• İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik Deneme Final Sınavları – Deneme 21

logo
İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Deneme Final Sınavları - Deneme 21
1.

Hangisi insan kaynakları açısından etik dışı uygulamalardan biridir?

Doğru Cevap: "A" Nepotizm
Soru Açıklaması

Diğerleri pazarlama açısıdan etik dışı uygulamalardandır. Cevap A şıkkıdır.

2.
Tüketici ile işletmeci arasında bulunan bilgi düzeyindeki farklılık nasıl adlandırılır?
Doğru Cevap: "B" Asimetrik bilgi
Soru Açıklaması
Tüketicinin sahip olduğu bilgisizlik ya da işletmecinin sahip olduğu göreceli olarak daha fazla bilgi işletmenin lehine bir avantaj doğurmaktadır. Bilgi kaynaklarına sahip olma nedeniyle bir tür bilgi dengesizliği oluşabilir. Bu durum, bilginin işletmeler tarafından kendi menfaatlerine göre kullanılmasına yol açabilir. Buna asimetrik bilgi adı verilir.
3.
Aşağıdakilerden hangisi tüm muhasebeciler için geçerli olan ilkelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Teşvik etmek
Soru Açıklaması
Resmi Gazetede 19.10.2007 tarihinde “Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Mü-şavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmelik” yayınlanmıştır. Bu yönetmeliğe göre, serbest çalışan ya da bağımlı çalışan tüm muhasebe meslek mensuplarının uyması gereken temel etik ilkeleri, “(1)dürüstlük, (2)tarafsızlık, (3)mesleki yeterlilik ve özen, (4)gizlilik ve (5)mesleki davranış olarak sayılmıştır. Bu maddeleri iyi bir muhasebe meslek mensubunun asgari sahip olması gereken özellikler olarak anlamak da mümkündür.
4.
Aşağıdaki örgüt iklimi, örgüt kültürü ve etik kodlara ilişkin ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Örgüt iklimi, ahlaki uygulamaları zorunlu olarak yerleştirmeye çalışır.
Soru Açıklaması
5.
İşletme yöneticilerinin en önemli görevi aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru verilmiştir ?
Doğru Cevap: "A" Ahkali bir yönetim modeli ortaya koyan birer ahlaklı yönetici olmak.
Soru Açıklaması
6.

Aşağıdakilerden hangisi büyük işletmelerin sunulan mal ve hizmetlerin tür, kalite, fiyat ve satış koşullarını belirleme yeteneğini ifade eder?

Doğru Cevap: "A" Ekonomik Güç
Soru Açıklaması

İşletmeler, günümüz toplumlarında saf iktisadi örgütler olmaktan çok özel bir güce sahiptir. Büyük işletmeler sahip oldukları etki alanlarına göre çeşitli boyutlarda incelenebilirler. (Schulze 1997: 37). Bunlardan biri olan ekonomik güç, sunulan mal ve hizmetlerin tür, kalite, fiyat ve satış koşullarını belirleme yeteneğine dayanır. Ekonomik güç, işletmelerin diğer beş alandaki güç ve etkisinin de kaynağıdır.

7.

İşletmelerin doğrudan ve dolaylı olarak etki alanı içinde bulunan bireyler üzerindeki bireysel seçimler, tercihler, düşünce ve davranışlar üzerindeki etkileme gücünü ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Birey üzerindeki güç
Soru Açıklaması

Birey Üzerindeki Güç, işletmelerin doğrudan ve dolaylı olarak etki alanı içinde bulunan bireyler üzerindeki bireysel seçimler, tercihler, düşünce ve davranışlar üzerindeki etkileme gücünü ifade eder.

8.
 • Dürüstlük
 • Tarafsızlık
 • Mesleki yeterlilik ve özen
 • Gizlilik ve mesleki davranış

  Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik ilkeler Hakkında Yönetmeliğe göre muhasebe meslek mensuplarının uyması gereken temel etik ilkelerindendir?

 • Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
  Soru Açıklaması

  Resmi Gazetede 19.10.2007 tarihinde “Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik ilkeler Hakkında Yönetmelik” yayınlanmıştır. Bu yönetmeliğe göre, serbest çalışan ya da bağımlı çalışan tüm muhasebe meslek mensuplarının uyması gereken temel etik ilkeleri, “(1)dürüstlük, (2)tarafsızlık, (3)mesleki yeterlilik ve özen, (4)gizlilik ve (5)mesleki davranış olarak sayılmıştır. Bu maddeleri iyi bir muhasebe meslek mensubunun asgari sahip olması gereken özellikler olarak anlamak da mümkündür.

  9.

  İşletmelerin doğal kaynakların yönetimine katılma ve bölgesel gelişme politikalarını etkileme gücü hangi etki alanlarından kaynaklanır?

  Doğru Cevap: "D" Fiziki Çevre Üzerindeki Güç
  Soru Açıklaması

  İşletme etiği kavramı çerçevesinde geliştirilen görüşlerin önemli bir bölümünün hareket noktası işletmelerin günümüz toplumlarında özel bir ahlaki sorumluluğu olduğunun kabul edilmesidir. Bu kabulün dayanağı, işletmelerin toplumdaki ayrıcalıklı konum ve etkinliğidir. İşletmeler, günümüz toplumlarında saf iktisadi örgütler olmaktan çok özel bir güce sahiptir. Büyük işletmeler sahip oldukları etki alanlarına göre altı boyutta incelenebilirler. Ekonomik Güç: Sunulan mal ve hizmetlerin tür, kalite, fiyat ve satış koşullarını belirleme yeteneğine dayanır. Ekonomik güç, işletmelerin diğer beş alandaki güç ve etkisinin de kaynağıdır. Sosyal ve Kültürel Güç: İşletmelerin diğer toplumsal sistemlerin normatif ve süreçsel özelliklerini etkileme imkanıdır. Toplumda oluşan kültürel değerler ve yaşam tarzı üzerindeki etki gücüdür. Teknolojik Güç: İşletmelerin araştırma ve geliştirme faaliyetleri ve bir bütün olarak teknolojik ilerleme ve dönüşümde üstlendikleri rolü ifade eder. Politik Güç: İşletmelerin politik yaşamı oluşturan karar süreçlerini ve böylece toplumsal yaşamın tüm alanlarını etkileme yeteneğini anlatır. Fiziki Çevre Üzerindeki Güç: İşletmelerin doğal kaynakların yönetimine katılma ve bölgesel gelişme politikalarını etkileme gücünden kaynaklanır. Birey Üzerindeki Güç: İşletmelerin doğrudan ve dolaylı olarak etki alanı içinde bulunan bireyler üzerindeki bireysel seçimler, tercihler, düşünce ve davranışlar üzerindeki etkileme gücünü ifade eder.

  10.

  Aşağıdakilerden hangisi etik dışı örgütlerin temel noktalarından biri değildir?

  Doğru Cevap: "E" Çalışanlar arasındaki gammazlığı ortadan kaldırırlar
  Soru Açıklaması

  Etik dışı örgütler çalışanlar arasındaki gammazlığı ortadan kaldırmazlar.

  logo
  İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
  Deneme Final Sınavları - Deneme 21
  11.
  İşletmelerde etik kuralların uygulanmasında yönetim kurullarının rolü ve etkisi önemlidir. Aşağıdakilerden hangisi yönetim kurulunu doğru tanımlar?
  Doğru Cevap: "B" Sermaye şirketlerinde, ortakların ve üçüncü şahısların hak ve çıkarlarının korunması amacıyla genel kurul tarafından seçilen pay sahibi gerçek kişilerden oluşur.
  Soru Açıklaması
  Sermaye şirketlerinde yönetim kurulları, pay sahipleri olan gerçek kişilerden oluşur ve temel kararların alındığı organdır. Bu bağlamda, işletmelerde etik kuralların uygulanmasında yönetim kurullarının rolü ve etkisi temel önemdedir.
  12.
  Aşağıdakilerden hangisi “Merkezleşmemiş bir örgüt yapısında etik uygulamalar açısından ortaya çıkabilecek sorunları” ifade eder?
  Doğru Cevap: "C" Merkez politika ve prosedürler arasında az ya da hiç koordinasyon olmaması etik olmayan kararlara ortam sağlayabilir.
  Soru Açıklaması
  Merkezleşmemiş bir örgüt yapısında birimler görece bağımsız kararlar alabileceği için etik olmayan davranış ve kararlar gözden kaçabilir. Bu nedenle uygun denetim ve koordinasyon mekanizmaları geliştirilmelidir. Doğru yanıt C dir.
  13.

  Aşağıdakilerden hangisi  girişimci için, karşılığını ödediği emekten, hammaddeden yeteri kadar yararlanamamak demektir?

  Doğru Cevap: "D" İsraf
  Soru Açıklaması

  İsraf, hammadde, enerji, emek gibi üretim faktörlerinin gereksiz kullanımı demektir. Başka bir ifadeyle israf, girişimcinin perspektifinden verimsizlik demektir. Doğru cevap D şıkkıdır.

  14.

  ABD'de oluşturulan Daha İyi İşletmecilik Dairesi hangi ahlaki konuları kapsar?

  Doğru Cevap: "D"
  Soru Açıklaması

  1900-1920 yılları arasında ahlakçılar, kadın ve çocukların çalışma koşullarının iyileştirilmesi, işçilerin tazminat hakları ve reklamlarda gerçeğe uygun bilgi verilmesi gibi ahlaki konuları tartışmışlardır. Bunun için ABD’de “Daha iyi işletmecilik Dairesi” oluşturulmuş ve üniversitelerde iş ahlakı dersleri gerek kurs gerekse ders programlarında yer almaya başlamıştır. Doğru cevap D seçeneğidir.

  15.

  Aşağıdakilerden hangisi işletmenin sosyal sorumluluk piramidinde yer alan sorumluluklardan biri değildir?

  Doğru Cevap: "B" Bireysel Sorumluluk 
  Soru Açıklaması

  Sosyal sorumluluk yasal, etik ve gönüllü sorumlulukları kapsamaktadır. işletmelerin yasal sorumlulukları uymak zorunda oldukları yasalar tarafından belirlenmektedir, bireysel sorumluluk bunlardan biri değildir. Doğru cevap B şıkkıdır.

  16.

  Aşağıdakilerden hangisi etik dış örgütlerin 12 temel noktasından biri değildir?

  Doğru Cevap: "C" Çalışanlarına tüketicilerden farklı davranmazlar.
  Soru Açıklaması

  Çalışanlarına tüketicilerden farklı davranmazlar, kuralı etik dış örgütlerin 12 temel noktasından biri değildir. doğru cevap C şıkkıdır.

  17.
  Aşağıdakilerden hangisi dağıtım ile ilgili etik problemlerden biridir?
  Doğru Cevap: "C" Bayileri atlama
  Soru Açıklaması
  Şıklardan yalnızca bayiler ile ilgili olan şık dağıtım ile ilgilidir. Diğerleri reklamlar, mal ve hizmetler gibi konulara girmektedir.
  18.

  Türkiye Etik Değerler Merkezi Vakfı ( TEDMER) kaç yılında kurulmuştur?

  Doğru Cevap: "B" 2001
  Soru Açıklaması

  Türkiye Etik Değerler Merkezi Vakfı ( TEDMER) 2001 yılında İstanbul'da kurulmuştur.

  19.

  İş ve meslek ahlakı ilkelerinin belirlenmesi, ticaret faaliyetlerinde standartların geliştirilmesi, reklamların gerçeğe uygun olması, bankerler, sigortacılar ve avukatlarla ilgili sorunlar gibi konular hangi yıllar arasında gerçekleştirilmiştir?

  Doğru Cevap: "B" 1920-1950
  Soru Açıklaması

  1920-1950 yılları arasını kapsayan otuz yıl içinde iş ve meslek ahlakı ilkelerinin belirlenmesi, ticaret faaliyetlerinde standartların geliştirilmesi, reklamların gerçeğe uygun olması, bankerler, sigortacılar ve avukatlarla ilgili sorunlar gibi konular ele alınmıştır.

  20.
  Aşağıdakilerden hangisi örgütlerde etik davranış modelinde yer alan faktörlerden biri değildir?
  Doğru Cevap: "C" Fiziksel etkiler
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  BENZER YAZILAR
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler
  • Kategori yok