• İşletme Yönetimi Deneme Final Sınavları – Deneme 27

logo
İşletme Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 27
1.
Aşağıdakilerden hangisi sistem yaklaşımının özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Pozitif entropi
Soru Açıklaması
2.

İnsanların birbirlerinden farklı olduğu gerçeğinden hareketle,tüm farklılıklara hoşgörü ve anlayışla yaklaşmayıiçeren kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Farklılık yönetimi
Soru Açıklaması

Farklılık yönetimi, insanların birbirlerinden farklıolduğu gerçeğinden hareketle,tüm farklılıklara hoşgörüve anlayışla yaklaşmayıiçermektedir.

3.
İki kişinin duygu, düşünce ve bilgilerini paylaşarak birbirini anlamasını ifade eden sürece ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "E" İletişim  
Soru Açıklaması
İnsanların paylaşmaları, işbirliği yapmaları, birbirlerini anlamaları, duygu ve düşüncelerini biribrlerine aktarmaları için iletişim sürecine gereksinimleri bulunmaktadır. Sorunun doğru yanıtı E seçeneğidir.
4.
Aşağıdakilerden hangisi örgütlerde işlevsel bölümlendirmenin tercih edilmesinin örgüte sağladığı yararlardan biridir?
Doğru Cevap: "C" Koordinasyon kolaylığı
Soru Açıklaması
İşlevsel bölümlendirmenin tercih edilmesinde örgüte sağladığı yararlar şunlardır: • Ortak özellikleri ve benzer yetenek, bilgiye sahip insanları bir araya getirmeden kaynaklanan verimlilik, • İşlevsel alan içinde koordinasyonun kolaylığı, • Derinlemesine uzmanlaşmadan yararlanmadır. Bu bölümlendirme sisteminin zayıf yanları ise; • İşlevsel alan dışında iletişimin zayıf olması ve • Örgütsel hedeflerin sınırlı görünümüdür.
5.

İşletmenin faaliyet gösterdiği çevre sürekli değişim içinde bulunduğundan plan, program ve politikalar sık sık değişebilir.

Bu durum etkin bir kontrol sisteminde olması gereken hangi özelliği ifade etmektedir? 

Doğru Cevap: "A" Esneklik
Soru Açıklaması

Çalışanlar kontrol fonksiyonunun nasıl işlediğini bilmelidir aksi takdirde anlamadıkları ölçütlere ve standartlara uymaları beklenemez. Bir kontrol sisteminin etkin, yani amaçlara ulaştırıcı olması isteniyorsataşıması gereken özelliklerden biri de esnekliktir. İşletmenin faaliyet gösterdiği çevre sürekli değişim içinde bulunduğundan plan, program ve politikalar sık sık değişebilir. Bu nedenle kontrol sisteminin esnek olması gereklidir. Doğru cevap A seçeneğidir. 

6.
Planlamada belirlenen faaliyetlerin netleştirilmesi, işleri yapacak kişilerin ve aralarındaki ilişkilerin belirlenmesi ile yer, araç ve yöntemlerin hazırlanması faaliyetlerini içeren yönetim fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Örgütleme
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi örgütleme fonksiyonu ile ilgili değildir?
Doğru Cevap: "E" Amaçların oluşturulması
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi Yöneticinin sahip olduğu güçkaynakları arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "A" Sosyal güç
Soru Açıklaması

Yöneticinin sahip olduğu güçkaynakları; ödüllendirmegücü, zorlayıcı güç, yasalgüç, uzmanlık gücü vekarizmatik güçtür.

9.

Bir yöneticinin olası tehlike durumları nda, örgüt amaçlarını kabul edilebilir bir maliyetle, karşılamaya çalışma süreci olarak tanımlanan kavram hangidir?

 

Doğru Cevap: "A" Kriz yönetimi
Soru Açıklaması

Kriz yönetimi, bir yöneticinin olası tehlike durumlarında, örgüt amaçlarını kabul edilebilir bir maliyetle, karşılamaya çalışma sürecidir.

10.
"Bir işletme organizasyonunda belirlenen bir faaliyetin tahmin edilen sonuçlarını sayılarla anlatan tek kullanımlık plan" aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Bütçe
Soru Açıklaması
logo
İşletme Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 27
11.
Örgütün, mal ya da hizmet üretmek için gerekli pazarlama, finans, üretim, insan kaynakları gibi temel fonksiyonlarına göre bölümlere ayrılması ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" İşlevsel bölümlendirme
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi örgüt yapısı ile ilişkisi araştırılan teknoloji sınıflandırmalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Mekanik örgüt teknolojisi
Soru Açıklaması
13.
Hırsızlık, kaza gibi riskler aşağıdakilerden hangisine örnek olabilir?
Doğru Cevap: "B" Sosyal riskler
Soru Açıklaması
Hırsızlık, kaza gibi riskler sosyal risklere örnek olabilir.
14.
I. Dikey Koordinasyon II. Yatay Koordinasyon III. Merkezi Koordinasyon Yukarıda yer alan koordinasyon fonksiyonlarına aşağıdaki hangi örnekler doğru tanımlanmıştır?
Doğru Cevap: "B" I. Genel Müdür ile yardımcıları II. İşletme müdürleri arasındaki iletişim III. Şeflerin ve üretim müdürlerinin üretim koordinasyon birimiyle iletişimi
Soru Açıklaması
Bir işletmede ast ve üstleri arasındaki koordinasyona dikey koordinasyon adı verilmektedir. Aynı seviyedeki kişilerin arasındaki koordinasyon ise yatay koordinasyon olarak adlandırılır. Merkezi bir koordinasyon biriminin oluşturulması durumunda merkezi koordinasyon söz konusudur.
15.
Aşağıdakilerden hangisi yöneticinin sahip olduğu güç kaynaklarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Yetki gücü
Soru Açıklaması
16.
Belirli şartlar altında kişisel veya grup amaçlarını gerçekleştirmek üzere bir kimsenin başkalarının faaliyetlerini etkilemesi ve yönlendirmesi süreci aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Liderlik
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi, mikro bakış açısına göre, sistemin temel özelliklerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Sinerji 
Soru Açıklaması
18.
Belirli bir alıcının anlayabileceği şekilde kodlar ve iletişim kanalı vasıtasıyla alıcıya ulaştıran unsurun karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Gönderici
Soru Açıklaması
Gönderici, mesajlarını alıcının anlayabileceği şekilde kodlar ve iletişim kanalı vasıtasıyla alıcıya ulaştırır. Alıcı mesajı çözümler ve göndericiye geribildirimde bulunur. İletişim sürecinde yer alan unsurlar şunlardır (Mirze, 2010: s.154): Gönderici: Belirli bir alıcıya gönderilecek bir düşünce veya fikri olan ve bunları bir mesaj biçimine dönüştüren kişi ya da kurum.
19.

Hangisi Brüt gereksinimlerden bir önceki dönem sonundaki eldeki kullanılabilir stoklar ile teslim alınacak siparişlerin düşülmesi ile hesaplanır?

 

Doğru Cevap: "A" Net Gereksinim
Soru Açıklaması

Net Gereksinim: Dönem içinde gereksinim duyulan net miktardır. Brüt gereksinimlerden bir önceki dönem sonundaki eldeki kullanılabilir stoklar ile teslim alınacak siparişlerin düşülmesi ile hesaplanır.

20.
Örgüt üyelerinin paylaştığı sosyal değerler, standartlar, normlar, inançlar, hikayeler, semboller ve anlayışlar topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Örgüt Kültürü
Soru Açıklaması
Örgüt üyelerinin paylaştığı sosyal değerler, standartlar, normlar, inançlar, hikayeler, semboller ve anlayışlar topluluğu örgüt kültürü olarak tanımlanmaktadır. Örgüt kültürü bu grubun dış adaptasyon ve iç entegrasyon ile ilgili belirli sorunlarla başa çıkmayı öğrenirken bulduğu, keşfettiği veya geliştirdiği birtakım temel varsayımlardır.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler