• İşletme Yönetimi Deneme Final Sınavları – Deneme 7

logo
İşletme Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 7
1.
Dengeli başarı göstergesi yaklaşımında, performans değerlemesinde hangi göstergelerin tek başına yeterli olmayacağı ileri sürülmüştür?
Doğru Cevap: "B" Finansal göstergeler
Soru Açıklaması
Finansal göstergeler, bugün herkesin önemini kabul etti¤i müflteri, kalite, çal›flanlara yönelik problemler ve f›rsatlar konusunda yetersizdirler.
2.
I. Yönetim Denetim Sistemleri II. Bürokratik Kontrol III. Operasyonel Denetim Sistemleri IV. Klan Kontrolü Yukarıdakilerden hangileri düzeylerine göre kontrol türlerindendir?
Doğru Cevap: "B" I ve III
Soru Açıklaması
Düzeylerine göre kontrol türleri; yönetim denetim sistemleri, operasyonel denetim sistemleri, finansal denetim sistemleri
3.

Organizasyonun amacını, iç ve dış çevresini, değerlerini ve gitmek istediği yönü genel hatlarıyla ortaya koyan kavrama ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Misyon
Soru Açıklaması

İŞLETME ORGANİZASYONLARINDA MİSYON

Planlama, tüm organizasyonlarda genel bir faaliyettir. Bütün organizasyonlar plan­lama süreci uygular. Fakat her birinin izlediği yol farklıdır. Planlama faaliyetinin tamamı aslında işletmenin çevresi ile ilgili pekçok veriyle ilişkilendirilerek ger­çekleştirilir. Yöneticiler işletmenin çevresi (ekonomik, sosyo-kültürel, teknolojik, yasal vb.) ile ilişki kurmadan planlamaya giderlerse, etkin planlar üretmek konu­sunda yetersiz kalabilirler. Bu nedenle çevreyi anlamak, planlama için gereken ilk adımdır. Temelde bu hesaplamaları yapan bir yönetici, organizasyonun misyonunu belirlemelidir. O halde misyon nedir? Misyon; organizasyonun amacını, çevresi­ni, değerlerini ve gitmek istediği yönü genel hatlarıyla ortaya koyan bir ifadedir. Bir başka tanıma göre misyon, işletmenin var olma nedenini ifade eden bir kavramdır.

4.

İşlerin küçük parçalara ayrılarak bir kişinin uzmanlaştığı işin bir bölümünü yapması aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

Doğru Cevap: "C" İşbölümü ve uzmanlaşma
Soru Açıklaması

İşbölümü ve uzmanlaşma, işlerin küçük parçalara ayrılarak bir kişinin uzmanlaştığı işin bir bölümünü yapmasıdır. Doğru cevap C'dir.

5.

Aşağıdakilerden hangisi, işletmenin birinci (yakın) çevresini oluşturan bileşenlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Uluslararası teknolojik çevre
Soru Açıklaması

Uluslararası teknolojik çevre, işletmenin üçüncü (uluslararası) çevresini oluşturan bileşenlerden biridir. Doğru cevap E seçeneğidir. 

6.

Aşağıdakilerden hangisi süreç teorilerinden biridir? 

Doğru Cevap: "B" Amaç Teorisi
Soru Açıklaması

SÜREÇ TEORİLERİ;

• Bekleyiş Teorisi• Bekleyiş-Değer Teorisi• Sonuçsal Şartlandırma Teorisi• Eşitlik Teorisi• Amaç Teorisi

7.

Aşağıdakilerden hangisi bir kontrol sisteminin etkin, yani amaçlara ulaştırıcı olaması için taşıması gereken özelliklerden birisi değildir.

Doğru Cevap: "C" Kontrol örgüt kültürüne uygun olmalıdır
Soru Açıklaması

Bir kontrol sisteminin etkin, yani amaçlara ulaştırıcı olması isteniyorsa aşağıdakiözellikleri taşıması gereklidir;

Kontrol, amaçlara ve planlara dayanmalıdır. Kontrolün amacı, işletmeninamaçlarına ulaşmasını kolaylaştırmaktır. Bu nedenle stratejiler, planlar ve politikalar açık bir şekilde belirlenmelidir.Kontrol, ilgili faaliyetin gerek ve ihtiyaçlarını yansıtmalıdır. Bütün kontrolsistemleri yapılan işi kapsamalıdır. Satış bölümünün kontrol sistemi ile finans bölümünün kontrol sistemi farklıdır.Kontrol esnek olmalıdır. İşletmenin faaliyet gösterdiği çevre sürekli değişimiçinde bulunduğundan plan, program ve politikalar sık sık değişebilir. Bu nedenlekontrol sisteminin esnek olması gereklidir.Kontrol, örgüt yapısına uygun olmalıdır. Örgütsel yapı biçimsel ilişkileri belirlediği kadar, biçimsel olmayan ilişkilerin ortaya çıktığı yerdir. Kontrol sürecinde biçimsel ve biçimsel olmayan ilişkiler birlikte değerlendirilmelidir.Kontrol tarafsız olmalıdır. Örgüt, insan ilişkileri sistemi olduğundan duygusal davranışlar ortaya çıkabilir. Kontrol tarafsız olmazsa kontrol etkinliğininnesnel ölçütlere ve standartlara dayandırılmasıyla mümkün olabilir.

8.
Yönetici çalışanlarının maaşını keserek, onları işten atarak hangi tür güce sahip olabilir?
Doğru Cevap: "C" Zorlayıcı güç
Soru Açıklaması
Ödüllendirici gücün tam tersi davranışlar içerisinde bulunan yöneticiler zorlayıcı güce ssahip demektir. Doğru yanır C şıkkıdır.
9.
Markanın temel özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Müşterinin karar verme sürecini zorlaştıran bir birimdir.
Soru Açıklaması
Marka müşterinin karar verme sürecini zorlaştırmaz.
10.
Bir işletme organizasyonunda daha kısa sürede gerçekleştirilmek istenen duruma ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Hedef
Soru Açıklaması
logo
İşletme Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 7
11.

Yönetici rolleri düşünüldüğünde hangisi yöneticinin bireylerarası rolü kapsamında yer almaktadır?

Doğru Cevap: "B" Temsilcilik rolü
Soru Açıklaması

Yöneticilerin bireylerarası rolleri; temsilcilik, liderlik ve ilişki rolü olmak üzere üç farklı türdedir.

12.
Aşağıdakilerden hangisinde örgüt kültürünün tanımı doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Örgüt üyelerinin paylaştığı sosyal değerler, standartlar, normlar, inançlar, hikâyeler, semboller ve anlayışlar topluluğudur.
Soru Açıklaması
Örgüt kültürü; Örgüt üyelerinin paylaştığı sosyal değerler, standartlar, normlar, inançlar, hikâyeler, semboller ve anlayışlar topluluğudur.
13.

Aşağıdakilerden hangisi merkezleşmeyen bir örgütün özelliklerinden biri değildir?

 

Doğru Cevap: "A" Şirket büyüktür.
Soru Açıklaması

Büyük şirketler genellikle merkezleşme durumunun bir örneğidir.

14.

Planlamada belirlenen faaliyetlerin netleştirilmesi işleri yapacak kişilerin ve aralarındaki ilişkilerin belirlenmesi ile yer, araç ve yöntemlerin hazırlanmasını içeren yönetim fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Örgütleme
Soru Açıklaması

Örgütleme fonksiyonu, planlamada belirlenen faaliyetlerin netleştirilmesi işleri yapacak kişilerin ve aralarındaki ilişkilerin belirlenmesi ile yer, araç ve yöntemlerin hazırlanmasını içerir. Diğer bir ifadeyle örgütleme, planlanan yapının kurulmasıdır. doğru cevap B'dir. 

15.
McGregor, yöneticilerin yönetim anlayışıyla ilgili ilgili varsayımlarını “X Kuramı” yardımıyla açıklamaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu varsayımlardan birisidir?
Doğru Cevap: "A" İnsan doğası gereği genellikle çalışmaktan hoşlanmaz ve elinden geldiğince çalışmaktan kaçınır”
Soru Açıklaması
McGregor, Klasik Yönetim Kuramı çerçevesinde yöneticilerin yönetim anlayışıyla ilgili ilgili varsayımlarını “X Kuramı” yardımıyla açıklamaktadır. 1. “İnsan doğası gereği genellikle çalışmaktan hoşlanmaz ve elinden geldiğince çalışmaktan kaçınır”. Bu nedenle, işletme yönetimi “dürüst, kurallara uygun ve verimli” çalışmaları için personele baskı yapmalı ve bu doğrultuda personeli çalışmaya güdüleyebilmek için maddi bir ödüllendirme sistemini uygulamaya koymalıdır. Bu bağlamda, işletme yönetimi “çıktının sınırandırılmasını” şiddetle reddetmelidir. 2. “İnsanların genellikle çal›ışmaya zorlanmaları, yönlendirilmeleri ve denetlenmeleri gerekmektedir”. Ayrıca, gerekirse cezalandırılacakları konusunda gözdağı verilmelidir. Tüm bunların nedeni, örgüt üyelerinin örgütün hedefleri doğrultusunda yeterli çabayıgöstermelerini sağlayabilmektir. 3. “İnsanlar genellikle yönetmekten çok yönetilmeyi tercih ederler”. Sorumluluk yüklenmekten hoşlanmazlar, göreli olarak daha az hırslıdırlar ve her şeyden çok iş güvencesine önem verirler.
16.
I. Yasal GüçII. Sınırsız GüçIII. Karizmatik GüçIV. Mükemmel GüçV. Zorlayıcı GüçYukarıdakilerden hangileri yöneticilerin güç kaynakları arasındadır?
Doğru Cevap: "D" I, III, V.
Soru Açıklaması
French ve Raven yöneticilerin sahip olabileceği güç kaynaklarını beş'e ayırmaktadır. Bunlar ödüllendirme gücü, zorlayıcı güç, yasal güç, uzmanlık gücü ve karizmatik güçtür. Soruda bunlardan 3'ü yer almaktadır. Yasal, Karizmatik ve Zorlayıcı güç'tür.
17.
Aşağıdakilerden hangisi dengeli başarı göstergesinin boyutlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Üretim boyutu 
Soru Açıklaması

Üretim boyutu, dengeli başarı göstergesinin boyutlarından biri değildir. Doğru yanıt C seçeneğidir.

18.

liderin astlarına karşı gösterdiği davranışları üzerinde duran liderlik teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Davranışsal liderlik teorileri
Soru Açıklaması

Davranışsal liderlik teorileri liderin özellikleri yerine liderin astlarına karşı gösterdiği davranışları üzerinde durmaktadır.

19.

Orgütlerin etkin bir şekilde işleyebilmesiiçin örgütsel unsurların uygun bir şekilde bir arayagetirilmesine ne ad verilir.

Doğru Cevap: "B" Koordinasyon
Soru Açıklaması

Koordinasyon(Eşgüdümleme), örgütlerinetkin bir şekilde işleyebilmesiiçin örgütsel unsurlarınuygun bir şekilde bir arayagetirilmesidir.

20.
Bugünden gelecek ile ilgili kararların alınmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Plan
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler