• İşletme Yönetimi Deneme Final Sınavları – Deneme 9

logo
İşletme Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 9
1.
Aşağıdakilerden hangisi işletme dışı çevre faktörlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İnanç ve tutum faktörleri
Soru Açıklaması
‹flletme D›fl› C¸evre Faktörleri: ‹flletme d›fl› faktörler kendi aras›nda alt›yadir. Toprak, su, iklim ve çevre kirlili¤i yüzünden ani felaketler krize zeminhaz›rlar. Ekonomik faktörler, iflletmenin faaliyet gösterdi¤i ülkelerdeki istik- AMAC¸LARIMIZ rars›zl›k, yüksek enflasyon ya da durgunlu¤a ba¤l› olarak arz-talep dengele- rinin bozulmas› ve de¤iflen devlet politikalar› bu faktörler aras›nda yer al- maktad›r. Politik ve yasal faktörler, devlet politikas›ndaKki‹ dTeA¤iflPiklikler, kri- zin en önemli nedenini oluflturur. Yasal yap›, politik müdahale, finansal des- tek, d›fl rekabet konusunda hükümetin yaklafl›m› gibi konular› içerir. Top- lumsal yap›, toplumdaki insan iliflkilerinin de¤er yarg›laTrE›LnE›nV‹dZeY¤OiNflmesi, top- lumsal ve kültürel sorunlar iflletmeleri krize götüren nedenler aras›nda yer almaktad›r. Teknolojik faktörler, toplumsal hayat› ve buna ba¤l› olarak ifllet-melerde de¤iflimi zorunlu hale getiren önemli bir faktördür. Diğer faktörler ise; endüstriyel kazalar, mamüldeki baflar›s›zl›klar, halk›n iflletmeye duydu- ¤u güvenin azalmas›, zay›f endüstriyel iliflkiler, düflmanl›k ve suç olaylar› vb.dir.
2.

Aşağıdakilerden hangisi başkalarını etkileyebilme, istenildiği yönde davranışa sevk edebilme yeteneğine verilen addır?

Doğru Cevap: "D" Güç
Soru Açıklaması

Güç, başkalarını etkileyebilme, istenildiği yönde davranışa sevk edebilme yeteneğidir.

3.

Max Weberin sınıflandırdığı örgüt tiplerinden değildir?

Doğru Cevap: "E" Kurumsal örgüt
Soru Açıklaması

Max Weber örgütleri; karizmatik, geleneksel ve akılcı-yasal olmak üzere üçlü bir sınıflandırma yaparak analiz etmektedir.

4.

Aşağıdaki kavramlardan hangisi örgütün saptanan amaçları doğrultusunda çalışanları istenen yönde davranışa yönlendirme, harekete geçirme ve onlara iş yaptırma faaliyeti olarak tanımlanır?

Doğru Cevap: "A" Yöneltme
Soru Açıklaması

Yöneltme, örgütün saptanan amaçları doğrultusunda çalışanları istenen yönde davranışa yönlendirme, harekete geçirme ve onlara iş yaptırma faaliyeti olarak tanımlanır.

5.

Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisine göre, en ilkel düzeydeki ihtiyaçlardan en yüksek düzeydeki ihtiyaçlara göre sıralanırsa aşağıdakilerden hangisi en son sırada yer alır?

Doğru Cevap: "E" Kendini gerçekleştirme
Soru Açıklaması

Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisine göre, en ilkel düzeydeki ihtiyaçlardan en yüksek düzeydeki ihtiyaçlara göre sıralanırsa  en son sırada  Kendini gerçekleştirme (tamamlama) ihtiyacı (kişisel başarı, yaratıcı olma, kendisini geliştirme, farklılık yaratma) yer alır. Doğru cevap E şıkkıdır.

6.

Aşağıdakilerden hangisi kaynağına göre kontrol türlerinden birisidir.

Doğru Cevap: "A" Bürokratik Kontrol
Soru Açıklaması

Kaynağına Göre Kontrol Türleri;

* Pazar Kontrolü

* Bürokratik Kontrol

* Klan Kontrolüdür.

7.

Mevcut durumun teşhis edilmesi, gelecek durumun belirlenmesi ve değişimin yönetilmesi aşamalarından oluşan yönetim türü hangisidir?

 

Doğru Cevap: "E" İtibar yönetimi
Soru Açıklaması

Kurumsal itibar üç aşamalı bir süreç halinde yönetilmektedir. Mevcut durumun teşhis edilmesi, gelecek durumun belirlenmesi ve değişimin yönetilmesi.

8.

Aşağıdakiler hangisi işletme dışı çevre faktörlerinden değildir?

 

Doğru Cevap: "E" Uyumsuz inanç ve tutumlar
Soru Açıklaması

Yönetimin değişime ve uyum sağlamaya karşı uyumsuz inanç ve tutumları işletme içi çevre faktörlerine örnektir.

9.
Aşağıdakilerden hangisi yöneticilerin “zorlayıcı gücünü” tanımlamaktadır?
Doğru Cevap: "A" Yöneticinin cezalandırabilme gücüne dayanır
Soru Açıklaması
Yöneticiler ücretleri artırarak, terfi ettirerek veya ikramiye vererek ödüllendirme gücüne ya da bunun tam tersi maaş veya ikramiye keserek, işine son vererek veya ihtar vererek zorlayıcı güce de sahip olabilirler. Bir yönetici bilgi, yetenek ve tecrübesine dayanarak uzmanlık gücüne ya da kişilik özelliklerine bağlı olarak da karizmatik güce sahip olabilir. Yöneticilerin bulundukları pozisyondan kaynaklanan güce ise yasal güç denilmektedir. Buna göre sorunun doğru yanıtı A seçeneğidir.
10.

Aşağıdakilerden hangisi McGregor’un Y kuramının özelliklerinden değildir?

 

Doğru Cevap: "E" İnsanlar örgütsel sorunların çözümüne yaratıcı katkılarda bulunamazlar
Soru Açıklaması

İnsanlar örgütsel sorunların çözümüne yaratıcı katkılarda bulunabilirler.

logo
İşletme Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 9
11.
İşletmenin geçmiş eylemleri ve gelecekteki beklentilerinin algısal bir temsili olup, örgütün rakiplerine kıyasla bütün kilit paydaşlarına ne kadar cazip geldiğini betimleyen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İtibar
Soru Açıklaması
İşletmenin geçmiş eylemleri ve gelecekteki beklentilerinin algısal bir temsili olup, örgütün rakiplerine kıyasla bütün kilit paydaşlarına ne kadar cazip geldiğini betimleyen kavrama itibar denilmektedir.
12.

Aşağıdakilerden hangisi merkezleşen bir örgütün özelliklerinden biri değildir?

 

Doğru Cevap: "A" Kararlar önemlidir.
Soru Açıklaması

Merkezleşme durumunda kararlar nispeten önemsizdir.

13.
Aşağıdakilerden hangisi motivasyona yönelik dışsal faktörlere ağırlık veren süreç teorileri arasında yer alır?
Doğru Cevap: "E" Sonuçsal Şartlandırma Teorisi
Soru Açıklaması
İhtiyaçlar Hiyerarflisi Teorisi, Çift Faktör Teorisi, Başarma İhtiyacı Teorisi ve ERG Teorisi kapsam teorileri arasında yer alır. Sonuçsal Şartlandırma ise süreç teorileri arasındadır. Sorunun doğru yanıtı E seçeneğidir.
14.

Örgütsel iletişimde astlardan üstlere doğru aktarılan bilgiler, raporlar ne tür bir iletişimdir?

Doğru Cevap: "B" Yukarı doğru iletişim
Soru Açıklaması

Yukarı doğru iletişim; astlardan üstlere doğru aktarılan bilgiler, raporlar, vb. unsurları kapsayan biçimsel iletişim türüdür. 

15.
Aşağıdakilerden hangisi ‘planlamada belirlenen faaliyetlerin netleştirilmesi, işleri yapacak kişilerin ve aralarındaki ilişkilerin belirlenmesi ile yer araç ve yöntemlerin hazırlanmasını içerir’ tanımlamasına uygun kavramdır?
Doğru Cevap: "A" Örgütleme
Soru Açıklaması
16.

Aşağıdaki çatışma yönetimi stratejilerinden hangisinde yöneticiler taraf olmayıp çatışmaya doğrudan girmezler?

 

Doğru Cevap: "E" Kaçınma
Soru Açıklaması

Sorunun daha fazla büyümesini engellemek ya da tarafların sorunu kendi aralarında çözmelerine imkan tanımak için yöneticinin taraf olmadığı çatışma yönetimi stratejisi kaçınmadır.

17.

Aşağıdakilerden hangisi koordinasyon fonksiyonunun aksaması durumunda ortaya çıkacak olumsuzluklardan biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Kısa vadeli planların güncellenmesi
Soru Açıklaması

Birimler, çalışanlar ve yönetim arasındaki işbirliği ve iletişimin etkin ve kaliteli olması, koordinasyon fonksiyonunun başarıyla yerine getirildiğinin göstergesidir. Koordinasyon eksikliğinde birimler ve çalışanlar arasında çatışmalar artacak, işbirliği ve takım çalışması azalacak, iletişimsizlik nedeniyle faaliyetler aksayacak ve sorunlara çözüm bulunması gecikecek, zaman kaybı yaşanacak, sinerji elde edilemeyecek, amaca yöneltmede (emir-komuta) motivasyon eksikliği oluşacaktır. Doğru cevap C'dir.

18.

Başkalarını amaçlara doğru yönlendirmek ve onlara iş yaptırabilmek için yöneticinin sahip olduğu hak aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Yetki
Soru Açıklaması

Yetki, başkalarını amaçlara doğru yönlendirmek ve onlara iş yaptırabilmek için yöneticinin sahip olduğu bir haktır. 

19.
Tüketicinin zihninde yer alan markanın bütüncül resmine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Marka imajı
Soru Açıklaması
Tüketicinin zihninde yer alan markanın bütüncül resmine marka imajı denir.
20.

Kayıtlı bilgilerden edinilen deneyimlerin birsonraki nesle sistematik hale getirilmeden dağınık olarak aktarılması hangi aşamaya örnek olarak verilebilir.

Doğru Cevap: "D" Açık Bilgiden Örtülü Bilgiye (İçselleştirme)
Soru Açıklaması

Açık Bilgiden Örtülü Bilgiye (İçselleştirme): Açık bilgi işletmenin bütünü içinde paylaşıldıkça, diğer çalışanlar o bilgiyi içselleştirmeye, yanikendi örtülü bilgilerini genişletmek, yaymak ve yeniden biçimlendirmekiçin kullanmaya başlayacaktır. Kayıtlı bilgilerden edinilen deneyimlerin birsonraki nesle sistematik hale getirilmeden dağınık olarak aktarılması içselleştirilmeye örnek olarak verilebilir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
BENZER YAZILAR
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler
  • Kategori yok