• İşletme Yönetimi Deneme Final Sınavları – Deneme 29

logo
İşletme Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 29
1.
Kontrol döngüsünün hangi aşamasında örnek alma yöntemi kullanılır?
Doğru Cevap: "A" Standartların belirlenmesi
Soru Açıklaması

Standartların belirlenmesinde başarısını kanıtlamış bir yöntem örnek alma, kıyaslama ya da rekabetçi kıyaslama olarak adlandırılan yöntemdir. Bu sebeple örnek alma yöntemi kontrol sürecinde standartların belirlenmesi aşamasında kullanılmaktadır. Doğru yanıt A seçeneğidir.

2.

Aşağıdakilerden hangisi işlevsel bölümlendirme sisteminin zayıf yanlarından biridir?

Doğru Cevap: "A" Örgütsel hedeflerin sınırlı görünümü
Soru Açıklaması

İşlevsel bölümlendirme sisteminin zayıf yanları, işlevsel alan dışında iletişimin zayıf olması ve örgütsel hedeflerin sınırlı görünümüdür. Coğrafi bölümlendirmenin sakıncalı yönleri; işlevlerin her bölge için tekrarlanmasının maliyeti, diğer bölgelerden yalıtılmışlık hissi uyandırması ve koordinasyon prob­lemleridir. Ürün temelli bölümlendirmenin sakıncaları; işlevlerin her ürün için tekrarlanmasının maliyeti, diğer ürün gruplarından yalıtılmışlık hissi uyandırması ve koordinasyon problemleridir. Süreç temelli bölümlendirmenin yalnızca belirli ürün türlerinde kullanılabilir olması olumsuz bir durum yaratmaktadır. Doğru yanıt A’dır.

3.
Teoriye göre bireyin ihtiyaçları üç grup altında toplamaktadır. Bunlar: İlişki kurma ihtiyacı, güç kazanma ihtiyacı ve başarma ihtiyacıdır. Yukarıda açıklanan motivasyon teorisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" McClelland’ın Başarma İhtiyacı Teorisi
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi  yöneticinin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Uzun vadeli bakış açısına sahiptir.
Soru Açıklaması
Yöneticiler mevcut düzeni ve sistemi koruma eğiliminde olduklarından gelecekten çok bugüne odaklanırlar. Bu nedenle de liderlerin aksine kısa vadeli bakış açılarına odaklanırlar. Sorunun doğru yanıtı E seçeneğidir.
5.
Planlama fonksiyonunu bir süreç olarak ele alındığında aşağıdakilerden hangisi bu süreci oluşturan aşamalardan birisi değildir?
Doğru Cevap: "D" Alternatiflerin seçim yapılmaksızın uygulamaya konması
Soru Açıklaması
Sayfa 120 de detaylı görüleceği üzere, Planlama Süreci Planlama fonksiyonunu bir süreç olarak ele aldığımızda bu süreci oluşturan aşamaları aşağıda belirtildiği gibi sıralayabiliriz (bkz.şekil 4.2) : • İşletme misyon ve vizyonunun açıklanması • İşletme amaç ve hedeflerinin belirlenmesi • Varsayımların belirlenmesi • İşletmenin amaçlarına ulaştıracak seçeneklerin belirlenmesi • Alternatifler arasından seçim yapılması
6.

Aşağıdakilerden hangisi yöneticinin özelliklerinden biri değildir?

 

Doğru Cevap: "A" Farklılık yaratır.
Soru Açıklaması

Farklılık yaratmak liderin bir özelliğidir. Yöneticiler daha ziyade düzeni koruma eğilimindedirler.

7.

Yöneltme fonksiyonu sadece yöneticinin emirler vererek bunların uygulanmasını sağladığı bir fonksiyon değildir "yöneltme" aynı zamanda hangi faaliyetleri içerir?

Doğru Cevap: "E" Yöneltme aynı zamanda çalışanların davranışlarını anlayarak yeteneklerini analiz ederek işi yerine getirmelerini sağlayacak çalışmaların yapıldığı bir faaliyettir.
Soru Açıklaması

Ancak unutmamak gerekir ki, yöneltme fonksiyonu yöneticinin sadece salt emirler vererek bunların uygulanmasını sağladığı bir fonksiyon değildir. Yöneltme, aynı zamanda çalışanların davranışlarını anlayarak, yeteneklerini analiz ederek işi yerine getirmelerini sağlayacak çalışmaların da yapıldığı bir faaliyettir. Bu nedenle yöneltme, yaptırma gücü ile olduğu kadar inandırma yeteneği ile de ilgilidir

8.
Belirli bir alıcıya gönderilecek bir düşünce veya fikri olan ve bunları bir mesaj biçimine dönüştüren kişi ya da kuruma ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Gönderici
Soru Açıklaması

Belirli bir alıcıya gönderilecek bir düşünce veya fikri olan ve bunları bir mesaj biçimine dönüştüren kişi ya da kuruma gönderici adı verilir. Doğru yanıt A seçeneğidir.

9.
Üst düzey yöneticiler uygun yapıyı tasarlarken belli durumsal faktörlere göre hareket ederler. Aşağıdakilerden hangisi bu faktörlerden biri değildir ?
Doğru Cevap: "B" Rakipler
Soru Açıklaması
10.
Bilgi, düşünce veya duyguların iletime uygun hale getirilmesi sürecine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Kodlama
Soru Açıklaması
İletişim, iki kişinin duygu, düşünce ve bilgilerini paylaşarak birbirini anlaması ile ilgili bir süreçtir. İletişim süreci, herhangi bilgi, düşünce ya da tutumları n kaynaktan çeşitli kanallar aracılığıyla alıcıya iletilmesi sürecidir. İletişim sürecini başlatan, mesajlarını alıcıya gönderen kişiye gönderici ya da kaynak adı verilmektedir. Gönderici bilgi, düşünce veya duygularını iletime uygun, hazır bir mesaj biçimine dönüştürmektedir. Buna kodlama adı verilir. Düşünce ve fikirlerin somut olarak formüle edilmesi yani mesajın oluşturulması ndan sonra sıra kanal seçimine gelmektedir. Kanal, gönderici ve alıcıyı birleştiren araçtır. Kod açma ya da çözümleme olarak adlandırılan aşama ise alıcı tarafından mesajın yorumlanarak anlamlı bir biçime sokulması sürecidir. Kaynağın gönderdiği mesaja hedef olan kişi, grup ya da kitleye de alıcı adı verilmektedir. İletişim süreci, alıcının, kaynağın mesajına verdiği yanıtla son bulmaktadır.
logo
İşletme Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 29
11.

Aşağıdakilerden hangisi biçimsel olmayan örgüt yapısıdır?

Doğru Cevap: "E" Rol algılamaları
Soru Açıklaması

ÖRGÜT VE ÖRGÜTLEME KAVRAMLARI

12.
Aşağıdakilerden hangisi süreç teorilerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" Victor H. Vroom'un bekleyiş teorisi
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi değişim yönetimi sürecinin aşamalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Değişimin makro ve geniş kapsamlı olması
Soru Açıklaması
Değişimin makro ve geniş kapsamlı olması değişim yönetimi aşamalarından biri değildir.
14.
Kişinin içinde bulunduğu ve kişiyi belirli yönlerde davranışa sevkeden faktörleri anlamaya önem veren teori aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kapsam teorileri
Soru Açıklaması
15.
İşlerin kimler tarafından yapılacağının, ne kadar yetkiyle ve hangi fiziksel ortamda gerçekleştirileceğinin belirlenmesi hangi yönetim öğesinin işlevidir?
Doğru Cevap: "A" Örgütleme
Soru Açıklaması
16.
Örgütleme süreci temel yönetim fonksiyonlarından hangisiyle yakından ilgilidir?
Doğru Cevap: "B" Planlama
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi dönüşümcü liderlik teorisinin boyutlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Çevresel duyarlılık
Soru Açıklaması

Çevresel duyarlılık karizmatik liderlik teorisinin bir özelliğidir.

18.
Aşağıdakilerden hangisi çağdaş örgüt yapılarından birini oluşturmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Matris yapı
Soru Açıklaması
19.
 • Doğum, ölüm ve üreme gibi biyolojik özelliklere sahip olan ve yaşayan sistemler                                          
 • Bir fayda sağlamak amacıyla insanlar tarafından oluşturulmuştur           
 • Girdi ile çıktı arasında olasılık dağılımına bağlı rastlantısal bir ilişkinin olduğu sistemler                               
 • Çevreye uyum sağlayan ve dolayısıyla sürekli değişen sistemler                                                                                                                             a. Yapay Sistemler    b. Stokastik Sistemler     c. Canlı Sistemler                                            d. Dinamik Sistemler
 • Aşağıdakilerden hangisinde yukarıda yer alan sistem tanımları ve sistem türleri doğru eşleştirilmiştir?

  Doğru Cevap: "A" I-c, II-a, III-b, IV-d
  Soru Açıklaması

  Doğum, ölüm ve üreme gibi biyolojik özelliklere sahip olan ve yaşayan sistemler Canlı Sistemlerdir. Yapay Sistemler, bir fayda sağlamak amacıyla insanlar tarafından oluşturulmuştur. Girdi ile çıktı arasında olasılık dağılımına bağlı rastlantısal bir ilişkinin olduğu sistemler Stokastik Sistemlerdir. Çevreye uyum sağlayan ve dolayısıyla sürekli değişen sistemler ise Dinamik Sistemlerdir.

  20.
  Aşağıdakilerden hangisi örgütleme kavramının tanımını vermektedir?
  Doğru Cevap: "A" Bir işletmenin hedeflerine ulaşabilmesi için gerekli yetki ve sorumlulukların dağıtılmasını içerir.
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler