• İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik Deneme Final Sınavları – Deneme 19

logo
İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Deneme Final Sınavları - Deneme 19
1.

Taklide ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

1. Halk dilinde "çakma" olarak nitelendirilen bu ürünlerin pazarı küçüktür.

2. Taklit ürünler, işletmeleri yeniliklerden caydırabilir.

3. Bu ilişkide işletme ve tüketici sorumluluk sahibidir.

Doğru Cevap: "C" 2 ve 3
Soru Açıklaması

Bir ürünün yasal olarak korunmuş haklarının, izinsiz şekilde kopyalanarak bundan ticari kâr elde edecek şekilde çoğaltmak ve pazara sunmak o ürünün taklidi anlamına gelmektedir. Halk dilinde “çakma” olarak isimlendirilen bu ürünlerin pazarının büyük olması bu konudaki zaafın büyüklüğünün de bir göstergesidir. Burada da işletme ve tüketici olmak üzere iki paydaş sorumluluk sahibidir. Bu durumun uzun vadede orijinal ürünler üreten işletmeleri yeniliklerden caydırma gibi bir etkisi olacağı tahmin edilebilir. Doğru cevap C seçeneğidir.

2.
Aşağıdakilerden hangisi belli örgüt kültürlerinin işletmelerde yaygın kabul görebilmesi için yönetim kurulları tarafından izlenen yöntemlerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Etik liderlik göstermek
Soru Açıklaması
Etik liderlik göstermek
3.
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin yönetim kurullarının iş ahlakıyla ilgili en önemli sorumluluklarından biridir?
Doğru Cevap: "A" İş ahlakına yönelik temel stratejiyi belirlemek
Soru Açıklaması
4.

Doğru, dürüst ve adil olmak, zarar vermekten kaçınmak hangi sosyal sorumluluk piramidi içersinde yer almaktadır?

Doğru Cevap: "A" Ahlaki sorumluluk
Soru Açıklaması

Ahlaki sorumluluk içerisinde yer alır

5.
Etik kodların önemi ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Etik kodlar cezalandırma gereklerini yerine getirir.
Soru Açıklaması
Etik kodlar ceza verme amacını taşımaz.
6.

Kar amacı gütmek hangi sosyal sorumluluk piramidi içerisinde yer almaktadır?

Doğru Cevap: "E" Ekonomik sorumluluk
Soru Açıklaması

Kar Amacı Gütmek: Bu Sorumluluk Diğer Sorumlulukların DayanakNoktasıdır.Ekonomik sorumluluk piramidi içerisinde yer almaktadır?

7.
Aşağıdakilerden hangisi çalışanların iş ahlaki kapsamında haksız menfaat temin etme davranışına örnektir?
Doğru Cevap: "E" Müşteri tarafından unutulan eşyaların sahiplenilmesi
Soru Açıklaması
8.

Kimi zaman üreticilere doğrudan ulaşan ve aracıların kâr marjlarının tasarruf edilmesini amaçlayan girişimlerde üreticiler,bölgede yetkili satıcıları olmasına rağmen nihai tüketicilere ürün satışı yapmaktadır. Bu durum hangi ifadeyle açıklanmaktadır?

Doğru Cevap: "C" Bayileri atlama
Soru Açıklaması

Kimi zaman üreticilere doğrudan ulaşan ve aracıların kâr marjlarının tasarruf edilmesini amaçlayan girişimlerde üreticiler,bölgede yetkili satıcıları olmasına rağmen nihai tüketicilere ürün satışı yaparak "bayileri atlama" yoluna gidebilmektedir. Doğru cevap C seçeneğidir.

9.
Aşağıdakilerden hangisi örgütlerin etik dışı davranışlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İşletmenin çevreye zararlı ürünleri üretmekten kaçınması
Soru Açıklaması
  • Uzun vadeli planlar üzerinden kısa dönemli kârlara önem verirler
  • Profesyonel etik kodların kurulmasına önem verirler veya baskı yaparlar.
  • Çalışanlarına tüketicilerden farklı davranırlar.
  • Çalışanları kişisel etiklerinden vazgeçmeleri konusunda teşvik ederler.

Etik dışı örgütlerin temel noktalarındandır.

Doğru cevap D.

10.
Aşağıdakilerden hangisi tüketicilerin etiketlerde bulmayı bekledikleri, eksikliği ya da gerektiği gibi bulunmaması halinde işletme açısından ahlaki bir problemoluşturacak konulardan birisi değildir.
Doğru Cevap: "D" İletişim bilgileri
Soru Açıklaması
İletişim bilgileri
logo
İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Deneme Final Sınavları - Deneme 19
11.

İnsanın sorumluluklarını test etmesinde en önemli kontrol mekanizması nedir?

Doğru Cevap: "D" Vicdan
Soru Açıklaması

İnsanın sorumluluklarını test etmesinde en önemli kontrol mekanizması vicdandır. Doğru cevap D seçeneğidir.

12.
Amacı ahlak olgusunu açıklamak ya da ahlaki etik sorularla beraber bir insan doğası teorisi oluşturmak olan ahlaki düşünme türü hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tanımlayıcı inceleme
Soru Açıklaması
13.
Halk dilinde çakma olarak isimlendirilen ürünleri pazara sunan bir işletme, mal ve hizmetlerde yaşanan ahlaki sorunlardan öncelikle hangisini gerçekleştirmiş olur?
Doğru Cevap: "A" Taklit
Soru Açıklaması
Mal ve hizmetler konusunda ahlaki bakımından ele alınması gereken konu taklit konusudur. Bir ürünün yasal olarak korunmuş haklarının izinsiz şekilde kopyalanarak bundan ticari kâr elde edecek şekilde çoğaltmak ve pazara sunmak o ürünün taklidi anlamına gelmektedir. Halk dilinde “çakma” olarak isimlendirilen bu ürünlerin pazarının büyük olması bu konudaki zaafın büyüklüğünün debir göstergesidir
14.

Karar süreçlerine, uygulamalara veya anlaşmalara ilişkin doğrulara işaret eden adalet görüşünü ifade den kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Usule ilişkin adalet
Soru Açıklaması

“Usule ilişkin adalet”(procedural justice), karar süreçlerine, uygulamalara veya anlaşmalara ilişkin doğrulara işaret eden adalet görüşünü açıklamaktadır.

15.

Büyük işletmelerin sahip oldukları etki alanlarına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Doğru Cevap: "E" Sosyal ve kültürel güç işletmelerin diğer toplumsal sistemlerin normatif ve süreçsel
özelliklerini etkileme imkanıdır.

Soru Açıklaması

Sosyal ve kültürel güç işletmelerin diğer toplumsal sistemlerin normatif ve süreçselözelliklerini etkileme imkanıdır. Toplumda oluşan kültürel değerler ve yaşam tarzı üzerindeki etki gücüdür. Teknolojik güç, işletmelerin teknolojik ilerleme ve dönüşümde üstlendikleri rolü ifade eder. Fiziki çevre üzerindeki güç işletmelerin doğal kaynakların yönetimine katılma politikalarını etkileme gücünden kaynaklanır. Ekonomik güç sunulan mal ve hizmetlerin tür, kalite, fiyat ve satış koşullarını belirleme yeteneğine dayanır. Doğru cevap E seçeneğidir.

16.

Ahlaki davranış edinmeyi güçlendirme, ahlaki davranışları geliştirme, ahlaki tecrübeyi arttırma gibi davranışlar aşağıdakilerden hangi eğitim ile mümkün olur?

Doğru Cevap: "D" Etik eğitimi
Soru Açıklaması

Etik eğitimi ile şu davranışlar amaçlanmaktadır;• Etik eğitimi, ahlaki davranış edinmeyi güçlendirir.• Etik eğitimi, ahlaki davranışları geliştirir.• Etik eğitimi, ahlaki tecrübeyi arttırır.

17.
Göreceli ahlak ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "B" Doğru farklı kültürlere, toplumlara, zamanlara ve kişilere göre değişmez ilkesini savunur.
Soru Açıklaması

Doğru davranışın tüm insan toplulukları için aynı olduğunu yani tek ve mutlak birdoğru olduğunu savunan mutlak ahlak anlayışının karşısında olan göreceli ahlak teorisine göre, doğru farklı kültürlere, toplumlara, zamanlara ve hatta kişilere göre değşlebilir. Başka bir deyişle, ‘doğru’, ‘yanlış’; ‘iyi’ ve ‘kötü’ gibi ahlaki değerlendirmeler birey, grup ve toplumsal kültüre göre değişir. Dolayısıyla davranışa ahlaki standartlar koymak doğru değildir. Doğru cevap B'dir.

18.
İşletmeler için ahlaki değerlerin neler olduğunun belirlenmesi ve tanımlanmasının ardından sıra o değerlerin çalışanlar tarafından benimsenmesini sağlamaya gelmektedir. Bu konuda temel rol işletmelerdeki hangi organa ya da kime aittir?
Doğru Cevap: "E" Yöneticiler
Soru Açıklaması
İşletmelerde değerler ve amaçlar uyum içerisinde olmalıdır. Bunların etkinlikle uygulanması ve işletme faaliyetlerine yansıtılması gerekir. Bu konuda tüm paydaşlara görev düşmekle birlikte, tepe yönetimden başlayarak tüm basamak yöneticilerinin örnek tutum ve davranışlar sergileyerek, çalışanları aynı yönde motive etmesi temel rol oynar.
19.

Örgütlerin etik kurallarının olduğu ancak bu kuralların sadece yol gösterici olduğu aşama aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" İkinci aşama
Soru Açıklaması

Örgütler de bireyler gibi etik gelişimin farklı aşamalarında olabilirler. En alt aşama, yasal olmayan davranışların sadece örgütle ilgili kısmının incelendiği aşamadır. Hiçbir yasa çiğnenmediği sürece, örgüt istediği gibi davranmaya özgürdür. İkinci aşamada, etik kurallar vardır. Ancak bu kurallar sadece yol göstericidir. Yani uyup uymamak örgüte aittir. Herhangi bir etik davranışa uygun olmasa da eğer yasal ise tolere edilebilir. Yapılan davranış kısa dönemli bir yarar sağlamayı hedeflemektedir. Örgütün etik davranışının üçüncü aşaması etiksel karar alma süreci ile kurumun karar alma sürecinin bütünleştiği bir aşamadır. Kararların doğruluğu etik bir davranışı olması ile ispatlanır. Etik amaç ve ilkelerin kabul edildiği gözlenir. Etik davranışları gerçekleştirmek için tekniklerin, ilkelerin neler olduğunu anlamaz ise örgüt bu aşamaya ulaşamaz. Buna göre soruda verilen örgütlerin etik kurallarının olduğu ancak bu kuralların sadece yol gösterici olduğu aşama ikinci aşamadır. Doğru cevap B’dir. 

20.
Aşağıdakilerden hangisi toplumun davranış esaslarını benimseme ve toplumsal yapıya uyum sağlayacak insanı oluşturmayı amaçlamaktadır?
Doğru Cevap: "B" eğitim
Soru Açıklaması

Genel anlamda eğitim; toplumun davranış esaslarını benimseme ve toplumsal yapıya uyum sağlayacak insanı oluşturmayı amaçlamaktadır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler