• İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik Deneme Ara Sınavları – Deneme 8

logo
İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Ara Sınav - Deneme 8
1.

Keynes'e göre "Kapitalizm"in başarılı olarak değerlendirilmesinin altında yatan sebep aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" İnsanların para kazanma ve parayı sevme eğilimleri
Soru Açıklaması

Keynes kapitalizm'in başarısının ardındaki sebebin "ekonomik mekanizmanın temel yönlendiricisi olan insanın para kazanma ve parayı sevme eğilimi" olarak vurgulamaktadır. 

2.
 • Aklını kullanma yetisine sahip olması,
 • Özgür iradesini kullanabilmesi 
 • Yetki sahibi olması
 • Yukarıdakilerden hangisi/ hangileri bir bireyin sorumluluk üstlenebilmesi ya da sorumlu tutulmasının önemli koşullarındandır?

  Doğru Cevap: "E" I,II,III
  Soru Açıklaması

  Aklını kullanma yetisine sahip olması, özgür iradesini kullanabilmesi ve yetki sahibi olması bir bireyin sorumluluk üstlenebilmesi ya da sorumlu tutulmasının önemli koşullarındandır.

  Doğru cevap E.

  3.

  ''Herhangi bir davranışın doğru veya yanlış olması davranıştan etkilenen kişilere iyilik ya da kötülük getirmesine bağlıdır.'' düşüncesini savunan teori aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "C" Faydacılık
  Soru Açıklaması

  Bentham ve Mill’in geliştirdiği faydacılık teorisine göre, herhangi bir davranışın doğru veya yanlış olması davranıştan etkilenen kişilere iyilik ya da kötülük getirmesine bağlıdır. Doğru cevap C seçeneğidir.

  4.
 • Klasik faydacılık teorisi, yaşamın amacının mutluluktan zevk almak olduğunu söyler.
 • Faydacı yaklaşıma göre daha büyük bir kötülükten kaçınmak için daha az kötü olan şeyler hoş görülebilir. 
 • Eylem faydacılığa göre, belli bir durumda belli bir eylemin bu eylemden etkilenenlere ne gibi sonuçlar getireceği hesap edilmelidir.
 • Kural faydacılığa göre faydacı standartlar, bireysel eylemlere değil fakat bir bütün olarak ahlak kurallarına uygulanmalıdır.

  Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

 • Doğru Cevap: "A" I, II, III ve IV
  Soru Açıklaması

  Klasik faydacılık teorisi, yaşamın amacının mutluluktan zevk almak olduğunu söyler. Faydacı yaklaşıma göre daha büyük bir kötülükten kaçınmak için daha az kötü olan şeyler hoş görülebilir. Eylem faydacılığa göre, belli bir durumda belli bir eylemin bu eylemden etkilenenlere ne gibi sonuçlar getireceği hesap edilmelidir.Kural faydacılığa göre faydacı standartlar, bireysel eylemlere değil fakat bir bütün olarak ahlak kurallarına uygulanmalıdır.

  5.

  İşletmelerin doğası ve sosyal sorumluluğuyla ilgili kaç farklı görüş söylenebilir?

  Doğru Cevap: "C" üç
  Soru Açıklaması

  İşletmelerin doğası ve sosyal sorumluluğuyla ilgili üç farklı görüş söz konusudur. 1- işletmelerin vicdanı yoktur 2- işletmeler bireylere benzer 3- işletmeler bir sosyal ve ekonomik etkilenendir

  6.

  Esas olarak sadece felsefi analizden oluşan ahlak teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "C" Meta-etik ahlak
  Soru Açıklaması

  Meta-etik  dolaylı sonuçlar dışında eyleme ilişkin hiçbir ahlaki ilke ya da hedefönermez; esas olarak sadece felsefi analizden oluşur.Doğru cevap C seçeneğidir.

  7.
  I.Astral bedenII.Kozmik bedenIII.Fiziki bedenIV.Enerjetik bedenHinduizm’de ve ondan etkilenen Teozofi gibi akımlarda da insan benliğinin yedi katı vardır. Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri bunlardan biridir?
  Doğru Cevap: "C" I-III-IV
  Soru Açıklaması
  8.
  I. Etik II. Ahlak III. Ahlak teorisi Yukarıda verilenler hiyerarşik olarak nasıl sıralanır?
  Doğru Cevap: "E" II-I-III
  Soru Açıklaması

  Ahlak, etikten önce gelir ve etik gerekçelendirmeler sonrasında ise ahlak teorisinedönüşür.

  9.

  ‘Kişisel çıkar, zenginlik, güç, şöhret, başarılı bir kariyer, iyi bir özel yaşam ve sağlık’ gibi olgular karşısında bir kişinin hiçbir yükümlülük ve fedakârlığa mecbur olmadan kendi çıkarlarını maksimize edişini ahlaki bir tercih olarak gören kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "A" Egozim
  Soru Açıklaması

  Egoizm, herhangi bir bireyin, başkalarına karşı ne yükümlülüğe mecbur, ne de bir fedakârlığa katlanmak zorunda olmadığını öne sürerek davranışların ancak bireyin kendisi için en yüksek iyiye izin vermesi durumunda gösterilmesi gerektiği düşüncesini kabul etmiştir. Egoizm ‘kişisel çıkar, zenginlik, güç, şöhret, başarılı bir kariyer, iyi bir özel yaşam ve sağlık’ gibi olgular karşısında bir kişinin hiçbir yükümlülük ve fedakârlığa mecbur olmadan kendi çıkarlarını maksimize edişini ahlaki bir tercih olarak görür. Doğru cevap A'dır.

  10.
  Bir bireyin aklını kullanma yetisine sahip olması, akıllı olması ve özgür iradesini kullanabilmesi, yani ehliyet sahibi olması gibi unsurlar aşağıdakilerden hangisinin ön koşulu olarak kabul görür?
  Doğru Cevap: "A" Bireyin sorumlu tutulması ve sorumluluk üstlenebilmesinin
  Soru Açıklaması
  Bir bireyin aklını kullanma yetisine sahip olması, akıllı olması ve özgür iradesini kullanabilmesi, yani ehliyet sahibi olması gibi unsurlar, o bireyin sorumluluk üstlenebilmesinin ve herhangi bir şeyden sorumlu tutulabilmesinin ön koşullarını oluşturan unsurlardır.
  logo
  İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
  Ara Sınav - Deneme 8
  11.

  Adaleti sosyal kurumların bir erdemi olarak ele alan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "D" Rawls
  Soru Açıklaması

  Rawls, adaleti sosyal kurumların bir erdemi olarak ele alır, ancak adaletin tek başına kullanılan bir kavram olmadığını belirtir. Adalet teorisi de hak teorisi gibi görev temelli olup, haklarla yakından ilişkilidir. Doğru cevap D seçeneğidir.

  12.
  Hobbes'un "insan insanın kurdudur" sözünden yola çıkarak oluşturulabilecek cümle aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "B" Her birey sadece kendisinin irade ve kontrolünde niyet ettiklerini, arzu ve isteklerini gerçekleştirmesini "iyilik" olarak değerlendirmektedir.
  Soru Açıklaması
  13.

  Aşağıdakilerden hangileri normatif ahlakın alt başlıklarıdır?

  I. Teleojik

  II. Deontolojik

  III. Erdem Ahlakı

  IV. Tanımlayıcı Ahlak

  V. Erdem Ahlakı

  Doğru Cevap: "D" I,II ve V
  Soru Açıklaması

  Normatif ahlak; Teleojik, Deontolojik ve Erdem Ahlakı olarak üzere üçe ayrılır. Doğru cevap D'dir. 

  14.

  Friedman'a göre işletmelerin tek sosyal sorumluluğu  nedir?

  Doğru Cevap: "A" Oyunu kurallarına göre oynamak
  Soru Açıklaması

  Tek sosyal sorumluluk, kaynaklarını, karları arttırmak için kaynaklarını ve faaliyetlerini tasarlamak olduğu kadar oyunu kurallarına göre oynamaktır.

  15.
  İşletmelerin sorumluluklarına ilişkin aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi doğrudur?
  Doğru Cevap: "C" İşletmeler genellikle amaç ve araç dengesini sağlayamamaktadır.
  Soru Açıklaması

   Sanayi sonrası toplumlarda işletmelerin sorumluluklarına gittikçe artan oranda vurgu yapılmaya başlanmıştır. Kapitalizm,  Keynes tarafından başarılı bulunmakta, bu başarının ardında ise “ekonomik mekanizmanın temel yönlendiricisi olarak insanların para kazanma ve parayı sevme eğilimlerinin” yattığı belirtilmektedir. Para kazanmagüdüsünün ve girşimciliğin amaç-araç dengesini bozabildiği, işletmeler açısından sorumlulukların bazen içinin boşaltılması, bazen de göz ardı edilmesine yol açtığı söylenebilir. İşletmeciliğin ve iş dünyasının dinamik olma özelliği yanında girişimcilerin amaç-araç dengesini sağlayamamalarının da, bugün işletmelerin sorumluluklarının daha fazla konuşuluyor olmasına yol açtığı söylenebilir. İşletmenin hayatiyetini devam ettirebilmesi için kar etmek mutlak koşuldur. Doğru cevap C seçeneğidir.

  16.

  İnsanın evrenin kozmik zekâsı ile paylaştığı üst benlik ya da bilinçlerini yani ruhunu temsil eden katlarından aşağıdakilerden hangisi doğru olarak verilmiştir?

  Doğru Cevap: "D" Saf akıl - Sezgi - Saf irade
  Soru Açıklaması

  Saf akıl, Sezgi, Saf irade; bunlar da insanın evrenin kozmik zekâsı ile paylaştığı üst benlik ya da bilinçlerini yani ruhunu temsil eder. Doğru cevap D şıkkıdır.

  17.

  "Sözleşmeye dayanan etik" kavramını kullanan ekonomist aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "A" Laura Nash
  Soru Açıklaması

  "Sözleşmeye dayanan etik" kavramını kullanan kişi Laura Nash'tir.

  18.
  Dünyada iş ahlakı hakkındaki araştırmalar aşağıdaki dönemlerin hangisinde başlamıştır?
  Doğru Cevap: "A" 1900-1920
  Soru Açıklaması
  19.

  Adalet teorisinin kısas adaleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

  Doğru Cevap: "B" Hatayı yapanı cezalandırmak ile ilgilidir.
  Soru Açıklaması

  İnsanlar arasında iyinin ve kötünün, hakkaniyetle paylaştırılması ve işe alınma, terfi ettirilme, ücret ödenme ve işten çıkarılmada bölüşümün din, dil, ulus, cinsiyet farkı gözetmeksizin haklı olmasını savunma dağıtım (bölüşüm) adaleti ile ilgiliyken, zarar görenin zararlarının telafi edilmesi ve haksızlığa uğranması durumunda ortaya çıkan haksızlığı giderecek şekilde davranılması telafi adaleti ile ilgilidir. Doğru cevap B'dir. 

  20.

  Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin ekonomik sorumluluklarından biridir?

  Doğru Cevap: "D" Müşteri ihtiyaçlarının karşılanması
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler