asya
Soru Açıklaması

Yaklaşık 4,861,192,000 kişi nüfusla Asya’nın 2030 yılında en kalabalık kıta olması beklenmektedir. .

15.
Hükümetlerin kendi ülkelerinde yabancı firmalarca üretilecek olan ürünlerin en az belirli bir oranda yerel olması şartı hangi hangi politik risk faktörüne girer?
Doğru Cevap: "B" Yerel içerik kısıtlamaları
Soru Açıklaması
Hükümetlerin kendi ülkelerinde yabancı firmalarca üretilecek olan ürünlerin en az belirli bir oranda yerel olması şartı politik risk faktörlerinden olan yerel içerik kısıtlamaları ile ilgilidir.
16.
Hangisi küreselleşmeyi sınırlayan etkenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" ulusal teşvikler
Soru Açıklaması
17.

Aşağıdakilerden hangisi kültürün temel özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Statik olması
Soru Açıklaması

Kültür belirli bir toplumu oluşturan bireylerce paylaşılır. Kültür sosyalleşme ve yabancı kültürü benimseme (acculturation) ile öğrenilir. Kültür aile bireyleri, sosyal kurumlar ve benzeri araçlarla kuşaktan kuşağa formal veya informal olarak aktarılır. Farklı kültürlerle etkileşim sonucunda kültürel benimsenme aşamasında benimsenen kültürel değerlerin bazen aynen alınmak yerine, adapte edilerek alındığı görülebilir. Kültür dinamiktir. Kültürde genel olarak zamana yayılı ve yavaş değişimler gözlenir. 

18.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi "kültür" kavramı göz önüne alındığında doğru değildir? 
Doğru Cevap: "E" Durağan bir süreçtir.
Soru Açıklaması
19.
  • Küresel firmaların yerel pazarlara girerek kaliteli ve ucuz ürünleri sunması,
  • Uluslararası pazarların daha fazla fırsatlar içermesi,
  • Daha fazla üretim yapmak ve üretimde ölçek ekonomisi oluşturmak,
  • Tek bir pazara bağlı kalmama isteği,
  • Tüketicilerin yurt dışına gittiklerinde de gittikleri yerlerde firmanın ürünlerini görebilmeleri arzusu.

Yukarıda madeler halinde belirtilen bu durumlar aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?

Doğru Cevap: "E" Uluslararası pazarlara girmeye
Soru Açıklaması

Yukarıda maddeler halinde verilen durumlar uluslararasılaşmaya teşvik eden durumlardır. 

20.

Aşağıdakilerden hangisi Dünya Bankası’nın şoklar ve ayarlamalar dönemi olarak tanımladığı döneme ait şoklardan birisidir?

Doğru Cevap: "A" Petrol Krizi
Soru Açıklaması

Çözüm: Dünya Bankası 20. yüzyılın son çeyreğini, şoklar ve ayarlamalar dönemi olarak tanımlamaktadır. Bu şoklar, 1970’lerdeki petrol krizi, 1982’deki üçüncü dünya ülkeleri borç krizi ve 1989’da komünizmin çöküşünün domino etkisi olarak, özetlenebilir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler