• İşletme Yönetimi Deneme Final Sınavları – Deneme 3

logo
İşletme Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 3
1.

Aşağıdakilerden hangisi, yönetici ve lider karşılaştırmasında Lider özelliklerinden biridir?

Doğru Cevap: "A" Geliştiricidir.
Soru Açıklaması

Yönetici ve lider karşılaştırmasında Lider özelliklerinden biride geliştirici olmasıdır. Doğru cevap A şıkkıdır.

2.

Yöneltme fonksiyonu, yaptırma gücü, inandırma yeteneği ve her iki yeteneğin doğru ve gerekli ölçüde kullanılmasıyla ilgilidir, aşağıdakilerden hangisi yöneltmenin başarısını etkileyen ve yöneticilerle ilgili olan konulardan birisi değildir?

Doğru Cevap: "B" Yöneticinin statik yapısı
Soru Açıklaması

Yöneltme fonksiyonunun başarısı her iki yeteneğin doğru ve gerektiği ölçüde kullanımıyla yakından ilişkilidir. Yöneticinin yasal yetkisinin yanında liderliği, motive etme gücü, iletişim yeteneği de yöneltmenin başarısı açısından çok önemlidir. Gelin, isterseniz öncelikle yöneticinin emir verme hakkı olan yetki konusuna ve bunun sorumluluk ve güç kavramları arasındaki ilişkisine bakalım. Daha sonra ise yöneltmenin temel unsurlarından ve yöneticinin inandırma yeteneği ileilişkili olan liderlik, motivasyon ve iletişimi açıklamaya çalışalım.

3.
Aşağıdakilerden hangisi örgütleme kapsamında yer alan faaliyetlerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Örgütsel kaynakların ayrılması
Soru Açıklaması
Örgütler stratejik hedeflere ulaşmak için kaynakların dağılımını sağlayan yapılardır. Bu bakış açısıyla örgütleme; • Yapılacak işleri özelliklerine ve departmanlara göre böler • Bireysel işlerle ilgili görev ve sorumlulukları belirler • Farklı örgütsel görevleri koordine eder • İşleri birimler halinde kümeler • Bireyler, gruplar ve departmanlar arasında ilişki kurar • Resmi yetki ilişkileri kurar • Örgütsel kaynakları ayırır ve dağıtır
4.
Aşağıdaki değişim türlerinden hangisinde fiilen karşılaşılan koşullara uyabilmek için değişim yapılır?
Doğru Cevap: "A" Reaktif değişim
Soru Açıklaması
Fiilen karşılaşılan koşullara uyabilmek için proaktif değişim yapılır.
5.
Aşağıdakilerden hangisi dengeli başarı göstergesinin boyutlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Kalite boyutu
Soru Açıklaması
Dengeli başarı göstergesinin boyutları şunlardır: Finansal boyut Müşteri boyutu İçsel süreçler boyutu Öğrenme ve gelişme boyutu
6.
Pazar belirleme, pazara giriş yapma ve satış arttırmaya yönelik planlara karar veren yönetici aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Pazarlama satış müdürü
Soru Açıklaması
Pazarlama ve satış müdürü, satış ve pazarlama müdürleri pazar belirleme, pazara giriş yapma ve satış arttırmaya yönelik planlara dahil olurlar. Doğru yanıt B şıkkıdır.
7.
I. Maddi nesnelerII. TörenlerIII. SembollerIV. Değer sistemiV. DilYukarıdakilerden hangileri örgüt kültürünü oluşturan unsurlardandır?
Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV ve V
Soru Açıklaması
Sosyal ve fiziki çevre, maddi nesneler, mimari özellikler ve örgüt kimliği, kullanılan dil, öyküler ve efsaneler, törenler, davranış tarzları ve örgütsel kurallar, semboller, kahramanlar, değer sistemi, temel varsayımlar ve örgüt tarihi örgüt kültürünü oluşturan unsurlardır.
8.
Teknik yetkinlik bilgisi en çok olması geren  yöneticiler  hangileridir?
Doğru Cevap: "B" Alt düzey yöneticiler 
Soru Açıklaması
9.

Kişinin kendini daha az başkalarını daha fazla önemsediği çatışma yönetim stratejisi hangisidir?

 

Doğru Cevap: "B" Uyum
Soru Açıklaması

Kişilerarası çatışma yönetimi, araştırmaları temelde kişinin kendisi ve başkaları için duyduğu iki temel güdü ve ilgiden oluşan teorik bir çerçeveyi kullanmaktadır. Bu teorik çerçevedeki beş temel çatışma yönetimi davranış stratejisinden ikisi yani işbirliği (kişinin kendisi ve başkalarını yüksek derecede önemsediği) ve uzlaşma (kişinin kendisini ve başkalarını aynı ölçüde önemsediği) müşterek çatışma yönetimi stratejileri olarak bilinmektedir. Diğer davranış stratejileri ise güç kullanma (kişinin kendisini daha fazla önemsediği diğerlerini daha az önemsediği), uyum (kişinin kendini daha az başkalarını daha fazla önemsediği) ve kaçınmadan (kişinin hem kendini hem başkalarını daha az önemsediği durum) oluşmaktadır.

10.

Aşağıdakilerden hangisi, yöneticilerin hiyerarşik açıdan sınıflandırılmalarından biridir?

Doğru Cevap: "E" Üst düzey yönetici
Soru Açıklaması

Üst, orta ve alt düzey yöneticiler hiyerarşik olarak sınıflandırılmaktadır. Doğru cevap E seçeneğidir.

logo
İşletme Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 3
11.
Aşağıdakilerden hangisi bir örgütün durumsal faktörlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Küme
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi “durumsal liderlik teorileri” kapsamındaki çalışmalar arasında yer alır? 
Doğru Cevap: "B" Vroom ve Yetton’un Liderlik Kuramı 
Soru Açıklaması
Durumsal liderlik teorileri arasında Fiedler’in Etkin Liderlik Teorisi, Amaç-Yol Kuramı, Vroom ve Yetton’un Liderlik Kuramı, Hersey ve Blanchard’ın Liderlik Kuramı yer almaktadır. Buna göre sorunun doğru yanıtı B seçeneğidir.
13.
İşbirliği sistemi olan örgütlerin etkin bir şekilde işleyebilmesi için örgütsel unsurların uygun bir şekilde bir araya getirilmesi etkinliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Eşgüdümleme
Soru Açıklaması
Koordinasyon (Eşgüdümleme), örgütlerin etkin bir şekilde işleyebilmesi için örgütsel unsurların uygun bir şekilde bir araya getirilmesi.
14.
"Planlamada belirlenen faaliyetlerin netleştirilmesi işleri yapacak kişilerin ve aralarındaki ilişkilerin belirlenmesi ile yer, araç ve yöntemlerin hazırlanmasını içerir. Planlanan yapının kurulmasıdır. Kadrolamanın gerçekleşmesini içeren bir süreçtir." Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki ifade edilen tanımı içermektedir?
Doğru Cevap: "C" Örgütleme
Soru Açıklaması
Yukarıdaki tanımdan da anlaşılacağı üzere planlamada belirlenen taslağın netleşmesi sürecini anlatmaktadır. Planlama aşamasından sonra örgütleme fonksiyonu bulunmaktadır. Aynı zamanda kadrolamanın gerçekleşmesini içeren örgüt yapısı da örgütleme aşamasında oluşmaktadır.
15.

Aşağıdakilerden hangisi profesyonel yöneticinin özelliklerinden değildir?

 

Doğru Cevap: "E" İşletmenin kurumsal performansı sonucu oluşan artı değerin sahibidirler.
Soru Açıklaması

İşletmenin kurumsal performansı sonucu oluşan artı değerin (ki bu kâr olarak adlandırılmaktadır) sahibi girişimcidir. Profesyonel yönetici ise, girişimci tarafından saptanan bir ücreti alır.

16.
Misyon kavramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Misyon, işletmenin amacını ortaya koyan bir ifadedir.
Soru Açıklaması
Misyon, daha önce de belirtildiği gibi “organizasyonun amacını, çevresini (iç ve dış), değerlerini ve gitmek istediği yönü genel hatlarıyla ortaya koyan bir ifadedir” İşletmelerde “misyon” genellikle yönetim kurulu ile üst yönetim tarafından belirlenir.
17.

Hangisi işletmenin örgüt yapısındaki emir-komuta zinciri içinde yer alan iletişim türünden biri değildir?

 

Doğru Cevap: "A" Dikey iletişim
Soru Açıklaması

Biçimsel iletişim.İşletmenin örgüt yapısındaki emir-komuta zinciri içinde yer alan iletişimdir. Biçimsel iletişimin dört türü vardır. Bunlar: a) Aşağı doğru iletişim (emirler, yönergeler, prosedürler gibi üst kademelerden aşağıya doğru akan iletişim); b) Yukarı doğru iletişim (astlardan üstlere doğru aktarılan bilgiler, raporlar, vb.); c) Yatay iletişim (aynı hiyerarşik seviyede bulunan yönetici (çalışanlar arasında, çoğunlukla koordinasyon amaçlı iletişim); d) Çapraz iletişim (faaliyetleri koordine etmek, gerekli bilgileri sağlamak ve ihtiyaç duyulduğunda yardım etmek üzere farklı hiyerarşik seviyelerdeki yö- netici/çalışanlar arasındaki iletişim.

18.
I. Standartların belirlenmesi II. Organizasyonun kontrolü III. Performansın Ölçülmesi IV. Sürecin optimizasyonu V. Performansın ve standartların karşılaştırılması VI. Düzeltici önlemlerin alınması Yukarıdakilerden hangileri kontrol süreciyle alakalıdır?
Doğru Cevap: "D" I, III, V ve VI
Soru Açıklaması
Kontrol süreci ilk olarak stratejik amaçları belirleyerek sürece başlamaktadır. Daha sonra sırasıyla; standartları belirle, performansı ölç, performans ve standartların karşılaştır ve düzeltici önlemlerin alınması şeklinde bir süreçtir.
19.

“Bürokrasi’ süreci yaklaşımının” öncüsü aşağıdakilerden hangisidir?

 

Doğru Cevap: "C" Max Weber
Soru Açıklaması

Bu tür soruların cevaplanmasında yönetimin tarihsel gelişim sürecini ve her sürecin önemli akımlarını ve bu akımlara önderlik payan kişileri bilmek faydalı olacaktır. Klasik yönetim kuramı: bilimsel yönetim, yönetim süreci ve bürokrasi yaklaşımı olarak üçe ayrılmaktadır ve her bir yaklaşımın öncüleri farklı kişilerden oluşmaktadır.

20.

Aşağıdakilerden hangisi planlamadan sorumlu kişiler/kurullar arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "D" Onur kurulu
Soru Açıklaması

Onur kurulları her işletmede bulunmaz ve bulunsa dahi karar alma, yürütme ve denetleme işlevlerinde aktif rol oynamaz. 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler