• İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik Deneme Ara Sınavları – Deneme 2

logo
İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Ara Sınav - Deneme 2
1.
1960'larda Ford markası yeni bir araba üretir. Ancak arabada bazı sıkıntılara rastlanır. Yapılan testler sonucunda bu hatanın düzeltilmesi 137 milyon $'a mal olacaktır. Düzeltilmemesi sonucunda ise üretime devam edilip insanlara verilen hasar sonucunda toplamda 49 milyon $ gibi (sigorta şirketlerinin masrafı) bir zararla karşılaşılacaktır. Bu durumda faydacılık teorisine göre yapılacak olan işlem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Daha fazla insana daha fazla kazanç ve en az zarar fikrinden yola çıkarak üretime devam etmek.
Soru Açıklaması
2.

Bireyin en temel sroumluluğu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Beden ve ruh sağlığını koruma
Soru Açıklaması

Bireyin en temel sroumluluğu beden ve ruh sağlığını koruma sroumluluğudur. Doğru cevap A.

3.
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin temel sorumluluklarından birisidir?
Doğru Cevap: "B" Ekonomik Sorumluluk
Soru Açıklaması
4.
“İşletmelerin vicdanı vardır” felsefesini aşağıdakilerden hangisi açıklar?
Doğru Cevap: "E" İşletmeler etik açıdan sorumlu olup, faaliyetlerinin hesabını verebilmelidir.
Soru Açıklaması
"İşletmeler hissedarlarının kar beklentisini karşılamakla yükümlüdür" ya da "İşletmeler kişiliği olmayan kar amaçlı kurumlardır" gibi görüşler işletmelerin etik açıdan genel olarak sorumlu olmayacağını vurgular. Bu nedenle doğru yanıt işletmelerin hesap verilebilirliğini vurgulayan E şıkkıdır.
5.

Kişinin kendiyle baş başa kaldığında, vicdan muhasebesi yapması, vicdanının onu rahatlatması ya da rahatsız etmesi aşağıdakilerden hangisinin çalıştığının göstergesi olarak kabul edilebilir?

Doğru Cevap: "B" İç sorumluluk
Soru Açıklaması

Kişinin kendiyle baş başa kaldığında, vicdan muhasebesi yapması, vicdanının onu rahatlatması ya da rahatsız etmesi iç sorumluluğun çalıştığının göstergesi olarak kabul edilebilir.

6.

Ahlaklılığı kişisel çıkarlardan tamamen ayrı tutan ahlak felsefesi kim tarafından ortaya atılmıştır?

Doğru Cevap: "C" Immanuel Kant
Soru Açıklaması

Ahlaklılığı kişisel çıkarlardan tamamen ayrı tutan ahlak felsefesi Alman filozof Immanuel Kant tarafından geliştirilmiştir. Kant’ın ahlakında esas olan mutluluk ya da fayda değil, mutluluğu hak etmek ve doğru olmaktır.  Buna göre doru yanıt C'dir.

7.
“Bireylere veya gruplara ahlaki seçimleri yaparken hangi inançlar sistemi eşlik etmektedir?” sorusuna hangi ahlak teorisi cevap aramaya çalışmaktadır? 
Doğru Cevap: "E" Tanımlayıcı ahlak
Soru Açıklaması
8.

"Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi; mesuliyet" aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

Doğru Cevap: "B" Sorumluluk
Soru Açıklaması

Sorumluluk; “kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangibir olayın sonuçlarını üstlenmesi; mesuliyet”, şeklinde tanımlanmaktadır.

9.
Rawls "doğruluk olarak adalet" fikrini savunmaktadır. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi bu düşünceyi desteklemez?
Doğru Cevap: "E" Verilen cezanın hatayı yapan kişiye göre ayarlanması.
Soru Açıklaması
10.

Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi işletmelerin amaçlar yönünde davranmaları ve faaliyetlerinden etik açıdan sorumlu tutulmaları gerektiğini savunmaktadır?

Doğru Cevap: "E" Peter French
Soru Açıklaması

Peter French'e göre ise işletmeler amaçlar yönünde davranmalıdır ve faaliyetlerinden etik açıdan sorumlu tutulmalıdırlar. French’e göre işletmeler kendi “işletme iç karar yapısı”na göre hareket etmelidir. “İşletme iç karar yapısı”, işletmenin akış şemaları ve politikalarından oluşturulur. İşletme kararları akış şemalarının ve işletme politikalarının karar yapısıyla vücut bulur.

logo
İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Ara Sınav - Deneme 2
11.

James Macgregor Burns’un teorisine dayalı olan liderlik biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Dönüşümcü liderlik
Soru Açıklaması

Dönüşümcü liderlik biçimi, James Macgregor Burns’un teorisine dayalıdır. Kişisel etik temeli üzerine kuruludur. Dönüşümcü lider, izleyicilerle olan ilişkilerinin etkinliğini temel alır. Aynı zamanda bu liderlik biçimi, ilişkilere karizma, enerji ve heyecan katmalıdır. Dönüşümcü lider, izleyicilerin kendilerini gerçekleştirmelerinin ve büyümelerinin içinde yer alır ve izleyicileri potansiyelleri ile değerlendirir.

12.
Erdem, sorumluluk, iyi, ödev, yükümlülük gibi temel kavramların anlamlarının analiz edilmesini sağlayan teori aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Meta-Etik
Soru Açıklaması

Meta-etik, ‘erdem’, ‘sorumluluk’, ‘iyi’, ‘ödev’, ‘yükümlülük’ gibi temel kavramların anlamlarının analiz edilmesini sağlamaktadır. Böylece normatif ahlak da olduğu gibi ahlak yargıları vermekten değil, ahlaki ifadeler üzerine yargılar vermekten; ahlaki akıl yürütmeden değil, ahlaki akıl yürütme üzerine akıl yürütmelerden meydana gelmiştir. Meta-etikçiler göre, etik ‘ahlak yargıları alanı’dır. Doğru cevap D'dir.

13.
I. TerfiII. Lakap takmaIII. Promosyon IV. Yok saymaV. Fiziksel şiddetİş yerinde yöneticilerin astlarına ya da çalışanların birbirlerine karşı uyguladıkları kişiyi işten ayrılmaya zorlayan yıldırma davranışları aşağıdakilerden hangisi ya da hangileridir?
Doğru Cevap: "B" II-IV-V
Soru Açıklaması
14.

"Bireysel sorumluluk" kavramıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?

1. İç sorumluluk, kişinin vicdanına karşı sorumluluğudur.

2. İç sorumluluğa ilişkin gösterge dışarıdan fark edilebilir.

3. Dış sorumluluk sosyal normlarla ilişkili olabilir. 

Doğru Cevap: "E" 1 ve 3
Soru Açıklaması

İç sorumluluk, kişinin vicdanına karşı sorumluluğudur. Vicdan soyut olduğundan, iç sorumluluğa ilişkin gösterge dışarıdan fark edilemez. Dış sorumluluk ise sınırları kanun ve hukuk normlarıyla çizilmiş sorumluluklar yanında sosyal normlarla da ilişkili olabilir. Doğru cevap E seçeneğidir.

15.

Jeremy Bentham ve John Stuart Mill'in ele aldığı teori aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Faydacılık
Soru Açıklaması

Faydacılığın temel konularını ele alan ve bu teoriyi geliştiren filozoflar Jeremy Bentham (1748-1832) ve John Stuart Mill (1806-1873)’dir. Bentham ve Mill’in geliştirdiği bu teoriye göre, herhangi bir davranışın doğru veya yanlış olması davranıştan etkilenen kişilere iyilik ya da kötülük getirmesine bağlıdır. Doğru cevap B'dir.

16.

İnsanın yapıp etmelerini özel bir problem alan› olarak araştırarak, bu alanın varlık nitelikleri ile bu alanı yöneten ilkelerin (değerlerin) varlık-niteliklerini, insanın yapıp etmelerinin bağımlı ya da bağımsız olduklarını inceleyen disipline ne denir?

Doğru Cevap: "B" Etik
Soru Açıklaması

İnsanın yapıp etmelerini özel bir problem alan› olarak araştırarak, bu alanın varlık nitelikleri ile bu alanı yöneten ilkelerin (değerlerin) varlık-niteliklerini, insanın yapıp etmelerinin bağımlı ya da bağımsız olduklarını inceleyen disipline etik adı verilmektedir. Doğru yanıt B'dir.

17.

Adam Smith, “kâr maksimizasyonu” ve “görünmez elin piyasayı düzenlemesi” ilkelerini kaç yılında ortaya koymuştur? 

Doğru Cevap: "B" 1776
Soru Açıklaması

Adam Smith, “kâr maksimizasyonu” ve “görünmez elin piyasayı düzenlemesi” ilkelerini 1776 yılında ortaya koymuştur.

18.
…………….. ahlak nasıl davranılması gerektiği üzerinde dururken, …………………… ahlak insanların hâlihazırda nasıl davrandıkları ve bunların nedenleri üzerinde durur.
Doğru Cevap: "B" Normatif/Betimleyici
Soru Açıklaması
19.
“İşletmelerin vicdanı yoktur.” görüşünden yola çıkarak faydacılık yaklaşımının esasları doğrultusunda işletmeleri etik dışı kurumlar olarak ilk kabul eden bilim adamı kimdir?
Doğru Cevap: "D" Adam Smith
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi iş ahlakının çağımızın bir gerekliliği olması gerçeği için söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Sorumlulukların azalması 
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler