• İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik Deneme Ara Sınavları – Deneme 18

logo
İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Ara Sınav - Deneme 18
1.

Aşağıdakilerden hangisi Kant tarafından savunulmuş, Deontoloji olarak da bilinen haklar teorisinin bir özelliğidir?

Doğru Cevap: "E" Buna göre belli bazı şeyler sonuçları ne olursa olsun insanlık için ahlaki olarak bağlayıcıdır.
Soru Açıklaması

Deontoloji olarak da bilinen haklar teorisi Kant tarafından savunulmuştur. Buna göre belli bazı şeyler sonuçları ne olursa olsun insanlık için ahlaki olarak bağlayıcıdır. Örneğin, öldürmek, tecavüz etmek, işkence etmek, soykırım yapmak sonuçları ne olursa olsun kötü eylemlerdir. Doğru cevap E şıkkıdır.

2.

Toplumun kaynaklarını kullanmaları için işletmelere emanet etmesi nedeniyle işletmelerin sadece işletme sahipleri, müşteriler ve sendikanın değil tüm etkilenenlerinin çıkarlarına hizmet etmek zorunda olması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanmaktadır?

Doğru Cevap: "A" Toplumun kaynaklarının vekili
Soru Açıklaması

Sözleşmeye dayanan etik” işletmeler, müşteriler ve etkilenenler arasındaki sosyal olduğu kadar ekonomik ilişkilerin önemine vurgu yapar. İşletme yöneticileri ve müşteriler arasındaki ilişkiler ve sosyal sözleşmeler, bir “satıcı sorumludur” anlayışına dayanır, “satıcının ya da alıcının dikkat etmesi” değildir. “Minimum etik” standardına göre işletmeler diğerlerini olası zamandan koruma faaliyetleri konusunda taahhüt etmeli ürünü ya da hizmeti üretmemelidir. En azından işletmeler belli standartlara göre satacağı güvenli ürünleri tasarlamalı, üretmeli, dağıtmalı ve satmalıdır. Patricia Werhane tarafından kullanılan “karşılıklı güvene dayanan ilişkiler” kavramı, bir etkilenenin ya da grubun bir diğerinin çıkarını gözeterek davranması anlamına gelen “ güven ve bağlılık” temeline dayanmaktadır. “İşletme iç karar yapısı” ise işletmenin akış şemaları ve politikalarından oluşturulur. İşletme kararları akış şemalarının ve işletme politikalarının karar yapısıyla vücut bulur. “İşletme içi karar yapısı” bireylerin, bireysel hareketlerinin kolektif biçimidir. İşletmeler “toplumun kaynaklarının vekili” gibi bir sosyal role sahiptir. Toplum, kaynaklarını kullanmaları için işletmelere emanet etmesi için işletmeler sadece işletme sahipleri, müşteriler ve sendikanın değil tüm etkilenenlerinin çıkarlarına hizmet etmek zorundadır. Doğru yanıt A’dır.

3.
*Kantçı görev ahlakının karşısındadır. *Değerler ve kişiler arası ilişki araçsal bir ilişkidir. *Bir eylem kendi başına iyi ya da kötü değildir. Yukarıda bazı özellikleri verilen ahlak teorisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sonuçsalcılık
Soru Açıklaması
Deontolojik yaklaşım yani Kantçı görev ahlakının karşısındaki ahlak teorisi sonuçsalcılıktır. Nasıl yaşanması gerektiğine dair ahlak teorileri en azından iki farklı kavramı içermelidir. Birincisi iyi ve kötünün ne olduğuna yönelik bir görüş diğeri de eylemlerimizle neyi gerçekleştirmek istediğimize yönelik görüştür. Örneğin klasik faydacılık teorisi, yaşamın amacının mutluluktan zevk almak olduğunu söyler. Öte yandan doğal hukuk teorisi, yaşamın amacının doğal hukuk ile uyum içinde yaşamak olduğunu belirtir. Burada önemli olan yaşamın amacının özel değil genel ve evrensel bazı özelliklerle açıklanmak istenmesidir. Yukarıda sözü edilen birinci kavrama “değer teorisi” ya da “iyilik teorisi” adı verilir. Ahlak felsefesinde ikinci teoriye de “doğruluk teorisi” denmektedir. Bu sorulardan hareketle ahlak teorilerini sonuçsalcı (teleolojik) ve sonuçsalcı olmayan (deontolojik) şeklinde ikiye ayırmak mümkündür. Sonuçsalcılık açısından bir kişi hangi değerleri benimserse benimsesin bu değerleri ilerletmek ve geliştirmek için çalışmalıdır. Sonuçsalcılar değerlerle kişiler arasındaki ilişkiyi araçsal bir ilişki olarak görürler. Sonuçsalcılık (teleoloji) teorisine göre bir eylem kendi başına iyi ya da kötü değildir. O eylemi iyi ya da kötü yapan eylemin sonuçlarıdır. Örneğin, bir insana acı vermek eğer acı verici eylem tedaviyle sonuçlanıyorsa iyi yaralanmayla sonuçlanıyorsa kötüdür.
4.
Aşağıdakilerden hangisi Toffler’e göre insanın sorumsuz davranmasına yol açan temel unsurlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Tecrübeye dayalı nedenler
Soru Açıklaması
5.
Mutluluğu, “insanın yaşayış amaçlarından ve ahlakın ölçütlerinden biri” olarak gören düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" John Stuart Mill
Soru Açıklaması
6.

Stratejik yönetim sürecinin aşağıdaki aşamalarından hangisi birinci adımı oluşturur?

Doğru Cevap: "A" Amaçların belirlenmesi
Soru Açıklaması

Stratejik yönetim süreci 1) amaçların belirlenmesi, 2) stratejilerin oluşturulması, 3) stratejilerin uygulanması, 4) stratejilerin denetimi, 5) strateji geliştirme 6) çevrenin analiz edilmesini içerir.

7.

Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetim sürecinin ilk aşamasıdır?