• İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik Deneme Final Sınavları – Deneme 3

logo
İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Deneme Final Sınavları - Deneme 3
1.
Aşağıdakilerden hangisi çalışanların ahlaki sorumluluklarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Nepotizmden kaçınmak
Soru Açıklaması
Nepotizm: Özellikle akrabaları ve yakın arkadaşları kayırmayı anlatan, ayrımcılığın bir türüdür. Dolayısıyla Nepotizm çalışanların kaçınabileceği bir ahlaki sorumluluk olamaz. İşverenlerle ilgili bir konudur.
2.

Aşağıdakilerden hangisi geçmiş haksızlıkların telafi edilmesini ya da çekilen sıkıntıların bertaraf edilmesini ifade eden adalet türüdür?

Doğru Cevap: "A" Dengeleyici adalet
Soru Açıklaması

Adalet görüşünün değişik türleri vardır. “Dengeleyici adalet” (Conpensatory Justice), geçmiş haksızlıkların telafi edilmesini ya da çekilen sıkıntıların bertaraf edilmesini ifade etmektedir. Doğru cevap A’dır. 

3.
Reklamların hazırlanması ve yayınlanması konusunda uzmanlaşmış işletmelere ne denir?
Doğru Cevap: "A" Reklam Ajansı
Soru Açıklaması
Reklam Ajansı
4.
İnsan kaynakları yöneticilerinin sık sık şikâyet edildikleri konulardan birisi nepotizmdir. Adam kayırma olarak da isimlendirilen bu durumda yöneticiler bazınedenlerle çalışanların bazılarını diğerlerine tercih etmektedirler. Adam kayırmanın tersi de bir ahlaki problem oluşturmaktadır. Adam kayırmanın tersi olarak düşünülebilecek bir başka ahlaki problem, dil, din, ırk, cinsiyet, dış görünüş gibi unsurlardaki farklılıklar nedeniyle bazı çalışanlara daha az değerliymiş gibi davranmak ayrımcılık olarak isimlendirilmektedir. Yukarıdaki tanımlar göz önüne alınırsa ahlaki bakımdan hangi ilke çiğnenmiş olur?
Doğru Cevap: "E" Yönetimde adalet ilkesi
Soru Açıklaması
Nepotizm ve ayrımcılık konuları işletme fonksiyonlarına yönelik ahlaki konularda adalet ya da adaletsizliğe ilişkin konularla yakın ilişkili olmaları bağlamında, uygulandıkları takdirde yönetimde adalet ilkesi çiğnenmiş olur.
5.

Her yönüyle Hakk`a yönelen, Allah`tan gâfil olmama şuuruna eren ve O`ndan razı olan nefis aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Nefs-i Radiye
Soru Açıklaması

Tasavvufta benlik “nefs” terimi ile ifade edilir. Nefis ruhun dışavurumudur ve yedi kattan oluşur. Sufiler, Kur`an-ı Kerimin çeşitli ayetlerine dayanarak, insan nefsinin altı mertebesinin olduğunu ileri sürmüşler ve kendilerinden de yedincisi diye nefs-i-kâmileyi ilave ederek yedi mertebeye çıkarmışlardır.

 • Nefs-i Emmâre: Allah`ın emirlerine uymayan, yasaklarını çekinmeden yapan ve zevkine tabi olan nefistir.
 • Nefs-i Levvâme: Allah`ın emirlerine bazen uyan, bazen uymayan, işlediği günahlardan dolayı üzülen ve sevaplardan dolayı sevinen nefistir.
 • Nefs-i Mülheme: Mümkün mertebe Allah`ın emir ve yasaklarına uyan nefistir.
 • Nefs-i Mutmainne: İmân esaslarına inanan, İslâm`ın emir ve yasaklarına uyan, bu konularda hiç bir şüphe ve tereddüdü olmayan, neticede Allah ile manevî bir bağ kuran ve bunun lezzetine ulaşan nefistir.
 • Nefs-i Radiye: Her yönüyle Hakk`a yönelen, Allah`tan gâfil olmama şuuruna eren ve O`ndan razı olan nefistir.
 • Nefs-i Mardiyye: Bütün benliği ile Hakk`a teslim olan ve böylece Allah`ın kendisinden razı olduğu nefistir
 • Nefs-i Kâmile: Bütün kötülüklerden sıyrılıp manevi olgunluğa eren nefis. Bu mertebeye erişen bir kişinin bütün sıfatları güzeldir ve her hali ibadet sayılır.
 • Doğru yanıt B’dir.

  6.
  Aşağıdakilerden hangisi çalışanların ahlaki sorumluluklarından değildir?
  Doğru Cevap: "C" Çalışanlar arasındaki rekabeti istismar etmemek.
  Soru Açıklaması
  7.
  Adam Smith’in, 1776 Yılı’nda ortaya koymuş olduğu, “kâr maksimizasyonu” ve “görünmez elin piyasayı düzenlemesi” ilkelerini geliştiren iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" Milton Friedman
  Soru Açıklaması
  8.

  Sorumluluk tanımına göre "yetki konumunda olma durumunu" anlatan sorumluluk kavramı hangisidir ?     

  I .   Geriye doğru sorumluluk

  II .  Anlık sorumluluk

  III . İleriye doğru sorumluluk

  Doğru Cevap: "C" Yalnız III
  Soru Açıklaması

  Sorumluluk iki ana başlık altında toplanabilir; geriye doğru sorumluluk ve ileriye doğru sorumluluk. Doğru cevap C'dir. 

  9.

  İşletmelerin toplumda oluşan kültürel değerler üzerindeki etkisini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "A" Sosyal ve kültürel güç
  Soru Açıklaması

  Sosyal ve Kültürel Güç, işletmelerin diğer toplumsal sistemlerin normatif ve süreçsel özelliklerini etkileme imkanıdır. Toplumda oluşan kültürel değerler ve yaşam tarzı üzerindeki etki gücüdür.

  10.
  Aşağıdakilerden hangisi ideal bir etik davranış kodunda bulunması gereken özelliklerden birisidir?
  Doğru Cevap: "E" Açık ve kapsamlı olmalı, kolayca anlaşılabilir bir dilde yazılmalıdır
  Soru Açıklaması
  İdeal bir etik davranış kodunda öncelikle hazırlanma ve güncelleştirilme sürecinde toplumun büyük bir kesiminin katılımı sağlanmalıdır. Taslaklarla ilgili yorumlar dikkatli bir biçimde incelenmeli, kamuoyunun talep ve eleştirileri dikkate alınmalıdır. Bunların yanında ulusal etik davranış kodu, etik konusunda belli bir standardı sağlayacak şekilde düzenlenmelidir. Üst düzey ve bazı hassas mevkilerde görev yapan kamu görevlilerine daha katı standartlar getirilmelidir. Kamu görevlilerine kılavuzluk edecek ve onları koruyacak kapsamlı bir “yap” ve “yapma”lar listesi olmalıdır. Son olarak da açık kapsamlı olmalı ve kolayca anlaşılabilir bir dilde yazılmalıdır. Tüm bunlar, ideal bir etik davranış kodunda bulunması gereken özellikleri içerir.
  logo
  İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
  Deneme Final Sınavları - Deneme 3
  11.
  Akrabaları ve yakın arkadaşları kayırmayı anlatan ayrımcılık türüne verilen ad aşağuıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "B" Nepotizm
  Soru Açıklaması
  Nepotizm
  12.
  İşletmelerde çalışanların sağlık vb. kişisel problemlerinden dolayı görevlerini tam olarak yerine getiremeyecekleri halde işe gelmeleri ve düşük performansla çalışmaları durumunu ifade eden bir kavrama ne ad verilir?
  Doğru Cevap: "D" İşyerinde varken yok olma
  Soru Açıklaması
  13.

  Weber’in teorilerine dayanan, ideal organizasyonel bürokrasiyi şekillendiren rasyonel prensiplerle hareket eden liderlik tarzı aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "A" Bürokratik Lider
  Soru Açıklaması

  Bürokratik lider, kural temelli etik liderlik biçimidir. Ünlü Alman sosyolog Weber’in teorisi üzerine oturmuştur. Bürokratik lider, ideal organizasyonel bürokrasiyi şekillendiren rasyonel prensiplerle hareket eder. Bu organizasyonun fonksiyonlarını ve amacını açıklayan kuralların bir bileşimidir. Denetim yapısının emir-komuta zincirini gösteren bir hiyerarşi, iyi tanımlanmış iş tanımları, iletişim kuran ve kuralları empoze eden profesyonel yönetici, derece ve ayrıcalıklarla ödüllendirilmiş, konusunda uzman olarak kabul edilen teknik açıdan kaliteli çalışanlar demektir. Bu liderlik tarzında zorlayıcı güç “doğru şeyleri yapmak” anlamında etkinlikten çok “işleri doğru yapmak” anlamında verimliliktir.

  14.
  Aşağıdakilerden hangisi bireyin davranışlarına ahlaki anlamda katkıda bulunmak amacıyla verilen bir eğitimdir?
  Doğru Cevap: "B" Etik Eğitimi
  Soru Açıklaması
  Etik Eğitimi
  15.
  Kaynağından aldığı bilgi, eğlence gibi yazılı, işitsel ve görsel mesajları, sahip olduğu aynı anda çok sayıda kişiye ulaşma yöntemleri ile hedef kitleye aktaran araçlara ne ad verilir?
  Doğru Cevap: "D" Medya
  Soru Açıklaması
  Medya: Kaynağından aldığı bilgi, eğlence gibi yazılı, işitsel ve görsel mesajları, sahip olduğu aynı anda çok sayıda kişiye ulaşma yöntemleri ile hedef kitleye aktaran araçlardır.
  16.
  Aşağıdakilerden hangisi işletmenin iç paydaşlarından biri değildir?
  Doğru Cevap: "E" Tedarikçiler
  Soru Açıklaması
  Diğerleri paydaş iken tedarikçiler değildir
  17.
  Örgütlerde etik davranış modelinde eğitim hangi etik konular arasında yer alır?
  Doğru Cevap: "D" Kültürel etkiler 
  Soru Açıklaması
  18.

  Aile bireyin kişiliğinin oluşması ve gelişmesinde önemli bir faktördür. Bunun nedeni aile ile birey arasındaki ilişkinin uzun vadeli olması ve karşılıklı etkileşimin genellikle ömür boyu sürmesidir. Kişinin yaşı ilerledikçe aile içinde aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

  Doğru Cevap: "A" Aile içindeki statü ve rolleri değişikliğe uğrar.
  Soru Açıklaması

  Aile bireyin kişiliğinin oluşması ve gelişmesinde önemli bir faktördür. Bunun nedeni aile ile birey arasındaki ilişkinin uzun vadeli olması ve karşılıklı etkileşimin genellikle ömür boyu sürmesidir. Kişinin yaşı ilerledikçe aile içindeki statü ve rolleri de değişikliğe uğrar.

  19.

  Örgütlerin Avrupa Birliğine katılım sürecinde çalışan süresi, eşit ödeme gibi konularda dikkatli davranmaları, küreselleşmenin hangi etkisi ile ilgilidir?

  Doğru Cevap: "C" Ekonomik ilişkilerde uluslararası etik vizyonun ve ilkelerin hissedilmesi
  Soru Açıklaması

  Küreselleşme sürecinin, iş etiği ve etiksel ilkeler üzerindeki etkisi üç boyutta ele alınabilir.

  İlk olarak; küresel piyasada rekabet avantajının elde edilmesinde insanların tutum ve davranışlarının etkisinin artmasıdır. Küreselleşme ile birlikte örgüt psikolojisi konusundaki gelişmeler, hayat standartlarındaki iyileşmeler ve çalışanların beklentilerindeki değişimler, iş koşullarının iyileştirilmesine ve iş etiğine ilişkin önlemleri içeren alternatif anlayışın yükselen bir ivme kazanmasına yol açmıştır.

  İkinci etkisi ekonomik ilişkilerde uluslararası etik vizyonun ve ilkelerin gücünün hissedilmesidir. İşletmelerin uluslararası ticari ilişkilerini geliştirmelerinde veya bir takım birliklere katılımlarında ya da uluslararası ekonomi piyasasında destek kazanmalarında iş etiği ilkeleri belirleyici bir rol oynamaktadır. Örneğin, Avrupa Birliğine katılım sürecindeki ilişkiler, çalışma süresi, eşit ödeme, güvenlik ve iş sağlığı gibi etiksel konularda işletmelerin dikkatli davranmalarını gerektirmektedir. Bu gereklilik iş çevresinde, işletmelerin ilişkide bulundukları tüm kişi ve kuruluşların ihtiyaçlarının giderilebilmesi için gereksinim duyulan kurumsallaşmış uygulamaların gelişmesini sağlamaktadır.

  Üçüncü etkisi ise, küreselleşme ile birlikte, bazı uluslararası uzman kuruluşlar tarafından etik kodların belirlenmesi ve kullanılmasıdır. Son yıllarda, iş ilişkilerindeki davranışları düzenlemek amacıyla uzman gruplar tarafından kullanılan etik kodlar, yönetim alanındaki araştırmaların da ilgi alanını oluşturmaktadır.

  Buna göre soruda verilen örgütlerin Avrupa Birliğine katılım sürecinde çalışan süresi, eşit ödeme gibi konularda dikkatli davranmaları, küreselleşmenin ikinci etkisi olan ekonomik ilişkilerde uluslararası etik vizyonun ve ilkelerin hissedilmesi ile ilgilidir. Doğru cevap C’dir.

  20.
  Tüketicilerin satın alarak kullandığı ürünlerin değerini düşürecek yeni ürünleri geliştirme, fakat eski üründen yeteri kadar kazanç elde ettikten sonra yeni ürünün pazara sunulması düşüncesine ne ad verilir?
  Doğru Cevap: "D" Planlı ürün eskitme
  Soru Açıklaması
  Planlı ürün eskitme
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  BENZER YAZILAR
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler
  • Kategori yok