• İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik Deneme Ara Sınavları – Deneme 6

logo
İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Ara Sınav - Deneme 6
1.

Geçmiş haksızlıkların telafi edilmesini ya da çekilen sıkıntıların bertaraf edilmesini ifade eden adalet görüşü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Dengeleyici adalet
Soru Açıklaması

Adalet görüşünün değişik türleri vardır. “Dengeleyici adalet”, geçmiş haksızlıkların telafi edilmesini ya da çekilen sıkıntıların bertaraf edilmesini ifade etmektedir. “Cezalandırıcı adalet”, yasalara uymayanların ya da suçluların cezalandırılmalarını kapsamaktadır. “Usule ilişkin adalet”, karar süreçlerine, uygulamalara veya anlaşmalara ilişkin doğrulara işaret eden adalet görüşünü açıklamaktadır. “Dağıtıcı adalet” ise, sosyal yarar ve yükümlülüklerin uygun biçimde dağıtımını içermektedir. Doğru yanıt B’dir.

2.

Dinler hangi iki alanda düzenleme yapar?

Doğru Cevap: "D" İnsan-insan, insan-doğaüstü
Soru Açıklaması

Dinler iki alanda düzenleme yapar; insanla doğaüstü arasında, buna bağlı olarak insanla insan arasındaki ilişkileri düzenler. Doğru cevap D seçeneğidir

3.

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin gönüllü sorumluluklarından biridir? 

Doğru Cevap: "D" Toplumsal sorunların çözümüne katılım
Soru Açıklaması

İşletmelerin gönüllü sorumlulukları, toplumsal sorunların çözümüne gönüllü katılmak ve hayat standartları ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlamaktır. Cevap D'dir. 

4.

İşletmelerin sosyal sorumluluğunun önemli bir parçası da işletmenin paydaşlarına (ortaklarına) karşı olan sorumluluğudur, buna göre aşağıdakilerden hangisi paydaşların temel haklarından biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Çevre kirlenmesini önlemek ya da en aza indirmek,
Soru Açıklaması

Çevre kirlenmesini önlemek ya da en aza indirmek, işletmenin çevreye karşı sorumluluğudur. Doğru cevap B şıkkıdır.

5.

İşletmelerin örgütsel birim bazındaki stratejilerine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Fonksiyonel strateji
Soru Açıklaması

İşletmeler, stratejileri en az dört düzeyde belirler: Yatırım, firma, işletme ve fonksiyonel. Yatırım stratejisi, en geniş düzeydir. İşletmenin toplumdaki rolünü, işletmenin gelecekte paydaşlar tarafından nasıl algılanacağını tanımlar, işletmenin prensiplerini ve değerlerini ortaya koyar ve işletmenin varlık sebebini gösterir. Firma stratejisi, işletmenin amaçlarını, hedeflerini, politika ve planlarının odaklandığı iş alanlarını belirler. İşletme stratejisi, firma stratejisindeki ayrıntılandırılmış amaç ve hedefleri, özel işletme faaliyetleri için dönüştürür. Fonksiyonel strateji, işletme stratejisini, pazarlama, ar-ge, üretim, satış ve diğer fonksiyonel alanlara göre ayrıntılandırır. Pazarlama, ar-ge, üretim, satış ve diğer fonksiyonel alanlar örgütteki birimleri oluşturmaktadır. Doğru yanıt A’dır.

6.
Aşağıdakilerden hangisi yöneticilerin sorumluluk alanlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Müşteri memnuniyeti
Soru Açıklaması

Yöneticilerin sorumluluk alanlarını, özel yaşam, ekonomik ilişkiler, liderlik bilinci ve toplum üyesi olarak sosyallik şeklinde dört başlık altında toplamak da mümkündür. Doğru cevap C’dir.

7.
Sorumluluklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" İleriye doğru sorumlulukta zamir çoğul olabilir.
Soru Açıklaması

Aile içinde, iş ve arkadaşlık ortamlarında, ortak paylaşılan mekanlarda sonuçta topluma ve çevreye karşı sorumluluklarımız vardır. Birey ve toplum varsa sorumluluk kaçınılmazdır. Geriye doğru sorumlulukta zamir her zaman tekildir ama ileriye doğru sorumlulukta zamir çoğul olabilir. Eğer birisi tikel bir mevki ya da makam üstlenmişse, aynı zamanda bu makam ya da mevkinin getirdiği sorumlulukları da üstlenir ve çoğul haldeki bu sorumluluklar, yükümlülükler olarak da tanımlanır. Doğru cevap D seçeneğidir.

8.

İşletmelerin sosyal sorumlulukları konusundaki modern yaklaşımlardan hangisi işletmenin kâr yanında kamu faydasını gözetmesini öngörür?

Doğru Cevap: "B" İş döngüsü yaklaşımı
Soru Açıklaması

İşletmelerin sosyal sorumlulukları konusundaki modern yaklaşımlardan İş Döngüsü Yaklaşımı işletmenin kâr yanında kamu faydasını gözetmesini öngörür.

Doğru cevap B.

9.

Yatırım, firma, işletme ve fonksiyonel, kavramları bize  işletmelerle ilgili hangi bilgiyi verir?

Doğru Cevap: "A" İşletme stratejileri
Soru Açıklaması

İşletmeler, stratejileri en az dört düzeyde belirler: Yatırım, firma, işletme ve fonksiyonel. Doğru cevap A seçeneğidir

10.

Kişiliğin önemli alt yapısındaki karakteristik özelliklerinden hangisinin sorumluluk davranışına etkisi olmaz?

 

Doğru Cevap: "E" Akıllı olmak
Soru Açıklaması

Kişiliğin önemli alt yapısında karakteristik özellikler yer alır. Bunlar; heyecanlı olmak, daha rahat ya da geniş olmak, hızlı hareket etmek, acelecilik, korkaklık, cesurca davranmak, titiz olmak, görünür olmaya çalışmak, önde olmaktan hoşlanmamak ve benzeri birçok karakteristik özellik, bireyin sorumluluk alması, sorumluluk üstlenmesi için niyetlenmesi, davranışlarının sonuçlarında sorumluluklara katlanması, sorumluluktan kaçınması gibi sonuçlar doğurur. Cevap E'dir. 

  

logo
İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Ara Sınav - Deneme 6
11.
Aşağıdakilerden hangisi iş ahlakı alanında uygulanabilecek evrensel ilkelerden değildir?
Doğru Cevap: "D" Sanayi ve ticari faaliyetlerde verimlilik ilkesini uygulamamak
Soru Açıklaması
12.

Aşağıdakilerden hangisi yatırım stratejisinin işletme üzerindeki etkilerinden birisi değildir?

Doğru Cevap: "E" Kar
Soru Açıklaması

Yatırım stratejisi, işletmenin beklentilerini, iş görme yollarını, ödülleri, motivasyonunu performansını oluşturur ve etkiler. Doğru cevap E seçeneğidir

13.
Aşağıdakilerden hangisi etik liderlik tarzlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Doğal Lider
Soru Açıklaması
14.

"İnsan herşeyin ölçütüdür" şeklinde önermeyi ortaya atan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Protagoras
Soru Açıklaması

"İnsan herşeyin ölçütüdür" şeklinde önermeyi ortaya atan düşünür Yunanlı filozof Protagoras’tır.

15.

Normatif iş ahlakı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" Daha çok davranış bilimlerinin yöntemlerini kullanır.
Soru Açıklaması

Normatif iş ahlakı, iş ahlakına uygun davranışların neler olması gerektiği konusunu inceler ve iş ahlakı ilkelerinin (code of conducts) belirlenmesi üzerinde çalışır. Normatif iş ahlakı, ne yapılmalı ne yapılmamalı sorusuna cevap arar. Normatif iş ahlakının temelini ahlaki sağduyudan yapılan çıkarsamalar oluşturur. Ahlaki sağduyu ise mevcut ahlaki değerlere bağlı bir kavramdır. Betimleyici iş ahlakı ise iş dünyasında var olan ahlaki sorunları ve bu konudaki tutum ve davranışları ortaya çıkarmak üzerinde yoğunlaşırken daha çok davranış bilimlerinin yöntemlerini kullanır. Doğru yanıt B’dir.

16.
Allah'ın emirlerine bazen uyan, bazen uymayan, işlediği günahlardan dolayı üzülen ve sevaplardan dolayı sevinen nefise verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Nefs-i Levvame
Soru Açıklaması
Allah'ın emirlerine bazen uyan, bazen uymayan, işlediği günahlardan dolayı üzülen ve sevaplardan dolayı sevinen nefise, Nefs-i Levvame denir.
17.
Toffler'a göre insan sorumsuzca davranmasının bazı nedenleri bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bunun temel nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İrade
Soru Açıklaması

Toffler, insanın niçin sorumsuzca davrandğı konusunda şu dört temel hususa işaret eder:• Karakter,• Bilgiye dayalı nedenler,• Beklentiye dayalı nedenler ve• Yargılamaya dayalı nedenler.

Cevap E

18.

“…………………, etkinliği yani “doğru şeyleri yapmayı” amaçlar. Bu tarzın teorisi Peter Druker’ın prensiplerine dayanır ve liderler başkaları vasıtasıyla etkin bir şekilde iş yapmak için araçlara ve yeteneklere sahiptir.”

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere getirilebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Profesyonel liderlik
Soru Açıklaması

Profesyonel lider, etkinliği yani “doğru şeyleri yapmayı” amaçlar. Bu tarzın teorisi Peter Druker’ın prensiplerine dayanır ve liderler başkaları vasıtasıyla etkin bir şekilde iş yapmak için araçlara ve yeteneklere sahip bir profesyoneldir. Bir sosyal anlaşma olarak etik, bu yönetim biçiminde tıpkı önceki iki tarzda olduğu gibi faaliyetler yerine getirmek için etiğe uygun olmayan teknik ve tavırları uygular. Doğru cevap E seçeneğidir.

19.

Aşağıdakilerden hangisi "Herkes için en fazla iyi sonucu veya en az kötü sonucu gerektirecek olan davranış veya uygulama seçildiği takdirde doğru davranış da seçilmiş olacaktır." felsefesini benimseyen teleolojik teori türlerindendir?

Doğru Cevap: "D" Faydacılık
Soru Açıklaması

Faydacılığın temel konularını ele alan ve bu teoriyi geliştiren filozoflar belirttiğimiz gibi Jeremy Bentham (1748-1832) ve John Stuart Mill (1806-1873)’dir. Bentham ve Mill’in geliştirdiği bu teoriye göre, herhangi bir davranışın doğru veya yanlış olması davranıştan etkilenen kişilere iyilik ya da kötülük getirmesine bağlıdır. Faydacılıkta, belli bir davranışa karar vermeden önce diğer davranış seçeneklerinin de gözden geçirilmesi gereklidir. ‘Herkes için en fazla iyi sonucu veya en az kötü sonucu gerektirecek olan davranış veya uygulama seçildiği takdirde doğru davranış da seçilmiş olacaktır.’

20.

Göreve ya da ödeve dayanan teoriler aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Deontolojik Teori
Soru Açıklaması

Deontoloji terimi yapılması gereken, kurallar, görevler ve emirler anlamındaki ‘deontos’ (duty, ödev) sözcüğünden türetilmiştir. Deontolojik teoriler, göreve ya da ödeve dayanan teorilerdir. Bu teoriler, ahlaki iyiliği, mutluluk, haz ve faydayla sağlayacak hiçbir şeyin olmadığını ileri süren filozofuyla ünlüdür. Bu nedenle ‘Kant Ahlakı’ olarak da bilinir. Doğru cevap E'dir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler