• İşletme Yönetimi Deneme Final Sınavları – Deneme 6

logo
İşletme Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 6
1.

"En az 10 yıl boyunca yatırımcılara %14 oranında geri dönüş yapabilmek" ya da 

"5 yıl içinde yeni restoranlar satın almak" gibi ifadeler hangi tür amaçlara örnek olarak gösterilebilir?

Doğru Cevap: "A" stratejik
Soru Açıklaması

En az 10 yıl boyunca yatırımcılara %14 oranında geri dönüş yapabilmek,

• 5 yıl içinde yeni restoran zincirleri başlatmak ya da satın almak, gibi ifadeler stratejik amaçlara örnek olarak gösterilebilir.

2.
Yöneticinin sadece salt emirler vererek bunların uygulanmasını sağlayan fonksiyonlardan olmayan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yöneltme
Soru Açıklaması
Yöneltme fonksiyonu yöneticinin sadece salt emirler vererek bunların uygulanmasını sağladığı bir fonksiyon değildir. Bu nedenle yöneltme, yaptırma gücü ile olduğu kadar inandırma yeteneği ile de ilgilidir. Sorunun doğru yanıtı A seçeneğidir.
3.
 • Standartların belirlenmesi
 • Düzeltici önlemlerin alınması
 • Performans ve standartların karşılaştırılması
 • Performansın ölçülmesi
 • Aşağıda roma rakamı ile verilen ifadeleri kontrol aşamalarını dikkate alarak sıralandırınız?

  Doğru Cevap: "D" I-IV-III-II
  Soru Açıklaması

  Kontrol aşamaları sırasıyla: Standartların belirlenmesi, Performansın ölçülmesi, Performans ve standartların karşılaştırılması, Düzeltici önlemlerin alınması şeklinde sıralandırılabilir.

  4.
  “Örgütün saptanan amaçları doğrultusunda çalışanları istenen yönde davranışa yönlendirme, harekete geçirme ve onlara iş yaptırma faaliyeti” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "D" Yöneltme
  Soru Açıklaması
  5.
  Aşağıdakilerden hangisi liderliğin oluştuğu koşullara ağırlık veren teorilerden biri değildir?
  Doğru Cevap: "E" Dönüşümcü Liderlik Teorisi
  Soru Açıklaması
  6.
  Aşağıdakilerden hangisi, çalışanın kendisine verilen faaliyetleri yerine getirme yükümlülüğüne verilen addır?
  Doğru Cevap: "C" Sorumluluk
  Soru Açıklaması

  Sorumluluk, çalışanın kendisine verilen faaliyetleri yerine getirme yükümlülüğüdür.

  7.

  Aşağıdaki tanımlardan hangisi örgütleme faaliyetine yönelik bir tanım değildir?

  Doğru Cevap: "D" İki veya daha fazla kişinin belirli bir amaç doğrultusunda birlikte ve beraber çalışmalarını sağlayan yapıdır.
  Soru Açıklaması

  Örgütleme, planların uygulanması için gerekli ortamın ve koşulların gerçek hayatta bir araya getirilmesidir. Planlama aşamasında nelerin yapılacağı sadece taslak olarak belirlenir; örgütleme aşamasında ise, bu taslağı uygulamaya koymayı sağlayacak tüm ayrıntılar hazır hale getirilir. Örgütlenme, saptanan amaçlara ulaşmak için gerekli koşulların fiziksel unsurların ve insan kaynaklarının uyumlu biçimde bir araya getirilmesi sürecidir. Örgüt yapısı, sistemli bir şekilde faaliyet gösteren bir iskelet olarak ifade edilebilir. Her örgüt kendisine özgü bir yapıya sahiptir. Örgütleme fonksiyonu, planlamada belirlenen faaliyetlerin netleştirilmesi işleri yapacak kişilerin ve aralarındaki ilişkilerin belirlenmesi ile yer, araç ve yöntemlerin hazırlanmasını içerir. Diğer bir ifadeyle örgütleme, planlanan yapının kurulmasıdır. Kadrolamanın gerçekleşmesini içeren bir süreçtir. Örgütleme, amaca ulaşabilmek için gerekli olan araç-gereçlerin sağlanması, kaynak ve insanların düzenlenmesi sürecidir. Kavramsal olarak örgüt, bir varlığı; örgütleme ise bir eylemi ifade etmektedir. Bu bağlamda örgüt örgütleme sonucu oluşan yapıya verilen isimdir. İki veya daha fazla kişinin belirli bir amaç doğrultusunda birlikte ve beraber çalışmalarını sağlayan yapıdır. Doğru yanıt D’dir.

  8.

  Örgüt üyelerinin paylaştığı sosyal değerler, standartlar, normlar, inançlar, hikâyeler, semboller ve anlayışlar topluluğu örgüt için neyi ifade eder.

  Doğru Cevap: "A" Örgüt kültürü
  Soru Açıklaması

  Örgüt kültürüne dair bugüne kadar çok tanım yapılmıştır. Örgüt kültürü; örgüt üyelerinin paylaştığı sosyal değerler, standartlar, normlar, inançlar, hikâyeler,semboller ve anlayışlar topluluğudur.

  9.
  Verilen bir görevi veya faaliyeti yapma yükümlülüğüne ne ad verilir?
  Doğru Cevap: "D" Sorumluluk
  Soru Açıklaması
  10.

  Bir işletmede koordinasyonun sağlanması için bir takım ilkelere göre hareketetmek gerekir. Aşağıdakilerden hangisi bu ilkeler arasında yer almaz.

  Doğru Cevap: "E" örgütlerin etkin bir şekilde işleyebilmesi için örgütsel unsurların
  uygun bir şekilde bir araya getirilmesidir.

  Soru Açıklaması

  Bir işletmede koordinasyonun sağlanması için bir takım ilkelere göre hareketetmek gerekir. Bu ilkeleri dört başlık altında toplamak mümkündür;

  1- İlgili sorumlu kişiler arasında doğrudan görüşmeler yapılmalıdır.

  2- Koordinasyon, planlama yapılırken ve politikalar oluşturulurken dahabaşlangıçta temin edilmelidir.

  3- Bir sorun ile ilgili bütün faktörlerin karşılıklı olarak birbiri üzerindekietkileri göz önüne alınarak koordinasyon yapılmalıdır.

  4- Koordinasyon sürekliliği olan bir işlem olarak düşünülmelidir.

  logo
  İşletme Yönetimi
  Deneme Final Sınavları - Deneme 6
  11.

  Üstün bir performans elde edebilmek için bilgi, beceri ve tutumları kapsayan gözlemlenebilir davranışlar bütününe ne ad verilmektedir?

  Doğru Cevap: "D" Yetkinlik
  Soru Açıklaması

  Yetkinlik, üstün bir performans elde edebilmek için bilgi, beceri ve tutumları kapsayan gözlemlenebilir davranışlar bütünüdür.

  12.

  Hangisi açık sistemler olan işletmenin kamuoyu, finansal kurumlar, satıcılar, rakipler çevresini oluşturmaktadır?

  Doğru Cevap: "A" Yakın çevre
  Soru Açıklaması

  Birinci Çevre (Yakın Çevre): İşletmenin birinci çevresini işletmeyle çok yakın etkileşimde bulunan kamuoyu(tüketiciler), finansal kurumlar (bankalar, sigorta şirketleri, leasing ve factoring şirketleri), sendikalar, rakipler, satıcılar (tedarikçiler), alıcılar (müşteriler), devlet (vergi daireleri, çeşitli bakanlık ve kamu kurumları) oluşturmaktadır.

  13.

  Hangisi üretim kaynakları planlamasında temel modüller ve uygulamalarından bir değildir?

   

  Doğru Cevap: "C" Malzeme listesi (BOM)
  Soru Açıklaması

  İmalat işletmelerinde yaygın olarak kullanılan MRP II modülleri: Üretim ve satış planlaması, Ana üretim programlama (MPS), Taslak kapasite planlaması (RCCP), Malzeme gereksinim planlaması (MRP) ve Kapasite gereksinim planlaması (CRP) dir.

  14.
  Hangisi yetki ile ilgili özelliklerden biri değildir?
  Doğru Cevap: "E" Yetki çift yönlüdür.
  Soru Açıklaması

  Yetki’nin temelde üç temel özelliği vardır. Yetki örgütsel pozisyona bağlıdır, bireylerle ilişkili değildir. Yetki astlar tarafından kabul edilmelidir. Yetki yukarıdan aşağıda doğru dağılır.

  15.
  Kontrol döngüsünün hangi aşamasında istatistiki, sözlü ve yazılı raporlar ele alınır?
  Doğru Cevap: "C" Performansın ölçülmesi 
  Soru Açıklaması

  Performansın ölçülebilmesi için performans hakkında bilgi edinmek gereklidir. Ölçüm için yöneticilerin sıklıkla yararlandıkları kaynaklar arasında kişisel gözlemler, istatistiki raporlar, sözlü raporlar ve yazılı raporlar bulunmaktadır.

  16.
  Liderlik eşitlik olarak düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi bu eşitlik aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" Liderlik= f (Lider, Amaçlar, izleyiciler, Koşullar)
  Soru Açıklaması
  Liderlik bir süreci gerektirir. Liderin bu süreç içinde üstlendiği rol, astlarını hedeflere yönlendirerek işlerini yapmalarını sağlamaktır. Ama bu duruma tek başına liderin çabası ile varılamamaktadır. Liderin izleyicileri (astları) da onu lider olarak kabul etmeli ve tanımalıdır. Ayrıca liderin uygulayacağı liderlik tarzı içinde bulunulan koşullara göre de değişebilecektir. Bu açıklamalar ışığında liderlik sürecini şu eşitlikle ifade etmek mümkündür.: Liderlik= f (Lider, Amaçlar, izleyiciler, Koşullar). Başarılı liderler eşitlikteki her unsuru dikkate alan ve bunlar arasında en iyi dengeyi kuran kişilerdir
  17.
  Uyumsuzluk ve anlaşmazlık ihtimali taşıyan çatışma türü aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" Potansiyel çatışma
  Soru Açıklaması
  Uyumsuzluk ve anlaşmazlık ihtimali taşıyan çatışma türü potansiyel çatışmadır.
  18.
  Aşağıdakilerden hangisi bir sistemin verimliliğini artırmaz? 
  Doğru Cevap: "B" Aynı girdi ile aynı çıktı 
  Soru Açıklaması
  19.

  Yönetim Tarzı Matriksi kim tarafından geliştirilmiştir? 

  Doğru Cevap: "E" Jane Mouton
  Soru Açıklaması

  Robert Blake ve Jane Mouton tarafından Yönetim Tarzı Matriksi olarak adlandırılan ve yöneticilerin davranışlarını açıklamak ve değiştirmekte kullanılan bir matriks geliştirilmiştir. 

  20.
  Aşağıdakilerden hangisi "Yöneltme" fonksiyonuna değişik kaynaklarda verilen isimlerden birisi değildir?
  Doğru Cevap: "D" Planlama
  Soru Açıklaması

  Yöneltme fonksiyonuna değişik kaynaklarda yürütme, etkileme, yönetme veya emir-komuta isimleri de verilebilmektedir. Yöneltme, örgütün saptanan amaçları doğrultusunda çalışanları istenen yönde davranışa yönlendirme, harekete geçirme ve onlara iş yaptırma faaliyeti olarak tanımlanır.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler