• İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik Deneme Final Sınavları – Deneme 5

logo
İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Deneme Final Sınavları - Deneme 5
1.
Yöneticilerin bazı çalışanların fikirlerini alıp diğerlerini sürekli yok sayması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilişkilidir?
Doğru Cevap: "A" Etkileşim adaleti
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdakilerden hangisi etik davranışı benimseyen örgütlerde ortaya çıkar?

Doğru Cevap: "E" Aktarılan mali kaynaklar
Soru Açıklaması

En verimli personel, en iyi müşteri, aktarılan mali kaynaklar etik davranışı benimseyen örgütler olacaktır. Hata ve istifa oranlarında artış, hastalıklar, stres ve devamsızlık, düşük verim, etik olmayan iş faaliyetleri sonucu ortaya çıkan problemlerden bazılarıdır.

3.

İşletmeyi devam ettirerek, yatırımcıları memnun etmek ve toplumun istek ve gereksinimlerini sağlamaya yönelik olarak mal ve hizmetleri üretmek hangi sosyal sorumluluk piramidi içerisinde yer almaktadır?

Doğru Cevap: "A" Ekonomik Sorumluluk
Soru Açıklaması

Bir işletmenin ekonomik sorumluluğu, işletmeyi devam ettirerek yatırımcıları memnun etmek ve toplumun istek ve gereksinimlerini sağlamaya yönelik olarak mal ve hizmetleri üretmektir.

4.

Strateji kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" Rekabette başarılı olmak için yapı stratejiden bağımsız olarak belirlenir.
Soru Açıklaması

Yönetim literatüründe “yapı stratejiyi izler” kabul edilmiş bir organizasyon prensibidir. Bir işletmenin yapısı, yönetsel bağlılık teorisine göre, stratejisi ile uyumlu olmalıdır. Strateji, işletme faaliyetlerinin tüm yönetsel yönlerini belirler. Strateji, liderin değerlerinin ve ödüllendirme faaliyetlerinin denetimini vurgular.  Bu yolla strateji, yönetim için etik açıdan neyin önemli olduğunu yansıtır. Strateji, işletme faaliyetlerinin yönünü ve niteliğini belirler.

5.
Aşağıdakilerden hangisi tüm muhasebecilerin uyması gereken temel etik ilkelerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "C" Kurumsal itibar
Soru Açıklaması
Kurumsal itibar
6.
Örgüt kültürünün çalışanlar tarafından benimsenmesi için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılamaz?
Doğru Cevap: "B" etik dışı davranan çalışanların bir kerelik affedilmesi
Soru Açıklaması
7.

İş ahlakının iş yaşamında kimleri kapsadığı ifade edilecek olunursa; iş ahlakı,aşağıdakilerden hangisini grubunda barındırmaz?

Doğru Cevap: "B" İşletme çalışanları ile müşteri aralarındaki ilişkiler
Soru Açıklaması

İş ahlakının iş yaşamında kimleri kapsadığı ifade edilecek olunursa; iş ahlakı,bu gruplar arasındaki ilişkileri içermektedir:

İşletmeler arasındaki ilişkiler, işletme yöneticileri ile çalışanları arasındaki ilişkiler işletme çalışanlarının kendi aralarındaki ilişkiler, işletme ile müşterileri arasındaki ilişkiler, işletme ile tedarikçiler arasındaki ilişkiler, işletme ile kamu yönetimleri arasındaki ilişkiler, işletme ile çevresel faktörler arasındaki ilişkiler, işletme ile diğer kuruluşlar (kredi kurumlar›, sendikalar, sivil toplum örgütleri vb.)arasındaki ilişkilerdir. 

İşletme çalışanları ile müşteri aralarındaki ilişkiler bu grupta yer almaz. Doğru cevap B şıkkıdır.

8.
Aşağıdakilerden hangisi etik kodlarının bir organizasyonda geliştirme süreci aşamalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Denetim mekanizmaları
Soru Açıklaması
Denetim mekanizmaları
9.

Aşağıdakilerden hangisi ürün güvenliği ile ilgilidir? 

Doğru Cevap: "B" Mal ve Hizmetlerle İlgili Ahlaki Konular
Soru Açıklaması

Fonksiyonlarını yerine getirme bakımından ele alındığında konu daha çok üretimle ilgili hale gelmektedir. Bu nedenle ürün güvenliği ile ilgili konusonraki başlıklardan biri olan üretimle ilgili ahlaki konular başlığı altında ele alınmaktadır. Doğru cevap B şıkkıdır.

10.

Aşağıdakilerden hangisi örgütler çalışmak için tercih edilen örgütlerin özellikleri arasındadır?

Doğru Cevap: "B" Çalışanlar üzerinde etik kurallar geliştirmeyi hedeflemiş bir örgüt.
Soru Açıklaması

İş arayan bireyler örgütün ekonomik gücünün yanında, işverenin etik davranışlarını da araştırabilirler. Örneğin uzun dönemli sonuçlar üzerinden, kısa dönemli geliri çalışanına empoze etmeye çalışan bir örgüt etik olmayan bir atmosfer yaratabilir. Örgütler öncelikle çalışanlar üzerinde etik kurallar geliştirmeyi hedeflemelidirler. Ekonomik çıkarlar nedeniyle etik olmayan davranışları destekleyen veya etik davranışlar konusunda çalışanlarını yönlendirmeyen örgütler çalışmak için tercih edilmemelidirler. Her şeyden önce etiksel problemler, yasal problemler değildir. Çalışanlara yönelik haksız davranışlar, örgütün etiksel yapısını gösterebilir. Çalışanlara, müşterilerine davrandıkları gibi davranmıyorlarsa veya performans değerleme standartları adil değilse, örgüt etik olmayabilir. Bunun yanında, ahlaki konuların ele alınma biçimi hakkında belirli prosedürlerin yokluğu ile çalışanlar ve yöneticiler arasında temel iletişim ağı yok ise, bu durum örgütün etik yönünden riskte olduğunu gösterir. Halka karşı görevlerinin yanında, hissedarlara olan sorumluluklarını bilmeyen ve çalışanların kişisel etiklerini evde bırakacağına inanan örgütler etik olmayan davranışlar sergileyebilirler.

logo
İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Deneme Final Sınavları - Deneme 5
11.

Aşağıda verilenlerden hangisi yöneticilerin sorumluluk alanlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Kitlesel üretime katılım
Soru Açıklaması

Yöneticilerin sorumluluk alanlarını, özel yaşam, ekonomik ilişkiler, liderlik bilinci ve toplum üyesi olarak sosyallik şeklinde dört başlık altında toplamak da mümkündür. Doğru yanıt D'dir.

12.
Genel kodlar yanında farklı kodların da belirlenmeye çalışıldığı etik kod geliştirme aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Alternatif tarzlar
Soru Açıklaması
Genel kodlar yanında farklı kodların da belirlenmeye çalışıldığı etik kod geliştirme aşaması alternatif tarzlar aşamasıdır.
13.

Aşağıdakilerden hangisi bireyde iş ahlakının oluşmasında ailenin yeri ve önemini vurgulamaktadır?

Doğru Cevap: "B" Birey aile içerisinde ahlaki açıdan neyin doğru neyin yanlış olduğu ile ilgili eğitim alır.
Soru Açıklaması

Aile bireyin kişiliğinin oluşması ve gelişmesinde önemli bir faktördür. Birey hayatının her alanında ahlaki açıdan neyin doğru neyin yanlış olduğu ile ilgili eğitim alır. Bu eğitim ise; bireyin doğuşu ile ve aile aracılığıyla başlar.

14.
Doğruluk, dürüstlük, saygı, nezaket, şeffaflık, hatayı kabullenme, özür dileme gibi temel ancak kısa sürede öğrenilemediklerinden kalıcı hale gelmeleri için çaba gösterilmesi gereken kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Değer
Soru Açıklaması
15.

I. Tanımlayıcı inceleme

II. Normatif düşünme

III. Kavramsal düşünme

IV. Etik düşünme

Yukarıdakilerden hangisi ahlakın düşünme şekilleri arasındadır?

Doğru Cevap: "C" I, II ve III
Soru Açıklaması

Teoriler aracılığıyla ahlakın üç tür düşünme şekli olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar;

Tanımlayıcı inceleme, Normatif düşünme, Meta-etik (Kavramsal) düşünme'dir. 

16.

Etik kodu oluşturmak için son adım aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

Doğru Cevap: "A" Kodu gözden geçirin
Soru Açıklaması

Bir etik kodu oluşturmak için öncelikle onay alınmalıdır. Bu onay kod oluşturulacak gruptan veya toplumdan alınabilir. İkinci aşamada kodları yazacak bir ekip oluşturulmalıdır. Bunun nedeni yazılı kuralların akılda kalıcı olmasıdır. Etik kodlar bir işletmedeki en alt düzeyde çalışandan en üst düzeyde çalışana kadar herkesin katılımıyla gerçekleşmelidir. Bu yüzden üçüncü aşamada paydaşlardan etik sorunlar listesi toplanmalıdır. Etik kod oluşturmanın dördüncü aşaması etik kodun tanımlanmasıdır. Katılımcılardan etik davranış listesi toplanması beşinci aşamada yer almaktadır. Sonraki aşamada etik kodlarda tüm çalışanlar için ortak temalar belirlenmesi gerekmektedir. Bunun nedeni kodlarda herkesin ortak bir noktasının olması gerekliliğidir. Etik kod oluşturma sürecinin yedinci aşaması etik kodların tasarlanmasıdır. Bunun nedeni bir sonraki aşamada diğer kodlarla karşılaştırma yapılması ve gerekli değişikliklerin yapılmasıdır. Etik kod oluşturmada dokuzuncu aşamada etik kodlar diğer gruplarla karşılaştırılır. Sonraki aşamada diğer gruplarla karşılaştırılan kodlar sıralanır. Kodlarda bir hata olup olmadığını tespit etmek için bir sonraki aşamada kodlar gözden geçirilir. Kodların çalışanlara nasıl ulaşılacağı ile ilgili kod iletişim stratejisi etik kod oluşturmanın on ikinci aşamasını oluşturur. Etik kodu oluşturmanın son aşaması ise etik kodun gözden geçirilmesidir.

17.
Monopol piyasalarda pazardaki işletmenin, yeni giriş teşebbüsleri olması durumunda pazara yeni giren işletmeyi pazardan kovabilmek amacıyla geçici bir süre için, maliyetlerin altında bir fiyat belirlemesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Ezici fiyatlandırma
Soru Açıklaması
Özellikle monopol piyasalarda pazardaki işletme, yeni giriş teşebbüsleri olması durumunda pazara yeni giren işletmeyi pazardan kovabilmek amacıyla geçici bir süre için, maliyetlerin altında bir fiyat belirleyebilmektedir. Ezici fiyatlandırma olarak isimlendirilen bu yöntemin sık sık şehirlerarası otobüs taşımacılığında sınırlı sayıda otobüs firmasının çalıştığı hatlarda uygulandığı görülmektedir. Bu şekilde başlayan rekabet, firmalardan birisinin pazardan çekilişine kadar sürmektedir.
18.

Aşağıdakilerden hangisi örgütlerde etik davranış modeline ait bir değerlendirmedir?

Doğru Cevap: "C" Üçüncü aşamada kararların doğruluğu ispatlanır. 
Soru Açıklaması

En alt aşama, yasal olmayan davranışların sadece örgütle ilgili kısmının incelendiği aşamadır. İkinci aşamada, etik kurallar vardır. Ancak bu kurallar sadece yol göstericidir. Örgütün etik davranışının üçüncü aşaması etiksel karar alma süreci ile kurumun karar alma sürecinin bütünleştiği bir aşamadır. Kararların doğruluğu etik bir davranış olması ile ispatlanır. Bir örgüt toplumla iç içe yaşar ve aldıkları kararlar kendileri kadar başkalarını da etkiler. Örgütlerde etik davranış modeli birbirini etkileyebilecek karmaşık yapılardan oluşmaktadır. Doğru cevap C seçeneğidir.

19.
İş ahlakı ile ilgili eğitim programlarında üzerinde önemle durulması gereken noktalarla ilgili hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Hazırlanacak eğitim programları yöneticiler ve yönetici kadrosu dışında kalanlar için aynı standartta düzenlenmelidir.
Soru Açıklaması
Hazırlanacak eğitim programları yöneticiler ve yönetici kadrosu dışında kalanlar için farklı biçimlerde düzenlenmelidir.
20.
Aşağıdakilerden hangisi etik kodların büyük bir öneme sahip olmasının nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İşe alımlarda işveren ile personel arasındaki iletişimi arttırır.
Soru Açıklaması
İşe alımlarda işveren ile personel arasındaki iletişimi arttırır.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler