• Küresel Pazarlama Deneme Ara Sınavları – Deneme 11

logo
Küresel Pazarlama
Ara Sınav - Deneme 11
1.

İşletmeler kendilerini olumsuz etkileyecek olan politik riskleri engellemek için bazı taraflarla ilişkiler kurarlar. Buna aşağıdakilerden hangisi bu taraflardan bir değildir?

Doğru Cevap: "C" Kolluk kuvvetleri
Soru Açıklaması

Politik riski etkileyen taraflar; hükümet, müşteriler, çalışanlar ve yerel halk olarak belirtilir. Kolluk kuvvetleri hükümetlerin emrinde çalışır ve işletmelerle ilişkileri söz konusu değildir. 

2.

İşletmenin üretimi dış pazarda yerel bir üreticiye yaptırıp pazarlamayı kendisinin üstlendiği sözleşmeye dayalı uluslararası pazarlara giriş stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Sözleşmeli Üretim
Soru Açıklaması

Lisans anlaşmaları, yönetim sözleşmeleri, sözleşmeli üretim ve ortak yatırım stratejileri “stratejik ortaklıklar” olarak değerlendirilebilir. Bunun yanı sıra bazı çalışmalarda ihracat dışındaki uluslararası pazarlara giriş stratejilerinden lisans anlaşmaları, franchising, anahtar teslim projeler, yönetim sözleşmeleri, sözleşmeli üretim ve montaj operasyonları gibi yöntemler “sözleşmeye dayalı uluslararası pazarlara giriş stratejileri” olarak adlandırılır. Sözleşmeli üretim yönteminde, uluslararası işletme, ürünleri dış pazarda yerel bir üreticiye yaptırırken pazarlama faaliyetlerini kendisi üstlenir. Böylece uluslararası işletmenin yurt dışı pazarında bir üretim birimi kurmasına gerek kalmaz. 

3.
l. Küresel düşün yerel hareket et anlayışıll. Standardizasyon-uyarlama dengesilll. Yönetim şekillerinde şeffaflaşmalV. Şirket sahiplerinin değişmesiYukarıdakilerden hangisi küresel pazarlamada öne çıkan unsurlardandır?
Doğru Cevap: "E" l, ll, lll ve lV
Soru Açıklaması
Küresel düşün yerel hareket et anlayışı, Standardizasyon-uyarlama dengesi, Yönetim şekillerinde şeffaflaşma ve Şirket sahiplerinin değişmesi küresel pazarlamada önem kazanan ve başlıca öne çıkan unsurlardır.
4.

Belirli ürünleri ağırlığına veya miktarına bağlı olarak hesaplanan gümrük tarifesi hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Spesifik Tarifeler
Soru Açıklaması

Belirli ürünleri ağırlığına veya miktarına bağlı olarak hesaplanan gümrük tarifesi spesifik tarifelerdir. 

5.

“Bir topluma ilişkin öğrenilmiş, paylaşılmış değerler topluluğu” olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Kültür
Soru Açıklaması

Bir topluma ilişkin öğrenilmiş, paylaşılmış değerler topluluğuna kültür denilmektedir. Demokrasi dışındaki diğer şıklarda belirtilenler ise kültürün unsurlarını oluştururlar.

6.

Kişi başına düşen gayrisafi millî hasılası 2012 verilerine göre en yüksek olan ülke hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Lüksemburg
Soru Açıklaması

 105,040 dolar yıllık ortalama gelir ile bu ülke Lüksemburg’dur. 

7.
Bir girişimcinin sahip olduğu işletmelerin uluslararası bir nitelik kazanması ve uluslararası pazarlara açılmak istemesi üzerine A ülkesine ilişkin gayri safi milli hasılası, kişi başına düşen gelir, tüketim seviyesi, istihdam oranları, fiyat ve enflasyon gibi konularda araştırma yapmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Doğru Cevap: "E" Ekonomik çevre analizi yapmak
Soru Açıklaması
Uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren işletmeler, hem küresel ekonomiden hem de kendi ülkelerinin ekonomik koşullarından etkilenirler. Bunlara ilave olarak, girecekleri ülkelerin kendilerine özgü ekonomik koşullarından da etkilenirler. Bu yüzden dış pazarlara İşletmeler dış pazarlara açılırken ülke seviyesinde her bir pazar için ekonomik çevre analizi yapmak durumundadırlar.
8.
l. Kültür paylaşılır ll. Kültür öğrenilir lll. Kültür kuşaktan kuşağa geçer lV. Kültür dinamiktir Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri kültürün özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "E" I, ll, lll ve IV
Soru Açıklaması
Şıklarda verilen ifadelerim tamamı kültürün özelliklerindendir.
9.

Kültür üzerinde çalışma yapan Hofstede, IBM firması çalışanları üzerinde yaptığı araştırmada ulusal kültürün boyutlarını ortaya çıkararak ülkelerin kültürel karakteristiklerini de belirlemiştir. Buna göre aşağıdaki ülke ve ülkenin kültürel karakteristik eşleşmelerinden hangisi doğru değildir?

Doğru Cevap: "C" Eril toplumlar için Türkiye
Soru Açıklaması

Hofstede yaptığı çalışmada kültür boyutlarını; Bireysellik-Kollektivizm; Güç uzaklığı; Erillik – Dişilik; Belirsizlikten kaçınma; Kısa ve uzun vadeye dönüklük şeklinde sınıflandırmaktadır. Bu sınıflandırmaya göre Türkiye dişil toplumlara bir örnek oluşturmaktadır. Bu tip toplumlarda korumacılık, uyumluluk ve arkadaşlık gibi değerler ön plandadır. 

10.
Stratejik birleşme ile firmaların elde ettiği sonuçlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "E" Daha yüksek maliyet getirir.
Soru Açıklaması
logo
Küresel Pazarlama
Ara Sınav - Deneme 11
11.

İşletmenin kendi ülkesinde üretip yabancı ülkelere satış yaptığı uluslararası pazarlara giriş stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" İhracat
Soru Açıklaması

İşletmeler, uluslararası pazarlara çeşitli alternatif yöntemler kullanarak giriş yaparlar. İhracat seçeneğinde şirket, kendi ülkesinde üretip yabancı ülkelere satış yapar. Türkiye’deki işletmelerin tamamı düşünüldüğünde uluslararası pazarlara giriş yöntemlerinden en yaygın olarak kullanılanın ihracat yöntemi olduğunu söylemek mümkündür. Başka bir yöntem ise sözleşmeye dayalı stratejiler izlenerek uluslararası pazarlara giriştir. Bu stratejiler, yabancı şirketler ile yapılan lisans anlaşmaları, yurt dışında bir şirkete sözleşmeli olarak üretim yaptırma, yönetim sözleşmesi ile yurt dışında iş yapma, yurt dışında anahtar teslim projeler gerçekleştirme ve yabancı ülkede montaj yapmadır. 

12.
Aşağıdakilerden hangisi   bir lisansın içerebileceği haklardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Royalty tutarı
Soru Açıklaması
13.
 • Teknoloji tabanlı birleşme
 • Üretim tabanlı birleşme
 • III. Dağıtım tabanlı birleşme
 • Yukarıda verilenlerden hangisi stratejik birleşme türüdür?

  Doğru Cevap: "E" I, II ve III
  Soru Açıklaması

  Stratejik birleşmeler ortak girişimin özel bir türüdür. Artan rekabet, yatırım yapma riskinin gittikçe artması gibi nedenler, ortak amaca sahip iki ya da daha fazla şirketin stratejik olarak birleşmesine neden olmaktadır ve bu da büyümenin bir yoludur. Genel olarak stratejik birleşmeler teknoloji transferi, üretim teknolojileri ve da- ğıtım tabanlı olmaktadır. 

  14.
  Aşağıdakilerden hangisi uluslararası pazarlama eğilimlerinden biri değildir?
  Doğru Cevap: "D" Kıta odaklı 
  Soru Açıklaması
  15.

  İşletmenin küresel müşteri ihtiyaçlarını belirleyip bu ihtiyaçları rekabetten daha başarılı bir şekilde tatmin etmeye odaklandığı pazarlama çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "E" Küresel pazarlama
  Soru Açıklaması

  En basit tarifi ile küresel pazarlama, “küresel müşteri ihtiyaçlarını belirleyip bu ihtiyaçları rekabetten daha başarılı bir şekilde tatmin etmek ve pazarlama faaliyetlerini küresel çevre kısıtları çerçevesinde oluşturmak” olarak ifade edilebilir.

  16.

  Firmanın kendi ürünlerinin veya başka firmalara ait mal ve hizmetlerin dış pazarlara sunulması ve bu pazarlarda satılması işlemidir. Firmaların büyük çoğunluğu uluslararası pazarlama faaliyetlerine bu işlemle başlar ve pazara girmenin en kolay, riskin ise çok az olduğu bir yoldur.  Sözü edilen pazara giriş stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "D"
  Soru Açıklaması

  Soruda belirtilen özellikler ihracat’a ait özelliklerdir. 

  17.
  Gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetlerini tehlikeye düşürmeden kendi ihtiyaçlarını karşılamasını sağlayacak ekonomik canlılık, adalet, sosyal uyum, çevrenin korunması ve kaynakların yönetimini içeren olgu aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "D" Sürdürülebilir kalkınma
  Soru Açıklaması
  Sürdürülebilir kalkınma küresel pazarlarda çevrenin ve kaynakların korunması ile ilgilidir.
  18.
  Aşağıdakilerden hangisi korumacılık gerekçelerinden biri değildir?
  Doğru Cevap: "B" İşletme büyüklüklerinin sınırlandırılması
  Soru Açıklaması
  19.

  Mevcut kuşağın gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetlerini tehlikeye düşürmeden kendi ihtiyaçlarını karşılamasını sağlayacak ekonomik canlılık, adalet, sosyal uyum, çevrenin korunması ve kaynakların yönetimini içermekte olan kavram hangisidir?

  Doğru Cevap: "A" Sürdürülebilir Kalkınma ve Küresel Pazarlama
  Soru Açıklaması

  Sürdürülebilir Kalkınma ve Küresel Pazarlama’nın tanımı soruda verilmiştir. 

  20.

  Ekonomik sistemler kaynakların tahsisi açısından üçe ayrılırlar. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bu üç sistem doğru bir şekilde verilmiştir?

  Doğru Cevap: "B" Yönetilen ekonomiler, pazar ekonomileri ve  karma ekonomiler
  Soru Açıklaması

  Ekonomik sistemler kaynakların tahsisi açısından Pazar, yönetim ve karma ekonomiler şeklinde üçe ayrılır. 

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler