• İşletme Yönetimi Deneme Final Sınavları – Deneme 30

logo
İşletme Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 30
1.
I. İşletme amaç ve hedeflerin belirlenmesiII. İş bölümü ve uzmanlaşmaIII. FormelleşmeIV. Varsayımların belirlenmesiV. Emir komuta zinciri, Yukarıdaki şıklardan hangileri örgütleme ilkelerinden bazılarıdır?
Doğru Cevap: "A" I, III, V
Soru Açıklaması
I, III ve V no'lu şıklar örgütleme ilkelerinden olup II ve IV no'lu şıklar planlama aşamalarındandır.
2.
Aşağıdakilerden hangisi süreç temelli bölümlendirmeye dayalı bir ögütlenmeye örnek olarak verilemez ?
Doğru Cevap: "A" Güney Bölgesi Pazarlama Müdürü
Soru Açıklaması
A şıkkı dışındaki tüm örgütlenme biçimleri süreç temelli bölümlendirmeye örnek olarak verilebilir.
3.
Planlama ufku en geniş plan türü aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Stratejik plan
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi, bir örgütte veya fiziki çevrede meydana gelmiş olayları temsil eden, insanların anlayabileceği ve kullanabileceği şekle dönüştürülmemiş ham gerçekleri tanımlar?
Doğru Cevap: "A" Veri
Soru Açıklaması
Bir örgütte veya fiziki çevrede meydana gelmiş olayları temsil eden, insanların anlayabileceği ve kullanabileceği şekle dönüştürülmemiş ham gerçeklere veri denir.
5.
İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisi aşağıdaki kuramcılardan hangisine aittir?
Doğru Cevap: "A" Maslow
Soru Açıklaması
6.

Aşağıdakilerden hangisi yöneticilerin sahip olduğu güç kaynaklarından biri değildir?

 

Doğru Cevap: "E" Cezalandırıcı
Soru Açıklaması

Yöneticiler, cezalandırma yetkisine ve gücüne sahip değildirler.

7.
Günümüzde profesyonel yönetici kavramının yerine aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılmaktadır?
Doğru Cevap: "D" İç girişimci 
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi organik örgüt yapısının özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" Merkezleşmeme
Soru Açıklaması
9.
(I) Liderin zeka itibariyle ve yakışıklılık yönüyle grup üyelerinden daha üstün olması. (II) Liderin iş prosedürlerine dikkat etmesi ve grup üyelerinin çalışıp çalışmadığını kontrol etmesi. (III) Liderin çalışanlarını desteklemesi ve çalışanları tarafından seviliyor olması.Yukarıdaki liderin öne çıkan özelliklerine göre sırasıyla hangi liderlik teorilerinde yer aldıkları söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" (I) Özellikler Teorisi (II) Davranışsal Liderlik Teorileri (III) Durumsal Liderlik Teorileri
Soru Açıklaması
I no'lu şık Özellikler teorisinde açıklanan yaş, cinsiyet, yakışıklılık, zeka gibi faktörlerin ön plana çıktığı liderlik tipidir. II no'lu şık Davranışsal Liderlik Teorilerinden olan görev odaklı olması ve işe yönelik davranması ilkelerine dayanan bir liderlik tipidir. III no'lu şık ise Durumsal Liderlik Teorilerinden olan lider ile astlar arasında olan ilişkilerle alakalı liderlik tipidir.
10.

Aşağıdakilerden hangisi profesyonel yöneticileri diğer yöneticilerden ayıran önemli özelliklerden birisidir?

Doğru Cevap: "D" Profesyonel yöneticiler işletmenin kurumsal stratejilerinin ve rekabet stratejilerinin oluşturulmasında söz sahibidirler
Soru Açıklaması

Profesyonel yöneticiler işletmenin kurumsal stratejilerinin ve rekabetstratejilerinin oluşturulmasında söz sahibidirler:

logo
İşletme Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 30
11.
Örgütün amaçlar doğrultusunda üretilmesi, dağıtılması ve uygulanması süreci aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Bilgi Yönetimi
Soru Açıklaması
Bilgi yönetimi, örgütün amaçlar› do¤rultusunda bilginin üretilmesi, da¤›t›lmas› ve de¤erlendirilerek etkili bir flekilde kullan›lmas› ile ilgili süreçlerin yönetilmesi- dir
12.

Yetkinin üst yönetimde toplandığı yapılarda hangisinden bahsedilebilir?

 

Doğru Cevap: "C" Kontrol alanı dar, kademe sayısı fazla
Soru Açıklaması

Yetkinin üst yönetimde toplandığı yapılar merkezileşmiş, yetkinin tek elde toplanmayarak alt kademelere göçerildiği yapılar merkezileşmemiş örgüt yapılarını ifade etmektedir. Merkezileşme ne kadar fazlaysa kontrol alanı o kadar dar, kademe sayısı fazla anlamındadır. Merkezileşmeme durumunda ise tam tersi söz konusu olacaktır.

13.
Kişileri davranışa yönlendiren isteğe ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Motivasyon
Soru Açıklaması
Bireyleri harekete geçiren, yönlendiren, amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik davranışa sergilemelerine yol açan iç ve dış kaynaklı güçlere motivasyon denilmektedir. Sorunun doğru yanıtı C seçeneğidir.
14.
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde oluşabilen sosyal risklerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Hırsızlık
Soru Açıklaması
Deprem, devalüasyon, enflasyon, kriz sosyal riskler değildir.
15.
Örtülü bilginin bir başkasına örtülü bir biçimde aktarılmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Sosyalizasyon
Soru Açıklaması
Örtülü bilginin bir başkasına örtülü bir biçimde aktarılmasına sosyalizasyon denir.
16.

Aşağıdakilerden hangisi örgütleme ilkelerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Uzlaştırma
Soru Açıklaması
17.

"Yönetici kendi çalışma arkadaşları ve örgüt dışındaki kişiler arasında yer alarak bilgi kaynakları oluşturmakta ve iletişim merkezi görevini üstlenmekte" ifadesi yöneticinin hangi rolünü ifade etmektedir?

Doğru Cevap: "B" İlişki (liaison) rolü
Soru Açıklaması

İlişki (liaison) rolü: Bu rolde yönetici kendi çalışma arkadaşları ve örgüt dışındaki kişiler arasında yer alarak bilgi kaynakları oluşturmakta ve iletişim merkezi görevini üstlenmektedir. Başka değişle, iç ve dış temasları doğrultusunda bilgi sağlayabileceği bir ağ oluşturmakta; üst düzey yöneticiler bu rolü bilgi elde etmek için kullanırken, orta düzey yöneticiler günlük iş akışının sağlanmasında kullanmaktadır. Doğru cevap B'dir.

18.

Aşağıdakilerden hangisi liderlik özelliklerinden birisidir?

Doğru Cevap: "E" Geliştirici olma liderlik özelliklerinden bir tanesidir.
Soru Açıklaması

Geliştirici olma 

19.
Örgütün farklı birer işletme gibi birimler halinde yönetildiği yapıya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Bölümlendirilmiş
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi işletme organizasyonlarında amaç belirlemenin temel nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Çalışanların maaşını belirlemek
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler