• İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik Deneme Final Sınavları – Deneme 16

logo
İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Deneme Final Sınavları - Deneme 16
1.
Aşağıdakilerden hangisi üreticilerin çalışanlarına karşı ahlaki sorumluluklarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Atık yönetimi
Soru Açıklaması
atık yönetimi üretim ve çevre ile ilgili bir konudur. Çalışanlara karşı ahlaki sorumluluk çerçevesinde değerlendirilemez.
2.

İşletmelerin güvenlik ve iş sağlığı gibi etiksel konularda dikkatli davranmalarını gerektiren durum aşağıdaki maddelerden hangisi ile ilgilidir?

Doğru Cevap: "C" Küreselleşmenin ekonomik ilişkilerde uluslararası etik vizyonun ve ilkelerin gücünün hissedilmesi DOĞRU CEVAP
Soru Açıklaması

Küreselleşme sürecinin, iş etiği ve etiksel ilkeler üzerindeki etkisi üç boyutta ele alınabilir. Ilk olarak; küresel piyasada rekabet avantajının elde edilmesinde insanların tutum ve davranışlarının etkisinin artmasıdır. Küreselleşme ile birlikte örgüt psikolojisi konusundaki gelişmeler, hayat standartlarındaki iyileşmeler ve çalışanların beklentilerindeki değişimler, iş koşullarının iyileştirilmesine ve iş etiğine ilişkin önlemleriiçeren alternatif anlayışın yükselen bir ivme kazanmasına yol açmıştır.  İkinci etkisi ekonomik ilişkilerde uluslararası etik vizyonun ve ilkelerin gücünün hissedilmesidir. İşletmelerin uluslararası ticari ilişkilerini geliştirmelerinde veya bir takım birliklere katılımlarında ya da uluslararası ekonomi piyasasında destek kazanmalarında iş etiği ilkeleri belirleyici bir rol oynamaktadır. Örneğin, Avrupa Birliğine katılım sürecindeki ilişkiler, çalışma süresi, eşit ödeme, güvenlik ve iş sağlığı gibi etiksel konularda işletmelerin dikkatli davranmalarını gerektirmektedir. Bu gereklilik iş çevresinde, işletmelerin ilişkide bulundukları tüm kişi ve kuruluşların ihtiyaçlarının giderilebilmesi için gereksinim duyulan kurumsallaşmış uygulamaların gelişmesini sağlamaktadır. Üçüncü etkisi ise, küreselleşme ile birlikte, bazı uluslararası uzman kuruluşlar tarafından etik kodların belirlenmesi ve kullanılmasıdır. Son yıllarda, iş ilişkilerin deki davranışları düzenlemek amacıyla uzman gruplar tarafından kullanılan etik kodlar, yönetim alanındaki araştırmaların da ilgi alanını oluşturmaktadır.

3.
Günümüzde eğitim kurumlarının çevresinde meydana gelen en önemli değişikliklerden biri de sosyal toplum dokusundadır. Bu doku bireyleri ortak amaçlarayöneltme ve ortak değerler oluşturmada bütünleştirici bir rol oynar. Sosyaldoku; beklentilerin, ekonomik ve politik değişmelerin etkisiyle ne tür bir değişime uğramıştır?
Doğru Cevap: "C" Bozulmakta ve bütünleştirici etkisini kaybetmektedir.
Soru Açıklaması

Günümüzde eğitim kurumlarının çevresinde meydana gelen en önemli değişikliklerden biri de sosyal toplum dokusundadır. Bu doku bireyleri ortak amaçlara yöneltme ve ortak değerler oluşturmada bütünleştirici bir rol oynar. Fakat sosyal doku; beklentilerin, ekonomik ve politik değişmelerin etkisiyle giderek bozulmakta ve bütünleştirici etkisini kaybetmektedir.

4.

İşletme stratejisini, pazarlama, ar-ge, üretim, satış ve diğer fonksiyonel alanlara göre ayrıntılandıran strateji türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Fonksiyonel
Soru Açıklaması

Fonksiyonel strateji; işletme stratejisini, pazarlama, ar-ge, üretim, satış ve diğer fonksiyonel alanlara göre ayrıntılandırır. Doğru cevap D seçeneğidir.

5.

Aşağıdakilerden hangisi Keith Davis'in işletme profesyonellerinin sosyal sorumlu olmak için izlemesi gereken beş geniş ilke ya da yükümlülük önerisinden biri değildir?