• İşletme Yönetimi Deneme Final Sınavları – Deneme 28

logo
İşletme Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 28
1.
Aşağıdakilerden hangisi mekanik örgüt yapısına ilişkin özelliklerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Merkezileşme
Soru Açıklaması
A seçeneği dışındaki tüm seçenekler organik örgüt yapılanmasının özelliklerini içermektedir.
2.
I. Mimari Özellikler ve Örgüt Kimliği II. Öyküler ve Efsaneler III. Kullanılan Dil IV. Misyon  Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri  örgüt kültürünü oluşturan  unsurlardandır?
Doğru Cevap: "A" I,II ve III
Soru Açıklaması
Örgüt kültürünü oluşturan unsurlar şunlardır: Sosyal ve fiziki çevre, maddi nesneler, mimari özellikler ve örgüt kimliği, kullanılan dil, öyküler ve efsaneler, törenler, davranış tarzları ve örgütsel kurallar, semboller, kahramanlar, değer sistemi, temel varsayımlar, örgüt tarihi
3.
I. Örgütsel hiyerarşinin farklı kademeleri arasında kurulan iletişim türüdür.II. Çalışanların, yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya doğru kurdukları iletişimdir.III. Eşit veya benzer statüye sahip olanlar arasında kurulan iletişim türüdür.Yukarıdaki numaralandırılmış olan iletişim türleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" I. Çapraz İletişim II. Dikey İletişim III. Yatay İletişim
Soru Açıklaması
İşletmelerde iletişimin üç yöne sahip olduğunu görürüz. Bunlar; dikey, yatay ve çapraz iletişimdir. Sıralama olarak da I. Yatay İletişim II. Çapraz İletişim III. Dikey İletişim olacaktır.
4.
Kontrol sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Taraflı olmalıdır.
Soru Açıklaması
Bir kontrol sisteminin etkin, yani amaçlara ulaştırıcı olması isteniyorsa aşağıdaki özellikleri taşıması gereklidir (Tutar, 2010): Kontrol, amaçlara ve planlara dayanmalıdır. Kontrolün amacı, işletmenin amaçlarına ulaşmasını kolaylaştırmaktır. Bu nedenle stratejiler, planlar ve politikalar açık bir şekilde belirlenmelidir. Kontrol, ilgili faaliyetin gerek ve ihtiyaçlarını yansıtmalıdır. Bütün kontrol sistemleri yapılan işi kapsamalıdır. Satış bölümünün kontrol sistemi ile finans bölümünün kontrol sistemi farklıdır. Kontrol esnek olmalıdır. İşletmenin faaliyet gösterdiği çevre sürekli değişim içinde bulunduğundan plan, program ve politikalar sık sık değişebilir. Bu nedenle kontrol sisteminin esnek olması gereklidir. Kontrol, örgüt yapısına uygun olmalıdır. Örgütsel yapı biçimsel ilişkileri belirlediği kadar, biçimsel olmayan ilişkilerin ortaya çıktığı yerdir. Kontrol sürecinde biçimsel ve biçimsel olmayan ilişkiler birlikte değerlendirilmelidir. Kontrol tarafsız olmalıdır. Örgüt, insan ilişkileri sistemi olduğundan duygusal davranışlar ortaya çıkabilir. Kontrol tarafsız olmazsa kontrol etkinliğinin nesnel ölçütlere ve standartlara dayandırılmasıyla mümkün olabilir. Kontrol, düzeltici önlemlerin alınmasını sağlamalıdır. Hataların veya sorunları n tespitinin amacı düzeltici tedbir almaktır.
5.
Aşağıdakilerden hangisi temel bölümlendirme biçimlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Sentez
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi örgüt kültürünün özellikleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Örgüt kültürü değişmez bir özelliğe sahiptir.
Soru Açıklaması
Örgüt kültürünün özellikleri aşağıdaki gibi özetlenebilir: (Özalp, 2004: 95) • Örgüt kültürü organizasyon üyelerince paylaşılır. Örgüt kültürü organizasyon üyeleri tarafından oluşturulur ve diğer bireylerle etkileşime geçerek öğrenilir. • Örgüt kültürü öğrenilir. Örgüt kültürü, organizasyon üyelerince, organizasyona girdikleri andan itibaren ve diğer bireylerle etkileşime geçerek öğrenilir. • Örgüt kültürü çeşitli ihtiyaçları giderme özelliğine sahiptir. Örgüt kültürü organizasyon üyelerinin maddi ve manevi ihtiyaçlarını giderir. Yani örgüt kültürü organizasyon üyelerinin psikolojik gereksinmelerini karşılayarak, bireylerin daha verimli olmasını dolayısıyla da maddi olarak daha fazla tatmin olması nı sağlar. • Örgüt kültürü değişebilir. Organizasyonun iç ve dış çevresinde meydana gelen değişim zamanla örgüt kültürünün de değişmesine neden olur. Ancak zaman alır • Örgüt kültürü soyut bir kavramdır. Örgüt kültürü, organizasyonu bir arada tutan bir sistemdir. Gözle görülüp, elle tutulamaz, soyuttur. Ancak yansımaları görülebilir.
7.

MRP (II) ile ilgili hangi ifade yanlıştır?

 

Doğru Cevap: "C" Malzeme gereksinim planlaması ve kaynak planlaması çalışmalarını kapsamaktadır.
Soru Açıklaması

MRP II sistemi, malzeme gereksinim planlaması (Material Requirement Planning - MRP) sistemine pazarlama, finans, kapasite planlaması gibi fonksiyonların eklenmesiyle ortaya çıkmıştır. Esas itibari ile MRP II, MRP’nin yanı sıra, makine ve işçilik kaynağına yönelik olarak kapasite planlaması çalışmalarını da kapsamaktadır.

8.
Aşağıdakilerden hangisi en çok kullanılan bölümlendirme türüdür.?
Doğru Cevap: "A" İşlevsel
Soru Açıklaması
9.

Hangisi örgütte etkin ve verimli bir koordinasyon sağlamak için gerekli şartlardan biri değildir?

 

Doğru Cevap: "E" Performansların ölçülmesi
Soru Açıklaması

Örgütte etkin ve verimli bir koordinasyon sağlamak için; Etkin bir haberleşme ve bilgi sistemi, Güçlü ve paylaşılan bir örgüt kültürü, Çalışanlarla uyumlu bir yönetici ve yönetim sistemi gereklidir.

10.

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmede Üst düzey yönetici olarak kabul edilir?

Doğru Cevap: "A" Genel müdür yardımcısı
Soru Açıklaması

Bir işletmenin üst düzey yöneticileri; Genel müdür, Genel müdür yardımcıları, İcra kurulu başkanı ve üyeleridir. İnsan kaynakları müdürü orta düzey yönetici iken, Vardiya mühendisi, Kalite kontrol şefi ve Depo şefi alt düzey yöneticilerdir. 

logo
İşletme Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 28
11.

Aşağıdakilerden hangisi temel bölümlendirme biçimlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Finansal
Soru Açıklaması

Temel bölümlendirme biçimleri,

  • İşlevsel (Fonksiyonlara göre),
  • Ürün ,
  • Coğrafi (bölge),
  • Müşteri ,
  • Süreç temeli biçimindedir.

Doğru cevap C'dir.

12.
Aşağıdakilerden hangisi “organik” örgütün özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Katı bölümlendirme
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi örgüt ile teknoloji ilişkisini inceleyen araştırmalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Duncan’ın araştırması
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi farklılığın etkin bir şekilde yönetilmesinin sonuçlarından biridir?
Doğru Cevap: "D" Rekabet avantajı sağlar.
Soru Açıklaması
Farklılığın etkin bir şekilde yönetilmesi sonucunda rekabet avantajı sağlanır.
15.
Liderlik ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "E" Liderlik tarzı koşullara göre değişmez
Soru Açıklaması
Lider koşulları, mevcut durumu ve izleyenlerin özelliklerini analiz edip izleyenlerini amaca ve vizyona ulaştırmak için liderlik tarzını değiştirebilir. Çünkü her zaman geçerli olan ve başarıya ulaştıran bir liderlik tarzı yoktur. Bu nedenle sorunun doğru yanıtı E seçeneğidir.
16.
Hangisi mekanik örgütün özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" Merkezileşme
Soru Açıklaması

Mekanik örgütte üst düzey uzmanlaşma, katı bölümlendirme, açık emir komuta zinciri, dar kontrol alan, merkezileşme ve yüksek formelleşme söz konusudur.

17.

Örgüt kültürünü oluşturan unsurlardan hangisi “Örgütte uygulanmakta olan teoriler ve felsefeler” olarak adlandırılır?

 

Doğru Cevap: "B" Temel Varsayımlar
Soru Açıklaması

Temel Varsayımlar: Örgütte uygulanmakta olan teoriler ve felsefelerdir. Temel varsayımlar, insan doğa ilişkileri gibi nitelikte olabilir.

18.

Örgütsel yapı ve çalışanların yaptıkları işle ilgili tüm bilgileri içeren dokümana ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Organizasyon el kitabı
Soru Açıklaması

Örgüt (organizasyon) el kitabı ise, Örgütsel yapı ve çalışanların yaptıkları işle ilgili tüm bilgileri içeren bir dokümandır.

19.

I. Performansın ölçülmesi. 

II. Performansın ve standartların karşılaştırılması. 

III. Standartların gözden geçirilmesi. 

IV. Standartların belirlenmesi. 

V. Düzeltici önlemlerin alınması. 

Kontrol döngüsünün doğru şekilde işleyebilmesi için numaralandırılmış ifadeler nasıl sıralanmalıdır? 

Doğru Cevap: "D" IV - I - II - V - III
Soru Açıklaması

Kontrol döngüsünün doğru şekilde işleyebilmesi için doğru sıralama şu şekildedir:

IV. Standartların belirlenmesi. 

I. Performansın ölçülmesi. 

II. Performansın ve standartların karşılaştırılması. 

V. Düzeltici önlemlerin alınması. 

III. Standartların gözden geçirilmesi. 

Doğru cevap D seçeneğidir. 

20.

Yöneltme fonksiyonu ve yöneticinin inandırma yeteneği için ile ilgili olan bazı kavramlar vardır aşağıdakilerden hangisi bu kavramlardan birisi değildir?

Doğru Cevap: "E" Başkalarının amaç doğrultuları
Soru Açıklaması

Yöneltme fonksiyonunun başarısı her iki yeteneğin doğru ve gerektiği ölçüde kullanımıyla yakından ilişkilidir. Yöneticinin yasal yetkisinin yanında liderliği, motive etme gücü, iletişim yeteneği de yöneltmenin başarısı açısından çok önemlidir. Gelin, isterseniz öncelikle yöneticinin emir verme hakkı olan yetki konusuna ve bunun sorumluluk ve güç kavramları arasındaki ilişkisine bakalım. Daha sonra ise yöneltmenin temel unsurlarından ve yöneticinin inandırma yeteneği ileilişkili olan liderlik, motivasyon ve iletişimi açıklamaya çalışalım.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler