• İşletme Yönetimi Deneme Final Sınavları – Deneme 8

logo
İşletme Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 8
1.

Aşağıdakilerden hangisi, Motivasyon Teorilerinde Kapsam teorileri faktörlerinden biridir?

Doğru Cevap: "B" Başarma İhtiyacı Teorisi
Soru Açıklaması

Kapsam Teorileri kişinin içinde bulunduğu ve kişiyi belirli yönde davranışta bulunmaya yönelten faktörleri anlamaya ve açıklamaya çalışmaktadır. Yani, kişileri anlamaya çalıştığı için içsel faktörlere odaklanan teorilerdir.Kişinin içinde bulunan ve kişiyi belirli yönlerde davranışa sevkeden faktörleri anlamaya önem vermektedir. Kişiyi anlamaya, kişinin içinde bulunan faktörlere hitap ederek kişiyi motive etmeye önem vermektedir. Doğru B şıkkıdır.

2.

Sabotaj, yönetici kaçırma, cinsel taciz, ürüne hasar verme işletmelerde görülen hangi krize örnek olarak verilebilir?

 

Doğru Cevap: "A" Psikopatoloji
Soru Açıklaması

İşletmelerde genel anlamda beş tür krizden bahsetmek mümkündür. Bunları dışsal ekonomik saldırılar (boykotlar, gasp ve rüşvet vb.); dışsal bilgiye dayalı saldırılar (gizli bilgilerin çalınması, dedikodular); işin durması; psikopatoloji (sabotaj, yönetici kaçırma, cinsel taciz, ürüne hasar verme) ve insan kaynakları faktörleri (çalışanların düşük morali, yönetici değişimi, mesleki yanlışlıklar vb.) şeklinde sıralamak mümkündür.

3.

İnsanın doğuştan gelen olumsuz özelliklerinden yani bencillik, çıkarcılık ve fevrilikten sıyrılmış, çağdaş, entellektüel özelliklere sahip yöneticileri ifade eden yönetici sınıflandırması hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Nitelikleri açısından yöneticiler
Soru Açıklaması

Nitelikleri açısından yöneticileri; hümanist nitekliklere sahip yöneticiler, vicdan sahibi yöneticiler ve ambisyon sahibi yöneticiler olarak sınıflandırılmaktadır.

Hümanist nitekliklere sahip yöneticiler, insanın doğuştan gelen olumsuz özelliklerinden yani bencillik, çıkarcılık ve fevrilikten sıyrılmış, çağdaş, entellektüel özelliklere sahip yöneticilerdir. Doru cevap C'dir.

4.
Örgütün dış çevresinde gelişen koşullara uyum sağlayabilmek için kendi bünyesinde değişim yapmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Pasif değişim
Soru Açıklaması
Aktif ve Pasif Değiflim: Aktif de¤iflim, örgütün yenilik yaparak, d›fl çevre- sini etkilemesi ve de¤ifltirmesidir. Pasif de¤iflim ise, örgütün d›fl çevresinde geliflen koflullara uyum sa¤layabilmek için kendi bünyesinde de¤iflim yap- mas›d›r.
5.

Aşağıdakilerden hangisi şirketin misyon ve stratejisini belirler?

 

Doğru Cevap: "B" Yönetim kurulu
Soru Açıklaması

Yönetim kurulu, diğer sorumluluklarının yanı sıra şirketin misyon ve stratejisini belirler.

6.
Aşağıdakilerden hangisi  dengeli başarı göstergesinin boyutlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Rekabet Boyutu 
Soru Açıklaması
Dengeli başarı göstergesinin boyutları şunlardır: Finansal boyut, müşteri boyutu, içsel süreçler boyutu, öğrenme ve gelişme boyutu
7.
Merkezleşmeme ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Kararlı ve sabit çevre gerektirir.
Soru Açıklaması

Merkezleşmede kararlı ve sabit bir çevre söz konusuyken merkezleşmeme de karışık ve belirsiz bir çevre vardır.

8.
Aşağıdakilerden hangisi yöneticinin “yasal gücünü” tanımlamaktadır?
Doğru Cevap: "C" Yöneticinin sahip olduğu mevkiden kaynaklanır
Soru Açıklaması
Yöneticiler ücretleri artırarak, terfi ettirerek veya ikramiye vererek ödüllendirme gücüne ya da bunun tam tersi maaş veya ikramiye keserek, işine son vererek veya ihtar vererek zorlayıcı güce de sahip olabilirler. Bir yönetici bilgi, yetenek ve tecrübesine dayanarak uzmanlık gücüne ya da kişilik özelliklerine bağlı olarak da karizmatik güce sahip olabilir. Yöneticilerin bulundukları pozisyondan kaynaklanan güce ise yasal güç denilmektedir. Buna göre sorunun doğru yanıtı C seçeneğidir.
9.

Aşağıdakilerden hangisi McGregor’un X teorisinin özelliklerinden biridir?

Doğru Cevap: "B" Kişi çalışmayı sevmez ve mümkün olduğu kadar işten kaçmaya çalışır.
Soru Açıklaması

McGregor’un X Teorisine göre lider, insanı örgüt amaçlarına uyan pasif bir unsur olarak kabul etmekte ve otoriter bir davranış göstermektedir.• Kişi çalışmayı sevmez ve mümkün olduğu kadar işten kaçmaya çalışır.• Kişi sorumluluk yüklenmek istemez, fazla istekli değildir ve güvenceyi herşeye tercih eder.• İnsanları çalıştırmak için zorlamalı, yakından kontrol edilmeli ve amaçlarıgerçekleştirmeleri için gerektiğinde cezalandırılmalıdır.

10.

Aşağıdakilerden hanigisi krizden kurtulma, krize karşı hazırlıklı olma, krizin etkilerini hafifletme ve krizin ortaya çıkardığı durumu iyileştirmeye çalışma çabalarından oluşmaktadır?

Doğru Cevap: "A" Kriz Yönetimi
Soru Açıklaması

Kriz yönetimi; krizden kurtulma, krize karşı hazırlıklı olma, krizin etkilerini hafifletme ve krizin ortaya çıkardığı durumu iyileştirmeye çalışma çabalarından oluşmaktadır.

logo
İşletme Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 8
11.

Sosyalizasyon nedir?

Doğru Cevap: "A" Örtülü bilginin bir başkasına örtülü bir biçimde aktarılmasıdır
Soru Açıklaması

Örtülü Bilgiden Örtülü Bilgiye (Sosyalizasyon): Sosyalizasyon, örtülü bilginin bir başkasına örtülü bir biçimde aktarılması şeklinde ifade edilmektedir. Tam olarak, usta-çırak ilişkisi ile açıklanan bu modelde deneyimler, gözlem ve taklit yolu ile kazanılabilir.

12.
Aşağıdakilerden hangisi karizmatik lider davranışlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Statükocu olma
Soru Açıklaması
13.

Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin unsur­larından biri değildir?

Doğru Cevap: "C" İdareci
Soru Açıklaması

KOORDİNASYON VE İLETİŞİM

İletişim Süreci

İletişimin kişiler arasında nasıl gerçekleştiğini gösteren iletişim sürecinin unsur­ları Şekil 7.3’te gösterilmektedir.

14.
Yönetici pozisyondaki kişilerin insanlara ne yapması gerektiğini söylemesi ve onlardan bunu yapmasını beklemesi şeklindeki içsel hakları ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yetki
Soru Açıklaması
15.

Uyumsuzluk ve anlaşmazlık ihtimali taşıyan çatışma türü aşağıdakilerden hangisidir?

 

Doğru Cevap: "B" Potansiyel çatışma
Soru Açıklaması

Ortaya çıkış şekline göre uyumsuzluk ve anlaşmazlık ihtimali taşıyan çatışma türü potansiyel çatışmadır.

16.
Kayıtlı bilgilerden edinilen deneyimlerin bir sonraki kuşağa sistematik hale getirilmeden dağınık olarak aktarılması örneği aşağıdaki kavramlardan hangisine bir örnektir?
Doğru Cevap: "A" İçselleştirme
Soru Açıklaması
Kayıtlı bilgilerden edinilen deneyimlerin bir sonraki kuşağa sistematik hale getirilmeden dağınık olarak aktarılması örneği içselleştirmeye örnektir.
17.
Örgüt üyeleri arasındaki kişisel yakınlık ve etkileşimler sonucu ortaya çıkan iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Biçimsel olmayan iletişim
Soru Açıklaması
Çalışanların kendi ilgi ve geresinimleri doğrultusunda sahip oldukları yasal pozisyonları dışında kişisel ilişkiler geliştirmeleri biçimsel olmayan (informal) iletişim olarak tanımlanmaktadır. Sorunun doğru cevabı A seçeneğidir.
18.
Aşağıdakilerden hangisi örgütlenme ilkelerinden bir olan bölümlere ayırmada göz önünde bulundurulması gereken unsurlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Giderlerin arttırılması
Soru Açıklaması
Bölümlere ayırmada giderlerin arttırılması değil azaltılması durumu göz önünde bulundurulmalıdır. Doğru yanıt E ŞIKKIDIR
19.
Bir organizasyonun amacını, çevresini, değerlerini ve gitmek istediği yönü genel hatlarıyla ortaya koyan kavram aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Misyon
Soru Açıklaması
20.

Yöneticinin iç ve dış temasları doğrultusunda bilgi sağlayabileceği bir ağ oluşturduğu role verilen doğru ad hangi seçenekte yer almaktadır?

 

Doğru Cevap: "A" İlişki rolü
Soru Açıklaması

İlişki (Liaison) rolünde yönetici, kendi çalışma arkadaşları ve örgüt dışındaki kişiler arasında yer alarak bilgi kaynakları oluşturmaktadır ve iletişim merkezi görevini üstlenmektedir. Başka deyişle, yönetici iç ve dış temasları doğrultusunda bilgi sağlayabileceği bir ağ oluşturmaktadır. Üst düzey yöneticiler ilişki rolünü bilgi elde etmek için kullanırken, orta düzey yöneticiler bu rolü günlük iş akışının sağlanmasında kullanmaktadır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler