• Küresel Pazarlama Deneme Ara Sınavları – Deneme 10

logo
Küresel Pazarlama
Ara Sınav - Deneme 10
1.

Aşağıdakilerden hangisi yatırıma dayalı uluslararası pazarlara giriş stratejilerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Lisans Anlaşması
Soru Açıklaması

Lisans anlaşmaları, yönetim sözleşmeleri, sözleşmeli üretim ve ortak yatırım stratejileri “stratejik ortaklıklar” olarak değerlendirilebilir. Bunun yanı sıra bazı çalışmalarda ihracat dışındaki uluslararası pazarlara giriş stratejilerinden lisans anlaş- maları, franchising, anahtar teslim projeler, yönetim sözleşmeleri, sözleşmeli üretim ve montaj operasyonları gibi yöntemler “sözleşmeye dayalı uluslararası pazarlara giriş stratejileri”, ortak girişim, yurt dışında doğrudan yatırım, uluslararası pazarlarda birleşme ve satın almalar gibi yöntemler ise “yatırıma dayalı uluslararası pazarlara giriş stratejileri” olarak gruplandırılabilmektedir. 

2.
Aşağıdakilerden hangisi uluslararası pazarlama yönelimlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Kent odaklı
Soru Açıklaması
3.

Potansiyel bir pazar için insan ilk unsur olurken bu potansiyel pazarın işletmeler tarafından pazar olarak değerlendirilmesi için ikinci bir unsura daha ihtyaç vardır. Söz konusu bu unsur aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Doğru Cevap: "C" Gelir
Soru Açıklaması

Bir pazardan söz edebilmek için nüfus veya insan tek başına yeterli değildir. Söz konusu nüfusun belirli bir gelirle desteklenmesi gerekir.

4.
Pazara giriş yönteminin seçilmesi firmanın girmek istediği pazarın önündeki yasal engellerden ötürü değişiklik göstermektedir. Firma burada kendi yapısına uygun olmayan bir giriş stratejisini tercih etmeye kendisini mecbur hissedebilmektedir. Bunun dışında firmalar giriş stratejilerini seçerken kendi yapılarına en uygun stratejiyi tercih etmektedir. Dolayısıyla aşağıdaki unsurlardan hangisi daha çok firmaların iç yapısının uygunluğunu gösteren unsurlardan biridir?
Doğru Cevap: "B" Firmanın finansal gücü
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi kendine odaklı yönelimli bir işletmenin dış pazara yaklaşım şekli olarak kabul edilmez?
Doğru Cevap: "A" Faaliyet gösterilen her pazar tek ve kendine özgü olarak ele alınır
Soru Açıklaması
A şıkkında belirtilen durum kendine odaklı işletmelerin değil çok odaklı işletmelerin bir yaklaşımıdır.
6.
Pazar demografiklerinden hangisi incelenirken gayri safi milli hasıla değerlendirilir ve analiz edilir
Doğru Cevap: "E" Gelir
Soru Açıklaması
Bir pazardan bahsedebilmek için tek başına nüfus yeterli de¤ildir. Söz konusu nüfusun belirli bir gelirle desteklenmesi gerekir. Bu bağlamda gelir kavramı önem kazanmaya başlar. Gayri safi milli hasılanın değerlendirildiği ve analiz edildiği durum gelirdir.
7.
Malların, hizmetlerin, fikirlerin, sermayenin, teknolojinin, bilginin, kültürün ve bireylerin hızlı ve sürekli bir biçimde sınır ötesine akışı aşağıdaki hangi kavramla açıklanabilir?
Doğru Cevap: "A" Küreselleşme
Soru Açıklaması
Küreselleşme “malların, hizmetlerin, fikirlerin, sermayenin, teknolojinin, bilginin, kültürün ve bireylerin hızlı ve sürekli bir biçimde sınır ötesine akışı” olarak tanımlanabilir. Özellikle 1980’lerden sonra yaşanan ekonomik, kültürel politik ve teknolojik değişimler dünya ülkelerini birbirine yakınlaştırırken, işletmeleri ve onların iş yapma şekillerini de etkilemiştir. Başarılı olabilmek, var olabilmek için bu deyişle şartlara uyum sağlamak, eğilimleri ön görmek eskisinden daha da büyük önem kazanırken artan rekabet neticesinde giderek çetinleşen koşullarda ayakta kalabilmek için pazarlama prensiplerinin doğru olarak anlaşılması ve uygulanması işletmelerin başarısının anahtarı olmaktadır.
8.

İşletmenin küresel müşteri ihtiyaçlarını belirleyip bu ihtiyaçları rekabetten daha başarılı bir şekilde tatmin etmeye odaklandığı pazarlama çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Küresel pazarlama
Soru Açıklaması

En basit tarifi ile küresel pazarlama, “küresel müşteri ihtiyaçlarını belirleyip bu ihtiyaçları rekabetten daha başarılı bir şekilde tatmin etmek ve pazarlama faaliyetlerini küresel çevre kısıtları çerçevesinde oluşturmak” olarak ifade edilebilir.

9.

Aşağıdaki ülkelerden hangisinde yolsuzluk algısı diğerlerime göre daha düşüktür?

Doğru Cevap: "B" Singapur
Soru Açıklaması

 Singapur dünyada yolsuzluk algısının en düşük olduğu ülkelerin başında gelmektedir.

10.
Aşağıdakilerden hangisi kendine odaklı yönelimin avantajlarındandır?
Doğru Cevap: "B" Adaptasyon/uyarlama maliyetleri olmayacağı veya düşük olacağı için maliyet avantajı sağlar
Soru Açıklaması
logo
Küresel Pazarlama
Ara Sınav - Deneme 10
11.
 • Yüzyılın son dönemlerinde başlayan değişim hareketlerinin küreselleşmeyi de hızlandırdığı Kabul edilmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu değişimi hızlandıran etkenlerden biri sayılmamaktadır?
 • Doğru Cevap: "E" Küreselleşmeye karşı ortaya çıkan akımlar
  Soru Açıklaması

  Küreselleşmenin hızlanmasını sağlayan değişimler olmuş olduğu gibi; küreselleşme karşıtı olan akımlarda olmuştur. Küreselleşme karşıtı akımlar, küreselleşmeyi kültür kapitalizmi olarak değerlendirmekte ve küreselleşmeyi engellemeyi veya sınırlamayı hedeflemektedirler. Dolayısıyla E şıkkı küreselleşmeyi hızlandıran değil sınırlayan bir etkendir.

  12.
  Bireysellik- Kolektivizm boyutu ne ifade etmektedir?
  Doğru Cevap: "B" Kişinin tek başına ya da toplulukla beraber hareket etme davranışını açıklar.
  Soru Açıklaması
  Bu boyut kişinin tek başına ya da toplulukla beraber hareket etme davranışını açıklar. Bireyci toplumlarda kişisel başarılar, bağımsızlık vs. daha önemliyken kolektivist toplumlarda ekip ruhu, beraber hareket etme, başarı veya başarısızlığı ekip olarak kabul etme daha önemlidir.
  13.

  Kültür üzerinde çalışma yapan Hofstede, IBM firması çalışanları üzerinde yaptığı araştırmada ulusal kültürün boyutlarını ortaya çıkararak ülkelerin kültürel karekteristiklerini de belirlemiştir. Buna göre aşağıdaki ülke ve ülkenin kültürel karekteristik eşleşmelerinden hangisi doğru değildir. 

  Doğru Cevap: "C" Eril toplumlar için Türkiye
  Soru Açıklaması

  Hofstede yaptığı çalışmada kültür boyutlarını; Bireysellik-Kollektivizm; Güç uzaklığı; Erillik – Dişilik; Belirsizlikten kaçınma; Kısa ve uzun vadeye dönüklük şeklinde sınıflandırmaktadır. Bu sınıflandırmaya göre Türkiye dişil toplumlara bir örnek oluşturmaktadır. Bu tip toplumlarda korumacılık, uyumluluk ve arkadaşlık gibi değerler ön plandadır. 

  14.

  Aşağıdakilerden hangisi küresel pazarlamayı önemli kılan unsurlardan biri değildir?

  Doğru Cevap: "E" Pazara girişteki ulusal engeller
  Soru Açıklaması

  İnsanların içinde yaşadıkları ekonomik, politik, sosyokültürel ve teknolojik çevrelerin her birindeki değişim pazarlamayı etkilemektedir. Küresel pazarlama kavramı da bu değişimler sonucu ortaya çıkmıştır. Ayrıca küreselleşmeyi etkileyen ve onu hızlandıran her unsur küresel pazarlmayı da önemli kılmıştır. Dolayısıyla E şıkkı küresel pazarlamayı önemli kılmak yerine onu engelleyen bir unsurdur.

  15.
  İşletmelerin ürettiği ürünlerin kendi ulusal sınırları dışında talep görebileceğinin farkına vararak faaliyet gösterdiği fiziksel alanı genişleten yaklaşım hangisidir?
  Doğru Cevap: "E" İhracat pazarlaması 
  Soru Açıklaması
  16.

  Mevcut kuşağın gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetlerini tehlikeye düşürmeden kendi ihtiyaçlarını karşılamasını sağlayacak ekonomik canlılık, adalet, sosyal uyum, çevrenin korunması ve kaynakların yönetimini içermekte olan kavram hangisidir?

  Doğru Cevap: "A" Sürdürülebilir Kalkınma ve Küresel Pazarlama
  Soru Açıklaması

   Sürdürülebilir Kalkınma ve Küresel Pazarlama’nın tanımı soruda verilmiştir. 

  17.
  Aşağıdakilerden hangisi yatırıma dayalı uluslar arası pazara giriş stratejilerinden birisidir?
  Doğru Cevap: "D" Ortak girişim
  Soru Açıklaması
  Yatırıma dayalı uluslar arası pazara giriş stratejileri şunlardır: Ortak girişim, Yurtdışında doğrudan yatırım, uluslararası pazarlarda birleşme satın almalar
  18.

  Kişi başına düşen gayrisafi millî hasılası 2012 verilerine göre en yüksek olan ülke hangisidir?

  Doğru Cevap: "E" Lüksemburg
  Soru Açıklaması

  105,040 dolar yıllık ortalama gelir ile bu ülke Lüksemburg’dur.

  19.
  Bu stratejide; firma kendi ürününe ait olan parçaların bir kısmını veya tamamını kendi ülkesinde üretmekte, daha sonra ise bu parçaları dış ülkeye göndermekte, bu parçalar dış ülkede bir araya getirilmekte ve nihai ürün ortaya çıkmaktadır. Sözü edilen pazara giriş stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "E" Montaj operasyonları
  Soru Açıklaması
  20.

  Aşağıdakilerden hangisi uluslararası satın alma işlemlerinden birisi değildir?

  Doğru Cevap: "E" Ortak girişim
  Soru Açıklaması

  Ortak girişim uluslararası pazarlara giriş stratejileri arasında olmakla beraber ortaklığa yöneliktir, satın almaya değil.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler