• İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik Deneme Final Sınavları – Deneme 20

logo
İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Deneme Final Sınavları - Deneme 20
1.
Aşağıdakilerden hangisi pek çok ürün türü ile ilgili olarak geliştirilmiş uluslararası standartları temsil eden ifadedir?
Doğru Cevap: "C" ISO
Soru Açıklaması
ISO
2.
Aşağıdakilerden hangisi pazarlamada etik konularından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Müşterilerin özel yaşamı
Soru Açıklaması
Müşterilerin özel yaşamı
3.
Aşağıdakilerden hangisi doğal olarak, bir biçimsellik gerektirmeksizin ortaya çıkan; yazılı olarak karşımıza çıkmayan ama gündelik hayatta yerine getirmeye çalıştığımız sorumluluklarımızdandır?
Doğru Cevap: "B" Sağlığımızı korumak
Soru Açıklaması
4.
Bir işletmede hem uyulması gereken ahlaki prensipleri hem de bu prensiplere uyulmaması durumunda gündeme gelecek yaptırımları içeren kurallar dizisine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Etik kodlar
Soru Açıklaması
5.
Güç mesafesinden kaynaklanan sorunların ortadan kaldırılmasında aşağıdakilerden hangisi etkilidir?
Doğru Cevap: "A" Katılımcı yönetim
Soru Açıklaması
6.

Fiyatlandırma ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?

Doğru Cevap: "D" Ayrımcı fiyat, rüşvet, hediye, tanıdık olması gibi nedenlerle uygulanmaktadır.
Soru Açıklaması

Fiyat tüketiciler açısından ürünün değerini göstermektedir. Aynı sektörde faaliyet gösteren işletmeler için ise bir rekabet silahıdır. Fiyat pazarlama karmasının bir elemanı olarak önemli bir etkileri olan bir göstergedir. Aynı mal ve hizmeti sunan işletmeler, yaptıkları gizli fiyat anlaşmaları ile fiyat konusunda kartelleşmeyi sağlamaktadır. Ayrımcı fiyat, rüşvet, hediye, tanıdık olması gibi nedenlerle uygulanmaktadır. Fiyatlandırma ile tüketicinin tercihleri de etkilenmeye çalışılmaktadır. Doğru cevap D seçeneğidir.

7.
İdeal bir etik davranış kodu bazı özelliklerden oluşur. Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Alternatif tarzlar aşamasında genel kodlar yanında alternatif kodlar belirlemeye gidilmelidir.
Soru Açıklaması

İdeal bir etik davranış kodu şu özelliklerden oluşur;

• Hazırlanma ve güncelleştirilme sürecinde toplumun büyük bir kesiminin katılımı sağlanmalıdır.

• Taslaklarla ilgili yorumlar dikkatli bir biçimde incelenmeli, kamuoyunun talep ve eleştirileri dikkate alınmalıdır.

• Eğitim; denetim ve yaptırımlar ile desteklenmelidir.

• Açık ve kapsamlı olmalı, kolayca anlaşılabilir bir dilde yazılmalıdır.

• Ulusal etik davranış kodu, etik konusunda belli bir standardı sağlayacak şekilde düzenlenmelidir.

• Üst düzey ve bazı hassas mevkilerde görev yapan kamu görevlilerine daha katı standartlar getirilmelidir.

• Kamu görevlilerine kılavuzluk edecek ve onları koruyacak kapsamlı bir “yap” ve “yapma”lar listesi olmalıdır.

8.
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sosyal sorumlulukları ile ilgili görüşlere karşı olan görüşlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Kamu beklentilerinin değişmesinin etkisi.
Soru Açıklaması

Sosyal sorumluluğun aleyhindeki görüşleri aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:• Kârın maksimizasyonu asıldır.• Sosyal sorumluluk iflletme için maliyet etkenidir• Sosyal sorumluluk faaliyetlerinin bedelini toplum ödemelidir• İşletmeler sosyal yeteneklere sahip değildir• İşletmenin esas amacını aksatır• Sosyal sorunlardan iflletmeler sorumlu değildir.

Doğru cevap: A

9.
Bireylerin davranışlarına yön veren ve davranışların minimum özelliklerinin ortaya konulmasını sağlayan kurallar bütünü aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Etik kodları
Soru Açıklaması
Etik kodları
10.

Doğru, dürüst ve adil olmak, zarar vermekten kaçınmak işletmelerin aşağıdaki sorumluluklarından hangisi kapsamında değerlendirilebilir?

Doğru Cevap: "D" Ahlaki sorumluluk
Soru Açıklaması

Doğru, dürüst ve adil olmak, zarar vermekten kaçınmak ahlaki sorumluluk kapsamında değerlendirilmektedir. Kar amacı gütmek, Ekonomik Sorumluluk; kanunlara ve kurallara uygun davranmak, Yasal sorumluluk; gönüllü etkinliklerde bulunmak ve yaşam kalitesini arttıran faaliyetlerde bulunmak Gönüllü Sorumluluk kapsamında değerlendirilir.

logo
İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Deneme Final Sınavları - Deneme 20
11.
Aynı mal ve hizmeti sunan işletmeler, yaptıkları gizli fiyat anlaşmaları ile fiyat konusunda kartelleşmeyi sağlamakta ve yeni işletmelerin pazara girmesini önlerken aynı zamanda tüketicinin muhtemel tepkisini ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Özellikle monopol piyasalarda pazardaki işletme, yeni giriş teşebbüsleri olması durumunda pazara yeni giren işletmeyi pazardan kovabilmek amacıyla geçici bir süre için, maliyetlerin altında bir fiyat belirleyebilmektedir. Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Ezici fiyatlandırma uygulaması vardır.
Soru Açıklaması
Örneğin şehirler arası taşımacılık işletmeleri göz önüne alınırsa, bir kentte bulunan yirmi işletmenin piyasanın geri kalanına göre maliyetleri birdenbire düşürmesi durumu, hem geriye kalan aynı nitelikteki işletmeleri, hem de pazara yeni giren işletmeleri mali açıdan zor bir duruma sokar. Kimi zaman bazı işletmelerin piyasadan çekilmelerine yol açacak kadar yüksek oranlarda ezici fiyatlandırma uygulamasına gidilebilmektedir.
12.

Bir etik kodu oluşturulurken etik kodun farklı özelliklere cevap verebilir olması gerekmektedir. Aşağıdakilerden hangisi etik kodların uygulanabilirlik özelliğiyle ilişkilidir?