• İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik Deneme Ara Sınavları – Deneme 7

logo
İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Ara Sınav - Deneme 7
1.
Hayat standartları ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı, aşağıdaki işletme sorumluluklarının hangisinin içinde değerlendirilir?
Doğru Cevap: "A" Gönüllü sorumluluk
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdakilerden hangisi insanın kendi davranışları veya başkalarının davranışları hakkında “doğru” veya “yanlış” şeklinde yargılar yapmasına yarar?

Doğru Cevap: "C" Vicdan
Soru Açıklaması

Vicdan, insanın kendi davranışları veya başkalarının davranışları hakkında “doğru” veya “yanlış” şeklinde yargılar yapmasına yarar.

3.
İş ahlakına uygun davranışların neler olması gerektiği konusunu inceleyerek, iş ahlakı ilkelerinin belirlenmesi üzerinde çalışan ne yapılmalı ne yapılmamalı sorusuna cevap arayan iş ahlakı türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Normatif iş ahlakı
Soru Açıklaması
4.

Ahlaki olarak neyin doğru neyin yanlış, yükümlülüklerimizin neler olduğunu, neyin ya da kimin ahlak olarak iyi, kötü ya da sorumlu olduğuna karar vermemizi sağlayacak yükümlülük ilkeleri ve genel değer yargılarını ortaya koyan ahlak türüne ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Normatif ahlak
Soru Açıklaması

Ahlaki olarak neyin doğru neyin yanlış, yükümlülüklerimizin neler olduğunu, neyin ya da kimin ahlak olarak iyi, kötü ya da sorumlu olduğuna karar vermemizi sağlayacak yükümlülük ilkeleri ve genel değer yargılarını ortaya koyan ahlak türüne normatif ahlak denir. Doğru cevap B'dir. 

5.

Hak, kişinin bir şey ile ilgili olarak sahip olduğu ruhsattır. Hakları birkaç grupta toplayabiliriz. Bunlar; Yasal haklar, Ahlaki haklar, Genel haklar, Özel Haklar.

Yukarıdaki açıklamaya göre seyahat edebilme hangi hak grubuna girer?

Doğru Cevap: "A" Yasal hak
Soru Açıklaması

Bireylerin yasal hakları vardır; bunlar iktidarla ve kanunlarla değişebilir, uluslara göre farklılaşabilir. C¸ünkü kültürlerin ahlaki gelenek ve görenekleri hakların oluşmasında etkili olmaktadır. Seyahat edebilme hakkı ya da anlaşmalara göre edinilen haklar bu gruptandır. Doğru cevap A'dır. 

6.
Aşağıdakilerden hangisi Kant Ahlakı ile çelişmektedir?
Doğru Cevap: "C" Kant’a göre bir davranışın doğru olması ahlaki olması arasında ilişki yoktur.
Soru Açıklaması
7.
Normatif ahlakta filozof böylece bir takım ahlaki ilkeler koyup, bir hayat modeli oluşturur. K. Nielsen’in ifadesiyle ‘sadece neyin iyi ve doğru olduğunu değil, nasıl iyi bir insan olunacağını da göstermeye çalışır’. Normatif ahlak üçe ayrılır: Teleolojik ahlak; Ödev ahlakı; Erdem ahlakı. Eylemlerin ahlaki olup olmadığını değerlendirmede ahlak noktasının “sonuçlar” olduğu görüş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Teleolojik ahlak
Soru Açıklaması
Normatif ahlakta filozof böylece bir takım ahlaki ilkeler koyup, bir hayat modeli oluşturur. K. Nielsen’in ifadesiyle ‘sadece neyin iyi ve doğru olduğunu değil, nasıl iyi bir insan olunacağını da göstermeye çalışır’. Normatif ahlak teorileri çeşitlidir. Bunlar, toplum içersinde kabul görmek için davranışlarımıza yön veren görüşlerdir. Bunlardan sonuçlara odaklanan teleolojik görüş amaçları esas alır. Teleoloji kavramı "hayal edilen amaçlara ulaşma" anlamını vurgular.
8.

Aşağıdakilerden hangisi, ahlaki belirsizlik durumlarında normatif kuralları genelleştirme ve ahlakı sistemli ve akla uygun bir hâle getirme ile ilgili girişimdir? 

Doğru Cevap: "A" Etik
Soru Açıklaması

Etik, ahlaki belirsizlik durumlarında normatif kuralları genelleştirme ve ahlakı sistemli ve akla uygun bir hâle getirme ile ilgili bir girişimi gösterir.

9.

Hayal edilen amaçlara ulaşmayı veya arzu edilen sonuçları elde etmeyi; doğru davranış, ahlaki yükümlülük ya da ödev gibi kavramlara tercih etme teorisine ne ad verilir?