• İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik Deneme Final Sınavları – Deneme 8

logo
İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Deneme Final Sınavları - Deneme 8
1.
Aşağıdakilerden hangisi etik kodu önemli yapan nedenlerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Etik olmayan davranışları cezalandırır.
Soru Açıklaması
Etik kodların cezalandırma işlevi yoktur.
2.
İşletmelerin faaliyetlerinden etkilenen ve işletme faaliyetlerini etkileyen tüm kesimleri ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Paydaş
Soru Açıklaması
3.

Kant açısından bir davranışın ahlaki olması için o davranışın bazı genel prensiplere uygun olması gerekir. Aşağıdakilerden hangisi bu prensiplerden birisi değildir?

Doğru Cevap: "D" Yaşamın güvenlik içinde olması
Soru Açıklaması

Kant açısından bir davranışın ahlaki olması için o davranışın bazı genel prensiplere uygun olması gerekir. Bunlar;Kendi yeteneklerini başkalarının yararına geliştirmek, başka varlıklara saygı duyulması, tersine çevrilir olması, evrenselleştirilebilirlik. Doğru cevap D seçeneğidir

4.
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin temel fonksiyonları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" tüketim
Soru Açıklaması
tüketim
5.

Çalışanların daha sağlıklı ve verimli çalışmalarını sağlamak üzere çalışma yerlerinin, çalışılan makinelerin insan fizyolojisine ve psikolojisine uygun dizayn edilmesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Ergonomi
Soru Açıklaması

Ergonomi, Çalışanların daha sağlıklı ve verimli çalışmalarını sağlamak üzere çalışma yerlerinin, çalışılan makinelerin insan fizyolojisine ve psikolojisine uygun dizayn edilmesidir.

6.
Tüketicinin, ithal ceviz sat›n almak istemedi¤ini hissettiren bir ses tonuyla satıcıya “Cevizler ithal mi?” sorusuna; satıcının kendi malını satabilmek için “ıthal ceviz istiyorsanız yan dükkanda bulabilirsiniz” demesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
Doğru Cevap: "C" Rakipleri kötüleme
Soru Açıklaması
Rakipleri kötüleme
7.
 • Küresel piyasada rekabet avantajının elde edilmesinde insanların tutum ve davranışlarının etkisinin artması
 • Ekonomik ilişkilerde uluslararası etik vizyonun ve ilkelerin gücünün hissedilmesi
 • Bazı uluslararası uzman kuruluşlar tarafından etik kodların belirlenmesi ve kullanılması

  Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri küreselleşme sürecinin iş etiği ve etiksel ilkeler üzerindeki etkileri kapsamında değerlendirilebilir?

 • Doğru Cevap: "A" I, II ve III
  Soru Açıklaması

  Küreselleşme sürecinin, iş etiği ve etiksel ilkeler üzerindeki etkisi üç boyutta ele alınabilir Ilk olarak; küresel piyasada rekabet avantajının elde edilmesinde insanların tutum ve davranışlarının etkisinin artmasıdır. ikinci etkisi ekonomik ilişkilerde uluslararası etik vizyonun ve ilkelerin gücünün hissedilmesidir. işletmelerin uluslararası ticari ilişkilerini geliştirmelerinde veya bir takım birliklere katılımlarında ya da uluslararası ekonomi piyasasında destek kazanmalarında iş etiği ilkeleri belirleyici bir rol oynamaktadır. Üçüncü etkisi ise, küreselleşme ile birlikte, bazı uluslararası uzman kuruluşlar tarafından etik kodların belirlenmesi ve kullanılmasıdır.

  8.
  Aşağıdakilerden hangisi bir ürün ya da markasının tüketicinin zihninde rakip ürünlere kıyasla yeridir?
  Doğru Cevap: "B" Konumlandırma
  Soru Açıklaması
  Konumlandırma
  9.
  Reklamda ahlaki olmayan konuların oluşumunda reklamların, hazırlanması ve yayınlanması konusunda uzmanlaşmış olan paydaş aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "E" Reklam ajansı
  Soru Açıklaması
  Reklam ajansı
  10.
  Bireyin iç ve dış sorumluluğunun onun ahlaki ve hukukisorumlulukları şeklinde de ifade edilmesi uygundur. Bu tür bir ayrımönemlidir, çünkü herhangi bir duruma ilişkin birey hukuki açıdan sorumlu tutulmayacağı halde ahlaki açıdan sorumlu tutulabilir. Çalışma arkadaşının performansının kendisinden düşük görünmesi amacıyla bir satış elemanının arkadaşının bilgisayarındaki raporları karıştırması veya müşterilerini yanıltıcı bilgi vermesi durumu ahlaki ve/veya hukuki sorumlulukları gündeme getirebilir. Bu örnekteki sorumluluk/lar durumunu aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar?
  Doğru Cevap: "E" Bu konu kanıtlanmadığı sürece hukuki bir sorumluluk söz konusu değildir, ancak ahlaki açıdan kişiye sorumluluk yükler.
  Soru Açıklaması
  önemlidir, çünkü herhangi bir duruma ilişkin birey hukuki açıdan sorumlu tutulmayacağı halde ahlaki açıdan sorumlu tutulabilir. Çalışma arkadaşının performansının kendisinden düşük görünmesi amacıyla bir satış elemanının arkadaşının bilgisayarındaki raporları karıştırması veya müşterilerini yanıltıcı bilgi vermesi durumu kanıtlanmadığı sürece hukuki açıdan bu satış elemanına bir sorumluluk getirmeyebilir. Ancak bu satış elemanının vicdani anlamda kendini rahatlatması ne kadar mümkün olabilir, başka bir deyişle burada ahlaki sorumluluk ortadan kalkmaz. Çünkü burada satış elemanı vicdani açıdan toplum tarafından kabul görmeyecek bir davranışta bulunarak iş arkadaşına bilerek zarar verme amacındadır.
  logo
  İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
  Deneme Final Sınavları - Deneme 8
  11.

  İşletmelerin diğer toplumsal sistemlerin normatif ve süreçsel özelliklerini etkilemesi durumu aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "C" Sosyal ve Kültürel Güç
  Soru Açıklaması

  Sosyal ve Kültürel Güç: İşetmelerin diğer toplumsal sistemlerin normatif ve süreçselözelliklerini etkileme imkanıdır. Toplumda oluflan kültürel de¤erler ve yaşamtarzı üzerindeki etki gücüdür. 

  Doğru cevap C.

  12.
  Aşağıdakilerden hangisi mal ve hizmetler ile ilgili ahlaki konulardan birisidir?
  Doğru Cevap: "A" Konumlandırma
  Soru Açıklaması
  Konumlandırma
  13.

  Aşağıdakilerden hangisi büyük işletmelerin, sunulan mal ve hizmetlerin tür, kalite, fiyat ve satış koşullarını belirleme yeteneği ile ilgili güçtür?

  Doğru Cevap: "B" Ekonomik
  Soru Açıklaması

  Büyük işletmeler sahip oldukları etki alanlarına göre altı boyutta incelenebilirler.

  Ekonomik Güç: Sunulan mal ve hizmetlerin tür, kalite, fiyat ve satış koşullarını belirleme yeteneğine dayanır. Ekonomik güç, işletmelerin diğer beş alandaki güç ve etkisinin de kaynağıdır.

  Sosyal ve Kültürel Güç: İşletmelerin diğer toplumsal sistemlerin normatif ve süreçsel özelliklerini etkileme imkanıdır. Toplumda oluşan kültürel değerler ve yaşam tarzı üzerindeki etki gücüdür.

  Teknolojik Güç: İşletmelerin araştırma ve geliştirme faaliyetleri ve bir bütün olarak eknolojik ilerleme ve dönüşümde üstlendikleri rolü ifade eder.

  Politik Güç: İşletmelerin politik yaşamı oluşturan karar süreçlerini ve böylece toplumsal yaşamın tüm alanlarını etkileme yeteneğini anlatır.

  Fiziki Çevre Üzerindeki Güç: İşletmelerin doğal kaynakların yönetimine katılma ve bölgesel gelişme politikalarını etkileme gücünden kaynaklanır.

  Birey Üzerindeki Güç: İşletmelerin doğrudan ve dolaylı olarak etki alanı içinde bulunan bireyler üzerindeki bireysel seçimler, tercihler, düşünce ve davranışlar üzerindeki etkileme gücünü ifade eder.

  Doğru cevap B’dir. 

  14.
  Bireylerin davranışlarına yön veren kurallar bütününe ne ad verilir?
  Doğru Cevap: "E" Etik kodlar
  Soru Açıklaması
  Bireylerin davranışlarına yön veren kurallar bütününe ETİK KODLAR adı verilir.
  15.
  Bireyin davranışlarına yön veren kurallar bütününe ne ad verilir?
  Doğru Cevap: "B" Etik kodları
  Soru Açıklaması
  Bireyin davranışlarına yön veren kurallar bütününe etik kodları adı verilmektedir.
  16.

  Hangisi etik sorumluluk kuramına göre işletmelerin ve yöneticilerin tüketicilere karşı sorumlu olduğu görevlerden biri değildir?

  Doğru Cevap: "D" Kar gütme esastır
  Soru Açıklaması

  İşletme ve yöneticiler etik sorumluluk kuramı kapsamında tüketicilere karşı dört görev üstlenirler. bunlar; satış sözleşmesinin koşullarına uyumlu olmak, malın vaad ettiği özellikleri taşıması gereklidir, yalandan kaçınılmalıdır ve son olarak baskı ve zorlama yapmaktan kaçınılmalıdır.

  17.
  Çalışanların, şirket kodlarının, küresel ahlak kodlarının ve iş ahlakının literatür kısmının incelenmesi sonucunda evrensel ahlak standartlarında olması gerekenkavramlar belirlenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu kavramlardan birisi değildir?
  Doğru Cevap: "D" sosyalleşme
  Soru Açıklaması

  Çalışanların, şirket kodlarının, küresel ahlak kodlarının ve iş ahlakının literatürkısmının incelenmesi sonucunda evrensel ahlak standartlarında olması gerekenkavramlar; dürüstlük, saygı göstermek, sorumluluk, doğruluk, insancıl olmak,uyulması gereken vatandaşlık kuralları olarak belirlenmiştir.

  18.
  Aşağıdakilerden hangisi mal ve hizmetlerle ilgili ahlaki konulardan biridir?
  Doğru Cevap: "A" konumlandırma
  Soru Açıklaması
  konumlandırma
  19.
  Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan, eğitim ve öğretim kurumlarında etik davranış ilkelerinin neler olduğunu açıklayan genelge hangi yıl yayınlanmıştır?
  Doğru Cevap: "B" 2010
  Soru Açıklaması
  2010
  20.

  1986 yılında kurulan,  “İş Ahlakı ve Türkiye’de İş Ahlakına YönelikTutumlar” adıyla bir araştırma yayınları bulunan dernek aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "E" TÜGİAD
  Soru Açıklaması

  TÜGİAD (Türkiye Genç İşadamları Derneği - 1986). Doğru cevap E şıkkıdır.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler