• İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik Deneme Final Sınavları – Deneme 7

logo
İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Deneme Final Sınavları - Deneme 7
1.
Adam Smith’in ifadesiyle çoğu zaman amaçlarla araçların birbirine karıştırılması ve paranın kendi içinde bir amaç haline gelebilir. Bu bağlamda; para kazanmagüdüsünün ve girişimciliğin amaç-araç dengesini bozabildiği, işletmeler açısındansorumlulukların bazen içinin boşaltılması, bazen de göz ardı edilmesine yol açtığı söylenebilir.Bu görüş işletmeler açısından hangi kavramın daha fazla vurgulanmasını ve önem verilmesini gerektirir?
Doğru Cevap: "D" İşletmelerde sorumluluk kavramı
Soru Açıklaması
Keynes’in ahlaki açıdan sevimsiz bulduğu ve er geç aşılacağına inandığı kapitalizm, yine Keynes tarafından başarılı bulunmakta, bu başarının ardında ise “ekonomik mekanizmanın temel yönlendiricisi olarak insanların para kazanma ve parayı sevme eğilimlerinin” yattığı belirtilmektedir. Ancak bu durum, Adam Smith’in ifadesiyle çoğu zaman amaçlarla araçların birbirine karıştırılması ve paranın kendi içinde bir amaç haline gelmesine yol açabilir. Bu durumun para kazanma güdüsünün ve girişimciliğin amaç-araç dengesini bozabildiği, işletmeler açısından sorumlulukların bazen içinin boşaltılması, bazen de göz ardı edilmesine ve karlılık kaygısının ön plana çıkmasına neden olabildiği belirtilmektedir.
2.
İşletmelerde sosyal sorumluluk piramidi yasal, ahlaki, ekonomik gibi farklı sorumluluk türlerini gösterir. Bu piramidin en tepesinde hangi tür sorumluluk yer alır?
Doğru Cevap: "B" Gönüllü sorumluluk
Soru Açıklaması
İşletmelerde diğer tür sorumlukların yerine getirilmesi bu konuda bir değerler bütününe sahip olmakla mümkündür. Bu nedenle gönüllü sorumluluk diğer sorumluluk türlerini kapsayacak şekilde piramidin en tepesinde yer alır.
3.

I. Sonuçsalcı Ahlak

II. Ödev Ahlakı

III. Erdem Ahlakı

Yukarıdakilerden hangisi normatif düşünce şeklidir?

Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması

Normatif ahlak üçe ayrılmaktadır:1. Sonuçsalcı ahlak (teleolojik ahlak)2. Ödev ahlakı (deontolojik ahlak)3. Erdem ahlakı

Doğru cevap E seçeneğidir.

4.
Borden ve Hoper tarafından 1921 yılında Chicago'da yayınlanan, iş ahlakı alanındaki ilk teorik ve sistematik çalışmayı oluşturan ve üniversitelerde okutulan ilk iş ahlakı kitabı olma özelliğine sahip kitabın adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Bankacılık ve İş Ahlakı
Soru Açıklaması
Bankacılık ve İş Ahlakı adlı kitap, Borden ve Hoper tarafından 1921 yılında Chicago'da yayınlanan, iş ahlakı alanındaki ilk teorik ve sistematik çalışmayı oluşturan ve üniversitelerde okutulan ilk iş ahlakı kitabı olma özelliğine sahiptir.
5.
I- Yöneticinin yetkisinin verdiği gücü olumsuz şekilde davranışıyla çalışanına hissettirmesi II- Yöneticinin çalışanına psikolojik olarak baskı kurması III- Yöneticinin çalışanına yıldırma ve zorlama amacıyla görev tanımı dışında görevler yüklemesiYukarıda belirtilen durumlar insan kaynaklarıyla ilgili hangi etik sorunu ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "E" mobing
Soru Açıklaması
Şıklardaki ifadeler mobbing i açıklamaktadır.
6.

X araba markasının rakiplerinden daha "eğlenceli, benzersiz ve heyecen verici" olarak ifade edilmesi aşağıdakilerden hangisine örnektir?

Doğru Cevap: "C" Konumlandırma
Soru Açıklaması

Markayı tanıtmak isteyen işletme "ürünümüz daha iyidir vs." ifadelerini kullanarak avantajlı bir konum elde etmeye çalışır. Cevap C şıkkıdır.

7.
Aşağıdakilerden hangisi reklamlardaki ahlaki olmayan konuların oluşumunda paydaş değildir.
Doğru Cevap: "C" Finansör
Soru Açıklaması
medya, reklam veren, reklam ajansı, tüketici paydaşlardır. fakat finansörler bu kategoride değerlendirilemez.
8.
Ahlakın gerçek değerine ulaşabilmesi için aşağıdaki ahlak anlayışlarından hangileri olmazsa olmaz nitelik taşır?
Doğru Cevap: "A" Kişisel ahlak-Toplumsal ahlak-Aile ahlakı
Soru Açıklaması
Birey, doğumu ile beraber ilk ahlaki eğitim modeline ailede ulaşmış olur ve bu karşılıklı etkileşim, söz konusu aile olduğu için de bir ömür boyu sürer. Yetişkinliğe adım attığı dönemlerde ise bireysel ahlak anlayışını oturtmaya çalışır.Hem aileden aldığı değerler temeli, hem de bunun ardından bireysel olarak yer eden ahlaki anlayışa, toplumsal ahlak anlayışı eşlik eder ve bu üçlü, etik değerler açısından olmazsa olmaz nitelik taşır.
9.
Eşit işe eşit ücret ilkesi aşağıdakilerden hangisinde etik bir konu olarak ele alınmaktadır?
Doğru Cevap: "C" İnsan kaynaklarında
Soru Açıklaması
İnsan kaynaklarında
10.

Yasalar tarafından değil, toplum tarafından işletmelerden yapması beklenen davranış ve aktiviteler aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Etik sorumluluk
Soru Açıklaması

Etik sorumluluklar, yasalar tarafından değil, toplum tarafından işletmelerden yapması beklenen davranış ve aktiviteler olarak tanımlanmaktadırlar.

logo
İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Deneme Final Sınavları - Deneme 7
11.
Aşağıdakilerden hangisi özellikle akrabaları ve yakın arkadaşları kayırmayı anlatan, ayrımcılığın bir türüdür?
Doğru Cevap: "A" Nepotizm
Soru Açıklaması
Nepotizm
12.

Büyük işletmeler sahip oldukları etki alanlarına göre incelenebilir. Aşağıdakilerden hangisi, toplumsal yaşamınn tüm alanlarını etkileme yeteneğini anlatır? 

Doğru Cevap: "D" Politik Güç
Soru Açıklaması

Politik Güç, işletmelerin politik yaşamı oluşturan karar süreçlerini ve böylecetoplumsal yaşamın tüm alanlarını etkileme yeteneğini anlatır. Doğru cevap D şıkkıdır. 

13.
Aşağıdakilerden hangisi Bell ve Bryman tarafından etik kodların içeriği üzerine yapılan çalışmada ortaya konulan etik ilkeler arasında yer almaz? 
Doğru Cevap: "B" Araştırma bulgularında yönlendirme
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi belli bir mesleğin mensuplarının uyması gereken ahlaki ilkelerdir?
Doğru Cevap: "D" Meslek Ahlakı
Soru Açıklaması
15.

Eylemde bulunan kişinin "ahlaksal iyiyi" içselleştirip içselleştiremediği ya da ahlaki bakımdan "iyi karakter"e ulaşıp ulaşamadığını temel kriter olarak alan ahlak aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Erdem ahlakı
Soru Açıklaması

Erdem Ahlakı

16.

"İşletmelerin kişiliği yoktur, kar amaçlı kurumlardır.” görüşünü ilk kez savunan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Adam Smith
Soru Açıklaması

Adam Smith (1723-1790), bu görüşü ilk savunan bilim adamıdır. Ona göre bireyler, kişisel çıkarlarla motive olur "görünmez el" ilkesini benimser ve toplumun ekonomik refahını destekler. Bu görüşe göre işletmeler kişisel çıkarları ve sahiplerinin ekonomik beklentilerini karşılayan etik dışı kurumlardır. Sosyal sorumlulukta kurallar ve bu kuralların uygulanması gereklidir. Bu hükümetlerin görevidir, işletmelerin değil.

17.

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin temel sorumluluğudur?

Doğru Cevap: "B" Pazarın ihtiyaçlarını beklentilere uygun olarak karlı ve verimli bir şekilde karşılamak
Soru Açıklaması

Pazardaki tüketici ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak örgütlenen işletmelerin asıl sorumlulukları, pazarın ihtiyaçlarını istek ve beklentilere uygun olarak, kârlı ve verimli bir şekilde karşılamalarıdır. Doğru cevap B’dir.

18.

İş ilişkilerinin ve standartların oluşmasında kontrol görevi üstlenmekte işetiği oluşumunu oluşturan etik kodlarla yönetebilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu ilkelerden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" İtibarsızlaştırma
Soru Açıklaması

etik kodların içeriği üzerine yap›lan bir çalışmalarda ortaya konulan etik ilkeler arasında İtibarsızlaştırma yer almaz. doğru cevap D şıkkıdır.

19.
Bir etik kodun aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması gerekmez?
Doğru Cevap: "A" Sayısal olması
Soru Açıklaması
Bir etik kodun sayısal olması gerekmez.
20.

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin ve yöneticilerin tüketicilere karşı olan temel görevleri arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "A" İşletmeci çevresel faktörler hakkında bilgi vermeli
Soru Açıklaması

İşletmecinin çevresel faktörler hakkında bilgi vermesi yer almaz

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler