• İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik Deneme Final Sınavları – Deneme 11

logo
İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Deneme Final Sınavları - Deneme 11
1.

Yahudi kutsal kitaplarının tefsiri sayılan Talmud’da aşağıdaki hükümlerden hangisi yer almaz?

Doğru Cevap: "A" Zarar
Soru Açıklaması

Yahudi kutsal kitaplarının tefsiri sayılan  Talmud’da sosyal adalet, özel mülkiyet, kâr, fiyat kontrolü, ölçüler tartılar ve kalite hakkında hükümler yer almıştır. Doğru cevap A seçeneğidir.

2.

Pazara sunulan ürünlerin, insan sağlığı ve çevre temizliği bakımından risk taşımaması, ya da olan riskin minimum olması hangi kavramla ifade edilmektedir?

Doğru Cevap: "A" Ürün güvenliği
Soru Açıklaması

Pazara sunulan ürünlerin, insan sağlığı ve çevre temizliği bakımından risk taşımaması, ya da olan riskin minimum olması ürün güvenliği anlamına gelmektedir. Doğru cevap A seçeneğidir.

3.
Üretim ve son kullanma tarihi, fiyat, miktar, üretildiği yer, firma adı, ürün bileşimi, kullanma talimatı gibi unsurlar, aşağıdakilerden hangisinin ifadesidir?
Doğru Cevap: "D" Tüketicilerin etiketlerde bulmayı beklediği konular
Soru Açıklaması
Tüketicilerin etiketlerde bulmayı bekledikleri konular önemsırasına göre şu şekilde sıralanmaktadır: Üretim ve son kullanma tarihi, fiyat, miktar,üretildiği yer, firma adı, ürün bileşimi kullanma talimatı. Bunların her birisinin eksikliği ya da gerektiği gibi bulunmaması işletme açısından ahlaki bir problem oluşturmaktadır.
4.
İşletmeler sürekli olarak mal ve hizmet satmak zorundadırlar. Bir tüketiciye yeni bir ürünü sunabilmek için tüketiciler tarafından zaten kullanılan ürünlerin eskidiği gerekçesiyle terk edilmeye teşvik edilmesi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir?
Doğru Cevap: "C" Planlı ürün eskitme
Soru Açıklaması
Tüketicilerin satın alarak kullandığı ürünlerin değerini düşürecek yeni ürünler geliştirilir ve böylelikle eski üründen yeteri kadar kazanç elde ettikten sonra yeni ürün pazara sunulur. Buna, planlı ürün eskitme adı verilir.
5.

Türkiye’de iş etiği ile ilgili 2001 yılında kurulan STK aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" TEDMER
Soru Açıklaması

Bu konuya sivil toplum kuruluşlarının ilgisi de çok zayıf kalmıştır. Konu ile ilgili faaliyetleri olan çok az STK mevcuttur. Bunlardan bir tanesi, 2001 yılında İstanbul’da kurulan TEDMER (Türkiye Etik Değerler Merkezi Vakfı) dır. Doğru cevap B’dir.

6.
Aşağıdakilerden hangisi dağıtım kanallarında yaşanabilen bir etik problemdir?
Doğru Cevap: "C" Aşırı Kota koyma
Soru Açıklaması
Aşırı Kota koyma
7.
Aşağıdakilerden hangisi işgören mahremiyetinin ihlali ile ilgili sorunlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Bir görev için aslında yetmeyecek bir süre verip verilen süreden de önce işin bitmesinin beklenmesi
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi etik kodların geliştirilmesinde ilk olarak gözden geçirilmesi gereken unsurdur?
Doğru Cevap: "D" Değerler
Soru Açıklaması
Değerler
9.
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin dış paydaşlarından birisidir?
Doğru Cevap: "E" Medya
Soru Açıklaması
10.

Sosyal Sorumluluk kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Kapsamı toplumdan topluma, işletmeden işletmeye, kişiden kişiye değişiklik göstermez evrenseldir
Soru Açıklaması

Sosyal sorumluluğun anlamı, kapsamı toplumdan topluma, işletmeden işletmeye, kişiden kişiye değişebilir.  Zaman içinde değişiklik gösterir.

logo
İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Deneme Final Sınavları - Deneme 11
11.

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin tıpkı bireyler gibi vicdana sahip olması gerektiğini savunan bilim insanlarından biridir?

Doğru Cevap: "C" John Matthews
Soru Açıklaması

“İşletmelerin kişiliği yoktur, kâr amaçlı kurumlardır” görüşü, “işletmelerin öncelikli görevi kâr elde etmektir, etik sorumlulukla hareket etmek değildir” temeline dayanır. Bu görüş, kuruma etik mesuliyet ve sorumluluğun bir katkı sağlamayacağını iddia eder. Adam Smith (1723-1790), bu görüşü ilk savunan bilim adamıdır. Bu görüşe göre işletmeler kişisel çıkarları ve sahiplerinin ekonomik beklentilerini karşılayan etik dışı kurumlardır. Thomas Hobbes ve Locke’nin felsefesi de bu mantığı yansıtmaktadır. Onların görüşüne göre işletmeler öncelikle, işletme sahipleri, hissedarlar ve kâr elde etme kapasitesini artıran gruplarla ilgilenmelidir. Theodore Levitt’e göre işletmelerin sadece iki sorumluluğu vardır: Birincisi asgari seviyede yüz yüze ilişkilerde nezaket kurallarına uyma ve ikincil maddi kazancın yollarını araştırmaktır. Bu bakış açısıyla etik sorumluluğun kaynakları, işletmelerin dışındadır. Bu görüşün destekleyicilerinden olan John Kenneth Galbraith’a göre ise işletmeler kişiliği olmayan kurumlardır ve hükümetler işletmelerin sosyal sorumluluğunu artırmak yerine faaliyetlerini etik açıdan denetlemelidir. Karşıt görüşe göre ise işletmeler, tıpkı bireyler gibidir. İşletmelerin vicdanı vardır ve işletmeler, işletmenin sahiplerine ve etkilenenlerine karşı bir etik kurum gibi davranmalıdır. Kenneth Goodpaster ve John Matthews’e göre işletmeler amaçlara, ekonomik değerlere ve stratejilere sahip olmalarıyla nedeniyle bir vicdana sahip olmalılardır. Doğru yanıt C’dir.

12.

İşletmelerin kadınların ve azınlıkların korunması ile ilgili bir sorumluluğu hangi sorumluluk alanına girer?

Doğru Cevap: "A" Adalet
Soru Açıklaması

İşletmelerin çevre (koruma ve geliştirme), işletme uygulamalarında adalet (kadınların ve azınlıkların korunması, özürlülere destek verme), insan kaynakları (insan sağlığını ve güvenliğini arttırma, eğitim), toplum (kamu sağlığı projelerine destek verme, eğitime ve sanata destek verme) ve mamul (mamul güvenliğini artırma, ambalaj ve etiketlemede gelişmeler) gibi sorumlulukları vardır. Doğru cevap A’dır. 

13.

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin iş ahlakı ile ilgili sağladıkları eğitimler arasında yer almaz?

 

Doğru Cevap: "E" Çalışanların sosyal hayatı
Soru Açıklaması

İşletmeler, pazarlıklarda etik, yerel toplumla ilişkiler, başkalarının özel bilgilerinin kullanımı, etik çevre yönetimi, rakiplerle ilişkiler, çalışanların disiplini, çalışanların kârları, birleşme ve devralma, fabrika kapanması ve geçici işten çıkarma, dürüstlük, ırk, cinsiyet ve yaş ayrımı, iltimaslı yetki kullanımı, borçlar ve güvenlik, uyuşturucu ve alkol bağımlılığı testleri, çalışanların kayıtlarının gizliliği, kayıtların doğruluğu ve haber toplama gibi etik konular ile ilgili çalışanlarına eğitim vermektedirler.

14.
Aşağıdakilerden hangisi ahlaklı yöneticinin özelliklerine uymamaktadır?
Doğru Cevap: "C" Despotluk
Soru Açıklaması
15.

Göreve ya da ödeve dayanan teoriler aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Deontolojik
Soru Açıklaması

Deontolojik teoriler, göreve ya da ödeve dayanan teorilerdir. Doğru cevap A seçeneğidir.

16.
Aşağıdakilerden hangisi iş ahlakı ile ilgili eğitim programlarında üzerinde önemle durulması gereken noktalardan birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" İş ahlakı kurallarına uyulmasında ödemelerin zamanında yapılmasının etkili olduğu belirtilmelidir.
Soru Açıklaması
17.

Hinduizm’deki insan benliği katmanlarından hangisi Freud’un ego kavramına karşılık gelmektedir?

Doğru Cevap: "C" Saf akıl
Soru Açıklaması

Hinduizm’de ve ondan etkilenen Teozofi gibi akımlarda da insan benliğinin yedi katı vardır. Bunların ilk dördüne Kama Manas yani arzuların aklı denir ki insanın aşağı benliğini ifade eder. 1. Fiziki beden 2. Enerjetik beden 3. Astral beden (can) 4. Arzuların aklı (Kama), Bu dört bedenin üzerinde ise 5. Saf akıl 6. Sezgi 7. Saf irade Bulunur ki bunlar da insanın evrenin kozmik zekâsı ile paylaştığı üst benlik ya da bilinçlerini yani ruhunu temsil eder. Burada da ilk dört benliğin Freud sisteminde idi saf aklın egoyu, sezgi ve saf iradenin de süperegoyu temsil ettiği söylenebilir. Doğru yanıt C’dir.

18.

Örgütlerin etik sorumluluklarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?

1. Bir işletme ile tüketiciler arasındaki ilişki sözleşmeye dayanmaz.

2. İşletmecinin tüketiciye garanti sorumluluğu vardır.

3. İşletmeler hükumetle ilişkilerini genişletmek etik sorumluluklarındandır.

Doğru Cevap: "E" 2 ve 3
Soru Açıklaması

Bir işletme ile tüketiciler arasındaki ilişki bir sözleşmeye dayanır ve işletmecinin tüketiciye garanti sorumluluğu vardır. Ayrıca işletmelerin hükumetle ilişkilerini genişletmek etik sorumluluklarındandır. Doğru cevap E seçeneğidir.

19.
Aşağıdakilerden hangisi evrensel ahlak standartlarında yer alan kavramlardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Başarı 
Soru Açıklaması
Başarı 
20.
Aşağıdakilerden hangisi pazarlamadaki etik konulardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Standartlara uygunluk açısından ahlaki konular
Soru Açıklaması
Standartlara uygunluk açısından ahlaki konular üretim ve tedarikte etik konular kapsamında değerlendirilir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler