• İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik Deneme Final Sınavları – Deneme 22

logo
İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Deneme Final Sınavları - Deneme 22
1.
Bir ürün ya da markasının tüketicinin zihninde rakip ürünlere kıyasla yerini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Konumlandırma
Soru Açıklaması
Konumlandırma: Bir ürün ya da markasının tüketicinin zihninde rakip ürünlere kıyasla yeridir.
2.

Etik kodu oluşturmak için ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?

 

Doğru Cevap: "B" Onay alın.
Soru Açıklaması

Etik kodu oluşturmak için birbirini takip eden on üç aşama bulunmaktadır. Bir etik kodu oluşturmak için öncelikle onay alınmalıdır. Bu onay kod oluşturulacak gruptan veya toplumdan alınabilir. İkinci aşamada kodları yazacak bir ekip oluşturulmalıdır. Bunun nedeni yazılı kuralların akılda kalıcı olmasıdır. Etik kodlar bir işletmedeki en alt düzeyde çalışandan en üst düzeyde çalışana kadar herkesin katılımıyla gerçekleşmelidir. Bu yüzden üçüncü aşamada paydaşlardan etik sorunlar listesi toplanmalıdır.

3.

Aşağıdakilerden hangisi bürokratik liderlik biçiminin özelliklerindendir?

Doğru Cevap: "E" İdeal organizasyonel bürokrasiyi şekillendiren rasyonel prensiplerle hareket eder.
Soru Açıklaması

Bürokratik lider, kural temelli etik liderlik biçimidir. Ünlü Alman sosyolog Weber’in teorisi üzerine oturmuştur. Bürokratik lider, ideal organizasyonel bürokrasiyi şekillendiren rasyonel prensiplerle hareket eder. Bu organizasyonun fonksiyonları nı ve amacını açıklayan kuralların bir bileşimidir. Denetim yapısının emir-komuta zincirini gösteren bir hiyerarşi, iyi tanımlanmış iş tanımları, iletişim kuran ve kuralları empoze eden profesyonel yönetici, derece ve ayrıcalıklarla ödüllendirilmiş, konusunda uzman olarak kabul edilen teknik açıdan kaliteli çalışanlar demektir. Bu liderlik tarzında zorlayıcı güç “doğru şeyleri yapmak” anlamında etkinlikten çok “işleri doğru yapmak” anlamında verimliliktir. Bu liderlik biçiminin sadece amaçlar, rasyonel kriterlere dayanan temel kararlar gibi arzu edilen bir amaca sahiptir, ahlakla ilgili sorunlar genellikle “ihmal suçu” ile ilgilidir. Buradaki lider, tüm kuralları tam olarak uygulayabilir ancak kurallarda ve emirlerde yer almaması nedeniyle kanunların öngördüğü insan ihtiyaçlarına özen gösterilmemesiyle, bir kişiyi istemeden incitebilir. Kurallar, tüm sorunların ve ihtiyaçların adresi olamaz. İyi niyetli bir bürokratik yönetici etiğe uygun olmayan davranışlar sergileyebilir ancak yöneticinin çabaları diğerleri için etik olmayan sonuçlar doğurabilir.

4.

Üretici ya da toptancı bir işletmenin dağıtım kanalında kendisinden sonra gelen işletmelere sattığı ürünlerde, haklı bir nedene dayalı olmaksızın endüstriyel müşterileri arasında bir ya da bir kaç işletmenin avantaj sağlaması için fiyat belirlemesine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Ayrımcı fiyatlandırma
Soru Açıklaması

Üretici ya da toptancı bir işletmenin dağıtım kanalında kendisinden sonra gelen işletmelere sattığı ürünlerde, haklı bir nedene dayalı olmaksızın endüstriyel müşterileri arasında bir ya da bir kaç işletmenin avantaj sağlaması için fiyat belirlemesine ayrımcı fiyatlandırma adı verilmektedir. Ayrımcı fiyat, rüşvet, hediye, tanıdık olması gibi nedenlerle uygulanmaktadır.

5.

Yöneticilerin çalışanlara karşı temel sorumlulukları hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Adil ücret ve çalışma koşulları sağlamak
Soru Açıklaması

Taraflar arasında yalnız sözleşmeye dayalı düzenlemeler olduğunu ele alan rasyonel örgüt teorisi, temel etik sorumlulukları iki alanda toplamaktadır. Birincisi, çalışanların örgütsel amaç gerçekleştirmesinde gayretli olması ve sadakati olması ikincisi ise, yöneticilerin çalışanlara adil ücret ve çalışma koşullarını sağlamasıdır.   

6.

Örgütlerde etik davranış modeline göre aşağıdakilerden hangisi karar vericiler olarak etik davranışların merkezi durumundadır?

Doğru Cevap: "B" Bireyler
Soru Açıklaması

Bireyler karar vericiler olarak etik davranışların merkezi durumundadır. Kişisel özellikler, değerler, ahlak gibi bireysel faktörler etik davranışları etkiler.

7.
Etik Kodların geliştirilmesi kimin sorumluluğundadır?
Doğru Cevap: "A" Yönetim Kurulu
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi etik kodların oluşturulmasında sorulması gereken sorulardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Yeterince uzun mu?
Soru Açıklaması
"Yeterince uzun mu?" etik kodların oluşturulmasında sorulması gereken sorulardan biri değildir.
9.

Aşağıdakilerden hangisi büyük işletmelerin etki alanlarına göre olan inceleme boyutlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Sayısal güç
Soru Açıklaması

Büyük işletmeler sahip oldukları etki alanlarına göre altı boyutta incelenebilirler: ekonomik güç, sosyal ve kültürel güç, teknolojik güç, politik güç, fiziki çevre üzerindeki güç ve birey üzerindeki güç.     

10.
Aşağıdakilerden hangisi, işletmelerin doğal kaynakların yönetimine katılma ve bölgesel gelişme politikalarını etkileme gücünü açıklayan etki alanlarından biridir?
Doğru Cevap: "A" Fiziki çevre üzerindeki güç
Soru Açıklaması
logo
İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Deneme Final Sınavları - Deneme 22
11.
Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "A" Eğitim bireylerin ihtiyaç duydukları bilgilerin verilmesidir.
Soru Açıklaması
Eğitim, bireyin davranışlarında farklılıklar oluşturabilmektir; bireylerin ihtiyaç duydukları bilgilerin verilmesi olarak tanımlanamaz.
12.
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde çalışanların sağlık vb. kişisel problemlerinden dolayı görevlerini tam olarak yerine getiremeyecekleri halde işe gelmeleri ve düşük performansla çalışmaları durumunu ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "A" Presenteeism
Soru Açıklaması
13.
Bir çalışana haksız yere ceza verilmesi aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir sorundur?
Doğru Cevap: "B" Dağıtım adaleti
Soru Açıklaması
14.
Bilgi kaynaklarına sahip olma nedeniyle oluşan  bilgi dengesizliği durumuna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Bilgi asimetrisi
Soru Açıklaması
Bilgi Asimetrisi: İşletme faaliyetleri ve sonuçları hakkında işin başındaki icracı yöneticilerin yönetim kurulu veya hissedarlara oranla daha fazla bilgi sahibi olmalarını ifade eden bir kavramdır.
15.
Aşağıdakilerden hangisi yönetim kurullarının muhtemel iş ahlakı problemlerine yönelik olarak belirleyebileceği stratejilerden en gelişmiş olanıdır?
Doğru Cevap: "B" Sadece yasal zorunluluklarla yetinmek
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi etik ilkelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kişisel ve örgütsel gizliliğin olmaması
Soru Açıklaması
  • İtibar saygı, bilgilendirme,  güvenilirlik, kişisel ve örgütsel gizliliğin korunması,  dürüstlük ve şeffaflık, yanlış beyan, anlatım ve yönlendirmelerden kaçınılmasıdır.

Doğru cevap D.

17.

Etik kodlara ilk olarak hangi yıllarda rastlanılmıştır?

 

Doğru Cevap: "B" 1910
Soru Açıklaması

İşletmeler 1990’lı yıllarda etik kodlar üzerinde yoğunlaşmaya başlamışlardır. Ancak bu;işletmeler için yeni bir şey değildir. Örneğin 1913 yılında J.C.Penney fiirketinin “Penney fikri” ve 1940’larda Johnson&Johnson’s şirketinin etik bildirisinde etik kodlara rastlanmaktadır. 1950’li yıllarda büyük ölçekli işletmelerin % 15- % 40’ı arasında etik kodlar oluşturduğu görülmektedir.

18.
Küreselleşme sürecinin iş etiği ve etiksel ilkeler üzerinde önemli etkileri olmuştur. Bunlardan biri ekonomik alandadır. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası etik vizyonun ve ilkelerinin ekonomiler üzerindeki etkisi ile doğrudan ilgilidir?
Doğru Cevap: "E" İşletmeler çalışma süresi, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında Avrupa Birliği sürecine uygun davranmalıdr.
Soru Açıklaması
Küreselleşme sürecinin iş etiği ve etiksel ilkeler üzerinde önemli etkileri olmuştur. Bu etkiler rekabet, ekonomi, tüketici davranışları ve benzeri konularda ortaya çıkmaktadır. Bunlardan ekonomik boyutlardaki etki işletmelerin uluslararası piyasa ve çalışma standartlarına uyum ve işletme faaliyetlerinin uyarlanması biçimindeki etkidir.
19.
Etik konular üzerinde etik çalışmalar yapmak üzere ODTÜ'de kurulan merkezin adı nedir?
Doğru Cevap: "A" Uygulamalı Etik Araştırma Merkezi
Soru Açıklaması
Uygulamalı Etik Araştırma Merkezi
20.
ABD’de “Eşit Fırsatlar Yasası” adıyla bilinen bir federal yasa işletmelere belli oranda siyahi, kadın veya etnik azınlık çalıştırma yükümlülüğü getirmektedir. Bunun bizde benzer bir uygulaması belli bir işçi sayısının üstündeki işletmelerde belli bir oranda eski hükümlü ve özürlü çalıştırma yükümlülüğüdür. Yukarıdaki uygulamaların yer aldığı ülkelerde iş ahlakı ve bunun önemine ilişkin aşağıdaki sorunlardan hangisi yaşanıyordur?
Doğru Cevap: "E" Ayrımcılık
Soru Açıklaması
İnsan kaynaklarının başlangıç fonksiyonu olan işe alma, birçok ahlaki soruna neden olacak kararları almayı gerektirir. Batı ülkelerinde en sık rastlanan sorun işe eleman alınırken etnik azınlıklara ayrımcılık uygulanmasıdır. Örneğin ABD’de beyazlar genellikle siyahilere karşı ayrımcılık yaptıkları için “Eşit Fırsatlar Yasası” adıyla bilinen bir federal yasa işletmelere belli oranda siyahi, kadın veya etnik azınlık çalıştırma yükümlülüğü getirmektedir. Bunun bizde benzer bir uygulaması belli bir işçi sayısının üstündeki işletmelerde belli bir oranda eski hükümlü ve özürlü çalıştırma yükümlülüğüdür.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
BENZER YAZILAR
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler
  • Kategori yok