• İşletme Yönetimi Deneme Final Sınavları – Deneme 4

logo
İşletme Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 4
1.
Yerel pazara en iyi hizmeti vermek ve özel koşulları daha iyi görmek isteyen işletmeler hangi bölümlendirme tipini tercih etmelidirler?
Doğru Cevap: "C" Coğrafi temelli bölümlendirme
Soru Açıklaması

Coğrafi bölümlendirmenin tercih edilmesinde örgüte sağladığı yararlar şöyledir: Yerel pazara en iyi hizmet, bölgelerindeki özel koşulları merkezdekilerden daha iyi görebilmesi, işlevlerin yerel birimlerde görülmesinden kaynaklanan tecrübe.

2.

Aşağıdakilerden hangisi her bölümün diğer bölümlerin ne yaptığından haberdar olması ve diğer bölümlerle uyumlu şekilde faaliyette bulunmasını sağlar?

Doğru Cevap: "C" Koordinasyon
Soru Açıklaması

Koordinasyon sayesinde her bölüm diğer bölümlerin ne yaptığından haberdar ve diğer bölümlerle uyumlu şekilde faaliyette bulunmaktadır.

3.

çalışanın kendisine verilen faaliyetleri yerine getirme yükümlülüğüne ne ad verilir.

Doğru Cevap: "C" Sorumluluk
Soru Açıklaması

Sorumluluk,çalışanın kendisine verilenfaaliyetleri yerine getirmeyükümlülüğüdür

4.

Aşağıdakilerden hangisi planın özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Sabit ve katı şekilde uygulanır
Soru Açıklaması

Plan, değişen çevre koşullarına göre güncellenmesi ve esnetilmesi gereken bir kavramdır. 

5.
I.İlgili sorumlu kişiler arasında doğrudan görüşmeler sağlanmalıII.Planlama yapılırken ve politikalar oluşturulurken daha başlangıçta sağlanmalıIII.Bir sorun ile ilgili bütün faktörlerin karşılıklı olarak birbiri üzerindeki etkileri göz önüne alınmalıIV.Sürekliliği olmalıYukarıdakilerden hangileri koordinasyonun ilkelerindendir?
Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
Soruda verilen tüm maddeler koordinasyon ilkeleridir.
6.
Apple ve Steve Jobs ilişkisi örgüt kültürü bağlamında değerlendirildiğinde seçeneklerde verilen örgüt kültürü unsurlarından hangisi söz konusu bağlamda ele alınmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Kahramanlar
Soru Açıklaması

Örgütler kendi kahramanlarını yaratırlar. Apple için ise Steve Jobs bir kahramandır. Doğru yanıt A seçeneğidir.

7.
Aşağıdakilerden hangisi kaynağına göre kontrol türlerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" Klan kontrolü
Soru Açıklaması
Kaynağına göre kontrol türleri; pazar kontrolü, bürokratik kontrol ve klan kontrolüdür.
8.
Bir yöneticinin bilgi, yetenek ve tecrübesine dayanarak sahip olduğu güç aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Uzmanlık gücü
Soru Açıklaması
Yöneticiler ücretleri artırarak, terfi ettirerek veya ikramiye vererek ödüllendirme gücüne ya da bunun tam tersi maaş veya ikramiye keserek, işine son vererek veya ihtar vererek zorlayıcı güce de sahip olabilirler. Bir yönetici bilgi, yetenek ve tecrübesine dayanarak uzmanlık gücüne ya da kişilik özelliklerine bağlı olarak da karizmatik güce sahip olabilir. Yöneticilerin bulundukları pozisyondan kaynaklanan güce ise yasal güç denilmektedir. Buna göre sorunun doğru yanıtı C seçeneğidir.
9.
Aşağıdakilerden hangisi kontrol döngüsünün ilk adımıdır?
Doğru Cevap: "B" Standartların belirlenmesi
Soru Açıklaması

Kontrol sürecinin başlamasından önce işletmenin amaç belirlenmiş olması gerekir. Kontrol sürecine gelindiğinde ise yapılacak ilk işlem standartların belirlenmesidir. Doğru yanıt B seçeneğidir.

10.
Aşağıdakilerden hangisi örgütleme ilkelerinde biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Birleştirme
Soru Açıklaması
logo
İşletme Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 4
11.

Her koşulda geçerli en iyi tek bir örgüt yapısı olmadığını ilk öne süren kuram veya yaklaşım hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Durumsallık yaklaşımı
Soru Açıklaması

Durumsallık yaklaşımı, “En iyi tek bir örgüt yapısı yoktur.” önermesini kabul etmektedir. Koşullara göre örgütün yapısı ve yönetim tarzı farklılık gösterecektir. Doğru cevap A seçeneğidir. 

12.
Örgütsel yapının görsel ifadesi aşağıdakilerden hangisi aracılığıyla sunulur?
Doğru Cevap: "B" Örgüt Şeması
Soru Açıklaması
13.
“Saat öğleden sonra 2:37 ve bir müşteri film stüdyosunda ve aynı gün içerisinde bir rulo film bırakmak için çalışıyor. Mağaza politikalarına göre bu hizmet için film öğleden sonra 2’ye kadar bırakılmak zorundadır. Tezgahtar bu kurala uyması gerektiğini bilmektedir. Aynı zamanda müşteri ile uzlaşmak istemekte ve filmin o günişlenebileceğini bilmektedir. Filmi kabul etmeye karar verir ve bunu yaparken kuralları ihlal eder. Tezgahtarın tek isteği yöneticisinin bunu yaptığını öğrenmemesidir.”Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki durumu formelleşme açısından en iyi özetlemektedir?
Doğru Cevap: "B" Bazı kurallar çok kısıtlayıcı olabilir, birçok yönetici çalışanlarına bazı insiyatif kullanma konusunda izin vererek personelini çoğunlukla motive ediyor ve iş tatmini ve örgütsel bağlılığı artırarak müşteri memnuniyetini de sağlamaktadır.
Soru Açıklaması
Örnekte eleman müşterinin isteğini yaparak işletmesinin kurallarını çiğnedi. Fakat kuralları çiğneyerek işletmesine gelir sağladı ve iyi bir müşteri hizmetiyle müşteri memnuniyeti sağladı. Sonuç olarak işletme yöneticileri personeline bazı insiyatifler vererek işletmenin ve personelin verimliliği artırabilirler.
14.
Faaliyetleri koordine etmek, gerekli bilgileri sağlamak ve ihtiyaç duyulduğunda yardım etmek üzere farklı hiyerarşik seviyelerdeki yönetici/çalışanlar arasındaki iletişim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Çarpraz iletişim
Soru Açıklaması
Biçimsel iletişimin dört türü vardır. Çapraz iletişim, faaliyetleri koordine etmek, gerekli bilgileri sağlamak ve ihtiyaç duyulduğunda yardım etmek üzere farklı hiyerarşik seviyelerdeki yönetici/çalışanlar arasındaki iletişim olarak tanımlanmaktadır.
15.

İşletme oluşabilecek farklı risk çeşitleri mevcuttur. Aşağıdakilerden hangisi ürün ile ilgili risk çeşitlerindendir? 

Doğru Cevap: "D" Kullanılabilirlik
Soru Açıklaması

Bir işletme için ürün riskleri; kullanılabilirlik, etkinlik, güvenlik olarak açıklanabilmektedir.

16.

Hangisi bir ürünün sırasıyla hangi iş merkezlerinden ve hangi operasyonlardan geçtiğini gösterir?

 

Doğru Cevap: "D" Rota
Soru Açıklaması

Rota (route), bir üretimin gerçekleşmesi için gerekli operasyonları (fabrika içinde hangi işlemlerden geçeceğini) sırasıyla gösteren bir kayıttır. Rota kayıtlarında bu iş merkezlerindeki hazırlık süreleri ve standart işlem sürelerini de içererek kapasite planlamaya da veri sağlamaktadır.

17.

İşletmenin bölümleri arasında ortaya çıkmış bir sorun için bir çözüm bulunduğunda, daha sonra ortaya çıkabilecek benzer sorunlar için de aynı çözüm yolu ve harekât tarzı uygulanır.

Yukarıdaki ifade koordinasyonun hangi ilkeyi benimsemesinin nedenidir? 

Doğru Cevap: "E" Süreklilik arz eden bir işlem olarak kabul görmesi
Soru Açıklaması

Bir işletmede koordinasyonun sağlanması için bir takım ilkelere göre hareket etmek gerekir. Bu ilkeleri dört başlık altında toplamak mümkündür:

  • İlgili sorumlu kişiler arasında doğrudan görüşmeler yapılmalıdır
  • Koordinasyon, planlama yapılırken ve politikalar oluşturulurken daha başlangıçta temin edilmelidir
  • Bir sorun ile ilgili bütün faktörlerin karşılıklı olarak birbiri üzerindeki etkileri göz önüne alınarak koordinasyon yapılmalıdır
  • Koordinasyon sürekliliği olan bir işlem olarak düşünülmelidir

Soru kökünde verilen ifade koordinasyonun "süreklilik arz eden bir işlem olarak kabul görmesi" ilkesini açıklamaktadır. Doğru cevap E seçeneğidir. 

18.

Thompson'ın teknoloji sınıflandırmasına göre üretim sürecinin ve girdi ile çıktının standart olduğu durumlarda kullanılan teknolojiye ne ad verilir? 

Doğru Cevap: "B" Bağlı teknoloji
Soru Açıklaması

Bağlı teknolojiler üretim sürecinin ve girdi ile çıktının standart olduğu durumlarda kullanılır. Bu teknoloji türüyle üretim bandında olduğu gibi üretim süreci standarttır ve büyük miktarlarda standart girdi ile standart çıktı elde edilir. Doğru cevap B seçeneğidir. 

19.

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin stratejik amaçlarından biridir?

 

Doğru Cevap: "C" Büyüme
Soru Açıklaması

İşletmenin stratejik amaçları üç tanedir. Bunlar; verimlilik, kârlılık ve büyümedir. Bu amaçların “stratejik amaçlar” olarak adlandırılmasının nedeni, işletme üst düzey yönetiminin belirlediği kurumsal stratejiler ve rekabet stratejileri doğrultusunda gerçekleşmeleridir.

20.

Örgütlerde aynı konuda yapılan farklı çalışmaların biraraya getirilerek yeniden kazanılması hangi bilgi aşamasına örnek olur.

Doğru Cevap: "C" Açık Bilgiden Açık Bilgiye (Birleştirme)
Soru Açıklaması

Açık Bilgiden Açık Bilgiye (Birleştirme): Kayıtlı herhangi bir bilgininbaşka bir biçimde kaydedilmesidir. Örneğin, örgütlerde aynı konuda yapılan farklı çalışmaların biraraya getirilerek yeniden kazanılmasıdır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler