• Küresel Pazarlama Deneme Ara Sınavları – Deneme 1

logo
Küresel Pazarlama
Ara Sınav - Deneme 1
1.

Küreselleşme ile birlikte ülkelerin birbirleri ile olan ticari, ekonomik ve sisyasal ilişkileri artmış ve birbirlerinden daha çok etkilenir hale gelmişlerdir. Kısacası küresel bir köy haline dönüşen dünyada bir ülkede meydana gelen bir olumsuzluzluk bu ağın içerisinde olan tüm ülkeleri de etkilemektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek teşkil etmektedir?

Doğru Cevap: "A"  
Soru Açıklaması

Küreselleşme ile birlikte ülkeler birbirlerine daha çok yakınlaşmış, iş birlikleri kurmuş ve ticareti geliştirmiştir. Bu yüzden de herhangi bir siyasi veya ekonomik gibi krizler hepsini zincirleme etkilemektedir. A şıkkında belirtilen durum bu olumsuzluklardan birini oluşturmaktadır.

2.
Rekabet, işletmeleri etkileyen önemli bir faktördür. İşletmeler rekabet durumunu göz önünde bulundurarak stratejilerini belirlemektedirler. Örneğin bir işletme yerel pazarda yüksek oranda bir rekabetle karşılaşmışsa bu rekabet ortamından çıkmak veya daha rahat nefes alabilecek ortamlara kayma gereksinimi duymaktadır. Ayrıca ekonomik sorunlar ve iç talepteki azalmalarda işletmenin arayışını hızlandırmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi işletmenin rahat nefes almak istediği stratejilerinden biri olabilir?
Doğru Cevap: "D" Çevresel faktörlere uyum sağlamak veya dış pazarlara açılmak
Soru Açıklaması
3.
I. Pazar EkonomileriII. Yönetilen EkonomilerIII. Karma EkonomilerIV. Sendikalist EkonomilerYukarıda yer alan ekonomik sistemlerden hangisi kaynakların tahsisi açısından yapılan sınıflandırmada yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Yalnız IV
Soru Açıklaması
4.
Türkiye’den Portekiz'e meyve sebze ithalatının yapıldığı bilinmektedir. Portekiz söz konusu meyve ve sebzelerin ağırlığına ve miktarına bağlı olarak bazı düzenlemeler yapmaktadır. Bu durum hangi gümrük tarife tür veya türleri ile açıklanabilir?
Doğru Cevap: "C" Spesifik tarifeler
Soru Açıklaması
5.
 • Teknoloji tabanlı birleşme
 • Üretim tabanlı birleşme
 • III. Dağıtım tabanlı birleşme
 • Yukarıda verilenlerden hangisi stratejik birleşme türüdür?

  Doğru Cevap: "E" I, II ve III
  Soru Açıklaması

  Stratejik birleşmeler ortak girişimin özel bir türüdür. Artan rekabet, yatırım yapma riskinin gittikçe artması gibi nedenler, ortak amaca sahip iki ya da daha fazla şirketin stratejik olarak birleşmesine neden olmaktadır ve bu da büyümenin bir yoludur. Genel olarak stratejik birleşmeler teknoloji transferi, üretim teknolojileri ve da- ğıtım tabanlı olmaktadır. 

  6.

  2008 verilerine göre dünyada en fazla Ar-Ge harcamasını yapan ülke hangisidir?

  Doğru Cevap: "B" ABD
  Soru Açıklaması

  398.1 milyar dolar harcama ile ABD en fazla Ar-Ge harcamasına sahiptir. 

  7.

  Herhangi bir potansiyel pazardan söz edebilmek için gereken ilk unsur aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "D" İnsan
  Soru Açıklaması

  Herhangi bir potansiyel pazardan söz edebilmek için gereken ilk unsur insandır. Çünkü pazarlama insana yönelik yapılır. 

  8.

  İşletmenin üretimi dış pazarda yerel bir üreticiye yaptırıp pazarlamayı kendisinin üstlendiği sözleşmeye dayalı uluslararası pazarlara giriş stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "D" Sözleşmeli Üretim
  Soru Açıklaması

  Lisans anlaşmaları, yönetim sözleşmeleri, sözleşmeli üretim ve ortak yatırım stratejileri “stratejik ortaklıklar” olarak değerlendirilebilir. Bunun yanı sıra bazı çalışmalarda ihracat dışındaki uluslararası pazarlara giriş stratejilerinden lisans anlaşmaları, franchising, anahtar teslim projeler, yönetim sözleşmeleri, sözleşmeli üretim ve montaj operasyonları gibi yöntemler “sözleşmeye dayalı uluslararası pazarlara giriş stratejileri” olarak adlandırılır. Sözleşmeli üretim yönteminde, uluslararası işletme, ürünleri dış pazarda yerel bir üreticiye yaptırırken pazarlama faaliyetlerini kendisi üstlenir. Böylece uluslararası işletmenin yurt dışı pazarında bir üretim birimi kurmasına gerek kalmaz. 

  9.

  Serbest ticaret anlaşmasını da kapsayan, yani üye ülkeler arasında ticaretin serbestleşmesine olanak veren ancak bununla birlikte üçüncü ülkelere karşı ortak bir gümrük tarife sistemi getiren ticaret bloku hangisidir.

  Doğru Cevap: "B" Gümrük Birliği
  Soru Açıklaması

   Verilen tanım Gümrük Birliği’nin tanımıdır.

  10.
  Aşağıdakilerden hangisi malın çıkış ülkesini temel alınarak hesaplanan gümrük tarife türüdür?
  Doğru Cevap: "D" Ayırımcı tarifeler
  Soru Açıklaması
  logo
  Küresel Pazarlama
  Ara Sınav - Deneme 1
  11.

  Hofstede’ye göre kişinin toplulukla beraber hareket etme davranışını aşağıdakilerden hangisi açıklar?

  Doğru Cevap: "A" Kollektivizm
  Soru Açıklaması

  Bireysellik/Kollektivizm kişinin tek başına ya da toplulukla beraber hareket etme davranışını açıklar. Kollektivist toplumlarda ekip ruhu, beraber hareket etme, başarı veya başarısızlığı ekip olarak kabul etme daha önemlidir. 

  12.

  Üçüncü ülkelere karşı ortak gümrük tarifesi getiren ticaret bloğu aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "B" Gümrük Birliği
  Soru Açıklaması

  Gümrük Birliği, serbest ticaret anlaşmasını da kapsayan, yani üye ülkeler arasında ticaretin serbestleşmesine olanak veren ancak bununla birlikte üçüncü ülkelere karşı ortak bir gümrük tarife sistemi getiren bir ticaret blokudur. Gümrük birliğinde üçüncü ülkelere ortak gümrük tarifesi ile serbest ticaret anlaşması bir adım öteye taşınmış olur. 

  13.

  Uluslararası pazarda politik risk analiz yöntemlerinin hepsini bir arada kullanan yöntem hangisidir?

  Doğru Cevap: "D" Entegre Analiz
  Soru Açıklaması

  Entegre analiz yöntemi, sayılan tüm yöntemlerin bir arada kullanılmasını içerir. 

  14.
  "Farklı bölgelerde faaliyet göstererek küresel pazarlama yapan şirketler o bölgede bulunan yöneticilerin de önerilerini dikkate almak zorundadır. Yerel yöneticilerin dikkate alınmadığı, bütün bilgilerin, izinlerin, talimatların merkezden geldiği bir işletmede başarısızlık söz konusu olabilir. Ayrıca, küresel işletmeler, farklı pazarlarda elde ettikleri tecrübeler sayesinde rakiplerinden ayrılmaktadır. Bu noktada, ülkelerarası iletişim ve koordinasyona olanak sağlayan sistemler kurmayan işletmelerde başarısız olabilirler." Yukarıda verilen paragraf küreselleşmeyi sınırlayan hangi etkeni tanımlamaktadır?
  Doğru Cevap: "B" Kurum Kültürü ve Yönetim Körlüğü
  Soru Açıklaması
  Farklı bölgelerde faaliyet göstererek küresel pazarlama yapan şirketler, o bölgelerde çalışan yerel yöneticilerin görüş ve önerilerini de dikkate alarak pazarlama stratejilerini oluşturmaya özen göstermelidirler. Bir diğer deyişle merkezdeki yöneticiler temel hedef ve vizyonu belirlerken, yerel yöneticiler de bu hedeflere ulaşabilmek için temel stratejiler çerçevesinde yerel farklılıkların nasıl kullanılabileceğini merkeze iletmek zorundadırlar. Ancak bazen yönetim miyopluğu, merkezdeki yöneticileri sadece yakına odaklı, uzağı göremeyen bir konuma sokarak gerekliliklerin ve önceliklerin belirlenmesinde yanlışlara götürebilmektedir. Küresel pazarlamanın bir işletmeye kazandırdığı en büyük rekabet avantajlarından birinin, öğrenme ve bilgi paylaşımı olduğundan bahsedilmişti. Küresel işletmeler, farklı pazarlarda edindikleri tecrübe ve bilgi birikimi sayesinde rakiplerinden öne çıkmaktadırlar. Bu noktada, ülkeler arası iletişim ve koordinasyona olanak sağlayacak sistemlerin kurulması gerekmektedir. Küresel işletmenin büyüklüğü ve sahip olduğu çoğu zaman karmaşık matriks yönetim yapısı, bu iletişim ve koordinasyonu yavaşlatmamalı aksine daha hızlı ve etkin hâle getirmenin yolları aranmalıdır.
  15.

  Aşağıdakilerden hangisi kültürün unsurları arasında değildir?

  Doğru Cevap: "A" Toplumsal yapı
  Soru Açıklaması

   Toplumsal yapı direk olarak kültürün unsurları arasında değildir. Daha çok bu unsurların toplamıyla alakalıdır.

  16.

  Formal veya informal olabilir.

  Cinsiyet bazında farklılık gösterebilir.

  III. Pazar tercihlerini doğrudan etkilemez.

  Kültürü oluşturan unsurlardan biri olan eğitim hakkında yukarıdakilerden hangisi söylenebilir?

  Doğru Cevap: "B" I ve II
  Soru Açıklaması

  Eğitim, formal eğitim ve informal eğitim olmak üzere ikiye ayrılabilir. Formal eğitim okullarda verilirken informal eğitim aile gibi kurumlarda verilir. Eğitime bakış kültürden kültüre cinsiyet bazında da farklılık gösterir. Eğitim, uluslararası pazarlamacılar açısından oldukça önemlidir. Örneğin, her şeyden önce belirli bir ülkedeki eğitim durumu, o ülkede eğitim temel alınarak yapılacak bir pazar bölümlendirmesini doğrudan etkileyecektir.

  17.

  Aşağıdakilerden hangisi ticaret blokları içerisinde kalan ülke firmaları için olumlu bir etki olarak değerlendirilemez?

  Doğru Cevap: "C" Bir blok içerisinde olan bir firmanın başka bir bloğa ait ülkeye girmek istemesi
  Soru Açıklaması

  Ticaret blokları bu bloklar içerisinde kalan ülke firmaları için önemli fırsatlar sağlarken blok dışı ülke firmalarına ciddi engeller oluşturmaktadır. Dolayısıyla bir blok içersindeki bir firmanın başka bir bloğa ait ülkede yatırım yapmak istemesi engellere takılacaktır. Ticaret blokları bu blok dışında olan firmaları olumsuz etkileyebilmektedir.

  18.

  Uluslararası pazarda politik risk analiz yöntemlerinin hepsini bir arada kullanan yöntem hangisidir?

  Doğru Cevap: "D" Entegre Analiz
  Soru Açıklaması

  Entegre analiz yöntemi, sayılan tüm yöntemlerin bir arada kullanılmasını içerir.

  19.

  Uluslararası pazarlar içerisinden hedef olarak seçilecek pazarın seçimi dört aşamanın izlenmesi ile yapılmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu aşamalardan biri değildir?

  Doğru Cevap: "D" Ortak girişim
  Soru Açıklaması

  Ortak girişim pazara giriş stratejisidir. Aday ülkeler arasında hedef pazarın seçimi ise ön eleme, detaylı eleme ve seçim gibi aşamaların takip edilmesi ile olur. 

  20.

  Belirli bir bölgede bir firmanın ürününü veya hizmetini satmak için yasal izin verilmesine dayanan sözleşmeye dayalı uluslararası pazarlara giriş stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "B" Franchising
  Soru Açıklaması

  : Lisans anlaşmaları, yönetim sözleşmeleri, sözleşmeli üretim ve ortak yatırım stratejileri “stratejik ortaklıklar” olarak değerlendirilebilir. Bunun yanı sıra bazı çalışmalarda ihracat dışındaki uluslararası pazarlara giriş stratejilerinden lisans anlaşmaları, franchising, anahtar teslim projeler, yönetim sözleşmeleri, sözleşmeli üretim ve montaj operasyonları gibi yöntemler “sözleşmeye dayalı uluslararası pazarlara giriş stratejileri” olarak adlandırılır. “Franchising” kelimesinin dünya literatüründe yerel karşılıkları yoktur ve bu nedenle tüm dillerde aynı şekilde kullanılmaktadır. Kelime, İngilizcedeki serbest bırakmak anlamına gelen “to free” kelimesinden türetilmiştir. Franchise, belirli bir bölgede bir firmanın ürününü veya hizmetini satmak için verilmiş olan yasal izindir. 

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler